Goudsche Courant, donderdag 1 juni 1865

wederstand aan ie teizeriijken ep getrouwheid aan de instellingen huns lands Ten wevolge van de groote waarsehijnliikheid der verwerping van het ivets ontnerp betreffende den verkoop van domein bosschea heeft men het gerucht verspreid dat de regering de gelden welke daaruit voor den aanleg van openbare werken moeien voortvloeren door middel eener leening zal trachten te verkrijgen Van eene goed onderrigle zijde wordt verzekerd dat de minister van financiën zoo zeer tegen dergelijken marnregel is ingenomen dat hij eerder zijne portefeuille zal nederleggen dan d iari i toe Ie steramen Men spreekt hier over niets dan over den brief van den keizer aan prins Napoleon Men merkt teregt op dat het voor de eerste maal is dat de keizer zich een gelijk gszag onder de leden z jner familie toekent als Napoleon I uitoefende wiens broeder gedoemd waren eene geheel ondergeschikte rol te spelen Er zou om de traditien der dvnastie geheel te doen herleven alleen nog maar aan ontbreken dat de prins van het hof verbannen werd tot zoolang zijn misstap in de vergetelheid zal ïijn geraakt Welligt dat wij ook dit zien gebeuren althans men heeft reeds ge egd dat de keizerin op zish genomen had den prins te verbuinen Doch dit verdient weinig geloot want de keizerin heeft zelfs het onts ig van den prins als vice president van den geheimen raad niet durven aannemen maar de beslissing aan den keizer overgelaten die hoogstwaarschijnlijk htt oDtsl ig z il aancenien Ten stelligste wordt verzekerd dat het mcerendeel der leden T i het corps diplomr tique overeengekomen was om te protesteren tegen Ie redevoering van prins Napoleon doch dat öit plan lioofilzakelijk is afgestuit op lord Cowley die zich niet in de e zaak wilde meugeE Men zegt oai de heer Duruy de eenige minister die iu den kabiuetbraad verlangd eeft dat de rede ran den prins in den Moniteur zou worüen opgekomen zich door den ojp dien de zaak thans getomen heefi verpligt beschouwt om zijn ontslag te cemen als minister Me i regf d it de franscfae en engelsche regeringen overeenlijn gekomen om hare gezanren te Washington gelijkluidendeinstructieii te zenden ten einde op vriendschappelijke wij e bijde bondsregering werkzaam te zijn opdat Jeflersou Davis nietbehandeld orde als een rebel die met de wapens in de handgevat is dus dat hij met verscü ooiug worde behandeld De onderhaudeünsen met iome ondervinden in Italiëveel tegenstand en de liberale partij bestrijdt iedere poging totverzoening door middel van meetings Zoo heeft men onlangsin zulk eene meeting te Milaan gehouden en door den heerCrispi gepresideerd zich verKlaard voor de afschaffing dermoiinikenorJers en tegen eene verzoening met Rume Menvoegt er bij dal eerstdaags een open brief van Garibaldi inden geest vaa la stsigenoeind besluit het licht z il zien Weenen 50 Mei Des keizers reis naar Pesth geeft tot vele gisbiiigeu aanleiding Velen houden zich echter verzekerd dat van pcütiek geen sprake zijn zal Men vertrouwt dat de keizer recurende zijn veriilijf te Pesih aan vele veroordeelden en met name aan hen die in het zoogenaamde hoogverraadsproees van Almasy betrokken waren gratie te scheuken Berlijn 29 lei Met zeer groote meerderheid van stemmen en na levendige duscussién heeft het huis der afgevaardigden het door den minister vaa binuenl zaken op zijne begrooting aangevraagde crediet voor geheime fonds n verworpen Omtrent Pruisseus eisch met betrekking tot de tegenwoordigheid van den hertog van A Ugustenburg in de hertogdommen feduretde het bijeenziji der stenden is in bijzonderheden