Goudsche Courant, zondag 4 juni 1865

ü 333 Doüderöag 8 Junij ADVERTENTIEN OUDSCHECOUEANT J L RAMPimiJZEi Hofleverancier Heeft de i er iren eeëerden Stadgenooten en begunstigers te berigten dat hij ontvangen beeft eene nieuwe bezending Patés de foies gras Oesters en £ reeften alien geschikt voor het zomersaizoen Ook beveelt hij zich bij voortduring aan tot het leveren van de FIJNSTE GEBAKKEN PASTIJEN DESSEETWEEKEN en verder alles wat tot de Banketbakkerij behoort Beveelt ook bijzonder aati zijne alom gezoehte GOXJDSCHE SPRITSEN zeer geschikt voor rzeiiding naar Ooü en West Itidién Verzoekende de lestelUni en des Zondags uiterlijk mor des morgens 9 uur te lezorgen Gouwe wijk C n 249 peze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags lö de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren peprijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Pe inzending der Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure A T nTVT T r ATvr 1 P Advertentién van één tot zes Ve van A iiKllNJvMAIN regels met inbegrip van het Z€gel is so Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER aée jQ o o per kan 59 cents Jenever 2 soort Aloutwijn 3 46710 P T cents inl BRANDEWIJN 46V o 7o per kan 62 cents Jleerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD 1 3 Juni 1865 De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hij het KOFFIJHUIS DE KATWIJKSCHE VISSCHER van den heer van Ml Lekom overgenomenheeft en door eene doelmatige inrigting en prompte b dienhig zich de gunst van hetgeacht piibliek zal tr chten waardig temaken A KRANENBURG GouD 4 Mei 1365 Openbare Verkoopicg VAN EEN WINmHniSK ERF N 353 aan de Wijdstraat te Oudeicater op vrijdag 9 Junij 1865 des avonds ten 6 uur in den tuin ROZENBURG aan de Nieuwe Singel aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J G BROUWER NIJHOFF De THEEËN van het gerenommeerde merk THEEOOGST lijn alhier gedeponeerd en in pakken van 5 2V3 en 1 ons te bekomen bij H J KABEL Banketbakker Oosthaven Zeer fijn en geurig 1 50 a 2 50 zeer goed 80 a 1 Zeer goed en geurig ƒ 1 i 1 30 Vrij goed CO a 80 cents BevalleL van eene dochter A SNELLEN BROESE Akker Oord nabij Gouda 30 Mei 18G5 INSTKb MENTALE en VOCALE MZIEEENBAL p Maand5 £ 5 Junij T865 in het koffiehuis HARMONIE bij W LAMPE op de Markt te Gouda Des voormiddag ten 12 ure muziek en zang entree 25 ets gedeeltel jk in verlering des avonds ten 8 ure muziek en zang na afloop daarvan BAL entree 25 ets per persoon ternijl diegenen welke voormiddag entréekaarten voor den avond nemen gezamenlijk 25 cents entree belalen De ondergeteekende maakt zijnen geëerden Begunstigers bekend dat in zijne fabriek voorhanden zijn LANGE en KORTE met toepasselijk opschrift op i overninning van den veldslag bij at rloo in 1815 benevens vele soorten van FIGUCRen riGAKENPIJPJES J de GIDTS I ijpen Fiibriekant op de Westhaven Wijk B 11 157 A QUANT Kleiweg wijk E n 107 Heeft dezer dagen ontvangen eene groote en fraaije sorioriiig Gekleurde en Zwarte REISTASSEN in verschillende grootte alsmede ATEEDIGTE KOFFERS JONGENS en MEISJES SCHOOLTASSEN in bijzonder ruime keuze voorhanden Steeds voorhanden eene ruime en fraaije collectie STEREOSCOPEN en PLAATJES waaronder eer fraaije van S 12 15 cents en hooger Zeer aardige TBANSPA KANTEN van 35 cents 1 Bruiae Mahonijhouten STEREGSCOOr net 12 differente plaatjes voor ƒ 3 Ook is zijn Magazijn voortdurend ruim gesorteerd in SCHRIJF en TEEKENBEHOEFTEN PAPIEREN in alle soorten en formaten tot de alom bekende lage prijzen Op den 20 