Goudsche Courant, zondag 11 juni 1865

1865 ü Zondag 11 Junij 3 hüuwbargen hebben in het liatste jaar eiuiigeade met 15 mei 13 millioeo ontïaDgeD De Vergulder vau Rembrandt h eft op de veikooping der schilderijen van de Moray 156 000 frs gegolden De tien centimesinschrijving voor eene Lincoln medaiile is in geheel Frankrijk verboden De photographie van Davis in vrouwenkleediog wordt te New York druk verkocht Het Oostenrijkse he en het russische jaargeld van den ür=t van Montenegro is aanzitnujk verhoogd In de nabijheid van Dortmund is een sneltrein door den bliksem getroffen zonder aanmerkelijk onheil te veroorzaken Frankrijk en Spanje onderhandelen over een handelstraktaat Onlangs zijn 200 Jonge zalmen in het Griftkanaal geplant Op den 31 Mei heeft de regtbank van koophandel te Parijs 18 faillissementen uitgesproken De koning van Zweden geeft een bundel lierzangen uit Von üismarck il duelleren met den afgevaardigde von Virchou De onlangs aangekondigde benoeming vai F Hecker als amerikaansch consul te Zurich was een bloot verzinsel De landverhuizing uit Zweden en on legen naar Xoord Amerika neemt dit jaar verbazend ÖOUDSCHECOURA Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D nO QO J van KRANENBURG KEIZERSTEAAT neemt de vrijheid zich bij zijne Stadgenooten beleefdelijk aan te bevelen tot bet verhuren van PAARD en RIJTUIG belovende eene prompte en civiele bediening toe De Shach van Perzie heeft een gedelegeerde benoemd voor de algemeene parijsche tentoonstelling in 1867 Buenus Ayres zal eeue ieening sluiten van 18 mïlUoen gulden Burgerlijke Stand GOUDA GEBOEE 2 Junij Johannes ouders G Lakerveld en J van der Steea 3 Andreas Martinns ouders A Lacan en C C Arts HendrikXarel ouders K Zieleman en C Lourenburg 4 Kela Wilhelmiaaouders C Heij en C A Zieleman Johanna Maria ouders J H Starreen J Sijpesteijn Elizabeth ouders a C Looijaard en E Ouwel Overleden 2 Junij F J Hersche 10 j P Vergeer wed P Everling 73 j J Schenk 6 m 3 A J Cosijo 5 m 4 J W van der Hoeven 5 w M Severs 13 J 5 C van Roon 3 w H Vermeulen 5S j 5 F Voncken 85 W A Kuijs 46 j ADVERTENTIEN THE EUROPEAN BANK LIHITED IVominaal Kapitaal L st 4 000 000 Uitgegeven Kapitaal L st 2 146 700 Gestort L st 6 44 010 Reserve L st 31 393 S o Rentgevende Deposito Bewijzen en Reiswissels in éénen vorm vereenigd betaalbaar aan Order 5 d na zigt ter keuze van den Houder te AMSTEEDAM KOTTEEDAM LONDEN DUBLIN PAEIJS en MARSEILLE en als Reiswissel op vertOOn negotiabel gesteld bij de Buitenlandsche Correspondenten der Bank volgeus Lidicatie Brief die op aanvrage wordt uitgereikt Deposito s in sommen van ƒ 120 300 ƒ 600 ƒ 900 ƒ 1200 en ƒ 2400 worden in ontvangst genomen bij de Branches van bovengenoemde inrigting te Amsterdam en Rotterdam tegen afgifte van bewijzen aan order opvorderbaar vijf dagen na zigt rentende 3 pCt en betaalbaar ter plaatse waar de opzegging geschiedt hetzij bij opgemelde Branches te Aimterdam en Rotterdam of ter keuze van den Houder aan de Kantoren der Bank te Londen Duilin Parijs of Marseille tot den gemiddelden IVisselcours van den dag der opzegging terwijl dezelve voorts als ReiSWiSSelS op VCrtOOn bij de Buitenlandsche Correspondenten der Bank zijn negotiabel gesteld ZIJN OOK TEEKEIJGBAAE BIJ DE HEEREN GEBE SPIERINGS te s Bosch VAN EANZOW C te Arnhem BODDAERT C te Middellurg F J BEEGER te Venlo SCHEURLEER ZONEN te s Gratenhage OTTO DE KAT Sc ZOON te Dordrecht VAN DER iL NDELE ZONEN te jyelft VAN