nog niets bekend Men zegt echter dat Pruisen er niet op zal aandringen dat hij zich verwijdere gedurende de bijeenkomst der provinciale stenden die slechts een voorloopig karakter zullen hebben Het wordt bevestigd dat generaal v Manteuffel tot opperbevelhebber m de hertogdommen benoemd zal worden ötnnenloni GOUDA 31 Mei Naar men verneemt hebben zich alhier 26 krijgers uit de jaren 1S13 1S15 voor de reis naar Leydeu aangegeven Naar n u verneemt zullen de leden der kou familie totviering van den veij iardag van H M de koningin en denheugeiijken herinneriuï dag van den IS junij zich naar hetLoo begeven ten einde die dagei aldaar te herdenken Men vertieerot dat II M de koningin de door wijlenH M oe konihgin wedune aan de verschillende genootschappenvan moederlijke weldadigheid verstrekte jaarlijksche giftenvoortaan uit hare kas zal do n uitreiken In de tticg van Je tweede kamer van zaturdag is bijde voorizettirg der beraadslagingen over het ets ontwerp tot afschaffing der plaatselijke acoijnsen het amendement ran hh Poor man e s dat door den minister niet strijdig wei geacht met het stelsel der wet en waardoor de qutestie omtrei den census vervalt aangenomen met 46 tegen 26 stemma Diiarna i het geheele art I het hoofdbeginsel der wet med aangejomen met 46 tegen 26 sletamen In de ochtendzitting van de tweede kamer van maanda Ejjn de discussien over het ontwerp tot wijziging der gemeen lewet voor zoo veel de plaatselijke belastingen betreft gevorderd tot art 10 waarop verschillende ameudejienten waren voorgesteld De minister heeft die amendementen bestreden dii dan ook verworpen werden De geheels wet tot afschaffinj der plaatselijke aecijnsen is daarop in eene avondzitting aaagenomen met t7 en 25 stemmen Tegen donderdag is ijf behandeling van het oostindische tarief aan de orde gesteld De eerste kamer heeft maandag na eenige discussie deontwerpen tot nadere vaststellin r van het koloniaal batig slotdienst 1852 met algemeene stemmen aangenomen zoomedea reglementen op het beleid der regering voor de kolonie Sur name en Curasao In de zitting van de eerste kamer van gisteren zijn ieberaadslagingen over u 1 der geneeskundige wetten afgeloopcaen die wet zelve regelende het geneeskundig toezigt aangeno met 26 tegen 8 stemmen Morgen voortzetting Donderdagis het sui er tractaat aan de orde Na 1 et pinkster reces zal de kamer achtervolgens behandelen 1 de wet op de personele belasting i de wet ophet gedistilleerd 3 de wet op het zegel 4 de O I tarieven 5 de regeling der schutterijen G de wet op it inkwartiering 7 de concessie voor de haven te Scheveningen met den aanleg der spoorwegen 8 de wet op de exploitatieder n hoU staals spoorwegen en nog andere onderwerpenvan mindere aangelegenheid Aan het overzigt van het Bataviaasch lanr elsblad varden 15 april ontleenen wij het volgende Het nieuws van de eerste helft dezer maand is hoogst onbeduidend Van de buitenbezittingen valt niete te vermelden dan da het vroeger medegedeelde berigt omtrent eene zamenznering Pah mbang die ten doel zoude gehad hebben al de daar gevestigde Europeanen op s konings verjaardag te vermoorden gebleken is onjuist te zijn en dat de koffij op de laatste vcilu g te Padang den hoogen prijs heeft opgebragt van ƒ 41 85 per piecl De onlangs uit Nederland aangebragte locomotieven hebben met goed gevolg een proefrid gedaan op het reeds voltooide I gedeelte van den spooni eg van Samarang naar de vorstenlandeii waaraan de werkzaamheden ijverig en onafgebroken worden voortgezet De plotselinge daling der katoenprijzen heeft in Britsch Indie vooral te Bombay