Goudsche Courant, zondag 18 juni 1865

Peze urlijk5i be bem ging heeft ten doel het expeditie porps op zijn sterkte te houden niet het te vermeerderen De spiansche d igbl iden meiden dat de plannen der zamenzweerders te Valencia strekten om de dynastie omver tewerpeo en Spanje met Portugal te vereenigen Elf burgers enacht militairen ljn voor de regtbank versclienen De directeuren de redacteurs van het te Valencia ver chynende progressistische d ngblad zijn gsarresteerd De kapitein generaal Villalongais afgezet en te Valencia vervangen door den generaal Mikenna De wetg In den loop der discussien ma kle de heer Kergueve gewag van de onlangs te Toulon gedane uitvinding waardoor zeide hij her bouwen van gepantserde fregatten nutteloos wordt gemaakt en welke eene eeuw van algemeenen en voortdurenden vrede doet voorzien Weenen l J mij Gedurende ie afgeloopen week is geen dag voorbij gegaan waarop de miuistcrn ad niet is vergaderd geneest Heden wnnit niar men b P t osn l b nei raad gehouden om den kei er mededeeling te doen vai Jn uitslag der jongste beraadslagingen over de sleeswijk holsteinsche kwestie en andere punten van overwegend belang 15 J niij Er wordt met crooten ijver gearbeid aan hethersteilen van het buitenverblijf Miramar in de nabijheid vanTriest vroeger bewoond door den aartshertog thans kei erMaximiliaan Tin be iijze dat de gezonde staathuisbondkundige denkbeelden ttn aan ien van den vrijen handel ook in het protectionni=ti che Oostenrijk veld wirnen dient dat zich thans te Weenen eer e vereenigirig heeft gevormd met liet doel om diedenkbeelden overal in het land Ie helpen verspreiden Aan hethn fd di r vereenigii staan hoogst aanzienlijke mannen Deui gave van periodie p ïP ehrif eu en bijeenkomsten zullen aanhel doel dienstbaar gem iakt i orden Berlijn 15 Juhj liet rapport der commissie van de eerste kamer voor het bu L et ïiCtö stelt voor Het ontwerp budgel zoo als het door dr tuceue kamer is vastgesteld te verwerpen en aangezien volgens art 09 der constitutie geen budget is tot stand gekomen ile regering Ie ver Ofken tot heil des lands de uitgaven benoodigd om in een geregelde dienst te voorzien vast te stellen en K kondigen Oimicnlonö 0UD r l7 Juüij Heden wordt de verjaardag van H M de koningin gevierd door het houden van parade het uitsteken der vlaggen enz Morgen vieren wij het vijftigjarig jubiliï van de bevestiging on er on fh uikeli kheid door den slag van Vaterloo Op ue markt is van wege de gemeente de muziektent opgeri2 l d iarin zal zich na alloop der godsdienst oefening bij atv if li g doen booren de muziek der schutterij en die van den si f van het 4 regiment infanterie Alierv egen zijn de vlaggen uitgestoken en de aanstalten ema ikt tot eene aigeLueeue illuminatie Ook hier verkeeren allen in blijmoedige stemming en herdenken met dankbaren zin liet vele goede dat Nederland gedurende eene halve eeuw genieten raogt onder het bestuur van geliefde vorsten bij toenemende ontwikkeüng en verhoogde bloei in de dingsdag gehouden zitiing van de tweedekamer der stalen generaal wegens ongesteldheid van den minister van financiën de verdere discussien over hel wetsoutHerpbetreffende de personele belasting waren verdaagd zijn in dezitting van woensdag al de aan de orde gestelde ontv erpenvan mindere belangrijkheid afgedaan en tevens met iü legen2C stemmen besloten om een kort reces te nemen Men verzekert dat de tneede