Goudsche Courant, donderdag 18 mei 1865

T r prike an eene vij ndige mi iifeatatie welke vorst Couza wacnten zou bij zyu doortogt te Konstantinope op zijne reis naar Frankiijk üe gr ekschc patriarch n de sjnoJe zouden namelijk voornemens ZJjii hem m u ii Dia te doen en van nul en c uer w i irde te verklaren de daden van den ho=pod ir betreltcude de orgiaiaitie van het bisschoppelijk ge zag ir de hertog lommen n den verkoop der klooale soe lerori Berlijn l J iei De commissie van afgevaardigden besliste ten op i ie van het militaire budget voor 1365 Zij besloot 32 572 2il th toe te sttin alzoo 38 5G7 th meei dan lu l 6i De u o T th Voor kosten van reorginisatie ziin geschnpt 1 e desbetreffende voor tellen van het Ugemeen rapport zjn a ingenomen Tunjn 1 Mei De eu at heeft in de avon zitting van gi terTj eoc l i keard h t vvet ortuerp betreffende de spoorwegen en el met Oj tegen 23 stemmen AV ijder is een orde van dea dig a n enomea strekkende lOt dmkzegging en hulde aan de tad T r i Het depu eneut van buitcnhndsche ziken is heden mar Fiorenee verp i t t Het offitn le blad bevat ee decreet waarbij eene leeniug van 1 25 iiiili oen wordt uitge chreven onder genot van re ite v m u 1 Jiiuuij l oj J e leening z voor een gedeelte v orlcn toe Lstnu im pirticuiieren en voor een andei deel bij openbi e msLhrijving wolden geplaitst öinitenlaniT GOinv 17 Alei Heden noen digi ivona ten t ure muziekuitvoering op lie marKt De ti cedc katici heeft z turdag de bei i idslaging overhet Te 11 i ch rc rmg reglement voorlgcet De afdeelingbesroontig art lUT 115 is miigenomen Da una zijn de a terneene bert Isiag i gen ovei het regtswezco geopend Ma rdig la dior de tweede k im r het i gent g reglementvuor Sur me aangeiiimen met 12 tpgeu 16 stemme i maanneming an het am lenciit v m dea heer Gisteren hec de tweed kamci het u f ringsreglementvoor Tur cio aann puomen Morgen zal de bernüsHgii g lanvangen over de vv zi 14 van e phat elijk be istaijrstelsel Het Staai b i 1 n j bi v it een koninklijk 1 esluit vanden volgenden inhoud ITij IMTLllU III tN V ülende a ii Neerlinds strij Iers van ISlS lbl5 een openlijk bewijs gpvpu V n onze erken tlijkheid voor hetgeen door hen m die gedeoKwairdige jaien is verngt en ptlangende dat dit bijk te er rekke tot herinnering aan de herstelling en bpvpstiiri g V n r rlmds onifi r kolijk volksbt un r p de voordrasr van on e ministers van binneniindsclie za ken en rin oor os van den 2 ipi1 1 0 L H ivabiaet Den r ad van tate gehooid advies van den 9 ijfi 18üo u 1 Hebben scedgevouJen en ver tiin rt i oor Iti ucin dej tren 1813 18 j iii neu ilandsche dieit am d altijd gedeni w lardige krijgsverrigtingen ter herteliiug e 1 e e tigiug van Netilmds onafhankelijk volks bestaan een nerizum aandeel hebben gehad wordt een eeretteken mge tel i A r 2 Dit eci e kpn be=taat m een zilveren kruis met 5 armen Op de e ne z d an het kruis is in het midden het jaartal 1813 en op de ar ere yde het jaar 1815 ge tempeld Het wordt op de 1 nk borst gedragen aan een oranjeliut ter breedtt van 2 7Ö dmm met twee witte strepen Fet lint mag roraer het eere eekeu niet vvordej gediagen A rt 3 ftaie mii t van oo log wordt gemagtigd het eeieteeken me een diirbij gevoegd certificaat mgeug naar het bj dit besluit behjoreiie mo lel uu te reiken rt i De bel i she i ienden doen hunne aanspraken op het cereteeken gelden bj onzen minister v n oorlog Bij deaanvr se worJt zooveel mofreUjk een staat van dienst of eenig behoorlek bew s tin dien lud gevoegd waaruit de aan priak op het eere teken bljkt Il dien hii die de nnvrug doet et meer in s rjjks dien=t noch sepen 10 e i 1 i wridt door hem tevens overgelegd een bew c in güe 1 bur erljjk g dr g afgegeven door het gemeen tcbestiur ziji er woonplans rt ö Nopens het verbeuren van tiet cereteeken is de bepaling van toepi mg welke bj het koninklijk besluit vanden 19 december l8j2 u 72 ten laiizien van hel metalen kruis 1 = vastge tcld Vrt 6 liet departement van