Goudsche Courant, donderdag 15 juni 1865

regering beschouwd en voor zooveel deze te maken had juist gezien en regt mogt heeten Wanneer het een door de regering geschonken voorregt was dat men daar woonde had ik er vrede mede Er is dunkt mij een redelijker grond en maatstaf te vinden in iets anders waarbij zulk een verschil in lasten waarlijk billijk werd Ik wenschte namelijk hiervoor niet het zieleutal maar dit tot maatstaf aangenomen fe zien in icelke riiaU de onderscheidene steden en plaaheiL door allerlei inütUingen ran Kege liet rijk vorden heroorregt Daaro j zonden in aanmerking komen de residentie de zetels van genestelijk bestuur garnizoensplaatsen academiesteden fmet egards voor Leydeus regtenj zulke plaatsen waar groote maritieme établissemeuten werven e z v zijn kortom alle waar men van den lande onmiddellijk voordeel trekt Men had slechts de millioenen of duizenden te berekenen die daaraan te koste worden gelegd en kon percentsgew ijs bepalen weike verhooging daaruit voortvloeide Nu is de staat hard en onbillijk willende oogsten waar hij niet of karig gezaaid nemen waar hij niet nedergelegd heeft terwijl er dan regt geschiedde Het mogt op den Haag T trecht e z v aankomen men zon zicii dat d iar kunnen getroosten ook in de gedachte dat het inderdaad reeds lang zoo had moeten wezen en dat er op die wij e zelfs nog veel van het niet zoo onmiddellijk voordeel buiten rekening bleef Ik reken er op dat mijne aanwijzing niets helpt Onze natieis daaraan niet gewoon Ch Burgerlijke Stand GOIDA FBOl 8 Junij Johaiiues Jacobu oiiJtre F Kei n tn S J va j i AVna dnk 10 Maria tathariua oujers 1 Boiinecr i M 1 DenkI tü Geertruij ouders liLjkeuljur i cu L vjii lur I i oudtr G iiruijuje eu D iiju Wilhilmin i Maria lh t ii ina ouvl wtil V 0 tKLF FN 9 Juiiij X ppcl 54 j 1 I J Pt ouje Ij 11 ni G C Verziji wed J Gornelisse 65 i l HoogcDf Priiec Dlua 5U oud r iti Rijk 11 ADVERTENT lEN Mag me ee i poolsch dagblad gelooven dan openbaart ii h in de openbare meening in Polen van lieverlede eene verandering ten gnnste van Rusland De ri ssischgezinde partijVuil V lelopoUki zoo sc hrijft men aan genoemd blad nit de provincie Posen wo dt hoe langer zoo grooter en Kusland zouslechts coricessien behoeven te doen b v tot bevordering vanden handel en nat dies meer zij om een groot aantal wankelmoedigen voor zich te winnen De Ostsee Ztg schrijft dit aande onl estendigheid van het poolsche karakter toe dat van heteene uiterste in liet andere v ilt 13 Junij lu de kamer van afgevaardigden heeft heden lie heer Wagner bet volgende voorstel ingediend rrde regeringmoge er naar streven om zoo noodig door afkoop van een ofmeer preie identen de Elve hertogdommen voor de pruisischemonarcliie te ver erven De rappurtetir Tnesten verklaarde zich hierop tegen de annexatie der liertCïïJuminen De hLcr von Iii M ir k verklaarde hierop het volgende het prr£r mina met ui zondering van de installatie des hertogs van Augu5ten urg i = volledig uitgevoerd De installatie zou eiken da kunnen plaats hc jben wanneer de hertog van Augusteuburg ijue a pr ken zal hebben bewezen Doch dit heeft hij niet gtdaan l i de conferentie die ik ten vorigen jarc met hem gehad i eb heelt h j de gematigde vorderingen van Pruisen van de hand gewe en Hij zeide waarom zijt gij in df hertogdommen gekomen Wij hebbea u niet geroepen De zaak ware i k zonder Pruisen tot stand gekomen De annexatie zou het beste ziju voor de hertogdomraen maar zij is niet uitvoerbaar wi gens de oitrname der schuld Xa de verwerping vai Pruisens gtmtti rïe vorderingen is het geregtigd later hoogere eiïcht ii te Q n Florence l i Imiij Het turijnsche dagblad Cavour deeltmede i i i L ri n een ageut van Juarez is aangekomen om gariii lai olii ieren en soldaten voor Mexico aan te v er ven Het r ekert dat de hooiaeu der parlij van handelen te aanhie 1 van cu agent hebben van de hand gewezen Otnnenlanïr OUDA 14 Junij llf n ni cii i = a l icr nit den IJssel opgehaald het lijk van i V i 1 tliipier wonende te Woerden welke zich heden acut omstreeks Iw u f u e iu be chonken