Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1865

L A s X99 7 1865 Donderdag 25 Mei uverm 5 60 a ƒ 7 20 Zeeufts en y1 ƒ i tO a 7 70 Zomertarwe ƒ 6 a ƒ 7 Kogge prijshcudend z en vl ƒ 5 50 a ƒ 5 80 cï rm ƒ 5 20 a ƒ 5 50 Gerst lager winter ƒ 3 80 a ƒ 4 70 Zomer 3 20 a ƒ 4 Spelt ƒ 3 40 a ƒ 3 60 Haver flaauw inl voeder ƒ 2 50 a ƒ 3 20 dikke ƒ 3 30 a J 3 80 Paardeb hooger puike harde ƒ = 90 a ƒ 6 afwijkende ƒ 5 20 a ƒ 5 50 Duiveboonen ƒ 6 20 a ƒ 7 Witte en bruine boonen geen handel Erwten Goedkokende blaauwe zonder koopers mcstingsoorten meer gezocht ƒ 6 20 a 6 70 Boekweit als voren Peel pr 2100 n ïl ƒ 100 fransche tot ƒ 185 aangeboden Londen 15 Mei Boter Alle soortei van vreemde boter zijn S ü 12 gedaald Granen Eng tarwe 2 hooger gehouden en de beste werd i 1 hooger verkocht vreemde redelijk gevraagd tot vorige prijzen gerst 6 d a 1 lager en haver mede lager Aanvoer van S 13 Mei 2058 qr inl en 7696 qr vreemde tarwe 530 qr inl en 5653 qr vr gerst en 143 qr inl en 51922 qr r haver Am de veemarkt van heden waren aangevoerd 4260 runderen 237 kalveren 22920 schapen en 320 varkens Voori este rundereu werd 5 voor do kalveren 5 voor do schenen C en voor do varkens 4 8 pr steen betaald 16 Mei Boter Friesche 106 Kampen en Zwolle 100 i i04 s Bosch 60 ïi 7Ü Groningen 66 a 74 Emden en Leer 84 a 90 Hobtein en Kiel 104 a 108 Yersey 86 k 94 Kaas Edara gras 62 a 66 hooiöüi a 54 Gouda gras 53 a 56 hooi 44 a 46 Derby 56 a 5S Kanter 26 a 27 Amerik 60 a 68 17 Mei Grauer Tarwe vast maar stil haver vast Kerst onveranderd an oer van 13 17 mei 1120 qr inl j jouDSCHE courant Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D ii 60 ADVERTENTIEN o lieden vierde onze geachte Patroon $ i de Heer J GOOPJS5EX Mz het 1 vijf eu twintigjarig bestaan zijner i zaken Die dag vas een dag vanf vreugde zoowel voor de vroegerev als de tegenwoordige bedienden enzal zeker langen tijd voor ieder hunneieene aangename herinnering zijn Datde zaken welke nu reeds vijf en i itwintig jaren in bloei zijn toegenomen met Gods zegen zoo mosenb ó iilijvf n voortgaan is de opregte s ns h van j Zijtit daiikhart lediefiden f Gouda 1 Mei lSi 5 u Openbare Verkooping op dingsdi g den 13 Mei 1S65 des voorluiddags ten 9 ure op de Spieringstraal voor het huis wijk F n 41 te Gouda van eenen waaronder SCTULDERIJEX in olieverw porcelcihe VOOHWERPEN en fraaijc JUIVEELEN zijn Daags te voren te bezigtigen Tegen genot van volle Kost en 60 èi 80 cents per week naar ouderdom en bekwaamheid wordt gevraagd een DIENSTMEISJE van s ochtends reM tot s avonds ha lien ure om boodschappen en hiüsnerk te verrigten Desverkiezende kan zij blijven slapen doch zulks wordt niet gevorderd Aanbiedingen in persoon bij den uitjever dezer i oiiranl en 3950 qr vr tarwe 110 qr inl en 8470 qr vr gerst t 640 qr inl en 30110 qr vr haver 18 Mei Aan de veemarkt van heden waren aangt Toerd 870 runderen 689 kalveren 8820 schapen en 110 varkens De prijzen onveranderd Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 15 Mei Jan ouders L Vermeolen en A Beijne @ Cornells oaders J van Dam en J Kunst Petras Godefridas Nicolaaj ouders S C van Hooft eu W E W Trijsburg 17 Jacobus V lJ helmus ouders G C de Bruijn en W de Jong Arie ouders P Jg Jong en C van der Ring OVEKLEDEN 16 Mci N W A L vau Klaveren 7 m 17 A j van der Speld 10 m A Kruisheer 8 d K Sonsbeek 12 w J 18 J T3n Gorselen huisvrouw van C de Jong 61 j GEHfwu 17 Mei G J van