waar in den iaatsten tijd een bijzonder sterke wiudhandel in actiën gedreven werd een geldciisis te weeg gebragt die zich in Ned Indie volstrekt niet heeft doen gevoelen Het zal aan sommige behouders in Ni deriand aangenaam zijn uit het Indisch Weekblad van het Eegt te vernemen dar een aantal inlauders die op last hunner hoofden de bewuste kof6jbooaen in Bantam hadden omgehakt hetgeen volgens dea hoogsten regter zelfs voor de lastgevers noch misdrijf Ocli overtreding daajsteldej gegeeseld geworden zijn Hadden zij aan den last hunner hooiden niet voldaan dan naren zij wellig gegeeseld wegens ongehoorzaamheid Wanneer zal het nederlandsche vc k zich beginnen te schamen over de gruwelen die in zijn naam en onder den Goddelijken zegen in Indie worden bedreven Weg met de geeselroede die tot schandalen als het hier vermelde dagelijks aanleiding geeft Men leest in de de Goessehe Courant ten aanzien van het maandag aangenomen w ts ontwerp ter afschaffing van de gcmeenteaceijnsen In langen tijd is er bij de tweede kamer geene wet in behandeling geweest die zoo zeer de algemeene belangstelling weki als die tot wijziging der gemeentewet voor zooveel de plaatselijke belastingen betreft Het geldt hier ook de beurs der ingezetenen en waar die zwakke zijde wordt aangetast zijn alle magten in de weer Geen nouder dat met belangstelling wordt uitgezien naar de eindbeslissing der delibererende kamer geen wonder dat zooveleu die de zaak niet of maar oppervlakkig bezien zich een schrikbeeld maken van de dingen die komen zullen Indien men wil erkennen dat de natie de onvermijdelijke lasten moet belpen dragen dan mag men en te regt zeggen dat de eene wijze beter en gemakkelijker draagt dan de andere dan mag men lillijk verwachten dat daarop bij elke belastingwet za gelet worden maar men mag zich niet laten verschrikken door de akelige voorstellingen der tegenstanders van de regering die in den waan zoeken te brengen dat er nu eerst ondragelijke lasten zullen worden opgelegd als of er niets te betalci rvade lijn als maar de nu voorgestelde wetten werden verworpen en vooral als het ministerie den voet werd geligt De oppositie is dan ook terstond opgetreden om de treurliederen ons op ie zingen waarv m haar orga u sedert eenigen tijd de tekst geleverd had Zij misbruikt volgens hare geiVyiie wijze van haüdelen de gelegenheid om zich populair te maken bij de onnadenkende meiiigf die men voorspiegelt dat de oppositie strijdt om haar minder te laten betalen en zij grijpt dit wetsontwerp gretig aan om den minister ja hei geh lo ministerie verdacht te maken Die menigte die zoo ligt het oor leent aan de valsche redeneringen van hen die haar vlt j ü en om den tuin leiden mag het iniussclien wel weien dat juist die zoo hatelijke ivetlen de strekking hebben de drukkende aecijnsen te doen verdwijnen om de nijverheid te ontlasten cm den zwaarsten druk op de meest krachtvolle schouders te leggen en dat er ja als altijd betaald zal moeten worden maar niet meer dan te voren en op tuinder drukkende wij ce De Arnh Cour heeft in eeiie reeks artikelen den toestandvan ons lager onderwijs nagegaan zooals die bleek te zijn uitden uitslag der examens voor onderwijzers Zij deelde daartoeuittreksels mede uit de verslagen over ttie examens in de St Cour voorkomende Dezer dagen hare beschouwingen sluitende eindigt zj aldus Wij houden vol dat het ais eene treurige maar onbetwistbare waarheid geconstateerd is dat op dit oogenblik de nederiandsclie schoolmeester en ten gevolge daarvac het ncderlandsch lager onderwijs op een zeer lagen trap staat dat over het