Goudsche Courant, donderdag 15 juni 1865

Donderdag 15 Junij ü 335 bOUDSCMCOtJRANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D u 60 INGELANDEN van den polder hei Nieuwland genaamd den Ande I LOtInG zal plaats hebben in het RAADHUIS de er Gemeente j I op MAANDAG den 26 dezer maand des morgens ten tien HOOIVERPAGHTIIIJ op de Gronden van het Buiten Nieuwland aan de Maas onder s Gr wesande en Na it ihmjk laats lebben op ZatUTdag 17 JudI l865 des voormiddags ten 10 uur Inlichtingen te bekomen bij den HooK opzigter A H DE BEUIJN onder s Gr vesande en bij Mr J F A LEESBLKtl Notaris te sGravenhage Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van R jks en Gemeente accijns bij cene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 467 o per kan 59 cents Jenever i soort Moutwijn a462 ia per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 46Vio per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoCD t 10 Juni 1865 OPENBARE SCHOLEN De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te GOUDA brengt ter algemeene kennisse dat op WoeilSda g 14 Junij e k inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen nier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jonge jufvrouwenschool de HoUandsehe Burgerschool de Tusschen SChOOl voor minvermogenden of aan de StadS armen en BewaarsChOOl De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags ten vijf ure in de respective Sohoollocalen Alle kinderen aan de openbare scholen opgenomen moeten bij hunne komst ter scliole voorzien zijn van een bewijs van wel afgeloopen vaccine of kinderziekte XameM de PI Schoolcommitiie Gouda 10 Junij 1305 J B P£ £T£RS Jz Secretaris OPE lBARE VERKOOPI GE Op Dingsdag den 13 Junij 1865 des voormiddags ten negen ure iu het Huis aan de Peperf traat Wijk K N 237 van Nieuwe VLOERKLEEPEX KAKPETTEN LOOPERS en MATTEN BEHANGSELPAPIER oude DAGBLADEN MEUBELEN en verdere roerende Goederen Op Dingsi ag den il JiuiiJ 1S65 des voormiddags ten e f re in de Sociëteit Vhedebesi aan de M rkc te Gouda van Twee HUIZEN en ERVEN staande en liggende aan den Korten Tiendeweg ie Gouda Wijk I N Ö6 en 9S een HUIS en ERF in de Stoofsteeg te Gouda Wijk A X 77 en een PAKHUIS en ERF in het Koster Gijzensteegje te Gouda ougenommerd En op DoiiilerJiig den 29 Junij 1865 der namiddags ten een ure in het Koffijhuis De Kap in de Gemeente fStein van Een HUIS Wijk A X 1 KOETSHUIS PAAKDEXSTAL KOLFBAAN verdere betimmering en ERF staande en liggende te Steix even buiten Gouda Wrhuunl tot 30 April 1 67 voor ƒ 200 s jaars met het regt om het nog voor Jaren in te hnr n Kn een HUIS en ERF op den Overtogt te Zicanunerdam Wijk C N 44 A erhnurd tot 1 Mei ISOo voor 65 sjaarj Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOKTUIJX DROOGLEEVEE te GOUDA OPE BARE VERKOOPII GEI fip l rijdag den 16 Junij ISHS des voormiddags ten negeu ure aan het Huis bewoond door G ZWAXEXBUKG aan de ZuidGovdkade iu de Gemeente Broek XVijk B Xö 56 van 6 KALFKOEIJEX HOOI MEST BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN INBOEDEL MAXUFACTUREX en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden En op yiaandag den 3 Julij 1865 des voormiddags ten elf ure in het Geloeentehuis van Zuid Waddingsveen van Ken HUIS gemerkt B N 56 ZOMEKHUIS STALLING HOOIBEBG SCHUUR verdere betimmering en EHF staande en gelegen aan de Zuid Goudkade in de Gemeente Bedek Kadaster Sectie D N 46 1118 groot 9 Roeden CO Ellen En een HUIS en ZOMERHUIS gemerkt B N = 13 en 12 SCHUUR verdere betimmering en ERF gelegen als voren Kadaster Sectie D N 88 groot 3 Roeden 10 Ellen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van de Notarissen FOETUIJN DEOOGLEEVER en M KIST te GOVDA De ondergeteekende waarschuwt ieder geene gelden of goederen aan zijnen Schoonzoon ARIE Van den berg en zijne Schoondocb ter G ERRIGJE VAN DEN BERG voor zijne rekening af te geven daar die in geen geval zullen betaald worden door J SCHOONDEKWOEED OüDEWATEK 8 Junij 1865 teköopT Eenige Piano S waarbij eene 6Vd Octaaf te bevragen bij 6ABEIJ Orgelmaker op de Turfmarkt alhier Zn de Landma to 1 65 De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den OndergeteekendeB Deze Couraat verschijnt des Donderdags en Zondags l de Stad gescniedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzeadiug der Advertentieu kan geschieden tot des morgeos ten 11 ure Ontvangen Uitmuntende en gej rige THEEËN uit het Magazijn va BAVENSWAAIJ ZONEN te Gorimhem Deze Theeün worden afgeleverd in veJ zegelde pakjes van twoe en een ha SCHUTTERIJ K van der KLEIN Sz GoVDA Mei 1865 Conjitnrier BOTERMAKKT A N 56 en een ned ons van af 80 Cenf tot en met f 3 75 de 5 ons of 16 C tot en me 75 Cents het ons AFKONDIGING BURGEME2STEB en WETHOUDERS van GOUD 4 piJKGEAAP en HOOJdJ g hebbende art 10 der Wet van 11 April 1827 Staatsblad n 17 houdende bepaling van den tijd op welken de LOriNG voor de SCHUTTEEIJ zal behcoren te geschieden onder s Gr ives xde maken bekend T brengen bij deze ter kennis V n de belanghebbenden dat de dat de groote jaarlijksche op ure voor de ingeschrevenen van dezen Jare ot geboren in den jare 1840 en des voormijdags ten half twiuüi ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in den jars 1831 tot en met 1839 ingesloten wordende zij in hun belang aangemaand om p de hierbovengestelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn of in geval zij door liekte of eenig ander wettig beletsel hierin ve innderd worden een ander met liunne belangen of o nstaudighedcn bekend in hunne plaats te doen verschijnen Op den 20 Junij 1865 de morge 1 e f ure zullen te WOKRDhN op h Eaadhuis in het openbaar worden verpach DE MARKTVEEREll op LEIDEN en GOUDA waarvan de rooricaarden acht dagen j voren ter Secretarie der genoemde Gem eeiit ter lezing zullen liggen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alphabetische Naamlijst vcor hen ter inzage ligt cp de Plaatselijke Secretarie van MAANDAG den 19 tot ZATURDAG den 24 dezer maand des voormiddags van tien tot twaalf ure len einde een ieder iu staat zoude zijn om in bet geval dat hem op de gezegde lijst eeuige personen of omstandigheden mogten voor if 11 m komen die daarop nog zouden behooren te worden aangetee l fi l Tf OERDEN Of i kend of daarvatl moeten worden weggelaten zulks b j de LOTING kenbaar te maken Gouda den S Jünij 1865 Burgemeester en WhXuovDERS voornoemd De Secretarie De Burgemeester DROOGLEKVER FOETUIJN v BERGEN IJZENDOORN Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 9 Junij öuttenlonïr Laagste koers 62 ls 1437 Gebleii koers Hoogste koera 621 2 737 6 144V 407 6 pCt Ned w sch 21 dito 3 dito 4 Hand elm op resc België Eoths 21 Spanje obl 21 1 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 dO 1828 29 5 d 6 serie 5 JO Londl8 2 5 do Amst 1864 5 d ï AmstlS60 4V Aand spoorw Oost Metali 5 pCtldito dito 21 2 do renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 5Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexi io 1851 3 963 14 + 40 98V lOO s 85Vs 89V4 941 2 1923 4 193 O Vie 6IV 3010 16 31 351 4 893 943 Londen 12 Junij De authentieke berigten betreffende den toestand van Mexico die hier dagelijks uit verschillende bronnen iu onze officiële kringen worden ontvangen doen raeer en meer het gevoelen veld winnen dat keizer Maximiliaan spoedig de kroon nederleggen en naar Europa lerugkeeren zal Reeds moet hij den keizer van Oostenrijk hebben kennis gegeven van zijn stellig besluit om Mexico te verlaten en naar men op goed gezag verzekert heeft Frauz Joseph dientengevolge besloten als nul en van geener waarde te beschouwen de acte waarbij Maximiliaan afstand heeft gedaan van regten op den oostenrijkschen troon en tevens een decreet uit te vaardigen volgens hetwelk de aartshertog bij zijne terugkomst in Oostenrijk zijn rang zal hernemen als erfgenaam van den oostenrijkschen troon na den aartshertog Rudolph 94 60 7978 657 697 48 5 647 6978 6IV2 487 657 7174 71Via 231 4 48V3 721 4 7178 2378 kJnikkerij van A BEINKJIAX De new yorksche correspondent van de Times zegt in een orief van 26 mei o a het volgende Het zuiden blijkt nu nog erger door den oorlog uitgeput te zijn dan men hier gedacht had Groote landstreken zijn er wildernissen geworden vcormaals Woeijende steden verlaten boerderijen en landhui en verdwenen zonder ander spoor dan half verbrand houtwerk na te laten en er is menig fatsoenlijk man die vroeger duizende balen katoen 64 inoogstte en nu blijde is als hij in zijne nooddruft kan voorzien door ligten arbeid op