toestand had begeven op a schip liggende na ist de stoomboot voor deze stad in het afgeloopen jnr is de vrouw van dezen persoon te Rotterdam over boord gevallen en me ie verdronken De f iecle kamer der staten generaal heeft zalurdag het niitwerp van wet betreffende den accijns op het gedistilleerd wa iruii een groot deel van het equivalent voor de afschaffing iJ r pi H elijkc accijnsen gevonden wordt aangenomen nift aig neene stemmen M Mndag avond zijn van den spoortrein die ten 5 j i i v in Kotierdam vertrok op korten afstand van het station te s Gr ivenhage ecnige wagons gederailleerd Dit ongeval hc ft eeüig oponth jd en stremming in de dienst veroorzaakt doch naar wij vernemen heeft niemand eenig letsel bekomen De rnhemsehe Ct spreekt het door de Tijd medegedeelde gerucht tegen dit de minister van buitenlandsche zaken zou aftreden en tot gezant te Berlijn worden benoemd Vcort s leest men in hetzelfde blad Na afloop van de beii tndeiii g van de wetten op het personeel en zegel zal de voor itter der tweede kamer voorstellen dat de kamer een reces neme en in julij de wetten op de schutterijen en de inkwartieringen discutere Of het voorste zal worden aangenomen is twijfelachtig Vis lie eersie kamer de afschaffing van de geiaeenfe accijnsen en het indisch tar ef aangenomen heeft Zal de tweede kamer intuEschen onmiddellijk het gereed liggende handelstractaat met Frankrijk ook kunnen behandelen In verschillende provinciën wordt van de zijde van de nijverheid een krachtig petitionnement aa i de eerste kamer voorbereid om de wet tot afschaffing van de gemeenten accijnsen te ondeisteunen Zwolle 12 Julij Zondag a s zal men alhier de gouden Iruiiüft ter lier icnkiug van Waterloo vieren Het feest zal hoofdzakelijk bestaan in eenige bekende volksvermaken en besloten worden met een prachtig vuurwerk Te dien einde is een crediet van ƒ 7J0 toegestaan Het plein waar het feest zal plaats hsbhen is voor een ieder a 25 cents toegankelijk Het is te betreuren dat men ook nu nu het toch in waarheid een waar ichtig volksfeest moet zijn een feest bestemd voor allen zontler v iderscheid van r ing en stand weer met entree gelden voor den daï komt larum niet allen vrij Of hebben de minder gegleden minder stof tot vreugde Behooren de nabestaanden van de oude krijgers over t algemeen meer tot de S eldmanneri dan tot de kern des volks Dordrecht lO Junij Heden werd hier in het lokaal de Harmonie de drie en twintigste gewestelijke vergadering iu ZuidHolland van het nederlandsch onderwijzers genootschap gehouden onder het voorzitterschap van den heer J P Goedhart Behalve door afgevaardigden van de verschillende afdeelingen werd de vergadering bijgewoond door de schoolopzieners Bomeyn en Vaillant van tiorinchem en Schiedam alsmede door den oudschoolopziener Heringa thans te Utrecht woonachtig De werkzaamheden in deu beschrijvingsbrief vermeld werden geregeld afgehandeld Het voorstel van het gewestelijk bestuur om vijf afdeelingen aan te wijzen die zich door afgevaardig den bij de bestuursvergaderingen zullen doen vertegenwoordigen om daardoor het getal bestuursleden te vermeerderen werd aangenomen doch een ander voorstel van het bectuur om eea concours voor hulponderwijzers op het gebied der taalkunde uit te schrijven werd met bijna algeraeeue stemmen verworpen Vervolgens werd de afdeeling Dordrecht verzocht om weder voor drie jaren een gewestelijk bestuur te kiezen Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering te Zierikzeo te hoeden werden benoemd de hh J P Goedhart van Dordrecht en van Dijk van Leyden Het voorstel van het hoofdbestuur des genootschaps om wenschelijk te verklaren dat de nieuue spelling zoo spoedig mogelijk op de lagere scholen zal worden ingevoerd lokte belangrijke diseussien uit De bestrijders van het voorstel hielden het verderfelijk voor verdere taaistudie Nog altijd is de spelling niet in staat van wijzen zoo zelfs dat de hh te Winkel en de Vries in 1 laatste twee jaren in sommige gevallen van gevoelen veranderd zijn en het niet te verwonderen zonde zijn indien