Goudsche Courant, donderdag 22 juni 1865

Mea verzekert dat het ministerie aoldaten van den trein heeft afgeotTin om 70olang Ie grLve duurt de paarden en rijtuigen der compaguic te verzorgen 20 Junij De keuer heeft gisteren prms Napoleon ontvingen en zich gedurende twee nren met hem onderhouden Bij het wetgevend ligchiam is ingediend een nieuw ontnerpop de imenstelliDg der dgemecne en gemeenteraden Volgensde Patrie bezetten 3e Franscheu de steden AI iz itlan Cosah uliacin en Ciu lol die het gehceie Jiud behcerscben Heden heeft de beer Dtpin m den en nt de grevesbesprekende zilH Weenen n J mg Met eer groote meerderheid heeft de kimer der ifgev lardigden de voorstellen aangenomen tot wij igmg vin irt 1 der grondwet met betrekking tot den iirbor der usten vnn het parlement 1 luuij ile indicht vvordt hier met betrekkug tot de reib des kci eis in lon2 i ije gc pirnen gehouden door de vriag op welke wijye de hongiar che kwestie thans in deze hoofdstad zil n orden opsev it oorloopiff la da ir mtrent niet leel meer te zessen d n dit de ovrtuiginï be int dit Ie be loeide rei de oplossing vin dit voor Oostenrijk oo gen irtig vraa sfuk eene sroote chrcde voornaiits heelt aebrigt De hoopvolle veru tchti jgen welke de nnuezigheid des keizers en zijne veriil ringen u de hon rsche hoofds ad hebben vernekt worden lier welliirt met enkele uit ondei gen ilgemeen door de bevcikuig gedeeld Men is het olkomen eens dat men zonder een ver eljk met Hongarije dat ml zeggen zonder toegeven van beide i den het gevveiischte doei net kan bereiken maar ook dit dit = fehts moselijk is op d n grondslig eeuer her ipu n r v ui het zoogenoem Ie februarij p tent He constitu tioneie partij in Itn rijk=n d hcudt ziih overtuigd dat deze herzienms de eer k tap zil ijT ooi de uitbreidii g der constitutionele rekten He dagbladen vin I esth zijn overigens eenstemmig in het lillen Vin de beste wei hen voor de toekomst van Hongarije T it illes blijkt d tl de r i v in den keizer van Oostenrijk naar de honimrche stiten ildii een on icen gunstigen indruk heeft achlergel iten Men houdt z h over Ligd dat de regering geenerleipogingen zal dien or d n erfprnij v n ugi tenburg uitHols L ü Ie vervvijuren He regcrn g heeft zieb evenmia Zoodnnis ter gunste vin den erfprins verklaard wit betreft zijne au pnken op den tiotn van o te h ijk HoIstein Jit zij gehou fi n i om hem tegen iinien of i ideren te ondersteuner zij heeft zich sleciits gesel ir 1 an de zijde vm het meerendeel der duii ehe ucn die op de bcnotming van den prins aan dringen jedurei Je vele Jiien is de bergachtige 1 nd=lreek vanH ilm it e düjr tiliijke rooverbcnden verontiust alle pog ngenom hen e vcrjigen of te bedwingen bleken vruchteloos te zijn nieutgen tarnde zij te vuur en te znaard vverden vervolgdHe men benoemde mintaire chef van oostelijk Halmatic dekolonel von imie heeft het volceude pi in opgevat en vo voeidom een einde nn dun ta it van z ken te maken Hij heeft dehoofden der rooierbeiiden uitgenoodi d tot het houden vaneenjnondse preK belovende onverzeld fbehahe een paar adjudanten m de nibijheid van Ceravac te zullen komen ten einde onderIing de middelen te beramen om de ru t des lands te herstellenHeze poging is met den besten uitslig bekroond He rooversmet ihegrip v i Lazo Skundric die gedurende 16 jaren deschrik dier oorden i zen eest hebben zieh gedeeltelijk reedsonderworpen gedeeltelijk beloofd het land te zullen