Goudsche Courant, donderdag 25 mei 1865

De regering is onderrigt van het openen van emigratiebureaux Toor Mexico in de voornaamste steden van de vereenigde staten die echter ten doel schijnen te hebben om soldaten oor den president Juarez aan te erven Het gouvernement heeft daaromtrent officieuse inlichtingen aan den president Johnson doen ingen naarop door de en is geantwoord dat hg bet regt met heeft het aan erven van landverhuizers voor Me ico te beletten Pe beiorgdheid door üj aangelegenheden van Mexico verwekt n mt hier met den dag toe Alhoe el men nog niet overtuigd is dat Amerika de vriendschappelijke betrekkingen met Frankrijk in de weegschaal wil stellen ontveinst men het zich toch met Ut men van die zijde met veel goeds te wachten heeft De Favs verklaart heden avon dat Frankrijk met dulden zal dat eeu hoop avontuners een land aanvalt dat zich onder bescherming van onze vlag bevindt Hoe evenwel zal Frankri iv dit beletten I e zoogenaamde avonturier laten z i h in Dnarbij komt dat de opvolger van Lincoln de handen vol heeft om de orde in zijn etgen land te herstellen en zeer waarschijnlijk ijaiisch niet ontev redeu i dat de elementen van wanorde naar Mexico overgcbngt worden om er ain de z icht naar bedrijvigheid bot 11 Vieren die na oorlogen al waarvan Amerika het tooneei vaa steeds nog geruimen t jd v oortleeft Indien Johnson dus maatregelen tegen de emigranten naar Mexico neemt dan zal dat slechts voor den vorm zijn Tegenovei dat dreigende onwedtr betreuren nij het meer dan ooit dat onze vlag m de zaak Ijetrokken is n dat onze regering dwaas genoeg is om haar niet ten spoedigste van de mexicaansche aaijïelegenhedpii los te r aken Het tegendeel is waar Bij geruclit verneemt men althans dat men er t jdelijk an heeft afgezien om oii e troepen Uit Mexico terug ie roepen en daarentegen bt loten heeft er meuwe troepen heen te zenden Gelijktijdig moet bevel gegeven zijn om onze vlootafdeeling m de wateren van Mexico met een zi ker aantal gepan serde schepen te versterken Hij Franschen uopcn mtusschen dat onze regering er nog wel cns ernstig over nadenken zal voor zij de onbekookte raadgevingen volgt van e Patrie en van al degenen die in plaats van zich boos te in keu over de houding van Johnson beter deden hun misnopgcn op N poieon III bot te vierei die Frankrijk op zoo ligt i 1 ige wijze in de a ugelegenheden van Mexico heeft gewikl Id len verzekert dat maarschalk Bazaine geschreven heeft dat hij voor niets lu lat wanneer hem met onverwijld versterking wordt geouden rutpt men hem terug dm verklaart hij Mexico voor ver rcu De heer DroLiL Ie Lhins hetft van zgne zijde verklaard dat hij zijn üi lag geeft indien voor den 1 julij al onze troepen met uit Mtx co teruggeroenen zijn io Mei De Coiistit herinnert aan de viedelievendeverklaringen van de unieregenn en voert feiten aan ten betooge d at de ongeru the d te weeg gebragt door de amerikaauscheregering van 2rond ontbloot i Welke pitmen de keizer ten aanzien van Algerie gevormdheeft weet meu lj i iet Het is best mogelijk dat men daaromtrent in den etr ien tijd mets hooren zal maar dat ee eDieuwp enqut te z il worden ingesteld waarvan de keizer de uitkomsten z il kunnm controleren door middel van de ondervinding die hij nu op iie phats zelve heeft opgedaan Bij wijzevan gerucht wo dt verzekerd dat de keizer zou besloten hebhentot de benoeming V n een civie gouverneur van Algerie wienstnnctien geheel zou len afgescheiden zijn vaa die van den militairen gouverneur De kam=r van afgevaardigden heeft de beraadslagingenover de begrooiingsvvetten uitgesteld tot den 1 junij Deeenige oorzaak v in dat uitstel is de wensch van den keizerom zich gedurende die discussie te Parijs te bevinden Hij zalzijn veblijf m Algerie opzettelijk bekorten om tegen het beginder volgende mamd alhier teruggekeerd te zijn Het laat zichtoih voorzien dat b j de behaudeliu van het budget de mexicaan che kwetie op den voorgrond zal treden die hier opdezen oogenblik nog altijd aller aandacht gaande houdt Meublijft beweren dat onze regering voorneroeus is de aanwervingder zoogenaamde emigranten in Weenen 22 Me Vnj algemeen is heden het gerucht verspreid dat de heer von Franck den wenseh zou hebben te kennen gegeven om de portefeuille vaa