Junij 1865 des morgens ten elf ure zullen te WOERBUN op het Raacucis in het openbaar worden verpacht DE HARKTVEEREN op LEIDEN en GOUDA waarvan de tooricaarden acht dagen te voren ter Secretarie der genoemde Gemeente ter lezing zullen liggen Door vertrek naar eene andere meen Ie terstond een HUIS te iHj op de Turfmarkt Wijk H N 69 bevragen bij de Wed = A M KOOI de Ea am Urbanus Pillen bereid volgens het aloude echte Recept waarop men fl het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden dt MAAG en werken heilzaam op de SPIJJ VERTERING Z j zijn uitmuntend tc e de GAL SCHERFrS in het BLOED e UITSLAG der HUID zij zijn ZACHl LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEXd erzegelde doozen en dubbele Doezen zij in onderstaande Depots verkrijgbaar Amsterdam 3 J Avis Droog Heilige weg D n 321 Arnhem F Eomeijn Apoth Deventer S Muller Delft H W de Kraijff Gouda H P T Frankenhuizen Djil belde Bm j Grasenhage 3 M v Renesse ApoiM Boekhorst Legden 3 T Terburgh Apoth Haarleil merstr hoek Bakkerstesl Oudshoorn C A t Hoofd ü Iterdam A v d Toorn Apoth Wes Schiedam D Maltha Wagenslr Tiel D V Wermeskerken utrecht F Altena Apoth en Droog 1 het Steenw over de Dronkerstr n 37B Woerden L P uijten WAARSCHUWING Het depot dezer echte Urbanus PilleJ sinds zoovele jaren met roem bekend tm in algemeen gebruik is door ons teGOUdS alleen en uitsluitend geplaatst den Heer H P van FBANKENHÜIZE N Dubbelde Buurt Alen wordt instantelijk verzocht w attent te willen zijn dat door ons bij ni mand anders de Ukbanus Pillen bereid volgeus het oude en echte Kecept in Di pi zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven oy gegeven Steden en plaatsen dan bij de hkt boven genoemde Députhovders In eik doosji is een billet voorzien met de eigenhauè naamfeekening van de vervaardigers We Kienen Zoon Apothekers welke Han teekening zich ook bevindt op het Zegell waarmede de Doosjes verzegeld ziju flij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de Doosjrs Pillen haalt Alleen die Doosjes waam een billet met onze Handteekening is zie aan te schalfen en zich te wachten vom bet gebruik van de vele namaaksels 11 CORRESPONDENTIE Als een bewijs hoe ppoedig men hier te Mf per post kiin corresponderen dient dbt een trje woensdag den Sin Mei des namiddags vijf QW te Gouda op bvi postkantoor bezorgd eerst ti dag deu 2a Junij des morgens te tien nof zijn adres te Cappelïe a d Yssel is bezorgd V X Vraagt oi het niet zeer doelmatig o zijn dat door de kamer Taa koopbajidel en fitbrieken T i Gouds aan de bevoegde aatoritfeit aanvnag werd gedaan om vermeerdering van het personeel van bet postkantoor ec wel bepaaldelijk om ienua san te stellen die nitsluitend is belast met bet afhalen en bezorgen van de brieven aan het station van den spoorweg in plaats van dat dit zoo als nu door de bestellers geschiedt Hierdoor zoa voorkomen worden dat vele brieven ongeregeld w orden bezorgd Boekdrukkerij van A BRINKMAX öuttcnlanö LondeiL 5 Junij Volgens den Morning Herald en andere organen der tory partij heeft het engelsche gouvernement nog eeu antwoord gegeven op de jongste aanvraag van den amerikaanschen gezant om vergoeding der schade aan de handelsscheepvaart der vereenigde staten toegebragt door deu Alabama en andere in Engeland uitgeruste kaperschepen van de confederatie Naar het oordeel der bedoelde bladen zou die aanvraag zoo als zij laatstelijk is herhaald niets anders dan eene bedreiging tegen Engeland zijn en zou zij alzoo onverwijld met eene bepaalde afwijzing behooren