Goudsche Courant, zondag 4 juni 1865

dit ha gouvtriictneii dei vereemgde staten em spoedig als keizer van Mevico eigent De Hibtiiiia b eu beri ten van New York oopendetot den 20 le er Jm met zjue vroun tnee doc iers zijnzoon met llexinücr Stephens C C Chy generaal Wheeler beneven ze tien anderen vnn zijn gevolg waren op het fortAlonroe aangekomej en ildaar opgesloten 1 Jiiuij bisteren heeft lord Pdlmer=ton in het lagerhuism antwoord cj eeiie iiilerpelhtie te keunei gegeven da Iejouïste depec i uit lalungton even al de voorgamde iisprTik miikt op eeie = ch idever oe ung Zij vvas zeide hij na den doo I vin Liuco u opgesteld elligt volgen instructienvan Lincoln Parijs ui Mei Het netg ligchiam heeft na langdurige beraulsl ing over htt vitis ontvverp op de voorloopige invrijheid telliiir het art j12 hindelende over het toezigt op de gevanr eiiis en met 1 0 tegen 9 j stemmen verworpen en naar de commi ie gereiivovterd 1 Junij Bij de oiacuasien over het budget heeft deheer Lr inner Piscs gewc i op de verraeerderiu der vlotterde n Ltr ge on i leerde thuid llij piote=teerde egen de stakingder mjrlisitie in droug iin op be uiiiigiug vooral ten opziït van kgtr en mjiiiie voorts op mter lunj II de aim j viii lieden gisp e de heer Thiers het lel vu c lul titen wRi Dedr ig reeds 2 milliardente 1 jvcn gi t iii jH oordeel behoc t men de openbirevveiN u n ft te iLen mi r die op 11 uder uUirebreide oehaalvooit te ettn ei ich a leen to de noodzakelijke ie bepalenIlj v ust Uv dit rn troepi 11 MeMco 70aden ontiuimen dnr m 11 111 li wel met een b nkroet te gemoet gatt maartoch tol i reuieu v iidige bel i tingen de toevlugt zal moeten rmeii oo als to ue fristerci voorgestelde belasting cp de ink n tl Üe I eer I itoi r Dumoulin jaf 7 jn leedne en te kennen dit de i cei fhiers l et noord b inkroet h id uitgesproken en toon f aau 1 at l f hnanciecl stel el onder Loui Philippe nog heviger 1 lurevilieii werd i m dat v het kei eirjk Hij was niet van oordeel dit w ij Alevico moeten verlaten maar nilde du het we wevend ligclia im eeue ein uge en naauwgezette controle op de ui given zil uitoetenen Weenen l Jumj Volgens mededeelingen uit Athene is de tott m I daar te linde zeei bedroevend De handel stta slil de laiioboun i f rdt chromelijk veronacht a imd en de sehat kist 1 uur de noorden van Theodor kolokotronis berooid en beroofd ternijl alle bronnen van weivaart zijn verdroogd en vernaarloj d iood i op heistel schier uicl mag gehoopt v o den jeen middel ziendt om dien treurigen toestand te verbeteren heeft hij dringend vtizo ht bij Ie nu aanstaande verkiezingen niet tot vc te f iinoordiger te worden geko7en waai toe m net district l eloponnesus htt stellige voornemen nas opgevat Onze bladen In het lagerhuis heeft de budgets eommissie van hetbudget voor oorlog voor Ibbb vijftien millioen tresc irapt Oosteniijk heelt Pruisen depêche beiotnoord en bewilligt in de bijeenrocpin der proviiicide stfnden krathtens de kieswet van A tot vaststelling eener kieswet voor de stenden Berlijn l Janj Het hind lsverdrag tusschen het tol jerbond en lugeiand aangegiin is eeigisttren üooi de gevolmaütigJen onderitekfnd Men verneemt dat dezer dagen zeer scherpe maatregelen zijn uitgevaardigd met