Goudsche Courant, donderdag 22 juni 1865

f 865 ü 337 Donderdag 22 Junij Delft 13 Junij Heden ter graanmarkt weinig handel de prijzen niet slapper Zeeuwsche tarive ƒ 7 60 a ƒ 8 40 Westl ƒ 7 50 a ƒ 8 20 Eogge 3 23 a 5 75 EU zomergerst f A fi a ƒ 4 00 Westl ƒ 4 40 a ƒ 5 S0 Aan st ids waag gen ogen van 9 15 junij 42 1 103S S Oü 5ti 16 bo er te zamen 230 J0 ned B Boter ƒ 0 ƒ 5S het werde ƒ 1 23 a ƒ 1 43 per n ü Londen 12 Junij Granen j r g u rwe bragt vurige prijken op vr stil en onveranderd gerst met weinig handel fn haver Ö d 1 hooger Aan oer van 5 10 junij 837 r inl en 39314 qr vr tanie 425 qr inl en 44ö2 qr vr gerst en 363 qr inl en 2S350 qr vreemde haver Aan de veemarkt van heilen waren aangevoerd 4560 runderen 370 kalveren 26130 schapen en 410 varkens A oorbeste runderen werd 5 2 voor do schapen 6 2 pr steen betaald 13 Junij Boter I riesche 9b Kampen en Zwolle 92 a 93 Groningen 76 a 80 Emden en Leer 72 i 76 Tersev S4 i 94 Morlaix 72 a 74 Kaas Edam 5 0 a 54 Gouda 40 a 45 Derby 48 a 50 Kanter 26 a 27 14 Junij Granen Eng en vr tarwe stil op vorigenprijs gerst in een doen en haver grif verkocht Aanvoer van 10 tot 13 junij 290 qr inl en 13260 qr vreemde tarwe 3080 qr vr gerst en 120 qr inl en 14240 qr vr haver 13 Junij Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd1290 runderen 1150 kalveren 13170 schapenen 270 varkens Voor beste runderen verd 5 2 voor do kalveren 5 4 voor do schapen 3 10 en voor do varkens 4 8 pr steen betaald Burgerlijke Stand OUDSCHE COURANT GOUDA Gebokü n 13 Jnnij Jacob ouders C de Jong en C de Zeenw OvtFLtJJEN 4 Jaiiij D van Oosten 24 j p van der Lek 41 j Ij J S Opterhcek 78 j M W Aberscb huisvr van J kooi 66 j Gehiwi 14 Jumj G Scbot en A Spraijt C Seboondemoerd ea J J v tit Gelderen SCHOONHOVEN Ingeschreven van 2 tot en met 9 Junij 1865 Glhouen Maria Geertraida Adriars ouders J de Jong en J il Cok 0 tItLED V Langerak 7 m T C van de Buut 10 d OUDE WATER Ingeschreven van den 7 tot den 13 Junij 1S05 Bf ij en Itose Leonije van Praag geb van Praag z Petronella Cornelia Konings geb Merks z 0 tBLLijiN Eva Verweij gehuwd met Jobaunes van Puffelen 50 i Gijsbert Ha Kompier 7 v Brand Harde eld 2 j Uitgave vnn A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 ADVERTENTIEN sJ2 eiicJ Ondertrouwd T A TUIER W J J M VINDE KlSTEEl EN var Gouda met C D VKIEXS Rotterdam 15 Junij 1865 5i5 y itC ü t 5 w VC ji C 5ï C Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader Behuwden G rooi vader de Heer JOHAXXES STEPHANUS OriERBEEK Apotheker alhier in den ouderdom van ruim 7i Jaren GoLDi Uit aller naam l j Jiiiiij 1SG5 O KOEMAN Benevens vele soorten ordinaire en fijne Likeuren alles puiKe kwaliteit is thans bij den ondergeteekende te verkrijgen een morgendrank onder den naam van WATERLOO LIEEDR die zich minder aanbeveelt door zijne sterkte dan wel door voortreffelijkheid van bouquet en smaak Vrijs ƒ 1 de Flesch 50 Cents dehalve Hooge Goutce C MESSEMAKER Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeenteaccijns bij e ne hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiser overgehaalde JENEVER a 46= j o u per kan 59 euts Jenever i soort Moutwijni a462 oy p kan 57 cents iid BRANDEWIJN 46V O o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterktenaar evenredigheid GorcA 17 Juni 1865 i Te KOOP Opregte Gronioger Rock in t Groot en Klein bij E N PUUK op de KLEIIFEG Een Handelshuis Zoekt ia betrekking te komen met iemand die zich verbinden wil tot vasten prijs gedurende het