Goudsche Courant, zondag 21 mei 1865

pissen Gelijk men hem zjne vroeger verkondigde opinicn verneten heeft zal hij thau dt antecedenten onzer bewindsmannen een = ophalen In dat geval al zijue rede 7eer piquant zijn In de zitting van het netgeveud ligchaam is het ontwerp an yet mgeuiend krachtens hetwelk Parijs wordt gemagtigd om eene leenmg te sluiten van 250 mülioen francs aflosbaar in zea ig jiren Marseille is Mei De dagbladen deelen bengten mede Uit De keizer heeft ain vele gevangenen m de mditaire en civiele h izen van irre gratie verleend Berlijn 1 Mei De comraia ie voor de aangelegenheid der marine Leefi na gi teren ecne avondzitting gehouden te hebben heden nfder eene bijeenkomst gehouden die vier uren duurde D urn werl met eeipirighe 1 an atemmen be=lotea om het re eringaontnerp af te keuien Alle amendementen nerden veruorpen Met de onderhandelu gen tus Lhen Prui en en Oostenrijk over de sleesn jk holstemsche kwestie ia het thans ai volgt gesttld de beme mogendh Jen üju het een dat vooreerst de provinciale ataten v lu l öi b jeen omen Van deze zü eene kieswet worden voorgelegd Beide zju het verder eens dat de daarna bijeen tt roepen vergadering sleclits nene adviserende en geene beaiiaaende tem zil hebben Mi r over de andere punten ia men het nog niet eena Oostenrijk weLsc it dat aan de provnicnle tiUn de kieawet van IStb voorgelegd zal worden terwijl de heer v Bismarck het algemeen stemregt in bescherming leemt Hij hoopt mmelijk dat de boeren verschrikt over Ie fiu incit e la en die op het hnd zullen i allen als het de on ifhanke ijiheid kr gt voor de iBiijvmg bij Pruisen zullen temmen Doch hij k ui zich hierin wel eeua bedriegen eerder wil Ooatenrijk dat de beide mogendheden gtmee sciiappelijk voorstt len aan de itndtu zullen doen terwijl Pruiaen aan elk afzonden jk het iiu i uef wil laieu Doch omtrent dit punt zullen beidt het nel ceiia werden Diareütegen la hei bij Pruisen eene conditio s ne qui non dat a a de steuden den heitog van Augu enburg la vor t proclameren zulk een bealuit ala nul en non avenu zil bt chouwd worden Het ia voorts jui t dat Pruiaen de vcrwijdui i n dei hertog gedurende de zitting der steudeii verlm lid hetgeeu door Oostenrijk ia geweigerd Iletvijftigj r lie nu der vtreeniging vaa de rynprovineien met Pruisen ia tn dig U e ken met groott plegtigheid gevierd HH MM u koniu en de koningin hadden tich ter bijwoning vin het f cat d naarts begeven Bij de aankomst dcs kon nga op den ivonu te voren was de atad fra i geiilummcerd Z M is lij deze gelegenheid loor Ie stedelijke o erhul p egtig gehuldisd en heef den grondsteen gplfgd VIL e iiieuve puiuech iisi h school OnJer de ain2 n a vreemdelingen bevonden zich de hh mr P J i I van der Does de WiUeüois en generaal V J Ki oop om Z M mui us den koning der Nederlanden te bfgroeten Ook te keulen ia Jie vereeLigiug met verach i ende feesten plegtig gevierd Oinnenlttuö GOLD 20 Mei Mor n C onJag des namiddig ten hal een ure muziekuitvoen g m het park Mtn verneemt dit de gemeenternd in de heden gehouden zitting noheeft besloten zich tot det veede kamer te wenden met verzoek dit de aanhingende behatmg netten met norden cgenome tenzij tr op meun m worde opgenomen de voe ei er in aange rotten bepaling doch later er uit gelift dat an de gemeenteneaturen