Goudsche Courant, donderdag 18 mei 1865

GOUDSCHE COURAIIT ADVERTENTIEN Emden ea Leer 86 a 94 Hols ein en Kiel 112 a 118 Yersev 98 a 1Ü5 Kaas Edam gras 60 a 64 hooi 52 a 56 Gouda 52 a 56 Derby 56 a 58 Kanter 26 a 27 Amerik 56 a 66 10 Mei Granen Tarwe goed gevraagd tot vaste prijzen gerat geregeld te plaatsen haver vast Aanvoer van 6 9 mei 350 qr inl eu 1970 qr vr tarwe 120 qr inl en 1774 qr vr gersi n 1030 qr inl en 26880 qr vr haver 11 Mei Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 860 runderen 500 kalveren 8230 schapen en 140 varkens De prijzen waren onveranderd Burgerlijke Stand GOUDA Gebogen 10 Mei Maria ouders H Schoaten en J den Riet 12 Johan Jacob ouders J J Henrieli en J van den Berg Cornelia ouders B van Roon en X Lourier OviBLEDEN 9 Mei J van den Edel 6 m 10 J Scheffers Ij L van der Weiken 2 j li C van der Kist 3 m 12 J H Blom 14 w Gehewd 10 Mei A A Tholens en A Dongelmans M van Dillen en W C Ouwel L van Eijk en G van der Zijde J van der Wolf en E A Houtkoper C Kooijman en A van Krimpen M J D Ensie en J Laforce 1§65 Deze Courant verschyat des Donderdags eu Zonuags Ib de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Donderdag 18 Mei Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D vfi 60 if s y De prijs der Adverteiitien van ée n tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO C nt voor elkeu regel daarboven 10 t cnt Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte F Getrouwd C KOOIJMAX en A VAN KRIMPEX GocDA 10 Msi ISÖD Feti r e KennUgeving HOOFD DEPOT voor NEDERLAND EN BELGIË M J C HAM Utrecht Dankbetuigingen van verschillende herstelde lijders aanbevelingen van HH Doctoren en liet groote Debiet bevestigen dat het SCHMIDTSCHE BoSCh of WaldWOlprodUCt het voortreffelijkste middel is tot genezing van alle RJmMatinche aandoeningen liet bestaat uit verschillende GEZONDSHEIDSKLEE DINGSTÜKKEN geschikt voor alle deelen des ligchaams ok ELAXEL en KEPER per el BKEIWOL SPIRITUS ELIXER ZEEP POMADE BONBONS voor Hoesten U Borstaanioeningen a 30 Cts de doos De zoo zeer beroemde ANTI RHÜMATISCHE WALDWOLWATTEN a 25 en 50 Cts het pakje en ter inwrijving de DENNEN NAALDENOLIE a 35 en 70 Cts het fleschje en verdere artikelen volgeus prijscourantverkrijgbaar te GO VB 4 bij Mej de Wed BOSMAN en verder te Boskoop J GOUDKADE TFoerden Geb = Pfenning Ilazerawaude Mej J Gaarkeuken IJsnehtein i B MoUe Oudeicafer A Buijs En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPoT bij M J C HAM ütrecM w4 Tegen genot vau volle Kost en 60 a 80 cents per week naar ouderdom en bek A inraheiü wordt gevraagd een DIENSTMUSJE van s ochtends zeven tot s avonds Iia f tien ure om huiswerk te verrigtv n Die kan breijen en naaijen is daardoor a mbevelensn aardig Desverkiezende kau zij blijven sLpen doch wordt zulks niet gevorderd Aanbiediii er in persoon bij den uitgever dezer Courant In de Landman Pe an oiids gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ouvlergeleekende Ontvaiispii uitmuntende e geurige THEEËN uit liet Magazijn van EAVENSWAALJ ZOXEX te Goriuchem Deze ThecL u worden afgeleverd in verzegelde pikjes van twee en een half en een ned ons vju af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents hel ons A = van der KLEIN Sz GoCD t April ISIJö Conjiturier Eorr KMARKT A 56 Slijm en iHaagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het besle gevolg tegen de slijm en als maag Versterkend gebruikt worden door hare zachte erkiug spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn z ja tegen 321 2 cent het Doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar door usschenkomst van de heeren Am iterdaiii Ruijs en Weissenbruch bij de Stilsleeg Anlieiii W F Verster JJelpJiaten J Koch JDsventer G J Erenst Dordrecht H J Ciltay Gouda J G Boekenoogen Apotheker firma ed J A P P T d Heijden in de Wijdstraat i Eage J Visser en Zoon Apoth Spuistraat Leyden O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Otidittocrn G van den Boom Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemcsnte accijns bij eene hoeveelheid van minstens len kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 10 o per kan 59 cents Jenever 2 = soort Moutwijnj a462 m0 per kan 58 cents inl BRANDEWIJN 46= jo o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 13 Mei 1865 Rotterdam v Santen Kol ff Apoth korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A Rombouts Schoonhoven L Okhuijsen Stolwijk A Zijderlaan utrecht F Alteua Apoth en Drog op den Steenweg over de Donkerstr n 372 Zevenhuizen