oorlog wordt met het doen vervaardigen van de eticteekenen beLst Onze mm ter van ojrlog i belast met de uitvoering van dit ielmt hetwelk m het stait blad en in de S aats Couruit zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gejondea aan den raad vin state de ministeriele departementen onzen kanselier der beide orden en de aigemeene rekenkamer tot informatie sGravenhage den lo lei 1865 WILLEM De minioter v u binnenl indsche zaken iHOBBEChE De minister van oorlog J W Bi i KS Litgegeven den zestienden mei 1865 De minister van justitie IER Boor den minister van ünancien is bepaald dat door de brievenbestellers en kantoorknechts op de postkantoren te Am sterdam Vrnhem Dordrecht sGravenhage Groningen Haar lem Leeuwarden Leiden Kotterdam Ltreehten Zwolle uniform m dienstu toeteuing zal worden gedragen die bestaan zal ia donker grijs mirengo 1 iken j is en uitmonslering van amarant voorzien van duboele rij knnopen met koninklijk naamcijfer pet van gelijk laken en uitmoustericg vojrzien van een ge kroonden pcdhoorn metalen nommerp aat met rijKswapen en raudschritt bnevpnpo terij zullende op de overige postkantoren 11 het rijk door genoemde beambten alleen de ver melde p t en nommerplaat worden gedrigen Voor den ontworpen spoorweg van Scheveningen langssGravenhage en Woerden naar Ltrecht en van daar langs Amersfoort en Deventer na ir Almelo met een zijtak naar Leiden en van een spoorweg van Amsterlim langs Weesp het fort Litermeer eu Hilversum naar imerstoort is naar men verneemt benoodigd een kapitaal van 24 miUioea gulden met eene rijksprovinciaal en gemeentesubsidie vin ƒ 1 800 000 Het kapitaal is verdeeld in 4t üOü aandeden van ƒ 600 aarvan Vs besehikbiar gesteld voor Nederland Gedurende de constiuctie worlt 5 pet rente uitgekeerd De meerderheid der provinciale kerku sturen heeft hetvoorloopig door de s node vastgesteld reglement tot verkiezing V m kerkeraadsleden door de leden der gemeente afgekeurd De synodale commissie zal tot uitvoering van art 23 van het algemeen reglement aan de vnode op nieuw idviseren Eene ligtzinnige weddingschap hid zaïurdag namiddagte Leeuwarden zeer treurige gevolgen Twee officieren van hetaldaar liggend garni oen hadden namelijk met anderen gewed om geheel gekleed de stidsgricht nibij den prinsentuiu tedoorwaden met het ongelukkig gevolg dat luitenant van L onmiddelijk m de dippte schoot en niet werd wedergevonden dan als een lijk Hekendorp lo Mei Heden had alhier de stemming pliats voor schout van den polder Groot Hekendorp ilet groote raeerderhei l van stemmen werd gekozen de burgemeester G V Muller waarop onmiddelijk de vlaggen werden uitgestoken tn enke e vreugdeschoten werden gehoord als een bew js van de hoogachtirg en genegenheid der gemeente voor den burgemeester Geniengdo Berigten De fransche oppositie wil 140 miUioen frs xtra besteden aau het lager onilernijü In d prmsische ooatZLthaveos ulleu voortaau stormsignalen gege f I rordcii De wurtLinbLr =che kamer heeft besloten tot alschaf tiüg der stokslagen De portuge=che kamers zijn oii bouden In pjuistn Wil mtn de vrijheid van spreken in de kamer bcperkcj Te Blackburn waar voor eenigeu tijd van de 63 000 inwoners 30 001 lee den van de openbare lie dad gheid worden thans nog slechts 119 persnnen ondersteund lictor Iluiauuel denkt er nog altijd over om ijn renten te gaan levn De negers komeu te t w York in de mode la de omatipkeii van Paiijs zal eea pracnt g paleis oor keiztr AapoUoi gebouwd worden hiers is naar lioine om hulde te bieden en te ntvaugcü kiuei Maï heeft aan Mexito cne Ingezonden I Jaar vvij vernemen is bij koninklijk besluit de navolgende LBiform vrandering voor het wapen der infmterie vastgesteld f I In groote t iiue di igen de onderofficieren en manschappen E en den hierbovengemelden bil tei e peervormige poi pon I Je viu wol hoog O duim wit voor de ii fan ene voorde I leren eene regt opstarnde pluira van witte stru svederen log 14 duimen i eene tulp van verguld