te worden beantwoord De tory bladen die onlangs beweerden dat lord Palmerston zich te zwak gevoelende om aan het hoofd des bewindste blijven met het einde dezer parlementszitting zou aftreden beweren nu dat hij zijne aftreding heeft uitgesteld ten eindede zege zijner partij bij de algemeene verkiezing te kunnen verzekeren maar dat hij spoedig na de zamenkomst van het nieuweprlement het staatstooneel zal verlaten In onze handelskringen hebben de jongste berigten uitKio Janeiro loopende tot 10 mei nog al opschudding te weeggebragt Zij meldden dat Lopez in de havens der hoofdstadvan Paraguay Assumption eene argentijnsche stoomboot genomen had zonder dal eenige oorlogsverklaring was voorafgegaan Zijn eskader had vervolgens bezit genomen der haven van Corrientes in de Plata S iten beuevens van twee oorlogschepen De stad werd daarop door 7000 Paraguyanen bezet Over de legers van Meade en Sherman zal nabij Washington eene groote revue gebonden worden daarna zullen zij grootendeels worden afgedankt Velen dier veteranen zullen zich welligt naar Mexico begeven om Juarez een handje te helpen tegen Maximiliaan De prinses van Wales is zaturdag morgen 1 ure gelukkigvan een zoon verlost Volgens het bulletin zijn de prinses ende jonggeborene welvarend De bevalling werd overigens eerstin julij verwacht Vrijdag namiddag had de prinses nog eenconcert bezocht en s avonds een diner gegeven waarop o a ookde eigenaar van het overuinnend paard bij de Derby wedrennen graaf Lagrange uitgeuoodigl was De aandacht van ons publiek begint zich hoe langer zoomeer te coneentreren op de ophanden zijnde verkiezingen naarmate de ontbinding van het parlement nadert verdubbelen de higs en tories hunne toebereidselen voor den strijd en het isderhalve te voorzien dat die zeer hevig zal zijn Volgens tijdingen uit Matamoras via Galveston hebbende Juaristen zich meester gemaakt van Camargo China en PeJras Negretie bevond zich me 4000 man op eenige mijlenafstand van Matamoras Mejia heeft die plaats in staat vanbeleg verklaard Er liep een gerucht dat op den eersten mei en gevecht tusschen Negreti en Mejia was aangevangen Eerstgenoemde heeft 16 en de ander 50 stukken geschut Met de mailstoomboot Asia zijn berigten uit New York aangebragt dd 25 mei des avonds De president Johnson heeft verklaard dat alle zeehavens des lands met uitzondering van die van Texas te rekenen van 1 julij e k voor den handel zullen worden geopend Een vaartuig aan boord van hetwelk een groot aantal gewapende landverhuizers naar Mexico bestemd zich bevonden is op last der regering aangehouden Het zuidelijk schip Stonewall is op gEuaan verzoek in handen gesteld der spaansche autoriteiten Tan Cuba zonder daaraan eenige voorwaarden te verbinden Het proces tegen de zamenzweerders wordt te Washington steeds voortgezet en de verdediging der gevangenen die een libi aanvoeren was aangevangen Er zullen niet minder dan wee honderd getuigen a décharge worden gehoord Davis was fog in het fort Monroe opgesloten doch zijne familie is op ast van den minister van oorlog naar Georgia teruggezonden De ontvlugting van Davis in vrouweukleederen toen hij door kavallerie van Wilson vervolgd werd moet de verbittering die in New York tegen den ex president heerschte eenigzins hebben doen bedaren Dit curieuse incident schijnt de l ankees bijzonder te amuseren en in New Y ork zijn bereids een aantal karikaiuren verschenen waarin Davis wordt voorgesteld vlugtende met een revolver in de hand een witten hoed op die hem van het hoofd