kamer der slatengeneraalreeds legen 4 of 11 juhj aanstaande wede zal worden bijeengeroepen tot hervatting van hare nerkzaamheden De gemeenter iad van Ams erdam heeft in zijne zitting van donderdag een hoogst belaiigi k besluit genomen Ofschoonburgemeester en weihouders ht vu irsiel hadi en gedaan tot hetindienen van een adres aan de eer c kiiner ter ver verpingder el op de plaatselijke aceijiiseii erd dit voorstel door denraa 1 met l j ejen 1 1 stemmen ver vorpen Men zal nu spoedig i ernen en wat ervan de turfperserijte vtrwachtcii i want aa her aiiuelosche kanaal zijn lot dateinde A stoomkeiels aangekomen Wanneer h t spoor vanAlmelo Salzbergeu ge pend zal zijn aarsehijnlijk 1 augu jtus kunnen de H inovenmeu daarvan gebruik maken tot aanvoervan ttiif welke bij hen haarseh is Men leist in de GoesscLe Courant Ofschoon de tneedekamer nift grujle nieertierlnid tie voorgestelde wij igintren inde geinee t tt i innam en meniije stem ten voorderle daarvan leh lipj i oifi giat men noi voort de publieke opinie daartegen in te nemen waarschijnlijk in de hoop dat eenigen invloed hebben zal op de stemming in de eerste kam en zeker om de natie tot ontevredenheid te wekken over we telijke bepalingen die zoo de eerste kamer ze ook aanneea spoedig in werking zullen komen Wij willen niet uitweidt over hel onzedelijke van die handelwijze die iedereen in tt oog vallen moet maar wel wijzen wij op de drogredenen dj er gebruikt worden om bet doel te bereiken Zoo wil men o a doen gelooven dat er in plaats van weerzin tegen de plaai selijke accijüsen ingenomenheid zoude bestaan met deze beiem merende en drukkende belasting De oppositie zegt louieii er waarlijk tegen de plaatselijke verbruiksbelasting zoodanige antipathie bestond dan zou de publieke opinie zich ook in de gemeenteraden doen gelden Die bewering rust op eene dub Gele onwaarheid Vooreerst zijn de voorbeelden daar van ge meenteraden die niet alleen tegen het behoud van plaatseLiLi accijnsen zich verklaarden maar die ze werkelijk hebben af e schaft Viij hebben slechts te wijzen op de stad onzer inwoninir iMaar dat zoo velen tot die afschaffing nog niet zijn ovc e gaan dat bewijst nog niets voor de publieke opinie In véle plaatsen heeft de publieke opinie zich uitgesproken bij monle van enkelen in den gemeente raad en hier en daar hebben de verkiezingen het duidelijk bewijs opgeleverd dat de publiete opinie zoodanige afschaffers weuschte Voegen wij er bij dal in menige gemeente bijzondere omstandigheden vrees voor doortastende nieuwe maatregelen en dergelijken hebben bijgedragen om de toepassing van een overigens geweuscht begiDsel te verlragen En eindelijk mag men het als bewijs dat de publieke opinie wat nders wil doen gelden dat schier in elke gemeenteraad zich stemmen voor het behoud der accijnsen vet hellen t W ij zullen niet oordeelen over de drijfveren tot dï behoudzucht maar meenen te mogen stellen dat die mees waargenomen wordt bij degenen die de verbruiks belastij het minst de directe belasting het meest gevoelen Men tlce vrij een beroep op de publieke opinie en late ook de nerinjdoende stand de nüddelklasse zich uitspreken en wij twijfel er niet aan of de uitkomst zal leeren ook bij verkiezing vu leden voor den gemeenteraad dat de meerderheid met het n aangenomen beginsel der gemeentewet instemt In ieder geval is de bewering der oppositie eene van die groote woorden waarvan zij