Goudsche Courant, donderdag 8 juni 1865

van het stemregt De petitie is aangenomen met eene meerderheid van 41 tegen lu stemmen De gouverneur van dien staat Harris i £ gearresteerd geworden en o a is hem eene som vau 60 000 dollars iu specie ontnomen De garnizoenen van Tallahassee n St Mark in TloriJa hebben zich den 9 mei overgegeven 6 Junij Graaf Kussell heeft aan de admiraliteit schriftelijk kennis gegeven dat de feiten bewijzen dat de oorlog inAmenk i gfeindigd is en dat het britsche gouvernement diensvolgeus aan Ie schepen der zuidelijken de regteu van oorlogvoereuden outtrokken heeft Parijs 4 Junij Iu het belang der algerijnsche kolonie is c ie overeenkomst geteekend tusschen den staat en eene maatschappij genaamd ia Grande Compagnie Africaine Die maatschappij aan wier hoofil geplaatst zijn de hee en Talabot en Fremy zal tegen eeue gewaarborgde rente van 6 pCt aan het gouvernement 100 miUioen fr verstrekken Met die som zal liet güuvernemeiit de openbare erken in Algerie voltooijen terwijl Je genoemde maatschappij in het bezit zal treden van alle mijnen ertsen enz die door haar ontdekt zullen ï orden Vrijdag heeft de heer O Quin rapporteur der commissie de sprektrs van eergisteren ïantn oord Zijne rede was bij uitnemendheid dor hij verdj igde de tegenwoordige inrigting vande begrooting en tr iite aau te toonen dat de voortgaandeverhoogiug v ui het eindcijfer der begrooting gelijken tred hieldmet de totii miiig vau het publieke vermogen en de o twikkeImg der hulpbronnen van het land Volgens hem was de financiële toestanii sedert eenigeu tijd veel verbeterd en zou dietoestand zich binnen tuee of drie jaren nog verder verbeteren wanneer men zoi ucten weerstand te bieden aan het verleidelijke van zelfs nuttige uitgaven en binnen eenige jareu terugknam tot eene regelm itige amortisatie Ongelukkigerwijze weetde re tring € ii tegenstand te bieden aan het meeslepende vanuitgaven en wij weten nat wij te denken hebben vaa de voorgeepie clje financiële hervormingen Men gelooft onderde leden van het wetgevend ligchaam dat de zitting deu 1 julij zal kunnen worden gesloten mitshet vastgestelde programma worde ingekort Men beweert danook dat de decentralisatie wet niet in haar geheel zal wordenin discussie gehrigt maar dat daaruit geligt zal orden alleenhet hooflbtuk dut betrekking heeft op de verkiezingen voor demunicipale r iden omdat die verkiezingen in de maand julija s moeten plaats hebben ile vereen igiugen van arbeiders die met het doel omhooger loon te ve werven het werk staken houden hier aan Het gevolg daarvan is reeds dat de inleggeldeu bij de spaarbanken eene enorme vermindering ondergaan en veel gestortkapitaal woidt opgeeisclit De administratie der spaarbankenheeft van iu feit deu minister van financiën kennis gegeven Junij De nieuwe turksche gezant heeft gisteren zijngeloofebri ven aau de keizern ter hand gesteld In zijne aanspraak zeidc de gezant dat de sultan bepaaldelijk bevolen heeft dat a ics in het werk gesteld moet worden om de banden vanvriei dshap door welke beide landen sedert eeuwen vereenigd areu te versterken De keizerin heeft deze aanspraak in deazelfden geest beantwoord De keizer heeft te Constantine op een déjeuncr een grootaantal inlaiidsche opperhoofden genoodigd en hen gezegd dathet zijn nensch as dat de Arabieren door arbeid en onderwijs geschikt zouaen worden om al die betrekkingen te vervullen waartoe nu Fransehen geroepen zijn en dat ieder in dearmee door middel van de dienst en door bekwaamheid totde hoogste graden kan opklimmen Z M heeft voorts hetkamp van de Goums bezocht waar hem eene warme huldewerd gebragt Op zijn logt heeft de keizer deel genomen aaneen arabischen maaltijd hem door stammen der Benigaua aangeboden Bij deze gelegenheid had de