Willigen en G Lafeber K Groenendal en H G de Gidts P van Boon eu M H Scnnen WOERDEN van 13 tot en met 20 Mei 1865 OvEïEiEüEN Gijsje van Leeuwen 14 m WiUemeintje Bmnt 3 Hermanns Baak 18 w OUDE WATER Ingeschreven van den 10 tot den 16 Mei 1865 Overleden Cornelis van den Berg 2 j Adriana Kerkhof 4 a Hendrik van der Horst 57 j iseduwenaar van Gerrigje Duijs OSDEETKOUWD Gerrit Antonie de Groot jm 28 j en Cornelii Vergeer jd 26 j Gehuwd Pieter van der Meer jm 31 j en Catharina Hamerslag jd 26 j MAATSCHAPPIJ van VERZEKERING de PHCENIX Gevestigd te Amsterdam KAPITAAL l SOO OOO Deze Alaatschajppij verzekert onder anderen tegen SChadO door brand ea de gevolgen van dien GEBOUWEN INBOEDELS S HEPE rABBiJiK EN GEREEDSCHAPPEN KOOPMANSGOEDEKEN OOGST VEE enz tegen billijk gestelde Vaste Premien waarbij geene inleggelden of administratiekosten worden berekend Bij vooruitbetaling van 6 of 3 jaren heeft men één of een half jaar Vrij Nadere informatien geeft op verlangen de ondergeteekende W KROMHOUT St Anthoniestraat Wijle G N 101 te GoüD i Agent voor GOUDA en Omstreken Goedkoope MUZIEK voor PIANO Uitgave van F KOKSMA te Iraneker Depotkauder A BRINKMAN te Gouda Chopic op 7 cinq mazurka s 0 45 op 64 trois valses n Desd 0 30 Köhler volkstanze aller Nation hP l ü 6f Krugop 52 nO 1 Lie Marseillaise 0 15 n 2 Oesnrreichische Volks hymne 0 15 n 3 Polnischer National gezang O IJ Schulhoff op 30 Souvenir deVarsovie O Ü Voss op 94 30 souvenir cavitine C J Wollenhaupt op l S n l Adeline polka 0 2 = ni 2 Adeline valse 0 30 CORRESPONDENTIE Plaatsgebrek belette ons heden het beloott stak op te neme o Boekdrukkerij vsh A BRINKMAN De Thee Soorten riT HET M GAZIJN VAN Sliideram en Siblesz te Arnhem z jn fijn geurig en waterhoudcn i zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 2 6r 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tienaeweg D N 24 te GOUDA D BOER AZ te Oudeicaier en verdere Depots Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeemc accijiis bij eene hoeveelheid van minstens tieu kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a iBS jo o per kan 59 = cents Jenever 2 = soort Moutwijn a4B2 j 0 g per kan 58 cents inl BRANDEWIJN 462 o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evecredigneid Gouda 20 Mei 1865 Deïe Coarant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 francf p post 2 25 Pe inzending der Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure jöuttenUniï Londoa 21 Mei De president Johnson heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij zegt dat de oorlogschepen van vreemde natiën welke voort zullen gaan om gasivrijlieid te verleeuen aan de kruisers der opstandelingen ir de havens der unie niet zullen worden toegelaten Het proces der medepügtigeu aan den sluipmoord op den president Lincoln gepleegd zal voor den krijgsraad met gesloten deuren worden behandeld De bewoners van Houston in Texas hebben besloten om den oorlog voort te zetteu Bureaux voor eene emigratie van militairen en zeelieden naar Mexico zijn overal in de vereeuigde staten geopend In de Agricultural Hall is eene tentoonstelling geopendvan industriële voorwerpen afkomstig uit de verschillende ver beter wees krankzinnigenhuizen gevangenissen en andereinrlgtingen zoowel in als buiten Europa De nederlandschevoorwerpen staan digt bij den ingang van het hoofdlok ial aanbet westeinde zoodat zij al dadelijk den bezoeker in iiet oogvallen en dus de