Goudsche Courant, zondag 11 juni 1865

ADVERTENTIEN Voor de vele bewijzen van deelneming ontvan ten bij het overlijden van mijn echtgeno it en jongste dochtertje betuig it ook n mens de wederzijdsche familie mijnen daui Jonkvr A M C M de EOTTE W = A J COSUN SO a 25 000 ILLUMIXEERGLAZEN Zijn voorhanden in het Magazijn van K C JONKER Turfüngd Te koop bij partij voor een billijken prijs Te Charleston is oneenigheid ontstaan tusschen de blanke en zwarte troepen daar de negers wenschten deel te nemenaan openbare bijeenkomsten Ook waren er geene zwarte troepentegenwoordig bij de wapenschouwing van 75 000 man onder Sherman tè ffashingtoa gehouden en evenmin bij andere wa jenschoDwingen In Noord Carolina heeft de militaire magt der unie zieli meester gemaakt van het geheele archief der regering en van het congres der zuidelijke confederatie Die geheele verzameling was reeds bij het eerste gevaar van Richmond naar elders overgebragt en is nu naar Washington verzouden 9 Juuij Xaar luid van berigten uit New York dd 31 mei heeft de generaal Kirby Smith zich overgegeven De president Johnson heeft eeue amnestie uitgevaardigd wegens degebeurtenissen van den jougsten opsuicd waarvan zijn uitgeslotende civiele hoofdambtenaren de hoofdofficieren zoomede de gouverneurs der bedwongen staten de zeeroovers plunderaars dergrensstreken en zij die eeu vermogen van meer dan 20 000 dollars beziiten Parijs 7 Junij Nadat de heer Vuitry getracht had de argumenten van den heer Thiers te wederleggen heeft de heer Kouber liet woord gevoerd Zijne rede was eene herhaling viin de argumenten iu vorige jaren te berde gebragt waarna de algeraeeiie beraadshigingen werden gesloten Jn het wetgevend ligchaam hebben verscheidene sprekershet ontwerp tot verplaatsing van het postkantoor naar de Hue Bivoli bestreden Daarna werd het in stemming gebragt endoor de kamer veruoipen 8 Junij De Moiiiteur bc at eeue proclamatie van den keizeraan het leger in Afrika Hij bedankt daarin het leger voorhetgeen het verrigt en de vermoeijenissen die het doorstaanheeft en zegt dat Afrika een groote school is voor de opvoeding van de soldalen die er mannelijke deugden zich eigenmaken die den legers tot roem strekken en de sterkste steunzijn voor deu staat doordien ij aan gevaren leereu weerstandte bieden en ontberingen lijden en eer en pligt leeren stellenboven materiele genietingen Nooit heet het aan het slot heeft in uwe geledereii de toorn den strijd overleefd gij waartstreds de eersten om den Arabie cn de vriendenhand Ie reikenen wilde dat 7ij edeimoeilig en regtvaardig behandeld wierden Gij hebt i j en i n va oii uid verdienstelijk gemaakt Frankrijkzegt u d iiik De Moniteur berigt d it de leis des kei ers in Algerieeen einde heeft gremaakt a in de moeijeiijkhedeii waarin hetregentschap van Tunis geuikkeld was met de Porte aan welkemen de zucht tcegesehreveu heeft om het tunesische grondgebiedte overheerselieii Uit Konstaiitinnpel is de verzekering ontvangen dat het status quo nadrukkelijk zal worden gehandhaafd 9 Junij B j dfcrcei van de kei erin regentes wordt verklaard cl II al de waarsch iwiugen tot b den aan de dagbladen gegeven beschouwd zullen wordeu als niet hebbeu plaats gehad Het ontslag door prins Napoleon als ice president van dengeheimen raad en president der commissie voor de algemeenetentoonstelling in l fi7 ingediend is door den keizer aangenomen Uisleren heeft de beer Jules Favre in het wetgevend ligchaam de expeditie van Mexico hevig