keizer gelegenheid dekatoenplantaadjeu van deu heer Duffourq te bewonderen beslaande eene uitgestrektheid van 250 hectaren en waarop eenaantal inboorlingen gebezigd v orden Op dit uitstapje werdde keizerlijke stoet gevolgd door een aantal inboorlingen vanverre totgevloeid waaronder velen te paard terwijl iu de eersteoase triomphbogen zamengcsteld van de takken der katoen ofpalmbooinen waren opgerigt en ongesluijerde rijk versierdevrouwen groepen vormden langs den weg 6 Junij De heer hiers heeft heden in de kamer opnieuw betoogd dat de toestand van s lands financiën allertreurigst is daar de ontvangsten 1900 milioenen bedragen tegen 2 milliard 200 millioenen uitgaven ilij concludeerde met hetad ies dat eene nieuwe leening zou worden aangegaan om hetdeficit te dekken De heer Vuilry heeft den heer Thiers puntvoor punt beantwoord om tot de conclusie te komen dat definanciële toestand des lands bevredigend is Brest 5 Junij De new yorksche mailboot Europe is alhier aangekomen met tijdingen uit New York loopende tot 26 mei Jefferson Davis beschuldigd van hoog verrpad al te Was hington te regt staan De gouverneur Letcher de heer Seldoc alsmede de regter Campbell zijn gearresteerd eu aan boord eener kanouneerboot gevangen gehouden Naar men zegt zou ook de generaal Lee gearresteerd worden Weenen 2 Junij Van eene gewoonlijk goed onderrigte zijde wordt verzekerd d it de regering aau het pruisisohe kabinet heeft kennis gegeven dat zij tien oorlogsbodems gewapend met 160 stukken geschut oaar Kiel zal zenden Borljjn 4 Junij Staatkundig nieuws is er niet Het antwoord van het kabinet van Weenen op de dépêche van 24 mei is ontvangen Oostenrijk vereenigt zich met de bijeenroeping der provinciale stenJen van 1854 zoo als trouwens t voorzien was Voor het overige heerscht tusschen de beid mogendheden eene groote spanning Turijn 4 Junij Er heeft hier eene meeting plaats gonad onder voorzitterschap van den senator Sforza Cesarini De vergadering heeft aangenomen eene motie waarbij alle onderhandelingen met Rome worden veroordeeld die niet tot grondsla hebben het ophouden van de wereldlijke magt des pausen en een Italië der Italianen Ook is beraadslaagd over een voorstel om al de steden van Italië uit te nood gen tot het doen vaa gelijke verklaringen de commissie voor de meeting te magtigen om eene permanente kiezersvergadering op te rigten en aaa Garibaldi eene herinuerings medaille te zenden die opzettelijk tot dit doel zal worden gegraveerd 6mnenlanö GOUDA 7 Junij De geheele zitting van de tweede kamer was zaturdaggewijd aan de toelichting en verdediging van de reeds gedrukteof nog staande de zitting voorgedragen amendementen te zamenzeven in getal hetzij tot vermindering van het uniformregt hetzij tot vermindering en spoediger algeheele afschaffing vanhet diiferentieel regt hetzij tot toekenning van algeheelen vrijdom voor nederlandsche voortbrengselen tegenover een regt van pCt op vreemd fabriekaat En nu de uitslag Alle amendementen die door den minister bestreden zijn werden metovergroote meerderheid verworpen de meesten hadden slechts stemmen voor zoodat de voordragt der regering intact blijften woensdag de discussie over de afzonderlijke tariefsposten zalworden voortgezet en daarna over de verdere artikelen van hetontwerp waaronder in art 3 de differentiële uitvoerregten Van wege den minister van binnenlandsche zaken is terkennis van de belanghebbenden gebragt dat de examens terverkrijging van ceten van bekwaamheid voor het middelbaaronderwijs voor het jaar 1865 zullen worden afgenomen tegenhet einde van de maand julij e k Schriftelijke aanmelding voorden 1 julij aan het dep van binnenl zaken voorts dat deeindexamens der polytechnische school in het laatst der maaadjunij e k zullen worden afgenomen