een gedeplte van den accijns op het gedistileerd te oed worde ged an De gemeenteraad ia hiertoe ge id door de overweging dit vloeit van den accijns op het gedistilleerd me s in de gemeente ka behalve de reeda importante verhooemg van de personele beli ting nog dnrenboven een hoofdelijke omslag van twintig duizend gulden van de ingezetenen zal moeten worden geheven hetwelk in deze gemeentemet groote bezwaren zou gepaard gaan en drukkend zou zijjin groote mate Naar vvij vernemen is door Z M dm koning aan het 4ieregiment infanterie alhier ten geschenke gegeven eene prachtigebuste voorstellende H M de koningin weduwe Deze buste moet als een blijvend aandenken aan die geëerbiedigde voratiu op de bibliotheek van het regiment bewaard worden Z M heeft den heer J J Snel benoemd tot burgemeesterder gemeente iloordrecht De officier van gez 2 = klasse bg de zeemagt jhr M C r J de Rotte thans non actief wordt met 26 dezer laatstin de rol van Zr Ms wachtschip te Willemsoord om gedetacheerd te worden op het mstructievaartuig Urania De eerste kamer der staten generaal heeft donderdag hire werkza mheden hervat De heer Hem is als I d toegelaten De kamer heelt besloten tot aanbieding van een ac res van rouwbeklag aan Z M den koning wegens het ovrlijden van II AI de konu gin weduwe Van de tweede kamer zijn ontvangen de door die kamer aangenomen ontwerpen van wet waaronder die betreffende de geneesKundige staatsregeling den suikeraecijns eu de nest Indische regerings reglementen Al die outnerpen zijn veizonden naar de afdeehngen In de bijeenkomst van de tweede kamer ijn donderdagde beraadslagingen geopend over het ontwerp voor de afschaffing der pi belastingen De hh Hoekwater van Asch vanWijck Begram Gisteren is in de bijeenkomst van de eerste kamer hetontwerpvan het adres van rou v beklag ter tafel gebragt Hedenwordt da iover beraadslaagd In de bijeenkomst der tweede kimer zijn de algem eneberaadslagingen over de afschaffing der accijusen voortgezet Bij beschikking van den minister van bmnenl zaken is met ingang vin 1 jumj e k bevorderd tot opzigter van denwaterstaat der 3 = kl ue opzigter der i kl J v u Kluj ve Ook de direi tie der ned rhijnspoorweg maatschapp j heeft zoodra het plan de regering bekend was geworden om eenevereenigmg van de oude krijgslieden van 1813 1815 te Lev Jente doen plaats hebben er wegruimmg van het bezwair hetvvelk de reiskosten mogten opleveren zich bereid verklaiid omallen die ter deelneming aan gezegd feest van den rhijnapooiweg gebiuik zouden vvdlen maken het koateluos vervoer overdien weg lu de r g in c niii Lrvden en terug toe te staan ut brusselsche correspondent van de Ha gsche Ct schrijfto a het volgende Aan hen die in Nederland nog voor de afschaffing van het zegelregt die schreeuwende anomalie tegenover de vrijheid van drukpers terugdeinzen bied ik de volgei de uit officiële bronnen geputte gegevens ter overweging aan Toen men m België m 1848 die hervorming invoerde maikten zich zeer velen bevreesd Inderdaad Lragt h t zegelre t 300 000 fr op Toen echter het zegel afg 3chalt nas nerden laugzainerhind m de slechts eemgzius belangrijke phitsen des linds digbladen opgengt En zonder nu vin den durdoor ontwikkelden invloed op de verstandelijke besehiving te gewagen haal ik alleen het vnlgenJe