A Prins 11 De SLIJM en M AAGPILLEN bereid volgens het echte rCCept ziju door mi te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de W J A P P VAN DER HEIJDEN in de AVijdstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jarea gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de haidteekening van J J SCHEEUDER Apotheker welke haudteenening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op Ie zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht iu omloop te brengen WALDWOLL WAAREN FABEIK VON H SCHMIDT E 0 Bemda Thuringerwoud De THEEËN van het gerenommeerde merk THEEOOGST zijn alhier gedeponeerd en in pakken van 5 1 3 en 1 ons i bekomen bij H J KABEL Banketbakker Oosthaven Zeer fijn en geurig 1 50 a 2 50 zeer goed 80 a ƒ 1 Zeer goed en geurig ƒ 1 a ƒ 1 30 Vrij goed 60 a 80 cents Pri jzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 12 Mei Laagste Hoogste 1 koers koers eiVi6 61 4 721 951 951 144S 3 1441 2 531 2 391 4 40 6lVi6 4678 96V 96V8 83 831 s 92 f 931 2 1 851 4 85 8 1901 4 1901 2 617 6lVw 7l6 31 j 791 4 65V fi 65V8 70 70V16 48V8 48V4 18 8 61 SlVs T s 68V8 B7 V 6S j Ü5V 25 Vé 1 GeblevËD koers 621 951 2 144 39 83 927 8 85Vi6 1901 611 2 655 it 70l 6 48lViG ëïVs 68Vs 68Vie 251 pCt Ned w sch 2i jdito 3 dito 4 Handeim op resc België Roths 21 3 Spanje obl 21 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 d Londl862 5d Amst 1864 5 d Amstl860 4i 2Aand spoorw Oost Metall 5 pCtdito dito j d renteAmst 5 d nat 1854 5 dO inzilv I864 5Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Stateu 1874 6 d 1881 6 dO 1882 6 Mexico 1851 3 Boekdrukkerij van A BRINKMAN BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Gottda gezien Art 228 der Wet vaa den 29 Junij 1851 Staatsblad n 85 regelende de zamenstelling inrigting en bevoegdheid der Gemeentebesturen Brengen ter kernis van de Ingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten laste van het Rijk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente van toepassing zijn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over Je dienst van 1S64 vóór of uiterlijk op den 30 Juni aanstaande behooren te worden ingediend Gouda den 12 Mei 1865 BüRGEMEESTEE 2u Wethoüdeks voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER PORTUIJN v BERGEN IJZEXDOORN öuttcnlanïï ZiOtld 6IL 14 Mei In de berigten alhier ontvangen uit NewYork onder dagteekening v in 3 dezer leest men njg het volgende De sterkte van het leger van Johnston die gecapituleerd heeft bedraagt met inbegrip van de corpsen van Beauregard Hardee en Breckinridge 27 000 man De kavalterie van Stoneman heeft last den voortvlugtigeu Jefferson Davis na te zetten Naar men verzekert heeft de ex president slechts 300 000 dollars bij zich In Mobile ziju 30 000 balen katoen gevonden welke naar men beweert engelsch eigendom zijn Sedert Mobile s val hebben zich 10 000 man verstrooide troepen overgegeven Naar men verzekert heeft Payne zijnen aanslag op den heer Seward beleden Volgens berigten uit Mexico heeft Cortiaa Saltville bezet en bedreigt hij Matamoros De keizerlijken ouder generaal Argon hebben bij Piedras eene nederlar g geledeu De Daily News spreekt over het gerucht betreffende deongunstige verschijnselen in de betrekkingen tusschen Engelanden Amerika Het blad erkent dat het gouvernement te Washingt ii meent zekere eischen ten opzigte van Engeland te kunnendoen gelden wegen de verwoestingen die de Alabama heeftaangerigt en dat het britsche gouvernement van een tegenovergesteld gevoelen is maat het blad doel tevens opmerken dat die kwestie den een of anderen tijd wel langs den gewonenweg zal worden vereffend en dat het op dit oogenblik daarmedenog juist zoo staat als Lincoln de zaak gelaten heeft terwijlook de president Johnson niets heeft gedaan hetwelk als eeneminder gunstige bedoeling jegens Engeland zou kunnen wordenaangemerkt Berigten uit New York van 3 dezer melden nog dat Jefferson Davis in de nabijheid van Charlotte is gezien De cavallerie der unie in het dal van Saluda heeft bevel ontvangen om hem te v rvolgen indien men hem op bet spoor komt Volgens een gerucht hebben de hh Seward Stanton en Welt het verlangen te kennen gegeven om op 1 julij uit het kabinet te treden en zullen zij vervangen worden door de hh Adams Presta en Formey Men verwacht de uitvaardiging eener proclamatie van den president waarin de voorwaarden zullen bekend worden gemaakt waarop de bevolking van het zuiden vreder in de unie kan worden opgenomen De gouverneur van Zuid Carolina is gearresteerd