betrekking tot de openbare drukpers Wanneer de vvezentlijke inhoud dier bepalingen nog met bekend IS mag men toch aannemen dat zij voor zeer mime toepassing vatbaar zijn want telkenmale hoort men vau het m beslag remen van dagbladen wegens het openbaar maken van redevoeringen gehouden in het huis der afgevaardigden hetgeen de gewone wet veroorlooft en thans aanleiding geeft tot vervolgingen In de kamer van afgevaardigden heeft de minister vonBimirck het volgende verklaard De eischen der regering hebben ten doel Duitschland ter zee eene behoorlijke weerbaarheidte veisch iffen en een waarborg te verkrijgen tegen herhalingenvan gebeurtenissen als bij Duppel hebben plaats gehad Dezevoorwaarden zijn gematigd Zoolang naar de zienswijze derregering geen pretendent betere aanspraken kan doen geldendan die van Pruisen weet zij met wie haar het bezit vangrondgebied in de hertogdommen zou willen betwisten Desouvereiuen van Oostenrijk en Pruisen zijn thans de regerendemagten in S esnijk Holstein en Lauenburg Zij zijn voornemens de stenden aldaar bijeen te roepen Zij zullen ten opzigtcvan die vertegenwoordiging geen geweld uitoefenen maar zichook door h ir geen geweld laten aandoen Wanneer omtrentdie aangeleger heden geene eenstemmigheid bestaat dan zullentoch geene eenzijdige argumenten in staat zijn om haar tothet verliten der hertogdommen te doen besluiten Wordt haarregt betwijfeld dan verlangt zij eenvoudig aanneming der voorwaarde betretfende het be it van Kiel De zneedsche regering heeft een wets ontwerp ingediendtot wij7ioing van de zamenstellmg der beide kamers De ledenzullen niet gekozen norden uit vier standen geujk tot hedenhet geval is maar regtstreeks door de kiezers wat de ledender tweede kamer betreft De leden der eerste kamer zullenvoor negen jaren gekozen worden door de provinciale staten ende gemeenteraden Om verkiesbaar te zijn moet men ia jarerhebben bereikt een jaarlijksch inkomen hebben van 4000 rijksdaalders of vaste goederen ter waarde van 80 000 rijksdaalderslot leden der tweede kamer zijn verkiesbaar zij die 25 jarenhebben bereikt en een jiarlijksch inkomen bezitten van 800 rijksd of vaste goederen ter waarde van 1000 njksd Florence 31 Mei Men is hier te lande vol var den I invloed der reactie op den koning en vooral van de rol die Revel harbij speeH Zijne taak te Eome is niet voort te zetten v it c ezzi begon want deze wordt met nieune volmagten ernicht zij moet net alleen erkenning van den ncaerzijdschen tcritor ilen toestand maar ook vervanging van de fi insche bezetting van Home door eene italiaansohe ten doel hebben Om zulke reactionnaire plannen te bevorderen wil de ioning zegt meu veertig nieuwe senaatsleden benoemen ten cmde eene clericale meerderheid te vormer Uit apels nordt geschreven dat ook daar de zending van Revel groote ontsteltenis heeft te weeg gebragi en de liberale pers ten zeerste ijvtrt tegen den terugkeer van den vroegeren gehaten toestmd Te regt komt men op tegen het weder bezetten van al die overtollige bisschopszetels die het land met de bezoldiging van een tal van sinecuren belasten Men beraadslaagt over stappen om eene vermindering der bisschopszetels te bewerken ötnnenlanïi GOUD 3 Junij Men verneemt dat bij