Aanmelding vóór den 10 junij aan het dep van binnenl zaken De minister van marine heeft ter kennis gebragt dat op een nader te bepalen tijdstip aan het locaal van het departement van marine te s Gravenhage een vergelijkend examen zal plaats hebben van jongelingen die tot scheepsklerk bij de nederlandsche zeemagt wenschen benoemd te worden Het getal der opene plaatsen bepaalt zich tot vijf Aangifte vóór of uiterlijk op den 15 julij Men verneemt dat Z M de koning en H M de koninginzich den 15 dezer naar het Loo zullen begeren ten einde aldaar den geboortedag van H M in familiekring te vieren vanwaar zij den 23 naar s Hage zullen terugkeeren Z M de koning zal zich alsdan den 25 naar Leyden begeven tergedeeltelijke bijwoning van de plegtigheid aldaar terwijl H M de koningin omstreeks dien tijd met het rijks stoomschip Cycloopnaar Engeland zal vertrekken waar H M nagenoeg 3 wekenzal vertoeven Verder verneemt men dat Z M zich bepaald den 1 julij naar Lucern zal begeven De commissaris des konings in de provincie Zuid HoUantlheeft aan heereu burgemeesters der gemeenten in de provincieZuidholland bij circulaire dd 2 junij te kennen gegeven dat na de toezending aan den minister vau oorlog van de opgaven betrekkelijk de strijders die in 1813 15 hebben deelgenomenen de feestelijke bijeenkomst te Leyden op den 25 dezt maandwenschen bij te wonen nog onderscheidene opgaven nopensdusdanige strijddrs bij genoemden commissaris en ook regtstreeks verschillende aanvragen bij het depart van oorlog zijningekomen Naar aanleiding daarvan heeft genoemde minister den commissaris te kennen gegeven dat als onvermijdelijk gevolg van het overgroot aantal van de hier bedoelde oudmilitairen reeds aan de eerste voordragt niet in alle opzigten het gewenscht gevolg zal kunnen worden gegeven zoodat de latere opgaven eB aanvragen vooral van hen die huisvesting verlangen wel buiten aanmerking moeten blijven Ingevolge de uitijoodiging van dien minister heeft de commissaris heeren burgemeesters verzocht om wanneer zich nader personen tot deelneming aan het feest nog mogten aanmeld n dezen in den aangegeven zin te willen inlichten en afwijzen Zoodra genoemde commissaris de toegangskaarten voor hen die tot het feest zullen worden toegelaten van den minister ontvangt zal hij die aan heeren burgemeesters ter uitreiking doen zenden De twintigste vergadering der geldersche predikantenvereeniging is tegen den 7 dezer maand te Arnhem beschreven Onder andere vragen die ter behandeling zijn voorgesteld vindt men eene betrekkelijk de afschaffing van den doop eeneandere betrekkelijk de bepaling van slechts ééne avondmaalsviering in het jaar en wel op goeden vrijdag eene derde betrekkelijk het al of niet aanbevelenswaardige van zendingmeetings als die te Wolfhezen Te Nijmegen heeft bij de laatste persoonlijke kerkvisitatieeen ouderling der nederd hervormde gemeente aldaar een formeleklagt ingeleverd tegen de prediking van de leeraren HooykaasHerderschee en ter Haar wegens de anti hervormde rigtiug die zij op den kansel in de katechisatien in geschriften en inopenbare wintervoorlezingen voorstaan Uit Uithuizen wordt het volgende geschreven Kaauwelijks doet zich het geschut gedonder in meer hooren of de emigratiegeest begint onder zeer velen in deze omstreken weder eene sterke rol te spelen Geheele huisgezinnen zoowel ouden als jongen trekken naar de nieuwe wereld om daar datgene te vinden wat zij naar hun inziL n hier te vergeefs zoeken Men zegt zelfs dat eenige jongelieden die onlangs verpligt waren als milicien de militaire loopbaan in te treden over Delfzijl en Bremen de wijk hebben genomen naar Amerika Zaturdag zijn van Rotterdam de geldersche kersen voorhet eerst in dit saizoen van hier naar Engeland uitgevoerd Ongeveer 