Goudsche Courant, zondag 28 mei 1865

zorg voor de volksgezondheid 3 een verminderd getal ongejridueerde geneeskundigen 4 meerdere bekwaamheid dei ongegradueerden 5 verbetering en uitbreiding van het praktisch onderwijs jn de geneeskunde aan de hoogescholen er eindelijk 6 verbetering van den toestand der apotheken door verbeterd pharmaceutiseh onderwijs De bekrachtiging dezer wet door de eerste kamer der staten generaal zegt ny zal es weldaad zjjn voor den geneeskundigen stand in Nederland en voor het uederlandsche volk Men leest in de Arnh Courant betreffende de thans bij de eerste kamer aanhangige geneeskundige wetten Bij de beweging die men tracht tegen de nieuwe geueesl undigo wetten in het leven te roepen staat het eigenbelang der zich bedreigd rekenende corporatien bijna uitsluitend op den voorgrontl Men vraagt niet of deze nieuwe regeling niet bovenal in het algemeen belang is of niet het publiek grootere en meerdere waarborgen van kunde en ervaring bij de geneeskundigen zal aantreffen maar men vraagt zal het bezoek der hoogescholen zal althans het bezoeken der utrechtsche en der grouingsche hoogeschool niet afnemen w nneer het geoorloofd is ook buiten de akademie zich voor het vak der medicijnen te bekwamen zullen wij professoren daardoor niet kweekelingeu verliezen en zullen wij dit niet aan verminderde coUegie en examen gelden zeer gevoelig in onze beurzen bes jeureu Deze professorale redener ng is volmaakt de redenering der batig slotmannen en volmaiktde redenering der monopolie en bevoorregting eischende fahriekheeren De hooggeleer e heeren beschouwen de hoogeschool als hun privatief jagtveld en de studenten als de levende have die hun toebehoort en huii hare verzekerde jaarlijksche rente moet afwerpen Het is treurig ook hier weder te zien hoe schaamteloos eigen belangen zich d rven laten gelden Doch het publiek trekt zich de zaak dezer eigenbaatzuchtige geleerden niet aan Aan het publiek is het volkomen onverschillig of er wat minder studenten co lcgieen examengelden aan de professoren onzer akademien betalen zullen en ol de geneeskundige wetten Utrecht of Groningen al dan niet benadeelea of zij Leyden of Atnsterdam al dan niet bevoordeelen zullen Er is slechts ée n punt dat ar n het publiés belangstelling inboezemt waarborgen te verkrijgen dat uieaiaud meer ais geneeskundige erkend worde dan die de bewijzen geleverd heeft dat hij inderdaad de geneeskunst kundig is Op de aanst unde algemeene vergadering van de maatschappij tot uut van t algemeen zal door de commissie belast met te onderzoeken welke algemeene en bijzondere middelen zouden kunnen worden aangewend om bij ouders die hunne kinderen de school doen verzuimen zooveel belangstelling op te wekken dat daardoor het schoolbezoek oeneme voorgesteld worden Het hoofdbestuur doe zoo spoedig mogelijk eea geschrift verraardigen en verspreiden waarin de middeleu die men tot bevordering van het schoolbezoek en tot bestj jding van het schoolverzuim kan aanwenden worden opgegeven en ontwikkel Verder benoeme ieder departement eene commissie met het bepaalde doel om het schoolgaan te bevorderen en zal dat zoo Ie kas van het departement niet toelaat om de middelen Il 3 men tot dit doel nocdig leeff aan te wenden eene subsidi uit de algeiaeene kas kan iei erlangen de som van ƒ 5u jlet te boven gaande Tat het Westland verneemt men dat rijdag 19 mei heteersïe m adje nieuwe aardappelen naar Amsterdam is verzonden Zoi ii g bclrocg het aantal mandjes 4 en dingsdag reeds 6 Deaariaopelen z a goed van smaak en in korten tijd tot wasdomgekomen De veldgewassen staan over t algemeen naar wensch schoon de verschroeijende hitte van de laatste dagen mindergunstig was De vruchtboomen zullen minder opleveren danaanvankelijk was te wachten daar door de droogte vele vruchtenniet gezet maar onontwikkeld