Goudsche Courant, zondag 25 juni 1865

kiiopt dot u tkomeu Het is tgt de iiraes eene gelukkige en gelijk ii zelf spreekt niet toe illige omst indiarheid dat ihe opgdvi juist til lu uu de iltreraeene verkiezingen eerstddigs norden ui eschreien ondfr bet publiek wordt gebrigt en een ieder die in deze digen het oord tot de kiezers moet ïoeren ten voordeele eener liberale cindidituur dient dat stuk m Zijnen zak te hebben om e benijsgronden uit te putten üe grooie inkomsten der laatste jiren zija blijkens die opgave vermindering dei jnrlijksche st iitsmtgiven met luim d millioen £ lerliïtms der jnrlijksche belastingen met zestien millioen £ ermiiideun dei schuld met ruim Beiiir en uit de Ki p tad in 15 mei melden dit net aan de grenzen der k npkolonie riis ig n i mi ir dat er gevairvaneuie rede ieuk tn chen den Oriiije njstaat en eeiien letnmin ui 1 t KiffLihoofd Mosl eh bestond J Jumj Berigten uit New loik an 10 de er melden dit ene neger dep ititie uit Liitutk bij den president Johnsonheelt eklugd d t de blm en aan de negers allen arbeid uei genu 7j hi boi n rei e pttitie mgedieiitl waiiin iij om debescherming er lecreriug en om lU in Ihouding der krijgsridenII Ventu kv M M kti Te V ishins on i de stemming tegeude nesers nor aan lus gur tig i e negeischolen zijn te Richmond geslo en oiid u oe negeiMnderen e mi=h ndeld werdenI i nood 111 A irginie is zeer giool de legerin verschaft eiondert lid a in 200 000 noodlijdenden PanjS 2 J iMj Men In 1 f bjetikcm t ti schen den keizer en zijn neef moetmen het i iei z ns ten voile eens ziju gewordeu inteGTciideel me i n i t meet n mctr tie oveitnigui hebljen erl ingd v mIft n t 1 lul i i gtvoelen tus=chen beiden bestnnde ood it nciftn i ter oogei blik zal afwachten om het eenste worl n De i I jii I imilie naar Priugms geleidenen uh d in ni r Hu ie bege cij om niet hiei teuu t komenvoor f e wolk tu 1 en I ein en ijn neef bestiande eidwenenis Htt moet v crul s pi nsen zwijgen o er ae tKmstie zijngewee dit den ktizer zoo ti r tegen ijne ji cio peech heettirtrenoineii Go t zwijgen moc door spiinsen vijanden eeiiïreheel sit pi tnn rissm en en lermoedens gebouwd zijn AI i ft i izekeieii d it de regering besloten heeft binnen kil if I m 1 1 mai AtpxiLO te enden De toom chepen ori eii UCIS tnor den overtogt m geieedheid gebrigt Iti V Cl neemt dat Juirez in Te herburg wo tu tegenwoordig vier neuwe p inteereheper gebouwd Len er v m Tiureau geheeten voert eenk mon dat zich ni een iizeren toren bei indt Dit stuk geschutwpe t 22 ton en terpt logels an öüO pond De machine isvm 500 piirdenkncbtcn en het chip kan 12 mijlen per uurlile geti De I ijtenkonist gisteren door d n directeur der ujtuigmaaischappj en di ede egeerden der koetsiers gehouden heefttot ruts geleid en de Trbeidsstaking duurt miisuien 22 lunii olgens dea Moniteur is het kabinet Narvaez fgetredeu en O Doi nell met de torming van een meuw kabinetbel SI he geen aldus zou ziju zitnei e t ld O Donnell piesuJeaten miui ter vin oorloa loi zo AI rtinez fin mcieu ïenindo ald ron CoU inte = ju tiiie Po sedi Herrera binnenl zakenAl nue Bermu Ie istro bui enl ziktn Aegide Vrm o openbare rrkin Ziv Ii maiine Cinotis koloijitn Fj den sen rit is heden iiiirediend het ontwerp van reusenitu consu t he reffinde ilseiie Diirbij wordt vastgesteld dl de niii elm m ei e inboorling Fi iiischmir is maar nietteminaan de muzelui uische net t nderworpcii blijft De isru litisclie i iboorliiiw is m e 1 ranschman doch wnrut bij voo tdurinodoor een bj oi er statuut Le uurd Zooweide mu elmanscheals de jood che inboorlirg km op zijne aan raag de legtenvan frausch burger geuieten delijke regteii zullen de vreemdelingen kunnen seiiieipn na een duejiug verblijf Bij ai minisiratief letjlemeni