aan lu i847 bragten de dagbladen 371 920 frs aan zeg eïregt en U2 b23 frs ain frinkeergelden of in het geheel 434 542 frs op heden bedraagt dit alleen voor de laatste cateo oric 483 490 frs per jiar Jammer slechts dat zich de vermeerdenng van arbe d met eveneens tot cijfers lait teru rbren en In dat geval toeh ou het met moeijelijk zijn te bevv jzen dat üe aischafimg van het zegelregt m plaats vm de schitkist te verarmen deze eu te geijker tijd de natie verrijkt heeft He V erontrustende bcngt uit Londen van en moordaanslig Ji ip leun wordt door mets bevestigd eu is waarschijnlijkeen verzinsel De p enter 19 Mci A eel ambi ie voor het naderende waterIco feest IS hiernog met Zelfs wordt uit Zutphen dat anders zoo bijzonder fcestvieiui kan mets vernomen an miatre elen genomen of te nemen tot leiding van t feest is letterlijk geen sprake Missch en dat de verschijning van allerlei feestliederen nu o z nghevend jeugd de tong zal losm iken en haar gezang de volwassenen een nemig begeesteren Misschien rekent men wel op de kerm als die alle elementen bezit om zoo noodig een feest te improviseren Onze kermis is voor dit jaar acht dagen later gesteld misschien wel = maar neen l dat zal om t pinksterfeest zijn De paarJemarkt dingsdag 11 nas druk bezocht eü vanongeveer 200 stuks vee bleef mets taan Men IS de e necK begonnen den spoorweg Zjtphen Deventer te gebruiken voor zandwagens Van de opening is hie nog niet met zekerheid bekend men gist au i us of september Volgens advertent e m de Deventer Courant van heden zal het muziekkorps van het regiment dragoaders een concert geven ten voordeele van het op te ngten waterloo fonds Alblasserwaard 17 Mei Ten gevolge van het meer en meer gaan heerschen der kinder iekte in zekere gemeente bevond de onderwijzer aan de openbare school aldaar dat van de 82 m de school aanwezige leerlingen slechts een gevaccineerd was Van de overige hadden 15 de teekens der natuurlijke pokken op het gelaat Ammerstol 19 Mei Van 13 tot 19 mei werden hier vangen 132 zalmen van 8 tot 26 h n ponden zwaar prijs ƒ 0 85 a 1 en ongeveer 600 elften prijs van 40 tot 60 ets per stuk bij partij De eerste steur welke in dit saizoen bevangen werd woog ongeveer 60 ned p en bragt ƒ 24 op Landgenootexi Toen nu 50 j iren geleden ons onafhankelijk volksbestaan bedre gd werd heeft het Nederlandsche Leger ciider ainvoering van den Prins van Oranje krachtig en roemvol medege werkt to afwending van het gevreesde juk maar ook zij die zelven het zwaard met konden aangrijpen hebben willen bijdragen ter bewaring der vrijheid kort te voren verworven en toen van eenige edele mannen eene roepstem uitging ter ver eeniging m neikzarae hefuerijke viderlandsche deelnemende zorg voor oude Nederlandsche Krijgslieden was het antwoord door het gansche volk gegeven de Oprigting van het FONDS TER AANMOEDIGING EN ONDERSTEUNING VAN DE GEWAPENDE DIENST IN DE UEDERLANDEN Dat londs gestijfd door de g ften tijdens den strijd tegen Belgio ontvangen door j larlijksclie collecten door schenkingen en legaten heef n mens het Nederlindsche volk aan vele duizenden hulp in hunnen nood aangeboden aan aller billijke aanviagen te voldoen is het echi r nimmer bij magte geweest Het daartoe in staat te stellen zoude eene schooue uitmg van onzen volksgeest zijn maar