verlaten waartoe i un de noodige middelen zijn verschaft Börlljn Iti Junij Hl het heerenhuis heeft de minister vdT Snancien verklaard dit de begiootmg zoods die door de kamer van afgev i irdigder is va tsesteld door de regering niet aangenomen kan worden zij is genoodzaakt zelve eene begrooting vast te slellcn die bij gemis van een nettig budget als zoodanig moet oorden be chjand De begrooting za door het kabinet ontworpen en daarna den koning ter gueilejuug aangeboden n orden 17 Juiij Heden is de hrddas door den heer von Bis marck namens den koning gesloten In de troonrede zeide de muil er pre ideut o a liet volgende Ta afdoende resulta en zou de zame iiverking van de volksvertegennoordigipg en de regenn lechts hebben kunnen leideu wanneer het welzijn des vaderlands m den trijd der staatk inJige partijen steeds de hoogste wet gebleven waie Dit is het geval met genee t Het duidelijk uii re pioken doel van de meerderheid der tweede kimer om het ministerie mcij jkheden te berokkenea leidde tot bemd eling v n de materiele nelvairt des lauds Door de verwerping v in de militaire wet van de leening voor de vloot van de uitgaven voor oorlog van het budse weigerde k kamer ei ehen welke de regering genoo 1 zaakt VI IS te doen en mm aan den an Ic en kant besluiten aui welke de regering geen uitvoering geven kon Zoc wordt dm de zitting der kamers ges oten met na eeu vurig gewei schte overeenkomst maar onder den ladmk dat men Tan weejs anten vm elkander vervreemd w De regering zal den geregelden gang der openbare aangelegenheden ej de buiten sn binnen landsche belangen des lands met kracht handhaven Z hoopt dat de dag met ver meer af zal zijn naa op de natie door bare vertegenwoordigers dei koning hiervoor dauo zeggen zal Ten slotte zcide de minister de eerste kamer namens deo koning dank voor de gehechtheid en trouw ook in deze zitting vui den linddag bewezen Florence 20 Jumj De onderhandelingen met Eor e gam niet vooruit de dagbladen zijn van ooideel dat zij zul ea mislukken He regering heeft de bepalingen ingetrokken vastgesteld tijdens den amerikaan chen oorlog en betrekk jg hebbende tot het binneuloopen en het verblijf van oorlogschepen der vt eenigde staten in de it iliaansche havens Petersburg n Jumj Eenepoolsehr jepu atie heeft aan den keizer een adres van rouw bek ag aangeboden ter zine vin hel overlijden van den grootvorst troonopvolger Be keuer antwoordde dat hij gaarne geloof sloeg aan de opregtheid der uitgedrukte gevoel ns Hij wenscht dat de meerderheid det Polen die moge deelen dat zou de beste waarborg zijn tegen de herhaling van de jongste beproevingen Breng raijne noor den aan uwe verdwaalde landgenooten over en herhaal hun de woorden die ik bij mijn bezoek m 1856 heb gesproken Geene her enschimmen Ware die raad gevolgd dan zou veel ongelu 7 jn gespaard Ik draag gelijke liefde oe aan al mijne onüer danen Eussen Polen linnen Lijflanders maar ik zal nimmer het denkbeeld dulden van eene afschei ling van het koningrijk Ik hoop dat mijn troonopvolger mij nahtenschip wairdig zal regeren en niet dulden wat ik met dulden kan öinnenlanJr GOLBV 21 Jumj De heugelijke feestviering is ook alhier lu de beste orde afgelocpen Be belangstelling nas algemeen eu de ulijmoedige stemming door geen schaduw van ongeregeldheid ontluisterd Be illuminatie nas op de voornaamste grachten en stri en ai gemeen en gelukte door het fiaaije weder begurstigd volkomen de