zullen di voorw laiden bepaald worden in oelatin ot p ipi =t en il Iievordering bij het legei voor de muzelman che eu joodsche uiboorlingeu beuetensde betiek kingen waaiin zij kunnen worden geplaatst Weenen 21 Jumj De tweede kamei van den rijksnau heeft zich vereenigd met hot rapport harer commissie om een crediet van IS miUioeu m r de behoeften van de maand julij te ben uligen doch dan o ik seen verdeie crediei n toe te staan 1 vóór de budgetten voorlSüj en 1866 lolgens de Toorschnfien der constitutie tot stand zijn gekomen 32 Junij A olgeus het Berlijn 2i Junij Volgens gewoonlijk goed onderrigte personen zullen de stendeii van SleeswijL Holstem vooreerst niet worlen bijeengeroepen al i het dat de beide groote mo gendheden reeds zijn overeengekomen dat er noodzikelijklieid voor bestaat De a inleidende ooi zaak tot de vertrigiug i naar men verzekert de vordering door den heer von Bismarck i e daan met betrekking tot de verwi dering of uitzetting van dea pretendent den erfprins van Augtistenburg Deze m latregei moet volgens hetgeen de heer von Bismirct eischt genaard gnu met de vujwiUige of geiKvongen veiwjdering van de gewone raadslieden van tien erfprins Het schijnt echter dat Oostenrjt m geenea deele geneigu is deze eischen toe te staan Graaf I Mensdoiff heeft naar men ten stelligste verzekert den bedoel den pretend nt den raad gegeven om zich niet uit Holstem te verwij leren VXen I tot die kweste heeft gezegd Indien de hei tog van iugusten 1 buig met bestond moest men een prins tot dien racg veihellen öhinenlanö GODDV 21 Junij Bij de roegei gtd ine vermelding van hetgeen te dezerstede bij gelegenheid van het A iterloo feest heeft plaits gehadvermeeren betujrderen dei werk inrigtuig voor behoefiigentot wer ng der bedelarij dhier nog te moeten voegen dat de 11 die inrigtmg op nomenen zooit die welke daar vast ver blijf hebben len getale vin 25 als die elke daarin alleen bij I den dag worlen opgenomen door de gift eener wfldadi e I stadgenoote van wie zij meeideie bewijzen van ingenomenheid met de inrigliug mogten onüervinden op den 18 junij fee telijk zijn onthaald waaldoor ook bij tiie nien chen de feestvieugde I en het gevoel van dmkbiarheid werd vtrhoogü I Het IS nel optnerkely dat men in ons land loept t it de Be gen de herinnering a in den slag van A dterloo beter gevierd hebben dan wij tn ai de Belgen blijkens de eorres pondeniie in sommige d igbl iden loepcn dat wij ons beter ge I houden hebben A inneer men de duigen n er vm n ibij bc schouwt ooideelt men genooulijk anders dm van verre I De eer te kamer der stalen geiierial zou donde lag hare weikzianihelen heivittn ranr de aangekondigde zitting ko i niet plaits hebben t euijl het vereischte aant il leden niet aan w ezig w IS I In de bijeenkomst van de eerste k imei v m gi ter heeft I ZIJ hare weikzaimheden her it De door de tweede kamer goeugeleurde ontweipen op de ifscli iffing van de pi acoijnsen betreffende het mdische tirief en de niturilisatie wetten zijn naar t e afdeeliiigen t r onden en met 2 tegen B stemmen IS besloten ook met het onderzoek van d ei op de pliats accijusen een begin te m iken De commis iris des kon ngs in de prov ZuidhoUind heettaan de gemeentebesturen eene circulaiie gerigt n larbij i e be sturen orden opmtikzi m geraaaki dat op den i dingadagder mamd julij de gewone verkiezing v raadsleden moetplaats hebben ter servullmg dei plaatsen van hen die naarden bestaan len roos er op den eersten dingsdag der maandseptember moeten aftretlen Z M 1e keizer v m Kusl nd heeft den heei Dr G v iadei Giijp benoemd tot commandeur van de ordevm St nni I pis een üewijs vu erkentelijkheid wegens de door dien heer bewe en diensten bij de ziekte van ijleu H M de koningiuweduwe