vliegt en een paar lompe schoenen aan de voeten die onder een enorme crinoline te voorschijn komen Naar men berigt zal die crinoline als eene curiositeit in liet museum te Washington ten toon gesteld en beu aard worden In de zitting van het lagerhuis van vrijdag verklaar le de minister van koloniën op eene interpeUatie van deu heer Warner dat de conferentieu tusschen de regering en uc e Ielegeerden uit Canada nopens de versterking van eenige plaatsen ia Cauada nog niet ten einde waren doch hij hoopte spoedig in staat te zijn tot de mededeeliug dat deze aangelegenheid ten einde is gebragi Tot dusverre zijn bij het getuigenverhoor in het bikeiideproces te Washington alleen de daarbij betrokken pcriüiieii ende verslaggevers der dagbladen toegelaten Wat Pa ue aui iat die deu moordaanslag op den heer SeuarJ en zijn ojii h eftgepleegd deze heeft steeds uij het verhoor ten fr iut d iningetoond Het is in een der laatste zittingen aan het li 2 komen dat dr Mudds die het been van Booih giv et i ihuisvestiug verleend heeft reeds vroeger met lijoth in king heeft gestaan Het is evenwel x i niet uitgom s r hij medepligtig was aan deu moord Harold die onm na zijne gevangenneming in de schuur zich als een ztei tjachtig man heeft doen kennen scliijnt radeloos te ziju De getuigenissen zijn verpietteread voor hem 6 Junij Berigten uit Xew 1 ork van 26 mei melden De groote jury van Cjlumbia heeft de beschuldiging van Davis aan hoogverraad bekrachtigd Hij zul voor de regtbank teWashington verschijnen Wat Amerika betreft hangt een der correspondenten vraide Daily News een zeer treurig tafereel op van dec toestand waarin het zuiden verkeert Het wordt bedreigd door ecu veeltreuriger lot dan het tegenslaan der oorlogskans namelijk hongersnood Door de plotselinge afschaffing van slaven r jeid isde productie ondoenlijk geworden en de communicatie strenid tengevolge van het vernielen der spuonvegen nheeft generaal Wilson bevel gegeven dat al de be chlkb i raad moet verdeeld worden onder de armen Oveiigeii dagelijks honderden zuidelijken noordwaarts of naar it en zilvermijnen van het zuidwaarts trekken en er hunne kapitalei en hunne coverbrengen De publieke opinie is meer en meer tegen son Davis gestemd vooral sedert gebleken is dat doi r toedoen de oorlog ook zonder verdere hoop op nelsiaL = voortgezet Men zegt dat Garibaldi wedir iets in i scbild moet voeren Volgens geruchten zouden er in Ierland talryke ervingen voor hem hebben plaats gehad en heeft de politie te Oxford berigt ontvangen dat er wervingen waaracinjniijk voor eene expeditie naar Venetië zouden gedaan worden President Johnson heeft de zamenzweerders Bowles Mulligan en Horsay die in Indiana zouden n orden teregt gesteld begenadigd Er is dus nog altijd hoop voDr Davis Te Memphis was den 19 mei een kompiat ontdekt georganiseerd door kleurlingen van het fort Pilluw tun doei htbueu Ieden moord van al de geconfedereerue gevangenen ui l iar a sweêrwraak voor den moord van Forrest de aanslag is gelukkig verijdeld De vloot der zuidelijken laatstelijk te Mobilegeankerd is in handen der federalen overgegaan generaal Sheridan is benoemd tot bevelhebber van al de str dkrachten westwaarts van de Mississippi en heeft zich derwaaru begeven Uit NieuwOrleans wordt geschreven dat Kirby Smith doodgeschoten is door een zijner ondergeschikten ter oorzake vaneen verschil over eene katoen speculaiie maar men betwij felt de waarheid an de tijding De negers van Tennessee aan de wetgevende magt eene pctit e ingediend ter befoiniu