SCHERMBEEK VAN HALL te rtrecht HOEFMAN C te Gouda gekleurd voorkomt en wij van oordeel zijn dat daarop oog wel wat valt af te dingen 5e Omdat wij wenschen dat de eerste kamer de uitspraak bekrachtige der tweede en alzoo de mindere stand ontheven worde van eene drukkende belasting die niet meer tot dezen tijd behoort Door vertrek naar eene andere Gemeente terstond een HUIS te hUUT op de Turfmarkt Wijk H N 69 Te bevragen bij de Wed = A M KOOT op de Ra ui Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 6 Junij Gebleven koers 62Vl6 I 62v r I 62f 96V 6 96 l6 96Vw 144 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met Laagste koers Hoogste koers 627ic 73V8 pCt Ned w sch 2Vsdito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2VsSpanje obl 2l ilPortugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1828 29 5 d 6 = serie 5 d i Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d 1882 6 Mexico 1851 3 inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan VOOR VIJF GULDEN ontvangt meu in den BOEKHANDEL van B L vas DAM te Kampen een keurlgen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Brieven franco Tevens voorhanden eene ruim sortering plaatjes van 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 0 en 7 5 Cents per stuk naaronder fljne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande dépóts Assen bij J O van Houten Gmda bij A Brinkman Orvningen bij H W van der Kamp Goes bij F Kleeuwens Zoon furmerend bij L G Post Aanvragen om depot franco a contant 39 i 97 4 84 891 2 947 8 87V8 193 61 3IV16 79 65Vi 69 6IV 48 40 97 847 8 94 l6 87 61 65 e 48 4OV3 85 89 6 95 88 1931 4 61 31 6 79 65 6 69 48 e Zuiver overgehaalde JENEVERa462 i per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a462 jo per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 46Vio P kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 7 Juni 1865 CORRESPONDENTIE 64 71 70 237i6 64V 71 70 B 23 6 70 Boekdrukki van A BRINKMAN Wij Lebben een iügezonden stuk ontvangen de financiën der stad Gouda iu verband met de wijzigingen van het belastingstelsel dat wij echter meenen niet te mceten plaatsen en wel Ie Omdat wij de afschaffing der accijnsen beschouwen als eene weldaad en niet als een ramp 2e Omdat al erkennen wij de niet geringe bezwaren die voor onze gemeente nit die afschaffing ontstasr wij daarom het algemeen belang niet mogen achterstellen bij bijzondere belangen 3e Omdat de moeijelijkbeid waarin wij dreigen te geraken hare oorzaak vindt in het niet voorzien van hetgeen volgen moest toen het rijk de belasting op het gemaal afschafte 4e Omdat de voorstelling ons als te donker Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending dr Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA den 10 Junij De engelsche en fransche regeringen hebben aan de zuidelijken de regten van oorlogvoerende partij ontnomen dat wel natuurlijk volgen moest uit de ontbinding der confederatie maar echter nog moeijelijkbeid oplevert daar Galveston in Texas nog altijd in handen van oproerlingen is Het proces der medepligtigen aan den moord van Lincoln in gesloten zitting aangevangen wordt nu geregeld in het openbaar voortgezet Hel is tot nu niet gebleken dat Davis in de schanddaad betrokken is maar het zal buitendien bijna onmogelijk zijn hem van de doodstraf te vrijwaren Wenschelijk ware het dat men na de volkomene onderdrukking der rebellie van elke wraakneming afzag daarop zijn echter de