Goudsche Courant, donderdag 1 juni 1865

W 3 1865 Zondag 4 Jnnij ADVERTENTIEN goudschecoüeant Bevallen van eene dochter A SNELLEX BROESE Akker Oord nabij Gouda Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D aO 60 J L R MPHÜIJZEX Hofie veranciei Hect t de ee ziinen geeerden Stadgenootec en begunstigers te berigtec dat hij ontvangen heeft eene nieuwe bezending Patés de icies gras Oesters en i reeften alien geschikt voor het 7omersaizoen Ook beveelt hij zich bij voortduring aan tot het leveren van de FIJNSTE GEB KXEN PASTIJEX DESSERTWERKEX en verder alles wat tot dt Banketbakkerij oehoort Beveelt ook bijzoDi Tf ii zni ealom gezochte GOUDSCHE SPRI7SSN zeer geschikt voor v rzeiiding nai 30 Mei 1SÖ5 Goedkoope MUZIEK voor PIANO mtsme van F KOKmA te Franeker BepothoiuJer A BRIXKMAN te Gouda Cuopin op 7 ci iq mazurka s ƒ 0 45 op C4 trci alses n Desd 0 30 Köhler volkstanzPailerNation hf 1 0 60 Krug op n 2 Oesterreichische Volks hymne 0 15 n 3 Polnischer National gezang 0 15 Schulhoff op 0 SouvenirdeVarsovie 0 30 Voss op 9i 30 iouv ta itine 0 20 Wollenhaupt op l8 n0 1Ade ine po k3 0 25 n 2 Adeline valse 0 30 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Oo t en JFtst Indièn Verzobktmh de heaiellii geu des Zondags uittrVjk voor den Morgenn 9 uur te Lezorgtn Gouwe nijk C 11 24 Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o per kan 5S cents Oenever 2 soort Moutwijn a 4fiVio V cents inl BRANDEWIJN 46Vi per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gold 31 Mei 1865 WAATSCIÏAPPU vaa VERZEKERING de PHCENIX Gevestigd te AmsterdaiTi KAPITAAL ƒ 1 500 000 De e Moalichappij verzekert onder anderen tegen SCliade door brand en de gevo L i v m dien GEBOUUEN INBOEDELS SCHEPEN FABRIEKEN GER LD t HAPPEN KOOP MANSGOEDEREN OOGST VEE enz tegen biUijk geslc ue Vaste Premien waarbij geene iiüeggeldm of adminUtratiekoü v or den btrekend Bij vooruitbetaling van 6 of 3 jaren heeft men i üi of een half jaar Vrij Nadere informaiien geeft op verlangen de onJergeteekende W KROMHOUT A Anthonie traat Wijk G N 101 te Gouba Agent voor GOUDA en Omstreken Bij akte oj heden voor den alhier residerenden notaris WILLEM SIMON BVHGER V z gepasseerd is tusschen de ondergeteekenden JOOST van VOLLENHOVEN JAN ADRIAANS ZOON koopman en JOHANNES t in den HEUVEL partikulier beiden wonende te Rotterdam cveieengekomen ohi de zaken ten doel hebbende het verTcrken van en het drijven vaü handel in bindrotting stokken en alle ve lere uitlieemsche rietgewassen tot dus verre door den eersten ondergeteekende gedreven voor gemeenschappelijke rekening bij wijze van venaootschap voort te zetten welke vennootschap is aangegaan voor een onbepaalJen tijd en gerekend worJi ijn aangevangen met den 1 Januari 1865 zullende ieüer der vennooten bet recht üebben de vennootschap ttn allen tijde te doen eindigen mits den anderen venr 3ot daarvan een half jaar te voren schriftelijk kennis gevende De euuootschap blijft gevestigd te üolterdam onder de bestaande firma van van VOLLENHOVEN C tot de teekening van welke beide de vennooten gerechtigd ziju zonder die echter immer te mogen bezigen tot het teekenen van obligaiien promessen borgtochten acceptatiën in blanco of het jpnemea en negotieeren van gelden waartoe a ilijd de pariiuliere handteekeuing van beide de vennooten vereischt zal worden Rotterdam SO Me 1865 JOOST van VOLLENHOVEN JAz J van den HEUVEL Bij onderhandsche Akte ld 15 Mei 1865 te Gmida geteekend is tusschen de ondergeteekenuen CORNELIS JAN CHRISTIAAN PEINCF en JAN LCliJS PRINCE beide Fabriekanten en Kooplieden wonende te Got Ja aangegaan eene VennOOtSChap onder de firma van JAN PRINCE en Cie tot hev fabriceren van Pijpen en Aardewerk en het drijven van Handel voor tien jaren ingegaan 1 Januarij 1800 vier en zeitig en telken s ilzwijg nd tien jaren voortdurende bij het niet plaats hebben van schriftelijke opzegging vóór of op 1 Julij van het laatste van elke tien jaren zullende beid eunooten de teekening der firma hebben vior zaken de Vennootschap beiretfende doch de persoonlijke raedfveking en gewone htndteekening van beide vennooten worden vereischt om onroerend gotd te koopeL of eenig tot de vennootschap behoorend onroerend goed tp vervreemden of te bezwaren of