gegispt hij beweert datde toestand vau kei er Maximiliaan hagclielijk is en geeft zijnevre s te keuui n voor geschillen met Amerika D heer Chaixd Est Ar ge betoogt dat de toestand van keizer Maximiliaangeenszins hagehelijk is en wijst op den vooruitgang in Mexicotot stand gebragt Het efl ectief van het expeditionaire corpsovertreft eene sterkte van 2n JÜ0 man niet Ten aanzien dervrees voor geschillen met Amerika herinnert de heer Chaix d EstAnge aan de laatste vredelievende woorden van Lincoln woorden die een staatkundig testament zijn geworden hetwelk zalworden ten uitvoer gelegd door ben welke Lincoln niet meerlegeert maar op wie zijne nagedachtenis nog invloed uitoefent De vereenigde staten zijn alleen bedacht op het vertroostenen verzorgen van weduwen en weezen en denken er niet aanom wederom bloed op de grenzen te doen vloeijen Heden ochtend te 4 ure is de keizer te Toulon aangekomen Weenen 8 Junij in de kamer van ifgevaardigden is door den minister van financiën verklaard dat met I860 het evenwigt op het budget zal hersteld zijn door inkrimping van militair vertoon in Italië en een gunstiger stand van den wisselkoers Tot dekking van het deficit over 86i 1S66 draagt hij eene leening van 53 mülioen voor en indien de staatsdomeinen niet te gelde worden gemaakt eene tweede leening vau 45 millioen Berlijn 8 Junij Na levendige maar weinig afdoende debatten over het duel tusschen den minister en den heer von Virchow is het weUüutwerp betreftende de reorganisatie der armee door het huis verworpen door het aannemen van de conclusien van het deswege ingediende rapport welke allen werden goedgekeurd De leden der conservative partij waren de eenige die voor het oiitwtrrp lieMien gestemd Uit Petersburg wordt van den 1 gemeld Sedert gisterei namiddag waait hier sen storm zooals niemand in dit saizoeï heeft beleefd want wanneer eenmaal de ijsgang voorbij i behooren zelfs hevige winden gezwegen van storm tot de zelj zaamheden De wind huilt met een schrikkelijk geweld voort durend hoort men alarmschoten als signalen dat zekere laa gelegen gedeelten van de stad onder water staan De Newa en de menigte kanalen staan hooger dan sedert 1824 het geval was Gaat de wind gedurende eenige minuten liggen dan verloopt het water dadelijk eenige voeten zoodat de straten dan droog zijn om na weinige oogenblikken weder te worden over stroomd Florence 7 Junij De Nazione behelst bijzonderheden betieffende de onderhandelingen met Home Zij komen hierop neer de paus zal bisschoppen voor de vacante bisdommen benoemen volgens eene voordragt door den koning te doen De bisschoppen zullen verklaren dat zij den koning en het koning rijk erkennen Van zijne zijde staat de paus de opheffing van sommige bisdommen toe De italiaansche regering zal het regt hebben den terugkeer van bisschoppen te beletten wanneer zij dit lioodig voor de openbare rust acht De Nazione meent dat deze verbintenissen op het woord zullen worden aanie gaan en dat er geen overeenkomst zal gesloten worden tusschen Home en Italië nocU met een of meer der katholieke mogeniheden binnenland GOUDA 10 Junij Naar men verneemt zullen de oude krijgers die het fefs te Leyden gaan vieren gratis door de van hier op Eotterd a varende stoomboot dTJssel overgebragt worden Naar men verneemt is ook alhier de toezegging ontvar gen dat H M de koningin aan het genootschap tot liuipder vrouwen de gift zal doen uitreiken vroeger door wijle H M de koningin moeder jaarlijks aan genoemde inrigtin