geheele jaar s w ekeiijks eene hoeveelheid £ aas ter uitvoering te leveren Opgaven ra co onder motto Melkaas bij den Boekhandelaar 1 C HOOG te Rotterdam Bengaalsch Vuur Verkrijgbaar bij den oudergeteekende doch volgens de daarop bestaande verordening alleen erkrij baar vóó Zonsondergang J B PEETERS Jz VOOR m GILDEX ontvangt meu in den BOEKHANDEL van B L an DAil t Katupen een i keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platan £ rin n franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes van 15 20 25 30 I 35 40 45 50 55 60 65 70 en 75 Cenis per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verk ijgen in de onderstaande depots Aisen bij J O vap Houten Gouda bij A Brinkman Grmiinijen bij H W van der Kamp Goei bij E Kleeuwens Zoon rurmerend bij L G Post Aanvragen om depot a eo De plaatselijke Commissie te Gouda van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning vau de gewapende dienst in de Nederlanden heeft het genoegen mede te deelen dat het bedrag d r inschrijvingen ten behoeve van genoemd fonds beloopt ƒ 130 215 Voor die giften dank leggende spreekt zij tevens haar vertroun en uit dat de opbrengst van de algemeene jaarüjksche Collecte OJ aanstaanden Maandag aanzienlijker zal zijn dan vroeger op dat het Hüofdbestuur in de gelegenheid worde gesteld vele Oudstnjders die sedert Jaren te vergeefs op onderstand wachten met eene gratificatie te begifiigen Gouda 17 Junij 1865 De Commissie vooru N IJZEXDOORN J DROOGLEEVER FORTUIJN Prijzen der Effecten A MSTERDAM Vrijdag 16 Junij Laagste 1 Hoogste koers koers 62 ic 62V 73 8 97 V2 145V 40 471 4 gsVs lOül 8 85 4 89V8 Vs 1931 2 eoVs 30171 79V8 fii i B9V8 49Vi6 ISi is 67 HV16 727 8 237 8 I Gebleven koers 97 146V4 7Via 97 4 1453 Il 95 851 2 194 6ÜIV16 30lV 6i 491 4 67V2 74V8 73Vi6 24 pCt Ned v sch 21 3 dito 3 dito i Handflm op resc België Roths 2V2Spanje obl 2V4Portugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1828 29 5 d f serie 5 d Lond 1862 5 do Amst 1864 5 l Am3t 1860 41 2 iaud spoorw Oost Metall 5 pCtdito dito 2Vj d renteAmst 5 d n it 1854 5 d inzi v 1864 5Italië Amst 3 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1831 6 73Vi d 13S2 Mexico 1851 3 BueVdrukkenj van A BRINKMAN j 6K Cüuraat verschijnt des Donderdags en Zondags Ta de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pgprija per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 pe inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens tea 11 ure 6utteniand London 17 Jung Berigten uit Kew York van 8 junij melden dat de voorwaarden waaronder Kirby Smith capituleerde dezelfde zqa als die van de capitulatie van Lee De eouvemear van Zaid Carolina heeft zich overgegeven De minister van marine heeft beroleo dal de atlantische vloot van 600 op 90 schepen zal worden verminderd Volgens eene verklaring van den minister van financiën bedroeg de staatsschuld der ver staten op 1 jnnij 2 635 000 000 de rcute bedraagt jaarlijks 641 3 millioen dolbrs de voorraad van munten muntmateriaal 60 000 000 dollars het uedrag der in omloop zijnde bankbilletten 659 000 000 dollars Het gerucht der aftreding van den minister van oorlog Stauton wordt tegengesproken Het hoogverraadproces tegen Davis zal iu sept beginnen 19 Junij In het huis der gemeenten w ordt beraadslaagdover de drawback der suikerregten waarvan de strekking ison dit onderwerp iu overeenstemming te brengön met hettractaat dat onlangs tusschen Engeland Frankrijk Nederlandet België is gesloten In de City