algemeen de nederlandsclie schoolraeeaer zijne roeping niet begrijpt dat hij onbekwaam en ongeschikt voor zijn vak is Wij houden vol dat de oerzaak hiervan voor het grootste deel ligt aan het ontbreken var voldoende gelegenheden om goede schoolmeesters te vormen Van daar dat men dresseert in plaats van te ontwikkelen De eerste pligt dus dien Nederland te vervullen heeft is voor de vermeerdering en verbeieiing der gelegenheden tot opleiding van schoolmeesters te zorgen Begin met uwe schoolmeesters te hervormen en de hervoiinde schoolmeester zal op zijne beurt neen hervormd lager onder ujs eene hervormde school bezorgen die leerlingen levert welke niet enkel kunnen onthoudei en opzeggen maar o jk denken en begrjpen Zondag zijn de eerste nieuwe aardappelen uit het Westlandvan Rotterdam naar Engeland verzonden De eerste aanvoerbedroeg ongeveer iuü manden elk van mud Reeds dezeweek werden de gewone groote aanvoeren verwacht Naarmen verneemt staat het aardappelgewas voortreilelnk terwijlhet beschot daarvan voorloopig ook gunstig is 2 aar uil Rijnsl urg wordt gemeld hebben de bloemkol planten sedert de laatste heele dagen eene aanmerkelijke verandering onderg tan aithaofde de wortels door de maden worilendoorknaagd ten ge jlire watr an vele planten sterven OnderVeur en op aii lere plaatseu w iar bloemkool wordt ge eeld neemt dit oiihed c onruslbarende wijze toe Jlen leest in de Stoouipost Naar wij vernemen ziju des akken voor de citeigening van percelen welke in het planvan droogmaking ter plassen in Schieiand begrepen en gelegenzijn in de gemeenden Hiileger berg en Z vcrhuizen vastgestelden üoor de commissie van beheer en toe igt o die droograakirg aan het departement van biiineiilandsche zaken ingezonden Daar nu al de onteigenings bescheiden gereed zijn magmen et lang de vet te gemoet zien die het algemeen nut dervoor dez onderneming te doeiie onteigeningen verklaart jcoiengde Berigten Het staken van den arbeid door de verschillende parijsche werklieden blijft nachoodeu ok Je chnjn erkers weigeren te wirken In de nabijheid vau Toulon zal de gciuceuteraad van die stad een paleis stichtten voor deo kroonprins liet btlgisch legioen in Mexico hteft e nc geToelige ntderlag geleden lo de verecuigde staten m1 meu 150 0u0 vrijwilligers en zwarten op de been houden Iu de omstreken van Bonn staan de wijiir aard n reeds in vollen bloei Te Bon y is een katot ufirma failliet voor 48 luilliocn gulden De japan he taikorn wil liever de schadevergoeding betalen dan overgaan tot het opeusLi Ueu der straat van Simonosaki Te Parijs is eene naaiioachine tt n toon gesteld die door eene electnscermachine in werking wordt gtbragt CharUs Dickens Wordt te Glasgou kandida t voor het parlement De saksische rcgiriug beeft eene amnestie uitgevaardigd voor alle staatkundige vergrijpen en D daden De oostenrijksche keizer begeeft zich lÖ juuij naar Carlsbad om daar den koning aii Pruisen te oiitmoeteu De rupsen dte in Drenthe het gras afvreten worden door ontelbare spinnen vernield Te Parijs wi i eene teiitooiistclling vso iuhtcten geboudeu wordt n De titumtrlieden te Haarlem zuUcn voortaan per unr en wtl naar bek aaioheid ijver en gedrng betaald worden Bij het debut van mile Patti is ia Coveut garden theatre ruim 3Ü duizend gulden ontvangen Het gebeente vaa Dante is te Ka enna terug gevonden De gouverneurs van Georgia en Nooid Carc iia zijn door de imordelijken gevangen gciioïneo In Spanje is de hbenil kieswet verworpen De eigLhaar van een der groote fransche ijzcrsiiuiterijtn heeft eciie portefeuille met 0O OOO fi in hank hl Het ten in een