uitzigten ongunstig In Frankrijk vleit men zich dat het bewiml der unie de expeditien naar Mexico zal kunnen onderdrukken ofschoon het ondoenlijk is het verhuizen derwaarts geheel te beletten Begint de keizer gelijk men vermoedt op nieuw met de uitzending van troepen dan zijn de gevolgen onafzienbaar Gebeurt dit niet dan zal Maximiliaan in het dreigendst gevaar verkeeren Men sprak te Parijs veel van verzoening tusschen keizer en prins doch dit is gebleken ongegrond te zijn daar het ontslag is aangenomen en de prins nu op reis kan gaan totdat zijne stoutigheid iu het vergeetboek is geraakt ti algerijnsche togt is ten einde de keizer is op bet hulpgeschrei van Max naar huis gekeerd De treurige toestand der fransche financiën zoo helder in het licht gesteld door Thiers moet de publieke opinie wel afkeerig maken van verre togten en kostbare ondernemingen die naauwelijks ijdelen roem beloven Het resultaat der italiaansche onderhandelingen hoopt men weldra te kennen de verwachtingen zijn gunstig men vleit zich met toenadering maar er is genoeg grond om teleurstelling te duchten Waarschijnlijk zal de schikking niet veel n eer betreffen dan de vervulling der bisdommen door het wijzigen van den eed De radicalen zijn verontrust doch de gematigden vertrouwen op de eerlijkheid van den koning De Zwitsers willen ijziging brengen in de bondsoonstitutie en de Duiischers wanhopen bijna aan het vreedzaam hereiken van hetzelfde doel De keizer van Oostenrijk bezocht zijne hongaarsche onderdanen die hem gaarne willen eerbiedigen als koning doch die steeds ongenegen zijn hunne nationaliteit te zien oplossen in de oostenrijksche monarchie Dit geschil nadert geen voetstap tot de beslissing Hoewel toegevende aan Pruisen op het punt van de bijeenroeping der stenden in de hertogdommen blijft er onderlinge wrok bestaan tusschen Oostenrijk en Pruisen die beiden met verderf bedreigt Oostenrijk blijft zwak door chronisch geldgebrek door de onzamenhangende deelen der monarchie en italiaansche woelingen doch Pruisen door eedbreukigen strijd tegen de constitutie Geen wezentlijker gevaar beslaat er voor den vrede in Europa dan de pruisische willekeur die altijd dreigt te leiden tot eene uitbarsting die wel het eerst Pruisen maar ook in de gevolgen Europa zou wikkelen in eene treurige reeks van onafzienbare bezwaren öuttenlanïr IiOUden 7 Junij De dagbladen zijn opgevuld met beschouwingen en berigten uit New York betreffende de verhooren welke Jefferson Davis onderging en het vonnis dat waarschijnlijk zijn lot zal wezen De berigten dienaangaande zijn evenwel zóó uiteenloopend en de commentaren en illustratiea zóó menigvuldig dat men inderdaad moeite heeft om waarheid van verdichting te onderscheiden Zooveel is evenwjl zeker dat het gevoelen hier veld wint dat hij moeijelijk den strop zal ontgaan hoezeer men ook ijvert om hesi het leven te doen behouden om hem daarna aan da algfmeene verachting prijs te geven De prijs der Advertentien van één tot zes regLls met iubcg rip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone l tters w orden berekend naar plaatsruimte In wel ingelichte kringen verzekert men dat graaf Russell eene depêche heeft gezonden aan den amerikaanschen gezantalhier in antwoord op dieus laiitste missive aan ons gouveruement betreffende de geeischte vergoeding der amerikaanschcregering voor de plunderingen der zuidelijke kapers De ministermoet iu die depêche alle verpligtingen