nie aal De hoofdofficieieu in groot tenue op oe schakot eene witte lirrette met ring in een tulp va verguld metaal De schakot voor de offi eren is zoo als hierboven is omL reven doch iii pliatsvan vilt van laken het metail veigiild I De overtrekken van de schtkots zijn veivallen alsmede iet sen van ubikots met zwart gewast hnnen overtrek kwart ermuts Deze blijft vooi de ouderofiicieien en manl tappen bestaan de bieden kwast en granaat m plaats van l Eeel Voorde officieren IS die van donkerblaauw laken met ovaal ronden tl van 18 bij 20 duimen en hoog 8 duimen vallende klep iMi verlakt leder van ond ren een band ter breedte v in 1 o I im de bal geel gebiesd de band van goud van voieii eene Icjie oranje zijden coc irde omzet met 4 rijen gouden toiside lairander een goud li je met vergulden knop w de hoofdofficieren zijn de biezen van goud Kïle Jwi Voor de onderofficieren en manschappen van rkerbliauw 1 iken met tvee njen ieder van 7 i tbombeeide I 1de knoopen van geel met ui stiande open kraig v m het jefJe laken hoogte b duimen met eene haak gesloten van iiar ter weerszijde schuins oploopende en aan de hoeken afge joij de opsl igen mede vui donkerblaauw laken vin boven I e nedeu en met twee klei jc uniform knoopen ge loten aan lelukeraijde een laken pas ant met kuoop tot ophouding van je koppel De kraag de opslagen de pas ant de zakkleppen en rug k ooten gebiesd met geel 1 iken I Op ledeien schoudci ceue bedekking bestaande m eeneglid I peren gebombeerde ciicelvormige pi lat met eene dito ketting I boven voor ien vin een knevel van hetzelfuc metaal In groote tenae een h il noer an ilubbel i eel koord die het kuevflije op den linkerschouder v istgenecht en na eenf al om den b ils te ijn ge 1 igen aan het kneveltje op denf erschouder bevesagd met twee geele kwasi n op ue regterirt atlnngt het onderste der kvv i teii ter hoogte van denIJen knoop van boven De tamboers en hoon blazers ue I den de zwaluwnesten en daarbij de schouderbeuekkmg als I rboven De kieeding van de adjudmten onderofBcier is geljk aan I der officieren hieronder vermeld met nit onaering dat het pd van den hilsnoer en der kwas en mci loode zijde vei lagd IS en zij aan weerazijüen van den kriag in vervanging r contra epauletten een zilver gebombeeid rond glad p aatje fgen ter grootte van de sterren oer officieien I oor de officieren jiü vervanging van de korte jassen groote en kleine tenue f korte jas zoo als hierboven is omschreven de raag op p gemiddelde boogie van Sl j duim hoor de hoofdofficieien is de kraag van voren Ier weerszijden I op eene lengte vin 7 duimen belegd met goud gilon la plaats van epauletten aan elk der vooizijden van den g zilveren stenen als voor een 2 = lu ten int een voor l jsren luitenant twee en voor een kapitein drie l e schouderbedekkingen van verguld metaal de halssnoer I gouden koord de kwasten voor de luitenants van gouden 1 Ie voor de kipitems en hoofdofficieren van bouillons lintalati De bui eumden voorz en van een gele bies sous I voor de officieren die hunne dienst niet te paard ver It ll V ei vallen poiHrifs De itte uitmonstering vervalt de knoopen aar I ueedingstuk al mede aan de kapot zijn glad l erjT sen der officieren worden in plaats van met gemerkte pen en lussen voorzien van twee i ijen ieder vin 7 uni pkiioopen ilsinede van ecu donkerblaauw en laken bmdomhet lijf De dragon in groote tenue vervalt de peer van die in k cine teaue van glad metaal De tenue voor de officieren is met de kwartier of pohtiemut De schikot wordt gedragen in groote en mar chtenue ea lu garnizoensdienst Deze wijzigingen zullen den 1 jinuarij lSb6 algemeen moeten ziju aangenomen Ineen volgend nummer zal de ten deze beschreven wizigmg van de kleelmg over de ovcru e w ipens worden vervolgd Toen nij jl m landag namiddag de dd stedeljke schutterij naar hei evercitieve d ziaen optrekken om ir hare gei one veel tiend lagsche wapenoefenii g te hou Icn m iikte het op ons en gewis ook op velm zoo