afgevallen zijn De rups blijft in sommige gedeelten der provincie Friesland groote verwoestingen in de landen aanrigten vooral inde zoogenaamde buitenlanden zijnde die welke gedurende hetwintcrsaizoen onder water hebben gestaan Geheele landenworden er d or kaal gevreten waarna deze diertjes zonderzich oui oo n of hekken te bekommeren de naast gelegenstukker weten te bereikep om daar hun verniclingswerk voortte zetten Hier en daar begint men een aangetast stuk om teploegen ten einde op die manier de rupsen te dooden enalthans de aangrenzende landen zoo mogelijk te bewaren Uit Tilburg schrijft men De stand der verschillende te veld staande gewasseu is aanvankelijk als vrij gunstig te noemen De rogge welke reeds begint te bloeijen is zwaar van aren doch kort v an stroo gerst staat redelijk goed haver en boekweit beginnen reeds uit te komen het koolzaad is echter grootendeels mislukt De aardappelen welke niet door de vorst geleden hebben staan buitenge oon goed en beloven veel Niettegenstaande den langdurigen winter laat het zich aanzien dat wij dit jaar een vroegen oogst zullen hebben boord al i dlngsuag u uuMaAg op verschillende plaatsen hebben ontladen Te Preston waren ten 3 ure de straten oor den stortvloed zoodanig ovewrö rad f r nog lang allerwege de brandspuiten in de weer waren om de kelders ledig te pompen terwijl een aantal groote glasruiten door de hagelsteenen werden verbryzeld Te Jlalton wa het legen den middag te midden van storm en donder zo duister dat op vele plaatsen het gaslicht moest worden aangestoken Den vorigen namiddag was te Hoviake nabij Liverpool in een der localiteilen vau het roval hotel de bliksem geslagen dit tervolgens uit een der bovenramen naar een nabïj g legen stal oversloeg en na aldaar een paard gedood ie hebben de c o c r = in vlam zette Die c fiip mr nd djn nabij Stattord in eene weide een nar s c r een enkelen blikiCmstraaJ gedood Parijs 26 Mei Men verneem J de unieregering alle pogingen tot ongeoorloofile werving verbiedt en zal onderdrukken en alle manoeuvres om eene emigranten e xpeditie naar Meïico Ie J r vertrekken zal tes pnia Instructien in dien geest zijn ar n den atioiüev der vereenigde statci gezonden dis uc i oojige beschikkiügen za r i 2 om aan die bevelen spoedig gerolg te geven Brussel 25 Mei De kamer der vertegenwoordigers heeft eindehjk eergisteren ccü OMiiin genomen in de zooveel gerucht makende zaak betretiende de geregtelijke vervolging van minif ers Met 47 le eri 25 stemmen heeft zij in beginsel beslist dat ministers beschuldigd van misdaad of beklaagd an misdrijf gepleegd of begaan buiten den kring huunet ambtsbemueijingef zulien te regt staan voor het hof van cassatie Wcenen 25 Mei Pe patriarch van Konstantinopel beeft f 11 bisschop naar Bucharest gezonden om te verklaren dat de wetten hetrelfende het burgerlijk hui elijt de secularisatie en de instelling der roumanische kerk in strij zijH 3t het dogma en de sl ii van excommunicatie tcu gevolge moeten hebben De bisschop ii a ci gendarmes naar de grenzen teruggebragt welke maatregel algemeen wordt goedgekeuid Berlijn 2 Mei uit de verklaringen welke de commis sris der re cr Abeken gisteren in de zitting der commissie voor het budget afgelegd heeft blijkt dat Pruisen aan de provinciale stenden van 1SÖ4 i asthoudt hoewei Oostenrijk van dit aanvankelijk door die regering geopperd denkbeeld heeft afgezien Overigens komen alle goed cnderrigte personen daarin overeen dat de s eiui n in f c lertogdommen nog niet zoo spoedig bijeengeroepen zullen v jcn 3tnnenlanir GOL 27 Mei Morgen Zond igi des namidu igs ten half cén ure muziekuitvoering in het park In de zitting van de tweede kamer van woensdag hebbenzich vier nieuwe sprekers voor de voordragt tot afschaffing derplaatselijke accijnsen verklaard t w de hh Blussé vau derLinden Biom en Zijlker Overigens