onzer regering tot vergoeding ontkend doch tevens te keuuen gegeven hebben datzij bereid is het geschil met üc bondsregering zoo mogelijk inder minne te schikken ten eiude de goede verslandbouJiug tehandhaven Betreffende de vijandelijkheden tusschen Brazilië en Paraguay verneemt men nader dat de iro pen vaa den laatstgemelden staat den 16 mei Currientes jenomeii en later ookBellaVista tn Goya bezet hebben De br iziüaansche vloot isnog uiet afgezeiid maar cm treffen zal toch niet lang meeruitblijven De geallieerden beschikken over 7 5 000 man dievan Paraguay over p m 60 000 Te Rio Jaueiro heeft hetwetgevend ligchaam zitting genomen en de keizerlijke toespraakbehelsde o a den wensch tot herstel der betrekkingen metEngeland en de mededeeling dut de vercenigde staten de vordering ter zake van de Massachusetts eu de F urida gebillijkthadden tevens dat Brazilië het keizerrijk Mexico heeft erkend Zoo als men weet had het ministerie ziju outsi g aangeboden de senator N abuco d Araujo is uu belast met de a en lelliag van een nieuw kabinet De tijdingen welke de jongste Bombay mail ons uit Inaiebragt luiden bedroevend In vele streLeu heerscht de cholerazeer ernstig en sleept ontelbare slagiotfers ten gr ive De financiële toestand is er hoogst ongunstig zoodat er vele en aanzienlijke faillissementen plaats grijpen De krijgsoptratieniu Bbootan zijn voor het oogeiiblik gestaakt eerst rhet regensaisoen voorbij is zullen zij worden lierv ii De handelsberigtcn per Bombii mail univ i i dat er vele pogingen in he werk gesield worden oin tegen te gaan Op eene meeling van ecnige lii r handelaren eu bankiers had men raaairegeit n beruuii i c u gekeurd ten einde eeue verl luuiiug van den inudcl vtkomen welke men te vreezen had door de onmogehjkht op eenige waarde hetzij goed of slecht geid te bekome tusschen vleit men zich dat deze toestand door eeue piotdaling der katoeuprijzeu ontstaan spoedig tut hc vzal behooren aangeaen de tegenwoordige prij eii i tweemaal zoo hoog zijn als die welke den plauler deel zouden afwerpen 8 Junij Uit Xew Tork wordt van 27 mei br den 22 te Baton Rouge commissarissen van Kirir aangekomen en Herron zich naar hel hoofdku irtiei begeven heeft Nitar verzekerd v erJ w ir n de i voor de overgave van het leger geregeld De bljdc ladelphia bevestigen dat Davis geboeid is Meu eet dat d tegfi woorüige president d r Johnson op raad van zijU geiicesi eer alleen iloor t gt ivau twee gla eu sherry na eene iifiE ittetide iekte bij z huldiging beschonktu was Hj was aliijd zeer matig heeft hij belofte vau i oüedige outhouding al eïegd en c als 11 andere presidenttu der unie de volgende verklaringder britsche alliauce maatsch ppij gcteekeud Overiuigd zoonel door eigeu opmerking en cn uii g als door de getuigenis vau genceskuiKiigi n dat sterke ir ukr ii als drank niet alleen overbodig maar scludeiijk zt u eu u t guhec onthoudiug daarvan zou leiden tot be orcJering v in gtzcidheid deu d en het algemeen welzijn spieken wn hierbij onze overtuiging uit dat als de burgers der vercenigde staten eu vooral jonge lieden de gewoonte van bedwelmende vochten te drinkcu willen nalaten zij hun persooidijk welzijn dat van huu vaderland en van de wereld zeer zouden bevorderen De namen der 12 presidenten onderteekenaars zijn James Madison Andrew Jackson John Quincy Adams M van Buren Jol a Tylor Z Tylor Millard Fillm ore James K Polk Franklin Pierce James iiuchanaii Abraham Lincoln Andrew Jchn on