verlichting der muzieKtent op de markt leverde een schoon gezigt Alei verzekiit dat de in c e stad uitgestoken vlaggen een getal van 1074 bedroeg de collecte heeft opgebragt ƒ 15 03 dat aanmerkelijk hooger is dan gewoonlijk vooral als men be denkt dat nu vooraf afzonderlijk was u geschreven Onze rust ge en welgezinde bei Oiking bew ire de gedachf aia van het gevierde feest m dankbare harten en getuige voortdurend van hire blijde eikentems der tdlioozc zegeningen die WIJ onder outcn koning gemeten mogen l Door dea geme nteraad te Nijmegen is bij de bijzondeiescholen voor middelbaar onderwijs benoemd tot leeraar in defransche taal de he r G h Pe rot dhier Morgen zal de eerste kamer behandelen de volgende wel ontwerpen 1 Wijziging der gemeentewei voor zoo eel deJ uselijke oelastiDgen betreft 2 vaststelling der tarieven vaam uit en doorvoer in nederl Indie 3 nadere bepalingtiinopens den accijns op het gedistilleerd 4 naturalisatie vanJ H Meijer en zes anderen 5 verleening van eeuen naderentermijn am Al E i L von Schauroth tot vervulling deivoorwardeo gtstdd bij artikel 9 de net van 28 julij 1 51 Staatsbl n 41 Men verneemt dit te sHige is aangekomen de hr Blr goiiverneur der nederlandsche bezittingen op de kust van Gumnen dat zijue komst lu verband staat met het voornemen dti eimg om eene reorganisatie in het bestuur dier gewesteitot stand te brengen doch dat vcoraf m navolging van hetgeen thans iii het engelsche parlement geschiedt een onderzoekriair den toestand dier bezittingen zil pints hebben Men wilze fs Ju wanneer de tweede kamer der staten generaal zal zijnbijeengel omen een voorstel dienaangaande zal norjen gedaan Zwolle 20 Junij Tot geene geiinge vieugde van menig ZwoUemar en misschien met minder van menig Nederlander met het bloed vai vreemde smetten vrij m de aderen is het eindelijk met de herdenking v m de dagen van 1813 ISla gedaan A aariijh bij nader mzieii werd het ook wel nat al te druk met die nitionaie feesten vooral in die steden vaar men nog eene extra verlossing boven lien te vieren had A 1 de oranjestukjes orinje lmtjes oranje likeuren oranje sigaren en Je hemel weet wat men in dezen tijd al meer met dat echte oud holiandsche noord oranje heeft zamengeste d zijn hier de laatste dn d gen en met name gisteren druk ia de nandeling geweest doch zijn nu deels verbriikt deels in t een ot ander heiligdom geborgen om van lie erlede tot andere doeleinden gfbezigd te worden want aan feesten waarin zij des noods de hoofdrol nog konden verv uilen zal de natie m de eerste jaren wel met denken daar zij dan groot gevaar zou loepen om al te orange blanche bleue te worden Boch laat 505 tot hei eigentlijke feest terug keeren Onder begunstiging van regt zaturdags weer begon op H M verjaardag al een ledeelte der vreugde Alom vlaggen gewapper alsmede het hier en daar in orde brengen van lUumiuatie toestellen kondigde reeds aan ook aan den oningewijde dat er iets zeer gewigtig = op handen nas ja dat er groote dingen moesten gebeuren Doch daarbj bleef het dien dag Ben volgenden dig had na afloop der godsdienst oefeningen waar Waterloo ook alles behalve vergeten nas en Napoleon niet irinder onder zeer schoon neder de aangekondigde parade plaats eu daarna de bekende colecte A oor t overige werd de christelijke sabbathdig door menigeen in een oort van Onnje of Waterloo roes doorgebragt u volgde maandag de dag van t feest Reeds in den vroegen morgen