dit voor ü voltooijing van het woordenboek nog meermalen voorkwam De verdedigers van het voorstel wilden den bestaanden toestand doen ophouden en door het aannemen der nieuwe spelling een einde maken aan de tegenwoordige regerljigloosheid op het gebied der spelling in weerwil der gewigtige bedenkingen die teger die regeling zijn ingebragt Na gehouden diseussien werd besloten de afgevat rdigden op dit punt niet te binden maar hun vrijheid van handelen te laten Om ook plattelands afdeelingen tot het vormen van een gewestelijk bestuur te kunnen kiezen dat tot nog toe tot de stetieii beperkt was werd eene kleine verandering in het gewesteb ik reglement goedgekeurd doch een voorstel om de gewestelijke vergadering beurtelings op verschillende plaatsen te houden werd om geldelijke bezwaren verworpen Na een dankbetuiging van de voorstemmende afdeeling aan den voorzitter voor de leiding der vergadering en aan de honoraire leden voor hun belangstelling in het onderwijs en de onderwijzers v erd de vergadering door deu voorzitter gesloten Wegens noodzakelijke afwezigheid kou d J C va Deventer schoolopziener te Dordrecht de redevoering niet houden Het handschrift door ZEd aan den voorzitter ter hand gesteld las deze de redevoering tot onderwerp hebbende Het verslag van de oprigting van gemeente bibliotheken in den Elzas in Frankrijk besluitende met eene aansporing aan de zuidhol landsclie onderwijzers om zooveel mogelijk werkzaam te zijn om in alle gemeenten volks bibliotheken tot verlichting en beschaving van deu mindeieu stand tot stand te brengen Na de sluiting der vergadering vereenigden zich de honoraire leden met het bestuur en de afgevaardigden aan een eenvoudigen maaltijd waarbij de ernst van deu morgen door gezel ig bijeenzijn en vrolijkheid werd afgewisseld Gorinchem lO Junij Naar wij vernemen zal de herdenking der gebeurtenissen bij Quatre Bras en Waterloo in 1815 in vele gemeenten van dezen waard regt luisterrijk gevierd worden Onder anderen zal in de gemeente Ameide een merkwaardige optogt worden gehouden waartoe groote toebereidseleu gemaakt zijn In vele gemeenten zullen muziek en illuminatie aan de feestviering luister bijzetten Gemengde Berigteo Men meldt dat op Sicilië eeu opstaud is oitgebroken onder de Ic ding van tnte krijgsmakkers van Garibaldi Op het hoofdplein vac Algiers zal een standbeeld opgerigt worden van Napoleon III De maarschalk Ba aine heeft als hmveiijksgeschenk van den keizer ontvangen uijD titel van iitiiug van Oaxaca Prins Napoleon is te Meudon gaan pruil n De stand van den wiiostok is in den Rijngau voortreifelijk De generaal Mellinet is gekozfn tot grootmeester der vrijmetselaren in Frankrijk Het internationale congres ter uithreldiug der statistiek zal in het aanstaande jaar zijne algemeene vergadering houden te Floreuce Bij de heerschende droogte hebbeu in Rusland vele zware branden plaats te Vitebsk werden ruim 300 huizen vernield te Bfirisoff 400 en de stad Koaloff werd nagenoeg geheel door het vuur vernield De onkosten der heiligverklaring der jipanpche martelaren bedragen 52 447 scudi Op het kerkhof Pere Lacba se is men bezig met bet oprigten van eea grafteeken voor den hertog de ISIorny Een iransch marineofficier heeft een vierkant kanon nitgevouden dat eerstdaags op bevel des keizers zal worden beproefd Thiers heeft van den paus een album present In de i Anna Paulowna poldpr is het vb uitnemend gelnkt en wordt ver kocht tegen 5 0 perlunder Aan den landboaT cr B Oskam te JaarsveUl s te Parijs de zilveren medaille en een premie toegewezeu voor de inzenduig van ongehoornde koeijen Te Eerbeek zijn 9 dezer ntgen gebouuenjoor een hevigen brand vernield De heer von jieeft tusschen Folkestone en Londen op nieuw eeu vreeselijk spoorwegongeluk plaats gebod dnnr het derailleren van den trein stortten de wagens van eene aanzieulijke hoogte in het ater en werden veibnjzeld Davis ia niet in boeijen geklonken ïngezouden R ij beleven over het geheel een goeden tijd dien ik ook daarom goed noem omdat men poogt vele dingen beter te maken Onder dat