gloeijend gebtookten bouixoveu laten vallen Men verwacht weldra eene nieuwe italiaansche vrijbu ters onderneming tegen Venetië en Tyrol Te Tarnopol ziju 34 wouiugen door brand vemitid Maandag ia de maarschalk Maguan te Parijs overleden Te Florence is de benoeming van 40 nieuwe senatoren op handen Prms Napoleou is naar zya landgoed in Zwitserland vertrokken Met 1 jnnij zijn de militaire rcgtbauken opgeheven in Hongarije Het fransch gomernement eischt 12 milliot n schadevergocJing van Madagascar voor eene frsnsche maatschappij die zich ontbiLdpn moest Ingezonden Afschaffing van Gemeentc accljnsen De strijd in de tweede kamer der staten generaal o er de plaatselijke aecijnsen is geëindigd Het levendig gevoel van regt en billijkheid heeft gezege ierd en het ministerie heeft zich een eerzuil opgerigt bij het nageslacht Varig wenschen wij dat ook de eerste kamer zich met deze wet zal vereenigeu dat hare leden zullen ui ien dat Ue ziekelijke toestand der maatschappj die tot motto hejft geko en ie Ier voor zich en God voor ons allen verlteleriiis behoeft dal het alles bederveude en verpesienue familie euoismiis het geluk der volken verteert en dat het thans meer dm tijdis o smaad voor de menschelijke natuur om den mensch door de wet de betrachting der liefde te lecrcn Niemand wane dat wij in deze et het toppunt van maatsciiappelijk heil gevonden rtkenei het streven hierna kan wel onze beatemmu g zijii me i zal voortgaan de en binnen e cn dan o ei chen r i rood traat ver itid Wanneer dan straks de nieuw ersoneIe onze gemeente een haofdelijke ciuslag in erkr zullen WIJ niet morren als staat en gemeente 1 doen Wij Bij het w iiselen der standen hebben w ij iic geleerd dat ook ns nakroost aan den bedeUtaf lii gmg voor Ken talrijk gezin verdeelt iiet kapitaal venneii van beziiiing is veelal met niogel j cii airbur i weduwen en weezen failleren de maatschappij te bestaan verzekeren wij h uir lot d m ver eKtreii v onzer familie ouz r kinderen en k ludïkinderen Wetten up de dronkenschap p de luiheid en strall eu deze ondeugden ma ir ile liefde norde docr verzaikt die natuurnet die w j tooh een al en zul r erkennen en waarbij elk van v at rui of uid o algemeeueu nood hulp en bijstami zoekt Alogt daa eenmaal Je beschaving zich der alle weg hebben gebaanii en de zucht naar e heti ud zijn geworden lot iiet behoud der ma i ipj j di men de kleingeestigheid van de kiuilnen ilir i egeiii beklagen die slechts met hlijkb ire ontsie teiii mebeven een orde van zaken laien glippen die toch niet is evenmin als de slavernij in Amerika ina ir dan i de mannen die telkens als hervormers optraden m aandenken zijn want groot is de taak en verdirnsteli van hen die belangrijke overgangsmaairegeien beraini het leven roepen hunne talenten zal meu met he oog o tijd waarin zij leefden waarderen en zoo al de i ii etf verdiende hultle brengen aan hen dte zoo vaak door den genoot werden veri edeid en miskend jouda Mei Iblia il Burgerlijke Stand C f L IH Gf BOR r v 2fï Mu Mar ii ou ii rs i Jorj blo d ejs J Si in d T ia K Jansje oudTs J hiij eu HaztbijcK P tT r G1 1 Kltm en P C Mm t r LH i rudTs A in O A van Zijl Toua i mliiia oud rs F vaa dta Uock t I 1 vezaud 0 1 BLEDrx 2ö Mti N Spruijt 3 d 27 J Dot gelma s C ZuiJaiii 15 w J enr er l j i ni A C 23 C Groeuendaal 3 j 6 m iU H Griiidtl 4 m SCHO0MlO EN Ingeschreven van 19 tot en met 26 Mei ISij i Goch en GiBoKlN Laaibertiis ouder C Stigter en A K Kerr ard ouders V Vaves tn U llooyindoorn S ii tna oudtrs J van i Beikilij OMr iauEN J y Grffve 4 m S A van der Siuijs H Wfstbroek 2 ai J Er flra 2 w M klip f w