ontwaikte menig Oranje of AA iterloo hart met den uitroep Goddank mooi neer en d t werd bevestigd Gedurende den geheeien feestdag liet hst weer mets te nerschen over ofsclioon zulke in de laatste dagen nog al wel eens t geval nas geweest Hes morgens haddeu echter nog geene fesüviteiten plaats Alleen die it vermeUirg dat alle kinderen van de oe partementsschool van top tot teen versierd met oranje en zelfs eenige in volmaakte officiers en sergeants nniform van de commissie dier school boekwerken ten geschenke ontvingen handelende over de echte Waterloo dagen van voer vijftig j ren waaiorder voorkwamen de Onder deze omstandigheden en onder t hooren der muziek t welk evenwel gedurende den middag zeer karig nas begonnen de volk eiinikeii te over bekend om hier nog melding van e maken Hit lUes nas des avonds te tien ure afgeloopen en nu kwam het prachtigste vm t geheele feest het vuurwerk twelk zeer goed gelukte N taunelijks mm dit een einde ot een ieder spoodde zicL voorwaarts an illuminatie outbnk het toen niet en zoo verlieten Zwolle s ingzzetenen het feestplein allen overtuigd dat ij het hunne hulden bijgedragen om deze i ge denkd ig plegtig te helpen vicien UITTREKSEL mt het verslag van den tne tind dei gemeente Gouua m 1864 tf errolg van ii 336 Het onderhoud dei gemeente gebouwen kostte 1 16 49 en de daartegen ontvangen huur bedroeg 28 5 40 He opbrengst der eraeente landerijen huren erfpachten en recognitien beliep j 49 lu De kosten van bestrating belroegen ƒ 5226 12 en daarin nordt bij voortduring veibeter ng geei cht A oor Kosten uiondeihoudder bruggen weid besteed lo 4 47 voor het uitdiepen van de Gouwe het onderhoud v m het jaagpad enz ƒ 78S4 42 De gezondheidstoestana w = minier gunstig vooral door het in febrnarij uitbreken eentr pokuei epidemie die met atwise lenJe hevigheid gedurende het geheele jaar aanhielil He opave der poklijders is onvolledig vooral ook omdat dikwerf geene geneeskundige hulp werd ingeroepen Er werden opgege 592 poklijders waarvan he elden 5 1 en 71 ziju overleden gevaccineerden 274 met gevaceineerden 317 ouder de 71 overledenen waren slechts twee gevaccmeorden He sterfte was over het algemeen zeer groot en die der kind r n buitei gewoon Het vee was gezonler dan de men chen ge n g al van longziekte werd aangegeven i vverd n 38a knideren gevaccineerd dat is 65 meer dan m het vorige jaar Ter keuring nerd aangeboden 4182 stuks vee en 21679 S vleesch waarvan 4 stuks en 250 IB afgekeurd De voorgestelde maatiegelen om verb ering van he drinkwater vverden verdaagd om voordeel te doen met eU ers verkregene uitkomsten He badkamers in he gasthuis zijn nagenoeg onbruikbaar Het getal derm dat gesticht verpleegden bedroeg ol minnen en 43 vrouwen In de gemeente apotheek v erdeu gereed gemaakt 224 J4 recepten betgene 1212 meer is dan in het vorige jaar Be voor rekening der gemeente verpleegde krankzinnigen werden in junij van Kotterdam naar Dordrecht overgebragt Op 1 jan 1864 waren het 11 en op 31 dec jl S personen Het lotings register werd gesloten met 121 personen w aarvaa voor de dienst gescLikten 47 en vrijgestelden 74 het contingent bedroeg 32 mm Het garnizoen telde op 31 dec j 32 officieren en 2 5 onderofhcieren en m mschappen De dfustdoende schutterij bestaat uit tnee koropagnien sicrk 466 manschappen waarvan 211 in reserve Het lager schoolnezen verkeert m gunstigen toestand de gemeente dioeg daartoe bij 9390 49 De 4 opeubare