de alhier gevestigde spaarbank m 1864 is ingelegd een bedrag van ƒ iJ 685 24 en terugbetaald ƒ 11 438 86 terwijl aan de gezamentlijke inlegge i als renteIS toegekend ƒ 767 02 De eerste kamer dei staten generaal beeft woensdag hareberaadslagingen voortge ft en ten emae gebragt over de ontwerpen der geneeskundige wetten Het grootste deel der zitting nas gewijd aan de behandeling van het tweede ontwerpregelende de voorn aarden tot verkrjging der bevoegdheid vangeneeskundige apotheker hulp apotheker leerling apotheker envroedvroun Nadat de minister van b nnenlandsche zaken debedenkingen reeds vioeger legen dai jitnerp ing bragt hadbeantwoord hebben verschillende spre rs zoo voor als tegendie voordragt het woord gevoerd waar 11 die reet 20 tegen 13 stemmen is aangenomen Het Jerde uitwerp gelende deuitoefening der geneeskunst is na eenige discussie met 21 tegen 10 stemmen aangenomen en het vierde ontwerp regelende deuitoefening der artsenij bereidkunde werd zonder discussie met 27 tegen 4 stemmen aangenomen Donderdag heeft de eerste kamer het suiker tractaat metalgemeene temmen goedgekeurd Daarop is het wetsontnerpomtrent den suiker accijna in behandeling genomen en tenslotte aangenomen met 16 t gen 12 stemmen De tweede kamer heeft donderdag de beraadshging aangevangen over het oost mdisch tarief n de gisteren gehouden zitting van de tweede kamer is algemeene beraadslaging over het oost indisch tarief voort Miet en na eene mtvoerige rede van den minister van kolomen Hffesloten Heden wordt een aanvang gemaakt met de behan E 6 der artikelen jtfOOrdrecht si Mei De dag van gisteren was een ware feestdag Had iedereen met de grootste ingenomenheid de be oeBing vernomen van den heer J J Snel als burgemeester deief gemeente ganseh Moordrecht weuschte van die ingenojieiiheid het bewijs te geven op den dag waarj die heer zijne Ijjtrekking zou aanvaarden Het plan daartoe door eene comffljssie ontworpen vond algemeenen bijval en zij werd tot de jtvoerins daarvan door rmme bijdragen in staai gesteld Vroeg IJ den morgen wapperden uit alle woningen reeds de vlaggen jerifijl het raadhuis smpakvol en gepast versierd was Ten 11 je werd de burgemeester vergezeld van den piesident der mmissie de gemeente binnengeleid door eene goed geordende grevvacht te paird zamengesield uit den landbouw enden tand 1 eene openbare raadsvergadering door vele belangstellenden rewoond aanvairdde de heer Snel zijn dienstwerk Na het juilen der vergadering kwam de feestcommissie d hem uit aam der gemeente geluk wenschte Begeleid door den geIjeeuteraad en de commissie bezocht hij nu de gemeenteschool laar èn onderwijzers tn leerlingen door toespraak en ftestgezang et uitdrukten hoe hartelijk ingenomen ook zij vvaren met de senoemmg die ook de beste vern ichting voor de school oprekt Het schooilokaal kon de toegestroomde belangs ellende menigte niet bevatten Eene daarop volgende receptie op het raadhuis werd met minder druk oezocht Ten 4 ure zat de burgemeester aan eenen ere maaltijd nem door verschillende ffifezetenen aangeboden dat feestmaal was ook gewijd aan den afgetreden burgemeester den heer mr C van A ollenhoven thans 1 d der ged staten van Zuid Hollaud als eene hLlde aan zijne vee en groote