oor og te mogen nederleggen De een zegt dat de heer von Hauslah de ander dat von Henikstein hem iX opvolgen ïe ens deelt men mede dat het ministerie van m irme als zelfstandig departement zal werden opgeheven Het hitste komt zeer waarschijnlijk vour Men beweert dat het thans geen twijfel meer lydt dat de landdog der duitsch slavonische provinciën m de maand October bijeengeroepen zal worden De termijn is echter nog ver genoeg verw jderd om met grond eene tegenspraak te verwachten De amerikaansche gezant alhier geeft zeer geruststellen i verzekeringen omtrent de buitenlandsche staatkunde van zijn regering Zij denkt er niet aan zegt hij conflicten met ander staten te doen ontstaan Hij betwist ook de geloofwaardighridvan het berigt dat met voorkennis van het kabinet van Washmgton vrijbuiters naar Mexico zich zouden begeven 23 Mci Naar luid van de Neue Presse hee t de herto de Grammont in een ge= ek met graai Mensdorif de redevcering door prins Napo eon te Ajaccio gehouden eene onbezonenheid genoemd d e geen tegenspraak verdient Berlijn 21 Mei DeWeser Ztg deelt het volgende med Toen ons kabinet de overtuiging erlangd had dat Oostenrijk meer din lijdelijken wederstand zou bieden tegen eene aanhechting der hertogdommen en tegen de vernezentlijking vin Prui ens eischen begon men ernstiger aan eene eventuele brf uk met het Weener kabinet te deuken en dien ten gevolgd na te gaan welk vooruitzigt op slagen een geweldadige verwecentlijkiüg van die eischen zou hebben Men begon daarom de temmmg der groote mogendheden te dieu opzigte na te gaan Zoo wendde men zich ook tot den franseben gezant alhier die echter te kennen gaf in eene zaak van zooveel gewigt eerst instructien te moeten vragen Hij deed dit en het an voorl wa=i d t Frankïjjk de zijde van den duitscben bond zou kiezen wiens regten het steeds had vooi gestaan Dit antwoord echtci V erd niet voldoendi geacht van den bond och was getj sprake n en had slechts op het oog het geval van een eventuele breuk tusschen Pruisen en Oostenrijk Men drong dus op een nader antwoord aan Ci üat luidde aldus Frankrijk zal eventueel partij trekken voor die mogendheid welke voor de regten van den duitscben bond raogt optreden Nu wist men hier genoeg en liet alle gedachten aan geweld varen 2C Mei In de zitting der kamer van afgevaardigdenop heden was het handelsverdrag met Oostenrijk aan de ordeNadat het door verschillende leuen bestreden en door o regenng verdedigd was werd het bij hoofdelijke omvraag aangenomen met 170 tegen 99 stemmen i3tnncnlanïr GOUDV 2 1 Me Sinds eemge vvinige jaren is in het nalarige België met den meest gunstigeu uitslag in werking eene maatschappij in onderlinsen bijstai d lugeval van schade door den hagel Deze maatschappij rust op den grondslag van ouderlingen waarborg doch tevens met vaste en onveranderlijke preroitn waarvan het beloop jaarlijks wordt gebezigd tot voldoeniug der schaden Mogt dat beloop daartoe ontoereikend zijn dan worden de batige saldo s van vorige of volgende dienstjaien aangew end om het achterstallige aan te zuiveren De resultaten zijn van dien aard dat zij tot deelneming in die maatschappij uitlokken gelijk dan ook in België werkelijk reeds meer dan 1500 landbouw eis zich daarbij hebben aangesloten De naafïchappij driagt de benaming de vereenigde landbouwers Zij is volgens de statuten vreemd aan allen geest van nijverheiusof geldelijke speculatie en de deelnemejs hebben tot broederlijk oogmerk zich onderhng ingeval van schade veroorzaakt dooi den hagel bij te staan door middel van eene geringe jaarlijkache bijdrage die zoo eenvoudig en zoo goedkoop mogelijk zal bestuurd worden met aide zuinigheid eens goeden huisvaders zooals lu de algemeene voorwaarden wordt opgemerkt De nad van bestuur en het comitt van toezigt in België gevestigd zijn zamengesteld uit de meest bevoegde en notabele personen oorzitter van den raad van bestuur is de hr van den B rghe arrondisseraents commissaris te Thielt in zijne hoedanigheid van voorzitter van de landbouw maatschappij der 10 11 en 12 veieenigd lan bouw distrieten vaa WestVlaanderen de onvermoeide voorstander van den landbouw In bet comitv van toezigt zijn verscueidene leden der kamer van volks venegenw jordiging provinciale raden commissien