dd vtnnootschap als borg e verbinden of voor eigene rekening vm de vennootschap gelden op te nemen en prolongatie of beleening te sh iten C J C PRINC3E J L PRINCE De ondergeteekende heeft de eer ti berigten dat hij het KOFFIJHUIS DE KATWIJKSCHE VISSCHER van den heer van Mulekom overgenomenheeft en dcor eene doelmatige inrigting en I prompts bediening zich de gunst vsn hetgeacht publiek zal trachten waardig temaken A KRANENBURG GoüDV Mei 1865 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 30 Mei Laagstd Hoogste jebleven pCt koers koer koers Ned w sch 2Vs 62 62 8 621 8 dito 3 3 731 8 731 8 dito 4 03 4 9 V2 961 3 Handelm op resc 144 België Rotbs 2V2 541 4 Spanje obl 21 4 4OV16 0V8 401 8 Portugal obl 3 ifi Vls 47 46 6 Rusl obl H 5 97V4 98 9S d 1828 29 = lOOVs d 6 serie 5 85 851 4 85 d Londl8e2 5 891 8 dt Amsl 1864 5 941 94V2 d Am3t lS6J4Vsi 871 2 373 4 87V8 Aand spor rw ƒ ligas 193 Oost Met11 5 pCtl 6IV16 6IV16 61 16 dito dito 21 2 3 s s d renteAmst 5 79 791 2 dO uat 1 = 54 5 65Vi6 651 4 d inalv 1864 5 69 Vl6 Italië Amst 5 Turk binn 6 47 i6 48 471V1 Griekenland 5 I8V4 Ver Staten 1874 5 641 2 64V4 64V do 1SS1 6 71 = 71 7 d 1882 6 71 ic 71 i6 71V Mexico 1851 3 23V8 1 23 i Bofkdrnkkprij an A BRTXKMAX Deze Courant verschijnt des Dunderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p poBt 2 25 De inzending d r Advertentien kan geschieden tot des morgens ten II are BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ttr kennis van de belanghebbenden dat bij Koninklijk besluit van den 8 Mei 1335 Staatsblad vf 31 me betrekking tot tot de vervaardiging en dcj ijk van vaatwerk bestemd tot aflevering van Beijersch bier zijn vastgesteld de navolgende bepalingen als Am 1 De aflevering van B ijersoh bier in hjeveelheden van 40 tot 20U ned kan ingesloten kan gesciied n in vaten van dunbuikigen vorm zocder dat deze naar bepaalde afmetingen vervaardigd zijn Akt 2 Die vaten worden vocraf door watermeting geijkt op het naast kleinere vijf of tiental kannen begiepen in den inhoud dien zij bevonden worden te hebben Aet 3 De aldus bepaalde inhoud van het vat wordt op elk der beide bodems met duidelijke rijfers ingebrand onder bijvoeging der lett r8 N K benevens de jaarletter en het bijzoader merk van den ijker Abt 4 De water ijk gesehief in de fabriek of werkplaatsen der eigenaars zoo dikwerf aeze daartoe aanvrage doen mits het te heffen ijk iooa minstens 2 5 ü bedrage Gojida den 30 Mei 1865 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZE VDOORN Overzigt GOUDA den 3 Junij Prins Napoleon heeft zich eene duchtige teregtwijzing op den hals gehaald en de kei er schrijft hem in den gewonen toon der napoleontische illekeur zijn pligt oor De prins antwoordt met het nederleggen zijner betrekking als ondervoorzitter van den geheimen raad Dat onueder zal vanzelf bedaren zonder groote gevolgen doch minder gerust kan men zijn over Mexico waar Juarez met weinig hulp den keizer 7al verjagen als Frankrijk geene versterkingen zendt De goede gezindheid van het bewind der unie kan onder de tegenwoordige omstandigheden niet beletten dat een aantal der stoutste avonturiers den Mexicanen te hulp snellen om het vreemde juk af te schudden Het meerendeel der zuidelijke bewindvoerder is deu noordelijken in handen gevallen en men moet vreezen dat het verbitterde volk zooals altijd veler teregtstelling zal eischen Het proces der medepligtigen van Booth is begonnen blijkt er nu iets van de medewerking of het medeweten va i Davis dan is hij buiten twijlel een man des docds Tc zal hij het zeer moeijelijk hebben Men is ijverig in de weer om de legers te ontbinden en de krijgsamhtenaren af te danken Seward is wonderbaar spoedig hersteld en Johnson boezemt door zijne bezadigde handelwijze meer en meer vertrouwen in Met Victor Emanuel is dit laatste minder het geval hij wekt door zijne onderhandelingen met Rome vrij algemeen wantrouwen Niemand gelooft in de toenadering van Rome en men vreest due dat de koning van Italië in gevaar is tegen de wenachen des volks te handelen De koning zit pijnlijk geklemd tusschen fransche eischen en italiaansche weuschen lu Oostenrijk dringt de vertegenwoordiging aan op bezuinigingen het oorlogsbudget voor 1866 wil men evenzeer