algemeene aandacht tot zich trekken Zij zijngeplaatst onder toezigt van i ene engelsche dame mej Tucker die den bezoekers met de grootste bereidwilligheid al de noodigeophelderingen daaromtrent geeft Eeeds heeft zij verschillendevoorwerpen uit het blindengesticht te Eotterdam aan de liefhebbers verkocht De New York Tribune zoj du Jeiïerson Davis geheelvan g Gniulooi Kolonel Klark die gevangen is genomenop het oogenblik dat hij Richmond trachtte te ontvlugten ztgt dat hem het beheer over den geldvoorraad was toevertrouwd Aangezien de i oordelijkeu hem op de hielen zaten en welzoodanig dat hij niet ontkomen kon stak hij de w igens inbrand middelerwijl braken de sodaten de geldkisten open eneigenden zich alles toe Voorts egt hij dat de som welkedoor Davis was medegenomen zeer overdreven was voorgesteld aangezien zij niet meer dan 200 000 p st beiiep In het huis der gemeenten isnu onlangs weder beraadslaagdover het voorstel van een lid tot wijziging van den voorkatholijke parlementsleden voorgeschreven eed Die leden moeten thans bij het zitting nemen eenen eed afleggen welke hendoet voorkomen als verdacht van antinationale gezindheid envan kwade trouw Volgens het voorstel zouden zij voortaanenkel behoeven te verklaren dat zij geenen buitenlandsciien vorst prelaat of anderen persoon ecnig territoriaal gezag in Engelandtoekennen en zouden zij daarop toegelaten worden na het afleggen van denzelfden eed als alle andere leden Dit voorstel is door den minister Grtv namens de regering ondersteund maar door eenige conservative of ultrap otestantscüe leden bestreden Ten slotte is met 190 tegen 134 stemmen besloten tot de tweede lezing der wetsvoordragt en alzoo haar beginsel aengenomen De Globe acht den toestand van keizer Maximiliaan zoobedenkelijk dat men voor de toekomst ernstig beducht moetwezen Juarez werkt met amerikaansch geld evenals Maximiliaan met europeesch de laatste is door Friinkrijk en Engelanderkend even als de eerste door Noord Amerika Juarez vindtdaarenboven ondersteuning bij de openbare meening WanneerMaximiliaan al deze moeijelijkheden overwint dan mag hij geacht worden een staatsman van den eersten rang te zijn Het stoffelijk overschot vau den president Lincoln is eindelijk na een traject v a Baltimore Harrisburg Philadelphia NewYork Albany Buffalo Cleveland Columbus liidianopolisen Chicago cp het kerkhof van Oak Eidge in Illinois ter aardebesteld aan den voet van een kleinen heuvel door geboomteomgeven Het monument hetwelk aldaar te zijner eerc isopgerigt heeft den vorm van een griekscheu tempel Het dakrust op dorische kolommen ter hoogte van 15 voeten geheeluit steen gehouwen De lijkkist staat twee voeten boven denbeganen grond op een marmeren voetstuk omzet met een prach De prijs der Advertentién van e én tot zes regels met inbegrip van het egcl is SO Cent vour eiken regel daarboven 10 Ccui Biiitengeftoiie letters worden beekend naar plaatsruimte tig ijzeren rasterwerk De tombe is gesloten met eene massive deur Het front van het monument prijkt met eene ornamentatie in beeldhouwwerk in het midden voorzien van het opschrift In memoriam Abraham Lincoln zestiende president der vereenigJe staten Het huis hetwelk hij te Springfield vóór zijne benoeming tot het presidentschap bewoonde is in de laatste dagen door duizende personen bezocht Het is een eenvoudig houten gebouw met twee verdiepingen Eenige burgers aldaar en in Chicago