van lindbonw gemeentebesturen enz gekozen Met den aanvang dezes Jaar heeft deze maatschappij van onderlingen bijstand haren weikkriug ook tot Nederland uitgebreid waar z j als mededirecteur woidt vertegenwoordigden l stuurd door den heer P M Montijn notaris en sinds 1850 directeur der Assurantie maatschappij voor roerende goederen enkel van landbouwers en veehouders ondeiling opgerigt te Oudewater en thans gevestigd te Gouda Onder mededeeling van het bovenstaande meenen wij belangstellenden wel te mogen opwekken zich ter vestiging va eenjelfstandig eigen oordeel over deze maatschappij bij gemeldenheer Montijn te Gouda te vervoegen tot het erlangen van eenigegedrukte stukken waarin de werkkring van de vereenigde Lndbouwers geheel en al omschreven is met bijgevoegde tabellenter invulling door de deelnemers Landbouw Co In Je zaturdag gehouden zitting van de tweede kamer 3er staten generaal is de discussie over de afschaffing der plaatselijke accijasen voortgezet De heeren Godefroi de Bibersteijn DuUert en Peijpers waren voi en de heer Schimnelpemmck tegen het ontwerp De heeren Dirks eu Fokker lulJeu nadere inlichtingen afw ichten Schier de geheele zitting v lu miiiidag is ingenomen door de verdediging van de afschaffing der plaitselijke accijnsen door de ministers van binaenlandsche zaken en van fin meien oor die weinige gemeenten die door de oveidragt van bü pciLcnt van het pcisoneel en van de opcemen op de gf bouw de eigiiidottimea nog met genoeg bekomen o n alle ii iju en at te schaffen zullen oveiguigs maatregelen worden vastgisteld De minister zal afn ichten welke wijziging nopens den census noodig zal worden geacht De algemeene beraadslrgingen over bet wetsontwerp totafschaffing der plaatselijke accijnseu zijn in de zitting van detïieele kamer van dmgsdag nog niet afpeloopen Zij bestondenmeerendee in re en duplieken Ook hebben nog eemge nieuwesprekers ich tegen de voordragt verklaard onder anderen deheer Eochusen In de zitting van de eerste kamer zijn met ilgemeenestemmen aangenomen vier aan de orde gestelde wetsontwerpenTegen vrijdag ziju weder eenige ontwerpen aau de orde gesteld Zaturdag jl zijn de eerste kersen ougeveei 70 manden van Duitschland te Eotterdam aangekomen en mar Engeiand luorgevoeid Binnen een paar weken ver vacht men ook uitde geldersche streken de eerstelingen van deze boomvrucht nar luid van de ontvangen beiigten zal deze vrucht dit jaarzoo veelvuldig zijn als zelden is voorgekomen Ook de anderesteenvruchten zoo als pruimen en peiziken beloven allezmsgoede opbrengst minder zal dit het geval wezen met appelenen peren wt l e weiiiig beloven Naar meu uit het Cstl ludverneemt zullen op het einde dezer week bereids enkele mandeniu une aardappelen mar Engelend worden gei xpedieeid d ze nrdvrucht st it vee belovend op het laad Me i 11 1st m de Arnh Ct Wanneer de thans bij de tweede kamer aanhangige wetsvoordrasten mogtcn worden aangenomen zal het geieed ligsende h mdelstraktiat met Frankrijk onmiddellijk kunnen worden e loten lu het belang van den handel is spoedige ritificatie van dat prdrag wp i ichel jk Mogt dus het tractaat voor julij gesloten zijn dan ligt het in het voornemen van de regfimg de tweede kamer op nieuw III dea zomer bijten te loepen Tiet regering Tntw 001 d op het verslag op de wet op de ciintterijen zal spoedig gereed zijn Deze wet zal dan tevens linnen worden behandeld liet V ei slag over het wets ontwerp tot regeling van het toezigt op stoomtoestellen is uitgebragt en zal eerlang gevolgd vfordeo door dat op het oprigten van fabrieken en trafieken en welhgt door üat op de wet op concessien Als de regering laar antwoord met spoed inzendt zouden ook deze voordiag ten in de zomeizuting behandeld kunnen worden De sjnodale commissie daartoe door de si node der ne lerlands he hervormde kerk gemagtigd heeft onder zekere voorwaarden het uitsluitend regt tot de uitgave van de nieuwevertaling van het nieuwe testament veikocht aan de bijbelcom pagnie Op het voorstel van den hoogleeraar van Oosterzee streksende om de zittingen der svuode in bet openbiar te doen kaden is door de commissie belast met daarover lapport uit brengen afwijzend geadviseerd en dit adv esdooi de synode bor verwerping van bedoeld voorstel bekrichligd