zich gretig bedient om tegen de regering de sleromcs te doen opgaan maar die gelogenstraft worden door ieder ilie nadenkt en op de werkelijkheid let Zwolle 16 Junij In eene gehouden raadvergadering iten gevolge eene ingekomen missive der cliristeiijke afgescliciden gemeente en eene dito der r c gemeente inhoudende be zwaren om zondag a s de Waterloo vreugde te doen plan hebben besloten het reeds a ingekondigde feest tol maaudi a s uit te stellen Evenwel zal er zondag middag ten 1 uu parade zijn zoowel van t garnizoen als der stedelijke schutterij Na afloop hiervan zullen de officieren der schutterij zie beiasten met de collecte voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in Nederland Nijmegen 16 Jnnlj Hoe meer de werkzaamheden ma de spoorwegiijn Nijmegen Cleef vorderen met des ie meer verlangen ziet men de opening in augustus Ie gemoel eene opfning waardoor twee steden mei heerlijke omstreken ulitii verbonden zijn De Waterloo feeslen zullen hier zoo als elders op de gebruikelijke wijze gevierd worden Den 10 julij zal zich het corps grenadiers en jagers oniler den welbekenden kapelmcesttr E C Dunckler op het valkenhof doen hooren Gorinchem 1 j Junij Door den De groole verandering van het neder die aan october da 5 doet denken heeft dan ook eene groole stoornis van groeikrackt tfi gevolge waardoor de moeskriiiden en zelfs de veldvruchien beginnen te lijden Inzonderheid is dit het geval met de erntf en lioonen die geel worden en zoogenaamd gaan noodbloei nOük voor de late atirdappelen is regen ten hoogste nootiigofsclioon de droogte den goeden smaak der vroege soorten cel I l pvordcrlijk is De hooilanden zijn er erg aan toe zij hebben j een oor aanzien eu zijn zeer dun bezet Dientengevolge stijgt op de grasveipachtingen het hooi als met den dag in prijs Deventer 13 Junij in de vorige week had alhier de vergadering plaats der gewestelijke vereeniging Overijssel vau t nederlandsch ondernijzers genool schap Deze vergadering onderscheidde zich in sommige opzichten van de vorige z J werd geopend met een voorlezing door den heer inspecteur t lager onderwijs in Overijssel den heer Kreenen Bij h onderwijs toch alle dressuur te vermijden en degelijke waarachtige cntnikkeling op den voorgrond te stellen door cfn uiterlijk vertoon van sergeantachtige schooltneht toch de zW niet de deur uit te jagen tegen dit alles meende de heer in spcteur te nnelen waarsc iuwen Tot afgevaardigde naar de algemeene vera adering te Zierikzee werd gekozen de heer J A Kansen die bepaald ia last heeft om tegen het voorstel van t hoofdbestuur te stemmen dat middelen wilde in t werk stellen om de invoering der spelling in t nieuwe woordenboek gevolgd krachtig te bevorderen Men was van oordeel dat het spellingplau nog op te losse schroeven zat dat de redactie getoond had in korten tijd haar eigen opinie te kunnen verwisselen en schoon men niet vreesde dat in t woordenboek v i t eens gemaakte plan zou worden afgeweken meende men het toch voor zeer ligt mogelijk te moeten houden dat de redactie voor zich zelve lot andere inzigten kwam Men wilde liever aan de onderwijzers zelven overlaten te meer daar men het als zeker meende te mogen houden dat ook bh inspecteurs geen middelen zullen aanwenden ten voordeele der invoering van het lieuwe spellingplau JBOSkOOp 15 Junij Ook hier z d de overwinning Mj Waterloo feestelijk worden herdacht Aanst maandag 19 dbzer