geschonken Men wil weten dat het feest van staatswege aan de oudstrijders te Leyden bereid dat op den 25 junij was vastgesteldeenige dagen is uitgesteld ten einde zoo veel mogelijk aa bill jke wenschen te voldoen en geuite klagten te gemoet te komen De tweede kamer der staten generaal heeft woensdag uhet tarief voor Oost Indie alle voorgestelde amendemente verworpen en art 1 met de tabel der goederen en regie aangenomen De discussie loopt nu over art 3 differeniies uitvoerregt Donderdag heeft de tweede kamer nadat zij alle amendementen nopens het differentieel uitvoerregt had verworpen het geheel tarief voor Oost Indie aangenomen met 49 egeD stemmen Zaturdag zal de discussie over de wet betreffendehet gedistilleerd plaats hebben terwijl maandag met de behandeling der wet nopens de personele belas ing een aanvang 2 1 worden gemaakt Op den 6 j nij is het in dit jaar invallend feest Var het 290 jarig beslaan van de hoogeschool te Leyden aldasi onder een ontzaggelijken toevloed van belangstellenden uualle oorden des rijks zeer luisterrijk gevierd De gecostumeerdeoptogt der studenten voorstellende de intrede van f illm van Oostervant in de stad Zierikzee in het jaar 1304 wjs allezius prachtig en de kleeding zoowel van de voorname alsvan de mindere personen zeer naauwkeurig Des avonds wasde stad fraai geïllumineerd Op de vrouwenbrug over denApothekersdijk was een prachtig verlichte tempel in chiaesclienvorm opgerigt die eene treffende uitwerking deed Langs deBreestraat waren de standaards der gaz lantaarns van verlicli bollen voorzien In weerwil van de overgroote menigte U de straten doorkruiste is de orde niet gestoord Men zegt dat een inwoner van den staat MassaehuseHieen in Noord Amerika inheemschen zijdeworm ontdekt beef die eene zijde levert voortreflelijker dan de beste chinesche soorten Deze worm wordt gevoed met eiken esschen en wilgenbladen Gorinchem 3 Junij De handel in zoogenaamde meikaas die ten gevolge van den grooten voorraad hooikaas gedurende eenige dagen gedrukt werd is thans weder meer geanimeerd Voor puike kwaliteit betaalden de commissie koopers heden ƒ 21 de 50 ned ponden Met betrekking tot de veldvruchten verdient vermelding daook de laat gezaaide hennip ongemeen schoon is opgekomen zoodat dit gewas algemeen uitnemend te velde staat De vroege aardappelen worden mede reeds gerooid Eeeds zijn enkele soorten zeer goed van smaak Men betaalde heden ƒ 6 tot ƒ 7 het mud Ofschoon de felle winden der vorige week nog al eenig schade aan de steenvruchten hebben veroorzaakt zoo belovei de boomvruchten toch een goeden oogst Gemengde Berigteo De I U geheel Toltooióe Aspernbrug te Weeneu heeft eene lengte van 186 bij 60 voet breedte zij kost 540 000 fl Te Napels zijo alle geestelijke proctssien op de straat verbaden vroeger werden reeds de MadoDOa beelden van den openbaren weg in de stad verwijderd Den 7 JLnij heeft de ned bank hare fel oursen j pCt verlaagd De tuUewevers te Lyon hebben grootendeels het werk hervat Frankrijk al weder 8000 man naar Mexico zenden Voor den aanstaanden scherpschutters wedstrijd bouwt men te Bremen een feesttempel die eene oppervlakte van 85 000 vierkante voeten beslaat De radicale partij ïu het kanton Neufchatel heeft bij de verkiezingen eene volledige overwinning behaald Prinses Dagmar keert terug tot het protestantisme na een C je grieksch te zijn geweest Er is eere volkomen verzoening op ïea van de tuilerïen met het palais royal De verkoop der schilderijen van