scholen nerden bezocht door Jj J leerlingen de 7 bijzondere door 3j2 leerlingen te zamen jI Het gjmnasium werd in l 64 bezoch door 22 eerlmgea doch dit getal was 31 dec ji verminder tot 10 ieeriingeu De kosten bedioegen ƒ 707o 92 naarvm j02j 2 ten laste der gemee ekas Ten aanzit van het anwezen zijn gene be iigr ke veranderingen voovgekomen m huiszutende armen werden er 1460 onafgebroken en 2275 lijdelijk ondcisteund tot een bedrag van ƒ 26J 14 31 waarin de gemeente ki dceldt voor P JU 6 3 In de Godshuizen werden verpieegd i2l personen waarvan de ko ten belroegen ƒ 430 J S9 Op 10 lofjcs woonden 136 per onen A erschilien Ie weldadige instellingen hadden nog eene uigave vin ƒ 3G7 0 88 De nerkiurigting tot nering van bedeUrj besteedde ƒ 3665 5 dooreen gerekend werden 42 per on i daags vtrp eegi dit is 10 mindei dan in het vorige j lar he k e is e gt tii b iep 1 en het grootste 127 per oneo De gezameutlijke uitgiven vco het armwezen belroegen ƒ 77d9s o Wdirbij komen de kostea der ipoihecj de j lar neuden en de kos en voor de krinkzinmgeu ƒ i 9 13 = w nrv n afgetrokken moet worden het terugbetaalde euz ƒ 6217 4 zoodatde werkelijke uitgaven in lSü4neout bc j ny J24U 2waarvan door de gemeente wird verstrcl t y tu lo Slechts 11 diefstaüpu kwainciter keni is v u tie pc c 8 werden de vermoe lelijke d iders tan dt j i titie overgelei fO politie overtredingen werden gecoustaieerd He brandbluschmiddelen verkeerden 111 oe len toesiiul ht gebleken is bij den bruid m eciie nerr p t its ich er e g kerk die aiiivankelijk en dreigend iiiuie bil d 5ch geei c gevolgen van groote bc eckeui De striatveri mg wcrdt volloe Ie genoemd j i gasian tairns zijn gedurcn k 2100 uren viiich de ko teii bc i oegcu ƒ 666b sj De ainvoer van vee tei mi ktbearoeg 127 p ir n 1 koeijCn 5S17 kalvcen 3272 chipen 11 0 lammerei varkens en 6 9j biggen A oorls werden a ingebrigt en verkocht 4 4 ƒ O bO tot ƒ 1 46 pr n ffi en t2s jjU = ffi kaï 29 pr 50 n S ongereken 1 de m leiil kc pi kaus welke zonder ter mirkt te komti u or Je handeliirs worden opgekocht In de 171 opgetelde fibrieken waren werkziam m i 812 vrouwer n 61 kinderen te z imen 2mi1 r o en In 9 verschilknde fibrieken zijn stoomwerktu geu aanwc De staat der fibnekeii wis ovci het c e r ongu Het langdurig be loten iter wa ourznk tener vermiide der binneniiudscbe scheepvaart toch werden ge uici de geschut door de mailegat en iiven luizen 4i L v lar i metende 1 4 9 6i tonnen Gemengde Berigleu De tielschc f Ud Ie ft lilt 1 I 1 IS de generaal Ct iua koz ü t t p t beeft de pau tscr Coum boot iid i u lu las zonde God = z lil j gchoudeu in N om te h li jk n Li i heeft oor O 00 v iolI i d ra Rusland lu Poleu zju de 1 ti 1 x rei iü Irankrijk pctitiouncert met r ter zti plaatselijke acti ustu De pt i miui r r üj vnjc d ukpers te repcrcr Dl iduizti e rij te Pangs eigtrtti ditu t eu war n door ie n 1 i gerol In een der eojrehrhe mijiucrktu bij Tri üt dr ii u J ur t o tpnagenoec 50 personen oio tkoiaen De r Pr 11 i aau Ga een bezoeK aau brtugen Tt Hor ba heer cl t itne ern tig haiideb t la lirazi e heeft men eudtlijk Let flaa opgevat dt lavcri jschatFen Te Palermo w tent olkaier dcnDp gehouden om tte ercn tegen ondLrhai dd t een rott Kome Te Pan t eioofidat te ücrlijn een coi p de te wachten is T it 1 kon nader btnat daaro i Judt rai n dat htt oproer Trevitr In ïIS de cholera uit cürokcn He fnc ch gouvememe naai Misico zenden B re urtLmbe g he u