heeft het een zeer gunstigen indruk gemaakt dat do bank den koers van het disconto tot op 3 pGi verlaagde Waarschijnlijk zal deze maatregel er toe bijdragen om eindelijk wat meer leven in den goederenhandel te brengen di3 zelden 100 lang zóó lusteloos bleef Met de Atrato te Southampton aangekomen zijn tijdingen uit de W Iudien ontvangen loopende van at Thomas tot 29 mei waaruit blijkt dat de spaausche vloot voor Chili aanzienlijke versterkingen heeft ontvangen De eischen van Spanjehadden aldaar geene geringe ongerustheid veroorzaakt te meeromdat men er slechts onvolkomen mede bekend was Men wistalleen dat een van de eischen inhield dat de forten van Chilide spaansche vloot voortaan moeten salueren hetgeen dezeweigeren te doen Wat Peru betreft hadden de regeringstroepen de opstandelingen te land en ter zee met goed gevolg aangetast De laatsten namen na een korten tegenstand de vlugt de versterkte punten van Arica in handen der overwinnaars latende 20 Jnnij Overal in ons land is de aandacht thans na enoe alleen gevestigd op de ophanden zijnde verkiezingen Men is algemeen van gevoelen dat de ontbinding van het tegenwoordig parlement gevolgd zal worden door eene grootestaatkundige voorstelling zooals sedert jaren in ons land nietheeft plaats gehad De tories zullen geen poging onbeproefdlaten om aan het roer te komen en de aanvoerders dier partijkoesteren het volste vertrouwen dat zij in die pogingen zullenslagen Hoofdzakelijk steunen zij op de verdeeldheid die onderde gelederen der liberalen heerscht doch het is meer dan waarschijnlijk dat zij zich daarin teleurgesteld zullen vinden daardeze laatsten nu de crisis nadert en het gevaar meer nabijkomt langzamerhand met met eensgezindheid beginnen tewerken n de onderlinge grieven vergeten ten behoeve van hetalgemeen belang De kiezers beginnen nu ook meer en meer e begrijpen dat het resultaat natuurlijk grooten invloed zaluitoefenen niet alleen op de binnen m ar ook op de buiteniandsche staatkunde die Engeland voortaan zal volgen Degroote meerderheid van ons volk zal het voor het welzijn enden vrede des lands hoogst wenschelijk achten dat het tegenwoordig gouvernement aan bet bestuur tilijft en dat wij zoolangmogelijk bevrijd blijven van een torj bewind Alleen de radikaleu wenschen naar eene verandering in het ministerie omdatzij alleen daarin eenige hoop meenen te zien voo die hervormingen waarnaar zij sedert de laatste jaren onvermoeid dochvruchteloos gestreefd hebben En toch is het hoogst onwaarschijnlijk dat een n nisterie Derbv Disraèli meer dan het tegenwoordig couvernement zou doen om de radicalen tevreden testellen en hervormingen in te voeren Het tegenwoordig kabinet heeft zich wel is waar aan groote nalatigheid schuldiggemaakt en de beloften geschonden die het heeft uitgesproken De prijs der Advertentien van ééo tot les regels met inbegrip van het zegel is SO C t oor eiken regel daariKiven 10 Cent Biiitengwoue letters wordea bereken naar plaatsruimte om aan het bestuur te komen doch het kan daarentegen uiet woi iien ontkend dat het gouvernement ons land veilig en zegevierend door groote moeijelijtheden heeft geholpen en den vrede met vreemde mogendheden heeft weten in stand te houden in de meest hagchelijke oogenblikken waarin La torv gouvernement Engeland waarschijnlijk in den oonog zou hebhen gewikkeld Onpartijdig geoordeeld neeft onze natie zich omtrent de tegenwoordige rïgenng niei te beklagen De staat van s lands financicn is bloeijeud