bestonden de beraadslagingenin reen uuplieken en de aankondiging var een amendem ntom de bezwaren beireffeatle den census op te heffen In de bijeenkomst der eerste kamer van gisteren zijn deaan de orde gestelde wetten met eenparigheid vr n stemmengoclgekeuru uüge onderd de onteigenings wct tot verbreedingvan de Waal die met 26 tegen 2 stemmen is ar ngenomeD In de bijeenkomst van de tweede kamer van gisterenheeft de minister van binn zaken nogmaals de in beraadslaging gebragte wet op de afschaffing der plaatselijke accijnsentoegelicht in haar doel en strekki j et Letrekking tot devraag of het personeel van welks opbrengst een zoo grootgedeelte wordt afgestaan zou zijn eene rijks of we eeae gemeentelijke belasting ten aanzien van den invloed der verordening op den census en de regeling der uitzonderingen De algemeene beraadslagingen zijn gesloten en men is overgegaan tot de overweging der afzonderlijke artikelen en wel betreffende het eerste artikel van het amendement van den heer Poortman d it zuu moeien strekken om de bezvvaren ten raazien van den census uit den weg te ruimen Bij de dingsdag plaats gehad hebbende herstemming terverkiezing van leden der provinciale stalen in het hoofdkiesdistrict Soetermeer zijn uitgebragt C71 stemmen Gekozen zijnde heeren mr P L P Blussé met 404 en A F L Bichonvan IJsselmonde met 2S3 stemmen Op den heer P Keijzer Pz waren 266 en op den heer mr van Berckel 22S uitgebragt De strijd tegen de geneeskundige etten heeft ook aande pen van den heer H Boursse Wils med ehir et art obstr doctor te Leiden een kort en bondig beloog ontlokt getiteld Een woord tot verdediging der nieuive netten op het geneeskundig staatstoezigt eaz Daarin wordt beknopt aange oond dat de volgende voordeden uit die wetten zullen voortvloeijen 1 Verbetering van het geneeskundig toezigt 2 meerdere Naar men vern imt is door het vooruitzigt op het einde van den oorlog ia de vereenigde staten de wolhandel verflaauwd en hebben de prijzen eene aanzienlijke daling ondergaan In liet vorige jaar werd voor de wol tot ƒ 2 30 het S besteed iijns is er naauwelijks ƒ 1 50 voor te maken AUerwege hadden een groot aantal landbouwers hunne wol van voor een of twee laren bewaard zich eene nog hoogere markt voorstellende Ook opkoopers hebben nog grooten voorraad Ten aanzien van dea staat der veldgewassen in de pro rincie Groningen wordt an goederhand medegedeeld dat de vrees die men dit voorj ar koesterde voor de wintergewassen jlechts voor een gedeelte is bewaarheid Bepaaldelijk de rogge e3 de tarwe hebben v einig geleden Men heeft menig stuk jjet wintergarst moettu omploegen zomergarst is veel uitgejaaid en belooft veel Haver is nu veel minde uitgezaaid dan in het vorig jaar omdat er nu veel minder koolzaad en winlergarst omgeploegd behoefde te worden Het koolzaadgewas in den laatsten ijd vrij wat bijgekomen Van onderscheidene omergeivassen laat zich thans nog niet veel zeggen Wat de aardappelen betreft deze konden dit voorjaar niet zoo vroeg orden gepoot lis men anders pleegt te doen en weusohelijk iht Vlas is liet veel uitgezaaid uit hoofde van de lage prijzen Overigens schijnt van den grasworm in deze provincie reinig te blijken wel vreest men voor eene groote menigte mpsen op alle soorten van kool Gemengde Berigtcn Men verzekert dat Z M de koning dezeu zmner eene reis naar Italië lal ondernemen De verkuoping der nagelaten teekeniagen vau Flaodriu neefl opgebragt 122 000 frs In de DoDau vorstendommeti bedraagt het dtficit der jongste begrooting 28 millioeu piasters dat op de tegenwoordige ötmt is geraamd op 21 millioen De kusteinden vau deu tiansatlauti chen telegraafkabel zijn gereed zij zijn ongeveer 100 raijleu laag en van reel grooter afmeting dau het overige om beter bestand te zijn tegen den rotsachtigcn büdem der zee bij de kust Bijna alle