zijn voornemens het aan te koopen om het tot eene gedachtenis aan de weduw a in te bieden Uit Xew York wordt van den 13 mei berigt GeneraalT vlor heeft zich met zijne troepen aan de noordelijken overgegeven Kifby Smith heeft zijne manschappen aangespoord omden oorlog voi rt te zetten doch men verzekert dat dit doorhen met weinig geestdrift beantwoord is Ten opzigte der emigratie naar Mexioo heeft de minister Seward verklaard da de regering de wetten der neutraliteit zou handhaven Intusscheu worden de aauwervingm voortgezet De liberalen in Mexico zijn zeer erk aam en opgewonden ten gevolge van het succes der noordelijken Ie Manchester heeft weder eeue bijeenkomst van de hervormiugsvereenigiug plaats gehad waarin met groote meerderheid is besloteu slechts eene degelijke hervorming te eischen zonder zoover te gaan van op het algemeen steuire t aan tedringen In eene s avonds gehouden meeting is besloten denkiezers van het vcieenigd koningrijk te r iden hunne stemmente onthouden a elkeu kandidaat die zich niet mugt ilienverbinden ecu hervormingsontnerp te ondersteunen strekkende om het aantal kiezers uit te breiden zonder da rom eene uitbreiding te zijn van het kiesregt Dat het in Italic nog niet pluis is blijkt iit het berijt alhier ontvangen dat de heer Ain tie Murny met zgu rei genoot tusschen l aestum en Salenio door rooiers is overvigeworden en zij een losgeld hebben moeten bïtalen van p St Het is nog niet lang goleiien dat aldaar een Engelschman met zijne vrouw werd doodgeschoten De beschuldigden als medepligtig aan de misdaad van 1 zijn veertig in getal verscheidene hiervan ziju vuorivlugt rekent meu Jefferson Davis door Johuaou onbeninpt medepligtige aan cklaagd er bij dan viiia mrii er de verschillende maatschappelijke standen onder aii dm hoü tot den Idagsten zoo b v een ex presideiit vui een rige onwettig geconstitueerde republiek en een omtr knecht vanden schouwburg ford een ex mini=tir v iii b zaken en publieke vrouwen Wat den ouderdom Nr bcdigden betreft men vindt er een tachtisrjariLxii istniatjoiigeus van tien en twaalf jaar ouder Z cr uutaantal personen die in het complot betrokken zijn gemen kent echter niet allen die als blinde werk iugsa ihandelden naar Je bevelen der aanvoerder eu leiitrs Op nccavond toen de misdaad gepleegd werd il4 apnii te l J ure 10 min werden 22 telegraafdraden waani ior htt aep v n oorlog in gemeenschap stond met de vestingen en voorpo iet gelijktijdig afgesneden van verbcliei iene pl i ilsai p konen uitstand van elkander en dit feit op zich zelf benjit reeds uc medewerking van een groot aantal per üI ell Parijs 21 Mei Vrijdag jl is de aedtrt eei igeu tijd langekoudigde brochure van den hertog de Pcrji in hii ii ht verschenen Ouder den vorm v ui een bref a ii dm i ter Troplong den president van den aciiaat zet de hcriog uiieen dat de wereldlijke magt van den paus nat llume belreft iu het belang van de gehecle chribleuheid moet blijxen gtli ii dhaafd omdat de hootdstad van de christelijke wereld de zeiel van het geestelijke gouvernement van de katlioiiekcn der geheele aarde niet de uitsiuiiende eigendom kan ni mag zijn van dezen of genen afzond rlijken staat Men duet opmerken dat de brochure tot zeer uiteenloopeiidc beoortleeliiigen aaiiieidiug zal geven en dat de daarin op den voorgrond gesleule beginselen liji regt in strijd zijn met die welke laatstelijk door prius Napoleon te Ajaccio ju verkondigd