diensten de gemeente Moordrecht bewezen Een gulle haitelijke toon heerschte aan den keurigeu disch i ar eisch aangeregt door den heer V DormoIen uit de hertog an V ellington te Rotterdam Tegen 9 ure werd er eene schoone verlichting aan het raadmis ontstoken waarop door de uitmuntende muziek van den tef van het 4 = regiment daartoe op a nvrage volvaardig verstrekt serenades onde verlichting a gioino en begeleid door eene groote schare gebragt werden aan de heeren bnel en van ollenhoven Toen de e gegeven waren trokken schoon geordend vooiuit geiram door de muziek en begeleid door da leden van den gemeenteraid en de comm ssie meer dan veertig zangers en zangeressen onder bestuur van den onderwijzer nair tet raadhuis vvaar zij in hunne zangen hulde brigten aan den nieuw benoemden en aan den afgetreden buigemeeater De uitvoering was gelukkig ja schoon Op dezelfde vvij e werd dit zangkoor teiu geleid Geduiende dit alles was de gemeente regt feestelijk gestemd zoodat het reeds Uat nas eei Je feestvierenden van allen rang en stind huiswaarts gingen De beste orde leeischte de geheele feestviering door en niets was er dat de blijde en dankbue stemming der menigte stoorde Uit den omtrek waren ook vele behugstellenden toegestroomd die de getuig 11 waren welk een goede en degelijke geest er in de gemeente Moordrecht leerschte welke nu voorzeker beves d wordt nu zij na het veiiies van den naardigen heer van Ammerstol 2 Jumj n de laatste 8 dagen werden hier gevangen 107 zalmen ruim 250 elften en 1 steur De elft is ttians zoo goed als gedaan De prijs der talm was van 0 90 tot ƒ 1 10 per 2 pond D prijs der elft dooreen genomen 50 ets per stuk De steur we ke een genigt had van ongeveer 50 ned p bragt ƒ 18 op Gemengde Berigten België heeft eene leening van 60 milhoen frs opengesteld Longfellow ïieeft eene vertaling van de Divma Commedia als groet op het Dante feest liaar Florence overgezonden Op het dnitsche turnfeest te Parijs heeft pol tie toegezien dat men zeer hherale aanspraken hield De groot hertog van Oldenhurg heeft door een nota zijne aant praken op de her domraen opgewarmd omdat niemand er meer aan dacht De president repnbhck Guatemala Rafael Carre a is overleden Men bengt mtitoekholm dat de landverhuizing naar Amerika op gxooter schaal dan it plaats heeft Dp schotsche synode hee t zich verkiaara tegen de J öenng van orgelmo7iek en andere opkomende nieuwigheden TeReenen verwacht men weldra den ontkeizerden aartshertog Msimiliaan trog te z en Te Domburg wordt een fcadbotel o jgenet Te Elsloo tert raen de boomrnps door petnilenm De vrijgemaakte negers m oord Caroline zyn onrustig De stam der Doams m het pachdlik vanÜeppo 13 m opstand gekomen tegtj de turksche regering Men ê bf t rnield Prma Napoleon is zoo boos dat bij voor aUeo bedankt at geen gtld geeft maar hij blijft generaal senator enz Alen fert te Some voor de heiligverklaring van Chnstophoros Columbus De engelsche baak heeft 1 Juuij haar disconto tot SVa p vermmdLra De landdag van Dalmatie Croatie en Mavonie 13 tegen 17 Juiij tt Agram bijeen geroepen De kersen wordea m den omtrek van Zaït Bommel tegen ƒ 11 de 100 $ voor engelsche rekening opgekocht De opstand m Peru raaaKt groote voortgangen Men