nu wij weldra met dankbaarheid herdenken zullen hoe voor 50 jaren bij Waterloo onze vrijheid verzekerd werd nu vooral mag van ons verdacht worden dat wij het voorbeeld onzer Vaderen volgende het door hen gestichte Fonds sterken opdit aan de deelgeiegtigden van Waterloo eene e tra gratificatie worde verleend ter herinnering aau die heugelijke overwinning in het Ponds als deelgeregtigden worden opgenomen alle Nederlanders die bij Waterloo geatreden hebben en van goed zedelyk gedrag dcch onvermogend zijP de categonen van deelgeregtigden tot het Fonds w orden uitgebreid opdat honderde oude en verminkte of infirme krijgslieden ook van andere oorlogen niet te vergeefs onderstand vragen Moge die veiw ichting met worden beschaamd I zegge niemand bet is de roeping des Staat = met de mijne den krijgsman m nood te ondersteunen De sint j i ver ecnt pensioen en gagement maar kan dat met il na ir rege en bij de wet vastgesteld en vermag iet acht te slaan op de bijzondere omstandigheden van lederen gebrekkigen of ouden kiijgsman Nederlanders in 1815 beriep men zich met waar het old een werk v n liefde lan den krijgsman te verrigten op den Stilt doet ook gij zulks met in 1865 De buitengewone giften die Gij tot de voorschreven doeleinden zult willen af onderen zullen worden ingewacht door al de Leden van het Hoofdbestuur en door al de Leden der Distriotsen Plaatselijke Commissien ten Lwent gevestigd Het Hoofdbestuur van het Fonds ter aanmoediging en ondersleuning van de gewapende dienst m de Nederlanden J W H KUTGEES AN BOZENBUEG PKESIDENT H L M LLDLN iiiSTEBDAM 10 Mei 1865 secbet kis Zeden der Plaataelijke Commissie te Gouda zijn De Heeren IJZENDOORN en J DROOGLFEVLE FORTUIJN aan nier huizen op de Oosthaven en den Fluneelen Singel even als ter plaatselijke Secretarie bussen zullen aanwezig zijn tot het verzamelen der giften tot gezegd doel bestemd Gemengde Bcrigteo orst Michael van Ser ie wil de moskeeën afbreken Te Charleston s eene zamenzwcnng der negers tot het vermoorden dti bhuken out kkt De hertog van Bruuattijk begin tt denken aan het htrbouwen an öjö afgebrand icaidcntieslot Alen titretks Tcibiodtn met Itdl e dwr een spoorweg over den St Gothard Te Pljrmor th en omstrelc a hebben 4000 arbeiders van verschillende ambachten het werk gestaakt Ie Philadelphia ia eeu uümplot tot brandstichting ontdekt In het hanoversche dorp Leeste in de nabuurschap van Bremen zijn zondag jl terwijl de mttoueis ter ke k wart n 33 woningen met de nevengebouwen verbrand Het nieuwe tolveibonö verdrag IS 16 mei tot stand gekomen Te Yokuhama wordt eene fran che v hool opgengt onder directie van den abt Mermet De inlander op ieuwZeelaud heböen een engelschcn schoener genomen en de bemanning voor et Q gedeelte opgegeten Het groote kruis an Pruisen heeft he isfUiscbe grootkruis gtkiigen De homoiopathie acht zith zeer erou thj t oor de n euHe geneeskundige staatsregeling Een agent der zuidelijken spedieert de gele koorts uit B rmuda n ar I ew ork in besmette kleediDgstukkcQ Dl keizer van Marocco zal Napoleon in Algcrit piegtij doen bicoeteu In februarij heeft de siroeco vcrschiikkelijke verwoco tuigen aangerij t m Australië De regcnug der uuie i n t an Canada de uUlevei ug dor meaiphgtigen van Booth De btlgen behalen den groctbten lüf o er hunne