zal de rederijkerskamer ApoUo eene openbtire uitvoering geven die ook voor fiieüedea toegankelijk zal z jn tegen een matigen entreeprijs en waarvan de opbrengst zal worden uitgekeerd aan de behoeftige oude strijders in de gemeente aanwezig Een daarvoor exprco elijk vervaardigd gelegenheids stuk getiteld l i irt en lauweren zal ten tooncele worden gevoerd hetwelk nog verrijkt is geworden door een inlerniez zo vervaardigd door onzen geachten dorpsgenoot en waardig lid der kamer len heer P Mnnk zijnde een toast aan de oude strijders van I IS Bij deze soiree zullen de oud militairen uit dien tijd worden genoodigd waaronder zich ook bevindt onze veel geachte burgemeester Tholen indertijd officier bij de rijdende artillerie Voorts op dingsdag den 20 feestelijk onthaal derschoolk n optogt muziek van het 4 = reg inf vuurwerk en and makelijkhedcn De aardbeziën oogst is dit jaar verre beneden het middelmatige terwijl door de nachtvorsten tijdens den bloei vele vruchten zijn verloren gegaan doet het koude zomerv eêr in de laatste dagen aan het rijp worden niet veel goed Deze vrucht die anders nog al vrij lang aanhoud zal dit jaar spoedig gedaan zijn zoodat de liefhebbers zich zulicn moeien haasten willen zij nog van deze heerlijke vrucht profiteren UITTREKSEL uit het verslag van den toestand der gemeente Gouda in 1S04 De bevolking bestond op 1 januarij 1864 uit 1 5077 zielen en op 31 december uit 1 Ï35 2 dat eene vermeerdering aanwijst van 275 zielen Er wcrdeu 607 kinderen geboren dat is G2 minder dan in het vorige jaar e sterfte was 605 en wel 1 b meer dan in lh6o waaronder 211 kinderen beneden het jaar en 14S van 1 6 jarei en 21 per onen luven de bO ja ir De oudste der overledenen nas eene vrouw van 91 jaren 153 hunelijken 19 meer dan in hei vorige jaar werden voltrokken voor 74 werden bewijzen van onvermogen afgegeven er werd ééue echtscheiding ingesch even In dit j iar bedroeg het getal kiezers n ieden van de stalen generaal en van de provinciale staten 403 en voor leden van len gemeenteraad titjli liet hoofilkiesdisirict Gcuda voor de verkiezing van leden van de tweede kamer telt 3416 kiezers dat voor de provinciale staten 17b5 De toestand der gehimiddclen was vr gunstig de ontvangsten overtroffen de uitgaven met ƒ 1S7G2 57 De ontvangsten en uitgaven worden opgegeven tot 15 april 1865 waarouder men opmerkt De opcenten op s rijks directe belasiingen ƒ 7974 44 Het biun gedistilleerd 20803 ij De likeuren 1292 58 De wijn 6158 93 = De overige heffingen rctributien enz 81127 05 Het totaal der ontvangsten bedroeg ƒ 172299 12 Ouder de uitgaven vinden wij Huishoudelijk bestuur ƒ 23130 38 Voor erkeo en iurigt van openb bestuur 19006 85 Koslen voor eigendommen en de deswege ver jhuldigde lasten 22739 95 4 Voor invordering van pi belastingen 5014 78 ü Openbare veiligheid en brandweer 16137 02 PI gezondheidspolilie 033 47 Onderwijs kunsten en wetenschappen 28048 12 Armwezen 28128 23 Eenten en aflossingen 8711 1010 Diverse 1986 61 153 336 35 Tol ial der uitgaven Op 31 dec jl bedroeg de schuld der gemeente 43000 rentende 4 pCt doch bezat de gemeente een kapitaal van ƒ 85000 21 2 pCt en ƒ 17800 3 pCt nationale schuld In den loop van 1864 werd het gabouw van het gymnasium afgestaan aan Let rijk ten einde daarin te vestigen eene hoogere burgerschool iet driejarigen cursus Het voormalige tuchthuis publiek voor afbraak verkocht heeft opgebragl ƒ 7375 De