als dat TOD 1865 ink T pen en men schrapt 15 miilioen doch daar beoefent me a d As sedert zoo lang deleer dat leenea de beste weg is om it dwaze verkwisting te voorzien Pruisen en Oostenrijk schijnen het nu eens geworden om in de hertcgdomaien het eerste bedrijf te vertoonen van een komiseh tragisch parlementair drama dat langdradig dreigt te worden De prijs der Advertentifn van een tot zes regels met inbegrip an het zege is Ce t voor eiken regel daarboven 10 Cent BiiitengewQue letters worden berekend naar plaatsruimte Znid 4merika wordt een tooneel van verwarring behalve de woelingen in Panama is Peru in vollen opst nd en zal daar Idra de o uwenteling voltooid zijn In Chili neemt men maatregelen tegen een vermoedelijken inval van Spanje dat nog altijd geld te veei heeft voor herseiischimmige ondernemingen Spanje is een toonbeeld van lordig beheer dwaze verkuisting en slecht betalen Brazilië zet na het bedwingen van Uruguaj den o rlog voert tegen Paraguay en heeft ch daartoe verbonden met de argentijnsche republiek Het is ho gst treurig d it deze zamenspancing der heerschzucht niet beteugeld wordt door ernstige deraonstraticn van ouzijdizen ter handhaving van het zwakke Paraguay dat onmogelijk bestand is tegen die overmagt London 31 Mei Het parlement heef dezer dagen de jaarlijksohe opgaven betreltcnde den slavenhandel van het gouvernement ontvangen Blijkens dezelve is Cuba thans de eeuige markt voor dien handel Sedert 1S52 is er geen Afrikiuin naar Brazilië gevoerd In het c eloopen jaar h ft de verboden invoer van Afrikanen op Cu i uug een aautaj van ëSfl7 bedragen hoewel de spaansche gezagvoerder de poïrinïPn van Engelands gelastigd n tot wering vau den invoei ijier g ondersteunde Die invoer is het bedriji vau vermogen ie ma ttschappijen met ruime geldmiddelen zij geschiedt met hulp V4a gewapende stoombootcn van groon scheepsruimte en zoo snel varende dat zij door de engelscht kruisers niet kunnen worden achterhaald De New York Commercial Advertiser zegt dat V lOgave van 3 354 527 balen katoen die in e zuidcjktaanwezig zoudeu zijn eene ougerijmdhcid is Het i iaü op grond van naauwkeurige intbrmaHcu dat er iy t lact dan ongeveer anderhalf miUioen gewone balen kau ger worden waarvan een groot gedeelte nog vooreer niet uibel zal zijn doordien er uog een geruime t d tut het se maken en verpakken zal moeten verloopcu Het publiel houdt zich druk be ig met Je vestingnen de nutteloos daarvoor uitgegeven nuUiorucn To sprake was var verwikkelingeu met Frankrijk moestcu Imouth Woolwich ea verJere kustplaatsen dadeljk ebormsterkt worden bet parlement gaf gereeJelijk miiiioen millioenen er werd gebouwd en naar gelang van uuitvindingen verbeterd en gewijzigd Thans Wijkt het Jvestingwerken niet in t minst tegen siaalprojectilcn biwaren zoo weinig zelfs dat alleen het nemen vaa p itegen de sterkste fortificatien de manschappen aan d ulei vensgevaar blojtstelue De aanbouw beautnoorJt his geheel niet aan de verwachting die steenklompc vclechts gestrekt om kapitalen te vermorsen Dat is een ireu leuitkomst Men zal zulke droeve ervarin j ook wei eiders upJG amet de hoog opgevoerde miluuire uitgaven Er wordt hier veel gesproken over de speciale zendingvan den heerEloin chef van het kabinet van keizer M aximiii ian naar Parijs Men verzekert op goed gezag dat hij in last heeftkeizer Napoleon mede te deeleu dat Maximiiiaan i h genoodzaaktzal zien de kroon neder te leggen wanneer de regering teWashington hem niet erkent als keiztr van Mt ico Alvorensnaar Parijs te vertrcliken begaf de heer Eloiu zich n lar Washington en tracht e aldaar een ofBeieLl onderhoud te verkrijstenbij deu presidei t Johnson ten einde hem een eigenhandigschrijven van M ximiliaan ter hand te stellen De presidentweigerde hem oMcieel te ontvangen en hij erzocht alstoen eenparticulier on i rhoud doch ook dat werd hem geweigerd Degezant zag zita dus teleurgesteld in al zijne pogingen tot hetaanknoopen vib vriendschappelijke betrekkingen Er bleef hemdus nitts over dan na Pir js te venrekken om het besluitvan zijn couverein aan keizer Napoleon bekend te maken enhem te verzekeren dat laximiliaan siellig de kroon zal nederleggen tenzij Napoleon door zijn invloed zou kunnen bewerken