2000 mandjes van Tiel Eossem en andere plaatsenaangebragt maakten deze eerste bezending Men verwacht spoedig grootere aanvoeren Ofschoon de boomen door de Inatstewinden vele vruchten hebben laten vallen blijven de berigtenomtrent dit product uiterst gunstig Elke boer of hovenier is een aartsvijand van de mollen en ware het doenlijk al de mollen tot den laatste toe moestener aan als of zij niets in de wereld deden dan kwaad en nogtans volgens bevinding van een zwitserschen natuurkundige met name Weber is het met de zaak geheel anders gelegen Volgens hem eet de mol niet een wortel of struik van eenigeplant maar hij voedt zich met insecten die aan de plantennadeelig zijn zoodat hij in plaats van schade goed doet aanliet veld Een natuurkundige zegt Weber heeft met zorg de magen onderzocht van vijftien op verschillende plaatsen gevangen mollen en hij heeft er geen de minste overblijfsels van planten of wortels in gevonden maar wel overblijfsels van aard en andere wormen nogtans indien de mol plantstoffen at had men ze moeten vinden daar deze zeer langzaam verteren Hiermede niet tevreden heeft hij levende mollen in een bak met aarde opgesloten en hij heeft bevonden dat twee mollen in 9 dagen 341 witte wormen 193 aardwormen 25 rupsen en eene muis met vel en beenen hadden verslonden Toen gaf hij hun raauw vleesch in kleine stukjes gekapt en met plantstoffen vermengd de mollen hebben het vleesch opgegeten en de planten niet aangeraakt Eindelijk heeft hij hun planten en wortels alleen gegeven en in 24 uren tijds waren zij van honger gestorven Een andernatuurkundige heeft bevonden dat twee mollen in een jaar 20 duizend witte wormen hadden vernietigd De landbouwers mogennu zelveu de proef nemen L C Men heeft gisteren in het Voorhout te s Hage een begingemaakt met de werkzaamheden voor het op te rigten standbeeld voor wijlen Z D H den hertog Bernard van SaxenWeimar Eisenaeh Ten behoeve van Neêrlands oude strijders van 1813 15 welke den 25 dezer te Leyden bijeenkomen en in het invalidenhuis worden gehuisvest zijn een aantal nieuwe nachtlegervoorwerpen enz uit de magazijnen derwaarts gezonden Men berekent thans het aantal oude strijders van 1813 15 die aan de feestviering op 25 junij te Leyden zullen deelnemen op 1500 en wij vernemen dat reeds maatregelen genomenzijn om het grootste deel dat op s rijks tosten verlangt teworden gehuisvest behoorlijke slaapplaatsen te kunnen bezorgen De feestmaaltijd zal geleverd worden door in het vak vermaardekoks confiseurs en restaurateuis zoodat in dat opzigt hoe aanzienlijk het aantal gasten ook zij de ontvangst en het onthaalniets te wenschen zal overlaten Bijzonder luisterrijk zal deeerste bijeenkomst van het kapittel der militaire Willemsorde zijn maar toch al de feestviering hoofdzakelijk de strijders van 1813 15 betreffen want Z M de koning moet daarmede bijzonder ingenomen zijn zoodat het feest van 25 junij in luister al de feestelijkheden in de eerste helft van die maand binnen Leyden zal overtrefi en Het gemeentebestuur is door de regering uitgenoodigd om door muziekuitvoeringen en volksvermakelijkheden ook de burgerij in de feestviering te doen deelen waartoe muziekcorpsen zallen worden beschikbaar gesteld Gemeentebestuur en ingezeteuen zullen daaraan door het houden eener algemeene verlichting den noodigen luister bijzetten De uitslag der jongste verkiezing van leden der provinciale staten in Friesland was voor de liberale partij allezinsgunstig Niet één lid dier partij is uitgevallen maar daarentegen heeft zij CU te Leeuwarden èn te Ileerenveea ci te Sneefcaanwinst van een lid gedaan terwijl zij te Sneek bovendien nogmet een lid werd versterk dat echter de benoeming met heeftaangenomen Van wege den minister van binnenlandsche zaken is terkennis