goede reken ik niet het minst de openbaarheid waarmede in vergelijking van vroeger de dingen worden behandeld Men kan zich bekend maken met genoegzaam al wat in den lande wordt behandeld De regering blijkens hare officiële jrganen wil dat het volk daarmede bekend worde Maar ook aan dit voorregt is een pli t vast namelijk deze dat men aanwijst wat er soms over het hoofd wordt gezien of waar niet de juiste weg wordt ingeslagen Zoo trof mij iets wat ik bij de behandeling onzer belastingwetten door geen minister geen lid der kamer ook maar aangeroerd vond en wat toch wel degelijk in aanmerking had moeten komen Men vond het onbillijk blijkens de in grootere steden verhoogde aanslagen voor het personeel dat alien waar ook gevestigd in gelijke mate zouden deelen in lasten Eene amsterdamsche of rotterdarasche deur of venster was meer bezwaard dan eene drentsche of geldersche Nu mogt dit in zooverre billijk wezen als men in die hoofd of koop teden wel geen helderder licht of zuiverder lucht daardoor ontving maar men er altoos méér door zien en uit of inlaten kon ik heb mij □ ooit kunnen voorstellen dat het van de zijde van s lands OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING te ZEVENHUIZEN ten overstaan van den Znid Waddinxveen residerenden Notaris X MOI EX AE De veiling op woensdag 5 Julij de afslag op woensdag 12 Julij 1 J5 beiden des voormiddagsten 10 ure in het Raadhuis van en te Ztrenhnizen van Eene hechte en sterke BOUWMANSWONING bij uitstek goed ingerigt en in soliden staat voorts schuren drie hooi of kooriibergcn tuin boomgaard erve en grond staande en liggende op den Eendragtspolderdijk achter het dorp en binnen de gemeente van Zevenhuizen alsmede omstreeks 39 bunders uitmuntend goede en goed bebouwde WEI HOOI en BOUWLANDEN liggende zoo in den genoemden Eendragtspolder als in deu Zuidplaspoldcr binnen Zevenhuizen voornoemd aan of zeer nabij voorschreven woning en een hecht en sterk HUIS thans zomerhuis met schuur waarin karnmolcn en nog een SCHUUR staande ten oos en van de eerstgemelde bouwmanswoning Eerst in perceelen en daarna in combinatien Te aanvaarden de bouwlanden met het ontblooten der schoof de weilanden met Kersmis 186 5 en de getimmerten met Mei 1866 Betaling der kooppenningen 15 September 1863 Mies bij geaffigeerde billetten in het breede omschreven Zijnde alle inlichtingen te bekomen aan het kantoor van den Notaris A N MOLENA H opgenoemd I Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te goüda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kau contant Zuiver overgehaalde JENEVER ïi i lif per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a+fi o o P r kan 57 cents inl BRANDEWIJN 4C2 io o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GotD i 14 Juni 1S6Ó Herinnering aan WATERLOO Vierhandig karakterstuk voor Pianoforte door C A Beandts Blus ƒ 1 50 WaterloomarsA voor Piano forte tweehandig door Maestuo Dol isisi 0 20 i e Neérlands bloed en Wilhelnms Transcription für Piano forte von D Krcg ƒ 0 15 Voorhanden bij A BRINKMAN te Gonda Absliaubbin s of Anli ftliuniallsche Watten Den lijders aan Rhumat k orjt herinnerd dat de zachtere weêrsgesteliheij hun eene uitmun ende gelegenheid aanbiedt om van hun lijilen verlust te u orden door de audv riulmg iler Abshaubbin S cf Anti Rhumatische Watten poriin der huid lu liet i i it h Lj ontsloten zijnde gevtn l heid een krachtiger inwerken g ne i 1 jdende bestanddeelen dezer W itteti deeien van het ligcii iain IV l SCOïl oo laag n ene Men T der ge eekende ir men e echte ïenezing Het pakje met gel ruiksleclils 30 tent etn pr is dat niemand zich el iif proefuening mag laten lert i lette voor ii op de ondenci leibilletten door den oi Hoofd Depólhouder te Dantlers niet verzekerd is Watten te bekoinen die van het Rhumatitk bf erki ni eii A BRKLTVELi A Hool J OepAlhonder te DiLFT En verder bij T A G v iN ÜETH CoHda Wed BO i lAN A I IIINS 7w G WlLHEl MrS r T V UEN UIL viw Geb KAil lNc J j l e i dOL UkAI i B j l J H kKLLKIl S dterdam es e p A KElJ NOORiT 0 S j i En meer bekende depots in ons Rijk