lokalen bij hel kantongeregt in gebruik zullen voortaan ƒ 300 huur opbrengen Vervolg hierna Gemengde Berigteu Men io Pruisen bij de kiezers aan huis de stembületten ophalen De stedelijke raad te Munchen stelt 100 000 fl beschikbaar voor ren standbeeld an koning Masimiliaan II Vit Petersburg bengt men dat alle bclaniirijke wachtposten eu Kazernen te Panjs door eeo ouderaardschen telegraaf zijn verbonden De tultan is grootkruis van di ii mesicaanschen adelaar ge orden Sedert la4 2 aju 2 millioen th besteed aan den opbouw an de hcofdkcrk te Keulen tot de üUooiji g lï nog ruim zooveel Doodig Eerlang verwacht men f ea nieuw haudc i veriïrag mcc verlaagde regtcn tus chLQ Frauknjk en Spacj De kaïiSUerzameling vau ds Moray beeft ï j millioen fr opgebragt De op=tand ia Algerie zal tldra ten emdc ziju De bank van Kog laud het ft 15 deztr haar disconto verlaagd tot 3 pCt De uit Frankrijk te vcrztiiiii n versterkingen oaar rilexico zullen aanvulliugen genoemd Wurdou In Pi rzie behelpt men zich met drie mmi ttrs oorlog buiten zaken en financiën rnnk ijk uil de Kaapverdische eilanden au Portugal oTtraemen Over deu OLdcraardsrhen poorw g ie 1 ondrn zijn r p dt n tweeden pinksterdag 83 44Ü personen vervoerd Twaalf korthoornige koeijen ziju iaiüimeiaiid verkoe it voor ruim 7S duiztnd gulden Napoleon laat te t rsaiIlLs ecu mantu rtu standbeeld opngten a jr Lincoln Dam s m ggeen Te Berlijn wordt de 50ste Vergadering van den Gemeenteraad Zlttintf van Vrijdag Voorzitter mr A A an Btic Tegenwoordig ziju de hh de Gravt ini i Gennep Ijraggaar eu van Straati n De hr l uv i de beraadslagingen De bh Diooglecvcr en Kis gegeven dat zij door auibtsbeziubtdt n v rhinderd I t notulen van het veihuudeide i Mtiii goedgekcui d Gdezeu en voor not wordt aantr j ecu houdeude goedkeuring van het v i d r schutterij dienst Ihüó voor uirg iv h Mtde woi dl vüor not aangencneii i r waarbij nr idc gotdgek urd het t vtrdr bruik z judt stukje gronds van den hr Op eeu adres van dtn hr vau d r K met het advies der comnn ie van Lo e 25 centen s ja r in enpic it i vierkante cl grtt zende a in vw hu n A De lekeuiug en verautnourditig vau huiszitteiide armen en oude maiiULL handeu etiier j t r Ou le coniiai = e De comiai sie btla t giwe t met h t d d schutterij over lbtl4 ad cit U de rekcniug en bfscheidtn wordt ter v De B detlt i Ld dat de arroiidi =cm f commissie vau liquidatie der vnr nalige u de gemeente ontzegd heeft ot Aan de orde is de oatworpen algemeeu alle vroegere dergelijke vemnleningtn zuil De ver cliiileiuie artikeUii wordu z al bidangiijke wijziging votiral in d Er wordt m opgenomen de bcpal m t uitzaniering op marktdij ï l meer geoorloofd zal ïijn ik t i £ cn voürslel vau deu heer K n p n politie vcrordening w w i nclijkeu ataat van dronker p het bijval Tot leden van het bureau i jr in den gemcenter i d wd iVi i J plaatsvervauiicr de hh Ki Hierop ïia gt durende i I n raadslaagd g at di ver i s Marktberigten Gouda 15 Jnnij ï irup i o V p U f 2 Jh Wi 2 per mud ƒ G S OO Roï re InUn s h ƒ landsche f3 i i 25 GerM i n a 5 H iver e = 1 Boekweit Fmnsche per 210ü ned ƒ 1 Noor iur r n he 20U Erwten ƒ G 50 a ƒ Bruine boouf a 1 i ƒ 13 Paardênboünec ƒ 5 90 a n 20 Dni ebooiien ƒ l o n ƒ 7 l e veem nkt met weinig aiiivoer tnmr vinacrpn h n iel vette sjhipen en iammeren seocht je ijk mede mrigere varkeus K as 60 pariijen pnj f h f 2 ïoeboter 1 10 i ƒ 1 1 WeiKoicr r O i n ƒ 0 96