NijniegSIl 20 Mei Naar wij vernemen zal het zangerssest hetwelk meu dit jaar hier zal vieren eenige dagen opgeittoit worden teu einde het indien mogelijk te doen zamenvallen 3et de opening der spoorweglijn Nijmegen Cleve Gisteren zijn alhier in de raadsvergadering benoemd totrecteur aan de hoogere burgerschool de heer D de Hartog luitenant der lufanteiie en docent aan deK M V te Breda f tot onderdirecteur de heer P van der Burg docent a in gimnasium alhier Het examen vooi hen die als eerlingen chen toegelaten te wolden zal plaats hcobeu u Augustus Deventer 33 Mei In een vorig berigt werd medegedeeld dat de raad dezer gemeente tot leeraar aan het atheuBeum dca ueei Slotemaker benoemd had tevens werd toen gezegd dat die benoeming nog al sensatie had veroorzaakt Thans ivunnen we melden dat de heeren Dr A M Ledeboer en Mr Cost Jrrdens ontslag hebbeu gevraagd als curatoren de eerst op grond dat dit coUegie het vertrouwen van den raa 1 der geineeu e met meer schijnt te bezitten Het is te betreuren dat genoemde heeren tot hei besluit meenden te moeten komen eeu werkkring vaarwel te zeggen waarin zij de laatste vijf en dertig jaren tot zooveel uut der gemeente Deventer werkzaam naren Davo o grijze veste met dezen dichterlijken naam noemen we onze oude stad bij plegtige gelegeuheden Davo s grijze vete mag zich weer lu t bezit van een burgemeester verheugen De voorraad schijut niet groot te ziju van mannen die de geschiktheid hebbeu met zulk eene betrekking te worden bekleed w IJ hebben geruimen tijd zonder gezeten tervv ijl het naburige Z itphen zoo in en oogenblik kliar was Over die slingerperiodeu waariu wij dagelijks uit de eene hand lu de andeie overgingen hebben we ons evenwel met te beklagen De benoeniiug toch vanden lieer mr H K v ui Mirle bewijst dat er met overleg is te werk gegaan Gelukkiger keuze kon din misschien ook met gedaau zijn De fimilie van Marie is eene oude Deventer fimilie die het V OOI regt heeft de hoogichtmg van allen te bezitten deze omstandigheid gevoegl bij een warm hart en een he der hoofd zal het den heer van Marie gem ikkelijk maken zijne zoo moeijelijke betrekking tot nut en genoegen onzer gemeente te vervu leu Men verwacht in t algemeen veel van hem Omtrent het aterloo feest nog altijd stik doukere nacht Gcmenffde Bcrktcii III bet begin dezer maand i langs ü gelicilf iioor M Cp ic ie kust eeneaariibiving uaiFjienoracn lu Turkije i op al dt nji okl het onderwijs in de franjjche taal verphgtcüd vrklaaid Üc tiiax i an F rziekomt de hoofd tedeD van I uropa btzo kni Mm is btdiutt oji uoeIingrn van de werkeiooze Uonstle arbcidtrs ms in dt biiinenlindsche aau t k ZLubt 11 dt uau Ie Moakju l r dagen eeu duitsch dagblad m b t 1 lit vl hL 1 De o a teutgro hcLft Wtenta een beyock gibragt lit fraiaihe k x de aardrijkskunde op etn loto p l Ipd piai b i Lv 1 Pougü nwL 01 lauapt s tree da cn 111 zli zij 1 Gj r lj d Twee personen au d n moord dir man thap outtomtn br n i te Sicria Jeone A ictor LmanuLl ontving op dt Daütel een etresabel viaarop o a het up th ift uit Üai te Ko n lj zic l v 1 Rome troostelooze vveduwe dig en naeht roept zij irtn Cf ar t waarom hij met by haar is Op htt vooi lar iara u 7jn i onderwijzers toegelaten De konuis van t If 7 1 d zen zo n r enreisjp doen en waar=c njulijk ook l rankri k bezuLktn IKt fngel i hparlement zal zijo eigen dood sleiveu itdtu lat ut tij gtwo or hun tijd om te komen o m deze ij a il m n d r terug uit eisene Ingezonden Vervolg op de uniforra vei indering bij hci bgtr e ons nO 327 Gienadier en Jairer Srhalots als bij de nitantene bj rie Jigfii op i i opiic plaat eene hoorn bij den staf en de rrena ini etii griniit van wit metail aangebrait De ronde bal voor de giemdieis geel voor dejürew jjroen De peervormige pompom voor de gremdieis wit vuor de jagers groen Bij de gieiiadier en jagers blijven de vaiig nocrru bestaan de pluim voor de othcieren zal ziju voor de grenadiers wit en voor de jagers VuU groen afhangende hanenvederen De muziekauten diagen eene regt opsta u Ie pluim van witte vederen hoog 8 duimen KicartiK mvtH De grenidiers als bij de infanterie kleurvan het laken voor de jagers groen de kleur van uitmonstering ülijft Korte Jas In plaats v ii de wings chouderbedekkingen als bij de infanterie