de landerijen welke hij voorheen in eigendom had De negers die gedurende den oorlog meerendeels getrouw aan hunne meesiers waren zijn nu eensklaps weerbarstig onbeschoft en onhandelbaar gevi orden De neger heeft c itzag voor magi Hij beminde zijnen meester omdat deze voor hem de verpersoonlijking van rijkdom en gezag was was er iets dat hij haatte dan was het de blanke die ota den broode werken moest en geene magt noch geld had Thans nu de negers hunne gewezen meesters arm en hulpbehoevend zien De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zt el is SU Cent voor eiken regel daarboven Hl Ccut Buitengewone letters w urden berekeud naar plaatsruimte verachten zij hen gelijk voorheeu den blanken arbeider zij nemen stukken van verlaten plantages in bezit verjigen de aldaar achtergebleven blanke vrouwen en kinderen en geven blijken van eene gezindhaid die groote vrees voor de toekomst baren moet Ouder zulke omstandigheden is het dat het vraagstuk van het stemregt der negers in het zuiden nooltakelijk te berde komt na de beslissing van het vraagstuk der slavernij Parijs 11 Junij De Moniteur deelt tijdingen mede uit Mexico die gunstig luiden Overal zijn de vijandelijke benden geslagen en de inwoners organiseren zich in verscheidene staten ter verdediging vau hunne personen en eigendommen sei r te De keizer is gisteren namiddag ten vijf ure alhier ge r riveeid De menigte die op de been was was talloos Z M werd met ae warmste bijvalsbetuigingen ontvangen De openbare en een groot aantal parlicuiiere gebouwen waren gisterenavouil geïllumineerd De koning van Griekenland heeft jl vrijdag let parlementgeopend In de troonrede heeft hij gezegd d it het gouvernementzich heeft bezig gehouden met het m iitn eener schikking totbetaling der leeniug van 1532 hetgeen ou veroorloven omlater aan de vroegere vtrphgtingen te volduen Een aantalbelangrijke ontwerpen werd aangekondigd Men zegt dat de keizer besloten heefi dit eene expeditie van Algerie zal vertrekken om eene ouideLk M irei ic doenin centraal Afrika tot aan Tombuctoo Om aan deze t cJitiezekere kanseu van slagen te geven z Tl ij op groj i haalplaats hebben en zuUeu alle mogelijke voorzorgen enmenworden die noodig mogen geacht worden met het oog op degevaren waaraan reizigers in dat land blootstaan De benoeming onzer beroemde schilderes Rosa Bon ieurtot ridder van het legioen van eer heeft hier algemeen grootgenoegen gedaan Slechts zeer zelden werJ deze decoratie aaneene vrouw geschonken Evenwel hebben wij zu urs van liefdadigheid en marketeusters gezien die met het legioen vin eergedecoreerd waren De ondersclieuling aan Roaa Bon geschonken is de laatste regeniigshandeliiig geweest v zerin egentes alvorens de teugels vaii het bewindleggen la Junij De Moniteur deelt i circulaire me minister van marine van 5 junij van de maritiemeen kommandanteu der havens mhoudeudf dat hetment de regten van oorlogvoerenden der Aiuerikaneiierkennende bevel heeft gegeven om geene seh penlijken meer in de havens toe te laten ini m gue iren een ren Berlijn 11 Junij De commissie vo r het bu zich gisteren met de gelieele begrootiug be ig gehoui ledeu waren voor de verwerping Jaarwin doch ztegen zoodat het na aftrek der niigaven voor de Ie satie hoügslwaarschijiitijk door ile kamer zal worden i nne u Ue ht oiu in ie armen en V Bi inarcK 13 inlwoord op den Uit Wilna sthnjft men het volgende Dcitr J bijna de geheele bevolking eene lijkbaar de nungesleten Het lijk dat leraarde besteld werd w israelitisch bedelaar S ymei Sli gol die geJurgebedeld had Overal in de btad kende men denkt den armen den weduwen en den n e e jaren heeft hij Un UüO roebels bijen ge iincld geen kopek voor zicli zelvtn maar uudeisieri mede die hij zelf opp is t betaakle lie on er kinderen en deelde oen beliocfiigen de j ci men hem gaf s 12 Junij De zaak tusschen Virchowafgeloopen De generaal von IJoon moe iilaatsieii brief van g neemden atgeva ird ile a n den genera ilgeanU oord hebben dat geen verdere vt rk anng van den heerVir aiow verwacht werd Alhier is een adres in omloop dat reeds duizende onderteekeniügen telt waarin Jen hen Virjiiow Kf wordt toevoor den moed waarmede hij liti duel geweigerd envoege aan eeu dwaas vooroordeel geen voedsel geg ve