de m rderheid van het volk is tevreden de betrekkingen met andere lauden zijn bevredigend en om dien staat van Zakea te blijven behouden zou de natie nie beter kunnen doen dan bij voortduring haar vertrouwen £ sehecken aan een liberaal minislerie dat in ieder geval hare belangen de eer de waardigheid het welzijn en den voorspoed des lands beter zal behartigen dan een tory gouvernement De uitsljg van de ophanden zijnde veikiezingeu zal spoedig leerci waaraan onze natie de voorkeur geefl De aftreding van den heer Stanton minister van oorlogin het kabinet te Washington wordt te cordeelen naar deberigten uit New York al meer en meer waarschijn ijk Zij die voor eene milde toepassing van bot regt des overwinnaarszyn zullen zijne aftrediug met een levendig genoegsa ien want Stanton vooral is vcor eeae strenge toepassing van datregt Buitendien is hij ook als minister van oorlog weiniggezien Dit is elfs zoozeer het geval dat de generaal Sherman bij de grooie militaire revue die onlangs te Washington plaatshad geweigerd heeft de hand aan te nemen die de ministerhem aanbood en Sherman nerd hierbij door de publiekeopinie in bet gelijk gesteld Se omstandigheid dat de aftrediugvan Stanton waarschijnlijk wordt geacht werkt het vermoedenin de hand dat de heer Johnson een ruim gebruik van het regtvan gratie zal maken waarvoor hij in zijne bekende pro lamatiede deur open gelaten heeft En inderdaad hij kan knaüjkanders handelen Volgens de World toch bedraagt bet aantalvan hen die iu deze proclamatie van de amnestie uitgeslotenzijn niet minder dan 175 000 personen De heej Johnson heeft reeds uitgemaakt dat Jefferson Davis niet voor den krijgsraad zal teregt staan maar voor het civile hof te Washington Parijs 17 Junij In het wetgevend ligchaam heeft de heer Dupuy de l Home in antwoord op eei c vraag van den heer Granier de Cassagnac gezegd dat de uitvinding waarmok proeven te Toulon zijn genomen zelfs iu het denkbeeld van den uitvinder geene nieuwe zaak is het betreft het gebruik van onderzeesche mijnen de kwestie is noogst belangrijk maar kan geenszins de buitengewone uitkomsten opleveren aarvan de heer de Keverguen heeft genaagd De la ttste hoofdstukken der begrooting Vun marine en vier hoofdstukken van die van openbaar onderwijs zijn aangenomen IS Junij De dienstweigering der koetsiers is inderdaadeene belangrijke gebeurtenis geworuen n de zaak die aanvankelijk van den kluchtigen kant werd beschouwd krijgt thanseen treurig aanzien sedert men er van spreekt dat dit voorbeeldder koetsiers zal gevolgd worden door de machinisten enconducteurs der spoorwegen De heer Duroux de directeur generaal van de compagnie impe iale die eiken dag een verlies lijdt va 30 000 frs en nog bovendien een boete moe betalen omdat zij niet het bepaalde getal rijtuigen heeft gestaiioiiueerd de heer Duroux heeft zich gewend tot deu prefect der Seine om hem te verzoeken consideratie te gebruiken met zijn treuriger toestand doch naar men zegt is de heer Hau mann die niet over de compagnie tevreden is onverbiddelijk gebleven Intusschen wordt van een anderen kant verzekerd dat gisteren onder presidium van den heer Hausmaua eene ziitiiis van den gemeenteraad is gehouden om de kwestie der kleine rijtuigen die tot de bevoegdheden van de prefectuur der Seine behoort te bespreken en dat in die zitting is voorgesteld aan de moe jtlijkheden een einde te maken door den prijs van het tarief te verhoogen Alzoo zal hei publiek weer den prijs moeten betalen