inzending op de dublmbche lentoou ttllmg Juarez wil ecne leenmg sluiten van 18 milliocn Vergadering van den Gemeenteraad Zdtmg lan Vrijdag 19 Mei mr V van Bergen IJzenduorn Bij de opening der vergadering zijn tt enwoordig al de leden met nit oiideruig der hh Rentingcr en Vesi erbajn waarvan eer tstnoemde later biuneutreedt De notu en van bet verhandelde in de vergadering gi houden den 6n dezer woideu goedgekeurd lo gelc tu een provinciaal blad besrhouwing be atteiide o er utt regt verstaud van artikel 2 i der geIrccutev et in verhai d met de armenwet Notif eu rtgelimat I t 1 ektnmg en trantv oording v an het burgerlijk armbc tuur o er 1865 zijnde ingekomen wordt gc teld ter fine vdu Oiiderzoik en prjcadvie ni handen eencr Lommissie bestaande uit de hh Rem Liaggaar en van btraaten A oor not wordt aangenomen ecne miscivc van den htnr Bcrtdmarn dankzeg ng bcv ittende voor zijne doorloopende btiocming vau onderwijzer in de teekenkuude op de ojienbarc schokn Cclezen wordt een adrtsi au den heer C Ale cnmaktr en be one s van de hooge ou e waarbij ij verzoeken dat mOj i i ddt de bruj bij de ptper traat verand rd cj alj bröheu werd lci u iu gelcf 1 worde ten tuide zij lü hun bcdnjf en nering met bemd el worden De B mededeele de dit Dij het voorw lardelijk genomen b sluit om diC brug te veiandereJ geiekeud is op htt leggen vau ctn uoodbru word bet adres aangenomen voor ktnuisgeviog De B breugt aau de orde e ne nii3 ive van den chutff raid waarbj hij te keuuen geeft dat eene subsidie viu f 3oO hoven ie bereids to gestaue O onontjcerhjk la om de dadelijke gehceie 0i i tiud u au het rai ickeorp te voorkomen B en W tellen voor om het De hr Remj kan zieh e met mede vereenij en ook niet de hh rn en au Gennep ijn de fiuanciEn der stad goed dnn wil de heer A iru v veel meer geven Ibans eehter acht hij de aJiisevraagde som verloitn gtid De heer Buchner zal er xoor ziju Hij moiive it ziji = ttm 7oo aU ook de hh Droogleever eu Reutiogcr doen In roi Un e gehra i tlaren 11 led n zich er voor en 3 zijudc de hn Ktm irui cu n Genuep er zich tegeu Op voorstel des B wordt goedgevonden de oef e taDe = om te vuiden door overschrijving van den post voor ouvooizitie uigaven Aan den directeur der zwemschool wordt mdat de hh Droo Op voor ttl des B wordt bealiten lUl bethikbaar te a til viering vaj den oO jaren geleden plaati gth d hibbeid i m A ia Dairna gaat de vergadering over tot het houden eeuer ziti g rr sloten deuren Marktberigten Gouda 1 Hei Tarwe Pool ehe p la t 2 eeuv e be per mud 6 i ƒ 8 75 Kogge IuIlnd che D 50 i o buuenLindsche 6 a ƒ b 25 Gei 3 a 5 ÜO Hivcr 50 a ƒ i Boekweit Irinsbhe per 2100 ned ƒ 190 oürdonb intacbe 205 Erwten ƒ 6 50 a ƒ 9 Bruine boonpu 10 t 13 Paardenbooneo ƒ 5 oO a 5 90 Danebouuen ƒ b jU t 7 Hennepzaad ƒ 9 50 I e veemarkt met goeden a invoer hot wi e prgzeuboog waren was de hmdei echter tr o schipcu ci n igere Goeboter 1 i 1 Ob eil o e O i a O pr n Kaas Aiugevcerd 60 pirlijpu puj 20 i Delft li ïei Bij zeer bcvretl enden tinvoeren nn stids waig gewogen van 12 tot 1 mti 10 4 133 en nS ie boter te zaraen 2 290 ned Boter 40 a ƒ 52 het v erde 1 1 5 i ƒ 1 30 per n Dordrecht is Mei Xirwe De a nvoer uiet bel nijrijk ging tot vorij e prijze i Itpeude v m de h ii ï lukt p w z eu 1 ƒ S 20 a ƒ 40 mindert J 1 20 d 1 0 N t we