den hertog de Morny heeft vier dagen geduurd en ruim 1JOO 000 frs opgebragt Garibaldi is te Genua geproclametrd tot eersten italiaanschen vrijmetselaar en honorairen grootmeester De overeenkomst betreffende Algerie met de maatschappij Talabot wordt te Parijs ODgunatig beoordeeld Het amsterdamsche beurs coraité zal de ofBcieïe notering toelaten der nieuwe spaansche 3 pCt Den Ü8 mei is te Kapels de protcstantsche kerk ingewijd in tegenwoordigheid der autoriteiten en iiotabilitfciten In Duitschland is i en nieuw soort van hoefijzers uitgevonden In de nabuurschap van Delden is de bliksem in een scV a j5kooi geslagen doodde vijf schapen terwijl eene menigte van het gezigt werd berooid De fransche keizerin wordt ziek vau het regeren Men wil te Parijs de photographien aan een zegelregt onderwerpen De bey van Tunis is beuoenid tot grootkruis der Bathorde De Krira oorlog heeft aan Frankrijk gekost 95 613 mao aan Rusland 630 000 man overigens nog 22 182 Kugelschen 2124 Italianen 3500 Russen te zamen 784 991 man en aan geld 7 milliard De zwitsersche regering beraadslaagt oe r een ontwerp ter her iening der bondscon titutie Servië heeft den 50aten verjaardag van den opstand tegen Turkijeplegtig gevierd In den n amerik staat Connecticut is het stemiegtaan de negers verleend De weduwe Cobden heeft beleefdelijk van dehand gewezen het aanbod van een jaargeld van 18 duizend gulden De maarschalk Magnan laat niets na dan schulden en lombard briefjes Tf Jïadnd heeft de bank het disconto tot 8 pCt verminderd Er ishoop dat Oostenrijk twee leeningen zal sluiten ten bedrage vdu 98 millioen tl P sultan heeft den kapudan pacha afgezet Nu de baasvan honk i o en de lafaards stout en reeds ten tweeden male heeft het frant chfi p evende ligchaam een gouver ementsvoorstel afgestemd Het spaansche ministerie neigt weder ten val De Noord auierikanen wiUen de scl ild dc gen door vri willige inschrijvingen Une mer a boire De oostenrijksche bank heeft het disconto verlaagd tot 3 pCt Woensdag jl heeft door het derailleren der twee locomotieven van sen trein mei 900 per jnen op den spoorweg van Chester naar bhrewsburyeen zwaar onheil plaats gegrepen De wagens zijn op elkander geworpen 14 mannen en vrouwen en twee kinderen zijn gedood en 50 personen sommigen ernstig gewoud Op Haïti is een opstand uitgebroken Het depot der artiUer t te Mobile is in de lucht gesproogtn Marktberigten hoogere prijzen magere varkens t 23 Gouda 8 Junij Tarwe Poolsche p last ƒ 295 Zeeuwsche per mud ƒ 6 a ƒ 8 00 Rogge Inlandsche ƒ B 50 a 6 builenlandsche 6 u ƒ 6 o Gerst 3 h ƒ 5 Ü0 Haver 2 Ö0 a 4 Boekweit Fransche p r 2100 ned 190 NoordbrabantscKe 205 Erwten ƒ 6 50 a ƒ 9 Bruine boonen ƒ 10 a ƒ 13 Paardenboonen ƒ 5 80 a ƒ 6 50 Duiveboonen ƒ 6 50 a ƒ 7 Hennep aad ƒ 9 50 De veemarkt met gerungen aanvoer en vette schapen en lammeren rif verkocht mede gevraagd Kaas Aangevoerd 70 partijen prijs ƒ 21 Goeboter i U a ƒ 1 18 Wevoter ƒ 0 90 a ƒ 0 96 Dordrecht 8 Junij Tarwe it t kleinen aanvoer tot vorigen prijs redelijk verkocht Puike jar w z en vl ƒ 8 30 a ƒ 8 50 mindere ƒ 7 30 a ƒ 8 Rcg e in de puike soorten iet beter Zeeuws en vl ƒ 5 60 a f 5 90 Overm ƒ 5 30 a ƒ 5 50 Gerst winter 3 80 a 4 7Ö Zo ner 3 70 a 4 60 Bevallen van eene Dochter M E BIEZENAAE VAN CATZ Gouda 7 Junij 1865 Al degenen die iets verseliuldigd zijn aan of te vorderen hebben van of wel goederen of zaken onder zich hebben beboorende tot de firma van A KKAAN en ZOON gevestigd te Waddituxeen worden verzocht