van belanghebbenden gebragt dat de wetten van den 1 junij 1865 staatsbladen n 58 tot 61 regelende I hetgeneeskundig staatstoezigt II de voorwaarden tot verk ijgingvan bevoegdheid als geneeskundige apotheker hulpapotheker leetli apotheker en vroedvrouw IU de uitoefening der geneeskunst IV de uitoefening der artsenijbereidkunst volgenskoninklijk besluit van 3 junij ISO ï u 51 staatsblad n 64 op den 1 november van dit jaar in werking zullen treden endat dien ten gevolge een getuigschrift als heelmeester vroedmeester apotheker droogist of taudmeester verkregen door eene xamen voor eene provinciale commissie van geneeskundigonderzoek en toevoorzigt minder dan vier ma inJeu voor dieadag derhalve na 30 junij afgelegd niet de bevoegdheidtot uitoefening van dien tak der geueejknnst zou geven Naar wtj van goederhand vernemen is door de heerenSwaau en van Heyningen eene overeenkomst aangegaan metefn magtige fiuanciele corfaratie in Londen tot levering vanhet geheele benoodigde kapitaal zoowel wat de w iarborgsom als wat het kapitaal voor de werken betreft tea behoeve vanden aanleg der haven te Scheveningen en de daar i in verbondenspoorwegen De bekrachtiging dezer overeenkomst is afhankelijk van het onderzoek dat thans van wege bedoelde corporatie worit ingesteld of geeue technische bezwaren de uitvoering dezer werken in den weg staan De heeren Swaan en van Heiningen hebbeu zi t dien en gevolge tot den minister van binnenlandsche zaken ge fud om diligent te worden verklaard tot dit onderzoek waarmede 14 dagen gemoeid zijn zal zijn afgeloopen AVij mogen ons dus vleijen dat dii belangrijk werk waarin zulke groote nederlandsche belangen betrokken z ju werkelijk en spoedig tot stand zal koraeii Deventor 6 Jumj Acht ingezetenen dezer gemeen e hebben het plan deel te nemen aan het feest voor oule kr jger te Leyden stellig you hun getal grooter i jn imiien nita de zaak met geld wilde ondersteunen Het piuksteriecat is hier op de gebruikelijke M ijze gevierd dojr t publiek ri en en tieren geen gebrek t Is opmerkelijk dat ztifs de keriiis idie er dan toch altijd min of meer voor bestemd schijnt zoo veel schandalen niet geeft als deze christelijke feesi l ig De kermis is in de geboorte geheimzinnige lieden me de zonderlingste uniformen trots de drukkende hitte in ecu overjas gehuld en met colossale goudeu ringen en doekspelden doorwandelen OQ e straten op de pleinen begint men de hou en taocruak = op te slaan tot groot genoegen der schooljeugd eu der leegloopers welke laatsteu in die vreemde drukte eeue heilzame afleiding vinden Door de commissie van toezigt op de scholeu van middelbaar onderwijs is aan den raad ingediend eeue aiiibfvelingvan deu heer d ter Haar op eene jaanve idu v i tervervulling der vacature ontstaan door het cervc = nden heer d van der Willigen verleend Gemengde Berigteo De verkiezingen in Griekeulaml zijl tr u i r achlii i jopen De heropening der zuidclijkL hawLS dtT unie i lIij aangekondigd Tt Loi i n zijn ruim IJOU hoeden in een ims recnigd Gedurende de maand Mti ziju Uil Liv r ü n et 17263 landverhuizers in zee gegaan Gei eraal 1 ft te R ihu onJ in groote armoede In Cahl oruii Ore oj en j komen inetstal uit Nassau geheele scheepslading n joiig juif ri de miju u ais d ansmeisjes te dienen Bij de Deibv mJrenn n i ca fransch paard den prijs gewonnen In Canada h lut zieh metr g te openbaren voor cenevereenigiug met de veiemgdc staun Htl braziliaansehe ministerie heeft zijn ontslag ingediend la de pruisische kamer is het ontvierp van leeuing ten behoeve dir marine mei groote meerderheid verworpen Oostcnnjk zal neldra overgaan tot eene Tiieuwe leening van 71 miUioen Vau de UOüuO esemplaiLU van het leven van Cezar heeft lie uitgever Pion er nog slechts 22000 verkocht De parij che