ambachtslieden die inet het bouwen in betrekking staan hebbeu te I oiitlen het werk pstaskt zij eischen fi d verhooging per dag Te Hamoir bij Huy in België zijn van etne kudde schapen l Ö siuks met d u herder door het onweder omgekomen Op 31 dec jl as de bevolkiu van Ilrussel zonder voorsteden 187 155 zielen met de voorsteden 317 J3 In Galicie organiseert men weder inaurgentenbenden om in Polen te vallen Te Schaffhausen zijn voor den scherpschutt rsvvedstrijd 400 000 frs aan premien uitgeloofd De bloeraententoonstelling in het glazen paleis te Sj denham werd bij deu verhoogden toegangsprijs vau ƒ 4 50 door 16 0t9 peisonen meestal dames bezocht De republiek aragüa heeft den oorh vcrkl a wm de orüeiitijnsche confederatie Men VL v iLht dat Hongarije weldra verlost zal worden van het jarenlange m irair bewind Prins Napoleon nïl honderd duizend exemplaren van zijn aja eio ipeechlaren drukken Te bt Nazaire v orden voor prui ische rekening vierpaüt erfregatten gebouwd die 30 ioilhotn frs zullen kosten Juarez hccft naar men beweert kaperbrieven tegen de Pranschen Jitgegevcn Te AJesandrie hebben de italïaan sche matrozen bloedig gevochten tegenHitieagenteu Den 1 5n Mei was het riissische meer Onega nog bevroren In Italië ia Je spoorweg van Bari naar lïrindisi geopend In Marocfo 13 een opstand uitgebroken De bank van Kngeland heeft haar hrfonto verminderd tot op 4 Ct Ingezonden Het gewone voorjaars examen voor de tnderwijzers is weer af eloopen en menigeen zal bij t nalezen van de statistiek der geslaagden en afgewezenen al spoedig tot het resultaat komen lat het lot der aspiranten alles behalve benijdenswaardig is bc verflagen die nu nog moeten volgen zullen welligt even als in net gepasseerde najaar alle op t zelfde aambeeld slaan Ie domheid en stomheid van t onderwijzers corps ten top voeten en zoo doende krachtig medewerken om de waarheid van de stelling der Arnh Cour nergens vindt men zulk slecht schoolonderwijs en zulke slechte schoolmeesters als hier te lande te helpen staveT Waaraan dit v emde en allezins treurige lïersehijnsel toe te schrijven Moeten we instemmen met hh aspiranten die meniamaal als reden hunner afn ijzing opgeven df oogenaarade neger methode die sommige examinatoren volgta of zijn de examens werkelijk zoo moeijelijk Zijn hh Dspeeteurs en schoolopzieners dan waarlijk in t idee dat zal fen onderwijzer slagen hij in geschiedenis een Moramsen in tórdrijkskuude een Ritter in rekenen een Badon Ghijben enz Ooet wezen Of is de oorzaak bij de aspiranten te zoeken Hebben zij het in de meeste gevallen hun zelven ook te wijten oo zij niet slagen we willen zien De klagt menigmaal geopperd dat sommige schoolopzieners fc onzinnigste vragen doen en wel eens al t mogelijke in t 8rk schijnen te stellen om een aspirant te laten draipen ze is ïisschien niet altijd ongegrond en men meent zulks door voorbeelden te kunnen staven maar men vergete hierbij toch vooral el dat zulk eene handelwijze tot de uitzonderingen behoort alleen bij hem is te veronderstellen die ter kwader ure met 5t schoolopzienersbaantje is begiftigd maar evenwel alle eigen skappen daarvoor mist Maar nu dat moeijelijke dat ver schriukelijke van de e amens Gemakshalve willeu wc as omtreit dit punt bij t hulponderwijzers examen bepalen wijl daar toch de talrijkste afwijzingen bij plaats grijpen Het valt niet te ontkennen dit examen is ten gevolge van een schrijven van den minister hooger opgevoerd maar nu blijft altijd de vraag nog of hei voor iemand van 13 jaren die zich alzoo 5 a 6 jaar heeft kunnen voorbereiden in waarheid te hoog is En dan antwoorden we volmondig neen Het examen is niet te hoog maar de aspirant heeft zijne afwijzing meestal te danken aan de verkeerde rigting uie hij aan zijne studie geeft of aan de onjuiste begrippen die zijn opleider aan t examen hecht We willen dit