hiervan betaling en opgave te doen aan den Notaris A N MOLENAAE te Zuid Waddinxveen wordende men verzocht geene betaling of afgifte te doen als aan en tegen quitantie van genoemden Notaris MOI ENAAR HaVvïF inl voeder 2 60 a 3 20 do dikke ƒ 3 30 a 4 Paardeb 10 a 20 c hooger puike harde 6 20 a f 6 40 afwijkende 5 80 a 5 90 Bruine boonen 12 a ƒ 14 Erwten 30 c hooger Goedkokende blaauwe 7 30 a 7 50 mindere 7a 7 20 Boekweit Peel 188 Rijn 195 Delft 8 Junij De graanmarkt lusteloos aanvoer en handel gaven geen aanleiding tot prijs verandering alleen gerst hooger gehouden Aan stads waag gewogen van 2 S junij 43 4 12S5 Sen 77 16 boter t3 zameu 28190 ned S Boter 46 a 55 het vierde 1 15 a 1 37 per u Londen 5 Juuij Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 4460 runderen 550 kalveren 27530 schapen en 370 varkens Voor beste s apen werd 6 pr steen betaald 6 Junij Bote loll iO hooger Friesche 98 Kampen en Zwolle 92 a 94 Groningen 66 a 70 Emden en Leer 70 a 78 Yersey 80 a SS Morlaix 70 a 72 Kaas Edam hooi 50 a 54 Gouda hooi 40 a 44 Derby 50 h 52 Kanter 26 a 27 Granen Eng en vr tarwe stil n oostzeee 1 lager te koop gerst en haver stil Aanvoer van 29 Alei tot 3 Junij 2706 qr inl en 14262 qr vreemde tarwe 310 qr inl en 7390 qr vr gerst en 243 qr inl en 262S0 qr vr haver 7 Junij Granen Eng en vr tarwe stil op vorise prij en gerst flnauw haver vast Aanvoer van 3 6 junij 470 qr inl en 11780 qr vr tarwe 300 qr inl en 640 qr vr gerst en 1150 qr inl en 13620 qr vreemde haver 8 Juuij Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 990 runderen 845 kalveren 11770 schapf n en SO varkens Vuor beste kalveren werd 5 6 pr steen betaald De markt vast Burgerlijke Stand COIDA Gebokex 6 Junij Maria Hendrica ouders J de Jong en W de Jouc EugcHua Leduina Jacoba ouders A J Biczinaar en M K au Catz 8 Aldcrt ouders A M os en M de Zeeuw Anna Dorothea oudersJ G van Dam en 3 G Bik 9 Jacobus ouders J de lïiuijn en G van den Berg OvEKLLDtN 5 Juuij J Zoet 5 m G G de H op iU A C Brinkman 7 m K Langcrak 12 d 7 A V J i kiit 8 J Kolineijcr 23 j J Hofman 3 m A F Kevtt 17 Gkhuwd 7 Junij H Bunschoten en J Zcrj D ari i cl Nieuwland J van der Hoop en A J Lafeber YOERDEN van 3 tot en met 2 Junij 1865 Bev allen A van Dam geb vau dtr Maat z C Adriaaiisen gtb Donze z Overleden G van Biugge ruim öl j cchtgen an Niedeihtlmau J M Demmcrs bijna 5 m Ondeetkouwd L vau der Siotl ruim 42 j en J W Ki 5 bi zj Ui Geteouwd B Karsdorp bijna 2S j en D Radix 22 j 1 Tj i f Corne L Sen I 22 tou a Y Vïül M 3 w 1 loi met SCHOOXilOVEN Ingeschreven van 26 Mei toi en met 2 Junij GEnouiN Willem ouders W Verhtij eu S C Rief t id Johannes ouders A van dtr Faauw cu M Ho fuagti T ouders C de Bunt en J van dtr Wal Mana oud =i H J Koorevaar Karcl ouders W Riet eld ci A l Maria ouders M ds Pltijt en F S an Ettiuzer ouders J van den Bergh en P C Wcwer u i Roefs en M E Libert Sijgje ouders H i aa Baa Overleden M Oldenburg 1 j G PoiisioeL Klaveren ruim 3 j N P Lazonder bi iia 4 m J Geteouwd P van Geelen met H Rietveld W t M G Greup ZENDINGSFEEST te Maarsbergea OP nONDEKDAO JLLM e k Feestprogramma s i 5 ets per e Kurijes voor raoiiJbehoeften lo ets per stuki eu Biljetten voor den Feest trein van Rotterdam naar ilaarshergen zijn te bekomen zoo lang de voorraad strekt tot 1 JuUjJ te Gouda bij den Boekhandelaar P C MAAS te Rotterdam bij den Boekhandelaar G B POESCH MANN en te Wefrdtn bij den Post Pirecleur L P LINÜ Prij i V f 2 35 en kl f 1 85 met iübfgrip tan het Prugramhia