en naar Washington opgezonden Uit Pensacola wordt gemeld dat de minister van marine der zuidelijken zich heeft overgegeven De onderwerping van den generaal Taylor bevestigt zich Het proces der medepligtigeu van Booth zal ia de volgende week te Washington beginnen Een groot aantal personen is gearresteeid Men verzekert dat het complot in Canada is ontworpen en te Richmond goedgekeurd De heer Seward de vader is hersteld zijn zoon neemt langzamerhand in beterschap toe 15 Mei In de zitting van het lagerhuis was lord Pal merston heden weer aanwezig Aangaande den amerikaansehen oorlog verklaarde hg dat de president der vereenigde staten met de aankondiging van de blokkade der zuidelijle havens het regt van oorlog oerende partij uitgeoefend had waaruit noodwendig volgde dat de andere partij ook als oorlogvoerende werd beschouwd doch dat zoodra de noordelijken zullen ophouden met die regteii uit te oefi neu er ook geene noodzakelijkheid meer zal bestaan tot toekenning van de regten der onriogvoerenden aan eene der beide partijen Parijs 14 Mei De Moniteur Algérien van den 11 meldt dat de keizer donderdag naar Blidah en Medeah zou vertrekken om des anderen daags terug te keeren De maire van Oran heelt eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij de hoop uitdrukt lat de keizer ook die provincie zal bezoek De Muphti heeft bij het bezoek des keizers in de moskeeën gezegd dat zijne tegenwoordigheid op tlie plaats een bewijs is van zijn eerbied voor hun geloof en hunne c nlsJienstige gestichten De keizer heeft geantwoord dat die betuiging opregt is Hij heeft christen onderdanen en muzelmansohe Regt zal voor allen gelijk zijn Zeg aan uwe geloofsgeuoo en zeide hij dat ik degenen zal beloonen die deu regten weg volgen en strengelijk hen zal straffen die het pad der gehoorzaamheid niet blijven bewandelen Parijs is thans feitelijk een zeehaven In de haven vanhet Louvre toch werd heden een schip gedoopt met den naamvan Esther dat direct dienst zal doen tusscheu Parijs en Londen Het behoeft naauwelijks gezegd te worden dat duizenden bij duiTsnden elkander vervirongen om dit vreerade schouwspel te zien De senaat heeft gisteren een hoogst belangwekkend debatgeopend over eene petitie waarin werd aangedrongen op deerfelijkheid van de fuuctien van senator Niet zoo zeer overde petitie zelve werd gediscussieerd aaugCviieii men doordrongenwas van het denkbeeld dat de senaat niet over de erfelijkheidkon discussieren men bleef meer stilstaan b j de conclusie vandeu heer de la Gucronnicre die daarin de vraag opwierp ofde tenaat het regt had om een anti constitutionneel voorstelte onderzoeken deze vraag lokte zelfs ecu vrij hefiig debat l i Het budget zal den IS gereed jn om te wordeu rondgedeeld De afgevaardigdeu zullen slechts drie dagen overhebb n om het te bestuderen aangezien op den daaropvolgeuden maandag de discussien zullen aanvangen Jteu zegt hier dat in de vereenigde staten een juaristisch blad is opgerigt en men beweert zelfs dat Juarez zich daarin zou beklaagd hebben over de wijze waarop de Franschen gehandeld hebben Deze zouden ouder anderej tnexicaansche oSicieren die in handen gevallen waien hebben gefusilleerd terwijl de fransche officieren daarentegen gespaard waren Deze bewering wordr hier natuurlijk zeer in twijfel getrokken Aan de kamer van afgevaardigden is thans rondgedeeldhet ontwerp betreffende de algemeene tentoonstelling Daaruitblijkt dat de staat voor dat doel zes milloen francs beschikbaarstelt terwijl van de zijde van haudel en nijverheid op eenebijdrage van acht millioen kan worden gerekend Het gebouwzal eene uitgestrektheid van 149 000 meters beslaan eu vanovalen vorm z jn Het zal tijdens de tentoonstelling tegen eenvasten entrcprijs toegankelijk we en Om het gebouw zullenkoftijliuizeu en restaurants worden aangelegd terwijl in de cuniiddellijke nabijheid van het locaal der expositie eue reekswinkels zullen worden geliound bestemd om voor deu duurder expositie verhuurü te worden Wefcnen 14 Mei Nu de beraadslagingen over de stuatsbegrooting bij het huis der afgevaardigden ziju afgeloopcn wordt de aandacht gespannen gehouden over de wijze waarop de wijzigingen in die begrootiug gebragt door het huis der heeren zullen worden opgenomen Van den kant der gematigde vrijzinuigeu wordt de wensch geuit dat het lai genoemde huis eene veri eking der goede verstandhouding zal weten te verhoeden tusscheu de beide takken der wetgevende magt zonder zich evenwel onvoorwaardelijk ic scharen aan de zijde der regering