erkent dat er te t tree t veel maar mecendeels slecht geboawa wordt men vergeet dat dit eene n erlandsche eigenaardigheid is De franache bank heeft 1 junij het d sconto verlaagd tot op 3 pCt Abd el K der onderneemt voorloopig een reisje naar de Knm De regering van Chili neemt voorzieningen tegen een mogelijken aanval van bpanje Marktbengten Gouda 1 Junij Tarwe Poolsche p last ƒ 295 Zeenwsche per mud ƒ 6 i ƒ 8 00 Rogge luhndsche ƒ 5 50 a ƒ 6 buitenlandscLe 6 a ƒ 6 25 faerst ƒ 3 a ƒ 5 00 Haver ƒ 2 50 a ƒ 4 Boekweit Fransche per 2100 ned ƒ 190 Noordbrabantsche 20d Erwten ƒ 6 O a ƒ 9 Bruine boonen 10 a ƒ 13 Paardenboonen ƒ 5 80 a ƒ 6 50 Duiveboonen ƒ b 50 a ƒ 7 Hennep lid ƒ 9 50 De veemarkt met gewonen aanvoer en tragen handel zoodat met lies werd verkocht oor schapen en lammeren werden hooge prijzen bedongen en magere varkens werden grifverkocht Kaas Aangevoerd 105 partijen pnjs ƒ 19 i ƒ 21 Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 Ib eibotcr ƒ O 90 a ƒ O 9b Delft 1 Junij Ter graanmarkt bij redelijken aanvoer beperkte landel tot bestauude prijzen Tarn e ƒ 7 20 a ƒ 8 Puike en goede zeeuws ƒ 8 bO Rogge ƒ 5 20 a ƒ 6 Zomergerst 4 10 a ƒ 5 Korte haver ƒ 3 60 a ƒ 4 Lange dito ƒ 2 bü i ƒ 3 20 Duiveboonen ƒ 7 Paardeboonen J b Gr erwten ƒ 7 10 Van stads waag genogen van 25 mei tot 1 junij 3 4 1380 3 en bj 16 boter te zamen 29970 ned S Buter ƒ J j a ƒ 53 het vierde ƒ 1 15 a ƒ 1 32 per n E Londen 25 Mei Granen iug tarwe 1 a 2 liger vr evtnzjo gerst 6 d liger en haver 6 d invoer van Ï2 27 Mei 1047 qr inl en 35347 qr vreemde tirve 700 qr ml en 7572 qr vr gerst en 1153 qr inl en 79bl3 qr vr hiver Aan de veemarkt van beden waren a ingevoerd 4f 0runderen 353 kalveren 29b70 schapen en 4i4 varkens ooibeste runderen werd o voor do kilveren 5 vooi iioschapen b en voor do varkens 4 S pr sieen ben id Boter uolhndsehe 14 lagei dan de vorige week bijveel aanbo I 30 Mei Boter Triesche 88 a 90 Kampen en7nnllp 80 p 84 sEisch bü t bfi Groningen bO 164 Emden en Leer 70 a 74 Yer e 04 u 7 Kaas Ldim gras 63 a 66 01 44 a 46 Gaudi gras 53 a 56 hooi 44 a 46 Derbv 50 a 0 Kamer 26 a 27 Amerik 60 i 68 31 Mei Granen Eng tarwe met bepeikten handel totvorige notering vr st l op tuci vongen prijs gfrsi metweiaig vraag onveianderd havei til en iels lagci Vauvoervsn 29 30 mei 2080 qi inl en 6080 qr vr tame 210 qrml en 1620 qr vr gerst en 1470 qr inl en 9530 qr vreemdehaver Burgerlijke Stand GOIDA f EBOHEN 30 Mei OvEELEDtN 31 Mei fa G va den Brink 4 m G Lafeber 16 m 1 Junij 1 van dt Noot 37 J J AG lIch 3l GEH J D 31 Mei J J 1 Jünij J Goe ter er H M A OLRDEN van 26 ilei tot eu met 2 Junj ISo5 Be va j e D C Timmerman geb Nicroieijcr z U Pees gcb e Daan d £ Plo np geb Pels d G van Dam geb oak d D Laurier geb Bestebroer z E J Lltcc gtb vao elthovm d W Koopman geb Stokvis z A van Dam gcb van der ilaat z C J bjardiin geb Wouters d SI Drost geb Stuivenbei z C J Mooij ge van der Maal d T outers geb Dnri ean i 0 VLJ Dt A de Lauge rmm 6o j weduwe v a A Heithof C Broeren bijna 84 j duweuaai au Aersluis P de Horn bjaa 3 m J Stekeknhurg 8 j G Ntrstteg b8 j w üu van A ïan Leeuwen J P iiug ruim 5 m A OftDtfcTROUWD B Karsdorp bjin 25 3 tn D Ra u 22 3 I an der Stoel ruim 42 j en T W RietxelU bijna 44 j