niet allen die t aan chouwden een hoogst onlangenamen indruk daarbij het eentoonige tromgebom niet meer te hooien afwisselen door de opwekkende tooiien van het muziekkorps dier schutterij di sm 1 2 j j iren leven en vrolijkheid bij ette aan ieder optreden on er jrtwapeude burgerwaebt en zich zoo jegens deze ilsjegtn Gou la s bur gerij hoogst verdienstelijk miikte Geen wonder zoo ook een zekere mismoedigheid op het gelait der s huttu en hunne aanvoerders als te lezen stond daar die muinen i et leede oogen in dezen tijd van vooruitaang eu ontw ikkelini hun korps met ai hteruitgang eu btkiinipmg zien lelieigj Naar vvij vernemen ligt de oorziak van du ales beml c verbindend vercniinsel da irin dat de hh schutters oHneren laiigezien gezegd niu lekkorps niet linker bij m igte vv is i h ze c zonder geldelijke tegeraoe Komiiig in stand te houden zich tolden geraeeiteriad hebben gewend met het verzoik dit dezeeene betrekkelijk gerinire = on at ji iiltjk clie bijdrage rao t afzonderen ter uistindhouding van het muziekkorp he we k anders met ontbinding wird bedreigd doch dit du ver oek Vüorshiids met is ingewilligd er wel op gronl dit ei by de btiten geiieiail eene nieuwe wet op het per o leel atn iingig i welke van chidelijkei invloed op de geneente inkoin i kan wolden wehilve de i lad onder zood iiiige om uiduiie en geene viijheid ven een Je te hebben z ch tot nieiive uitgaven te verbinden A j eerb ediireii de meen ng vm den gemeen e raid eu huldigen den condei ii s w larop zij in de en tei maar vvij geven tevens in bedtukiiig of tr iii aiiv lehtii r i de dingen die diir komeu zulku w l iets noemei w ia h me gewaagd zou wezen als de riid vooi een eukel jiar cp let gemeente budget de nieti e som van een paar hoi derd gulden bragt ten emae diaimcle e on u ndiiig e voorkomei van een ligchaam wirin de burger j sch er evenveel bei lug teit lis de schutterij zelve dtwi i t het a iiigename mot Ie nut tigc vereenigt Is eenm i il het m iziekkoip der stedelijke cnntterij ontbonoen lan zal t ougetwijfn 1 vrj wit v een lu de aaid hebben om liter v eder een nifuw korp te orgi a eren en dan zal men welligt armhirtige bekrompeuhe d vui iij ij t noemen wat nu wijze spiarzaamheid in nX ven hee veuneten ons dan er bij de hh riid lelen op aau ie dm pr dat IJ door alsnog gehoor te ctveu un hei hun c lai e verzoek den val en de ontbiuüing van gezegd muziekcorps inoseu voorkomen Hunne belang clluig m hun ijvei voor ales wit joudis inneilijke en uiterlijke wclvaiii eu bioci be ret is on ie zeer bekend dan dat wij niet de verwaenlinz zouden koe tren dit ZIJ een open oor zal hebben voor den hier uiiïedruk cii wensch der burgerij Tantum Gouda 17 Mei lb65 Eenir c hiu ieUinende Burgert Alet genoegen las ik onlangs het bengt uit Gionmg n dit aldaar versctiiUenac werkbazen ich vereenigl hadden om lecbts leerlingen in hunne werkpliatscn toe te laten dn volJoenIe gevorderd waieu m het lezen schrijven en rekenen di in do genone vikken van bet liger ondeiwijs kwamen zi ver eungiugen overal tot tand dm ou Ie men reeds ct i ï oo e schrede gevorderd ziju om het cuderwij il tmetii lu i maken Indien mei w i t dit men zijue i i r n niet ir ut t koude krijgen 00 zij de 1 geie cl ooi met b 1 jor jk be o ht hadden dan zoudei ook die ouders veip igi zju liiiii kinde ren ter school te zenden ook iii hun eigen oei i s vek PU om verschillende redenen het onderwijs uu hm l kiideien onthouden en het schouUcr uim oude duruoir ue is ter verminderen Zoude zuU eei e vcteeniging niei i Lt kiiiiiien tot st nd komen Het I ijer oiiderwij voor lile k i=en der mait chippij 1hier goed geiegeld Niemand kin zich m ijn volgenden leeftijd d larop beioepea d t nij geene gelegei heid heelt Ee n i om te leeien zoo ils b v te De ei=ch zoude dus hier niet oi billijk zijU en de voordeelen van dien m ntregel zenden met achlerbljven In de cholen aan orde en re el ireweud en behoor i k ont wikhcld zouuen zulke leciknapen voorzeker goeie arbei Iers