eenigzins ophelderen maar alle producten van kweek en normaalscholen laten we liefst buiten kwestie deze toch staan meer op zich zelf Menigeen gaat tusschen hoop en vrees naar de hoofdstad zijne nog niet goed ontwikkelde herzenen bezwaard gevoelende met allerlei kapen en eilanden rivieren en bepalingen jaartallen en formules Dit alles in bijzonderheden wetende is volgens zijn begrip of dat zijns leermeesters een allereerst vereischte het andere komt vau zelf en hoe dat andere komt zie hier twee voorbeelden nog onlangs voorgevallen Iedereen kent het bekende gedicht van van Zeggelen waarin voorkomt Zit Jan voor zijn ezel zijn Griet dient de klanten Toen nu den aspirant gevraagd werd wat het beteekeiide dat Jan voor zijn ezel zat antwoordde hij zeer onschuldig ei Jan zit voor zijn ezel voor zijn stommigheid Eu toen ineii verder naar aanleiding van Al vlogen jiijn moppen na ir Iteilt s brouwerij vraagde wat dat wonrd moppea beteekti e kreeg men tot antwoord wel moppen ik kan dat zoo anders niet zeggen En de examinator hier weinig mede ie vreden zijnde en weer vragende of het dan de bekende dalfscher moppen waren hoorde tot zijne verbazing dat denk ik riet me ter ik deuk dat het weesper moppen geneest zijn da ir Weesp digter bij Delft ligt dan Dalfsen En zulke antwoorden zijn legio Gaan we te ver waoneer we beweren dat de schuld dtk vijls bij de aspiranten schuilt Men il op een examen nog maar veel te veel schoolmeesteren maar mensch zijn tjoneu d it meu eene goede opvoeding heeft genoten dat komt er oo zeer niet op aan Voor gewone dagelijksche dingen acht men ich veeltijds te hoog maai eene formule voor en peitl t üii i il u ii die is eens gevraagd die moet men weten Men a nieren uit Afrika leeren en men bekommert zich niet over c z ur rr stelling van de regering van ziju eigen land Evenzco als het met de aspirant hulponderwijzer i 5 eld is evenzoo is het met de aspiraut hoofdonderv ijzers Vy bj hen mangelt het menigmaal aan alledaagsche kennis m ur g ons ins aan hollaiidsche graven vóór Dirk I Het lust oi i ci voor t tegenwoordige hiervan droevige tooueelen op te h ii rcn stof ontbreekt echter niet En zullen nu die provinciale verslagen in vereenig i j ir et de kweeknormaalscholen en veriiere opleidingen aan d i solaten toestand een einde maken De uitkomst zal zulkWij voor ons echter zagen meer heil iu de al sc iaSng kende minimumtractcmenten eensdeels Oiiidut d ui l e naamde meester worden niet langer uitsluu n u i blijven bij de mindere klassen der maatsch ippij andenie de onderwijzers dan beter in staat zouden c j om raecr t eenkomstig hunne roeping te leven iets dat zi nu maar ai 1 vaak uit het oog verliezen maar helaas iwh i Marktberigten Gouda 24 Mei Tarwe Poolsclie p last ƒ P r per mud f i i f S OO Rogge Iniandfc ƒ 5 3U ii landsche O a ƒ 6 23 Gerst 3 a ƒ 5 UU H ivcr Boekweit Fransche per 210i neJ S ƒ It o i i ij ƒ 2Ü5 Erwten ƒ 6 50 ü ƒ it Bruine boon u r 0 i Paardenboonen ƒ 5 SO a ƒ 6 50 Duivebooneu ƒ i 5i a 7 Hennepzaad ƒ J SO De veemarkt met tamelijken aanvoer doch tragen h ui leien lagere prijzen Vette sch ipeu en lauimeieu gelijk medemagere varkens gingen vlug van de hand Kaas Aangevoerd 44 partijen prijs 20 a ƒ 2 J Goeboter 1 10 ii I IS vVeiboter ƒ O 9 a O iiJ Delft 24 Mei Granen Tarwe ƒ 7 i l a ƒ 5 40 Rogze 5 20 il ƒ 6 Gerst ƒ 4 a 4 UU Haver 2 60 ƒ 3 60 Boonen ƒ 6 a 8 Boter Aan sti as waag getogen van 19 tot 24 mei 21 1202 8 en S7 16 te zamen 25750 ned U PiiJ5 4ti è ƒ 52 het vierde ƒ 1 15 af 1 80 per n Londen 22 Mei Granen Eng tarwe 1 lager niet grif te plaatsen vr stil gerst flaauw haver iets lager V invoer van 15 20 Mei 2901 qr inl en 1S29 qr vreemde tarwe 230 qr inl en 18456 qr vr gersten 637 qr lul en 50176 qr vr haver Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 49S0runderen 266 kalveren 25380 schapen en 341 varkens Voor