Goudsche Courant, zondag 25 juni 1865

1 s 1 hd a P B p p 1 ë j tJ Cr w K re n 1 13 S W ai P ÏH re o s n a r WJ re O re S 1 P s B re hö n g 1 nï = PT 05 o ö t mi er a S oJ a £ S E re o P r o f Oï TI H a R ü I i tr rt p o Oï m Ü s 9 r ü üt i w s 0 r Kï o os rf ffï os Os cc j3 rseooococooo CD os 1 rf co J rl tl C7 Oi CO to X if COOoS lÜiO oo eo 1 o s o re fcO J o Oi ll os os 1 co os t eC oo co co tf w tf CD os K 1 o o o Uf eo o oo a CD o s ff ü H 3 O t i È O I C ET pt3 O E re I S re re r Dg o o o osg Ï5 S flï § o tr § 2 o 3 O É i I Cr ë o 8 I re O cd 2 o o 5 = w Cd o ö w a S n n M n 8 o ï cc t 3 o s ril 5 DIJKGHAAF en HEEMEABEN van den Zuidplaspoldfr in Sc Mand brengen door deze ter kennisse van de daarby belanghebbenden Dat door den Heer Commissakis des Konings in de Provincie oWBHt uit hoofde der geheele vernieuwing van de houten hoofden van het schutvcnaatje in den mond van het kanaal langs den Tiendeweg ondei Broekhuyzen Gemeente Broek magtiging is verleend tot afsluiting der passage van schepen door genoemd scbutverlaatje gedurende twaalf weken aanvangende dsn 3 Julij 1865 en eindigende den 2S September 1866 terwgl gedurende dien tijd de scheep sgemcenschap tusschen de riijgvaart van dien polder en de Gemeente Omida kan worden onderhouden door de rivier den rlollandsehen IJasel Moordrecht den 19 Junij 1865 DiJKGBAAr EN Heembaden voornoemd De Secretaris FeKitlngt teeater De Dijkgraaf J J SNEL W K VAN GENNEP eJOH ff = B o f a 1 = c o 13 f f S E g o t H s h i c £ 0 0 0 gSLo tol C S a ü r a Ka S Si B S S r e 9 O ej M I l ÜI 00 rf o r 1 en I Wh S3 O ö CS ► 1 I co I OD I 3 f S I 2 r iS G s r o V o Sis £ 3 g r s g 2 g S f g o 2 3 2 £ g a iSS s Sjac re B oq pSSC ÏS nsK ff r X r Bw tt f ïtre Sg a Sff B g oq lT 3 S re 3 g a o re re re a S tq S o tj rerfPTre rt Sre a 2 S J tr er I rr c c0 ïlï re 2 i g se 5 s = si 3 5 1 n l rti a f 2 ri w I I S re c b Cl re re r Ö 2 I 3 3 r s 3 3 c = B ZL 5 3 I N o S = = £ o n g sr= B2 a w i S S 2 2 n o oq jT 2 2 3 3 rj3 n S o X o B 2 C O a on o K £ 2 o 2 3 So = 2 t 0X2 cr c r re B n O o r j5 2 1 S o ei D Cl a Bi o S c E B 3 = O w re re s € a = 2v ï t c e OQ Li b b f o B 2 L 2 2 o = r jq o r o t3 B I re c B BrP a B re OQ a Q c 10 re a E ü C a OJ 3 o 3 22 aq oq c E g Si 5 2 S s Êl S a = o K I = w a o C S 2 S a jo g g a c n Cs K k J r pr 5 S o oq a S S 2 1 m ö o g S B 5 = g c S S o B 2 o 3 H c H a = ff tr C n i 5 S i = PT 3 o B 5 t g o = ttJ K 3 51 2 r a B aq fp a D O B O B 2 O O B B 2 B oq o P oq B 3 o g 2 S 5 a a o B 2 rt o s ffq £ £ £ I I S g 8 2 a w a re aq ü rt o i gi o n m 2 B r 2 o C i S7 o B 9 2 c B N B c B oq B § oq B 3 o i rqa 25ci f H H 5 co g c E B a 2 S D s o r E3 a re is B B a e s g S s SB a K 343 r T o rp E pj fS S 3 B re B a n a I a 2 re = 3 a r oq p B re 3 o c T re fT a ïi B S = ö re er E I re 1 fc t 2 B re S oq S TC re N re oq is 2 D 5 5 2 5 B E 5 c g B 5 9 re S B p Oq re re 7 S g re N Srrêoq o n r 3 a E Ö= B 2 3 oq 2 t UB bS iÈLS = re T re o 5 1 S re 13 2 f iJ E = oq Jf ta a re 5 B K a s Ë e s g = £ 3 I i pcjtflre iftj re05C re x3 5 tw ö re B 5 oq fS nPS2 ï p re r i sol C o B B 5 2 rè c S ar er re STB E w S s re re b N ETrE B C bu £ oq oq re 3N oq S oV g p o F B Oq 2 S ïï 2 Oq a o oq S f o oq c 2o re o 2 g re ET re c 2 TJ l o w pr a er o B rë c fiq ï t re C a n rë s S = X r re £ = S 05 oï iroq S o = rB = re re STB g B 3 a ft a C N tr re 03 C re fo C H w re i 0 r jr c 2 o re re a t 5 PT = 2 re g re y = re a 2 o g i B i EV B a 2 re tr 2 2 a er a 5 oq 5 B N Cl O iT re Oï a g a a a 5 1 2 i j rt o re rt re E a re B a = oq re c a 3 B t a B 11 i i g S S Ë 2 3 e a 1 Oï CO IS A Oi rt ft o 13 N s o o S D O = g a o 2 c £ i 2 = a o c = a I o a S tt a D 2 3 5 g y s r re E c 2 D w SS llo S 2 S a N 2 == S £ a 03 a j B g o C3 o Oi ere 1 o f = 3 S S 3 3 2 2 B S o O W fi re CS O ö D M cr et g S a S S c5 2 a g 2 = 5 5 ptr 1 o 2 o nï 2 n B 5 £ S n 2 2 O T g ë w s B B 2 p 1 l v c Cl CB 2 B Pj re tn er N cr er sr re e s o o 3 2 = S So B 3 oq S i 2 C K C re 3 T3 5 B J 2 I o a e1 C D B CL re a § = n cï re B 2 dq 3 i re B a B re re re ï ft ÏS 1 Jl re £ w c re T c O K = g a s 2 1 re a 3 2 ï a oq 3 2 e a B 2 1 a crë B C re re JJ f re 5 re w N O B r S r b w t T 13 t re S E o i re c Ï3 2 C S 3 2 a B re T E w Ti ri r W ff ff5 BS 5R 03 tfl 4 B T CC o B B 1 re 2 n W t d 1 J1 p 1 re CL re s o N CD ö 2 fe E w 0 N OS C9 o £ o fll i O S ft o rt ö B 2 a re S re U o S B B 05 2 S o i5 I a o S S 2 o B B Cl O cl c w co 2 2 = S o a re c S £ a re o S a 22 c co Cl CD g p mik 000 00 644 01 ÏS PP BR p Cu = 5 s cg BS ni 3 w fe CD td 00 s K Em £ 2 3R li e e = sl r ce r r Ills II = S H 2 6=3 c as ï sr ete ji B 1 3 B g ü = j B a g g a g ü ff IT 3 B S 2 j g N tg f S ta B E E S ï 2 O g p p g g o r S o EI I i aj re 2 S S to ë w s 2 a c I Sg 8 S