len geiolg der ain de heere i Swaan ei v Hevningenverleende concessie zal w aar chijnlijk de aanvraag der rijn poorweg maitschappij om concessie voor de liju s GravenhageGoudi elke aanvraig bepaaldelijk onder digleekemng van 12 I jinairij II moet zijn vernieuw 1 geheel vervallen Lr naiea leien in de tweede kamer die lit zeer betreurden Setlertjaren wordt uiai zoodanige verbinding der residentie met den be I staaiiden rjnspoorweg geha t Men ieesi in de Gotssehe Courant Het begrip van vrijheid woi t door sommigen m vreemden zm op e at De laatste dis ussieu in de kamer hebben dat wedei j eleeid Liberale leden verheffen hunne stem tegen de wet op hel peisoncel op grond dat daarin n lalre elen looi loinen die hnn te fiskaal zijn als bijv het regt aan do ambteiiiren gegeven om de woningen binnen e iicj n ten einde 7icU te vergewissen of de wot il dan niet overtreden worut flij kunnen ons L njpen dat wie voor zulk een arobteiijk bezoeK vreezen moet de wet h kaal vindt maar de min met iet zuivere geweten verheugt zich i de bevestiging zijner lotaliteit zoo men er al aan denkt om daaram e it nasporinoen te doen Maai ia het algemeen gesproken is er eene redelijke vrijlieid denkbaar wamieei e ke poging om die voor allen genietbaar te make als eene inbreuk op haar beschouwd ivordt Alag men het fiskail noemen als de legeriiig waakt dat ille vrijheid gewaarborgd zij De wet moet iken dit Bieiuand haar tot voorwendsel neme om anderen te e dr ikken miar alles wat hare juiste toepassing voor allen bevorde t oat I uiet fiskaal maar billijk en pligtmatig De heer Groen schreef wetler een vliegend blad Het vliegt nderd ad hooï want het preekt van niets minder dan vin irititfen religiestrijd Ot dat nu volseiis de uitnevolution ure leer 1 meest geueii chte s weteu w g niet miar w ij slellen be cii idei lijk den vtensch d lartegen over die mi eh eu eer radikial slinkt dat nij hartelijk hopen voor re igiestrijd iltijd bewaard Ie woidei Strijd op rel gieus gebied is wtn ohehjk en onmisbaar voor het leven miir leligiestiij i zoo ils de heer Groen wil is niet aiideis dan dood en v e lei f iirlijk de voorm ilige afgevaar li de behoefde met te verze eien dat hij het strijdperk niet verliif VAaiit nic het volk tot den Ireu ng ten trijd komt opwekken toon nel zelf strijillustij te ijn Misschien zou het vooi de zaak lu het algemeen weiischeiiik EijD als zulke heethoofden maar dadelijk buiten gevecht gesteld werden ma ir de ondervinding leert zij zijn op het siigttld misschien minder gevaarlijk dan n t ir zij sehijnbi r veikeloos v n ven e sti ii AF n meldt uit 7aid Beveland Allern ge up dit etlind ODtstiat eer diingende behoefte aan reuen De gevolgei der Ijii te gewone droogte veitoonen zit h op tieiiiiiie wij e op bouw en weiland Eene bijna geheele mi Inkkma van den hooioogst gevoegd bij de omstm ligheid dat de voor hooiland bestemde gronden veel i nu ingenomen worden vtjr d itii lijke behoefte doet in den iiiistianden vv inter een cliiomelijk 2e brek aan veevoeder t ooiuitzi n Niet mm lei ongunstig is het gesteld met het vli dit m het algemeen ils geheel verloren kan worden aangemerkt voor de weinige tamelijk iregroeide partijtjes woideii dm oc k hoog j rijzen gebotlen Aïet het küol ii ii hn 13 hit 1 ei iiir 111 zangen ook op dit gewis tterkt de drooarte onirunstig Pe zomervruchten als girsr tiavtei boonen enz tun vnj goed even ils de aa d ipptlen waarin t e bekende lekte zich aog met heett veitnoiid Ammerstol 23 Jumj a i Uuihg 17 j 111 j tot heden werden ter uiiikt gebi t 11 iiinen 2o clfien eu 1 steur De elft IS 00 goei ils tred i n toch welt er nog geifgeld 5 i 40 ets pir stuk lie uil l e ilm blijft h og in piijs lil coimmssie v oidt i a 00 ets jier betuld Particiilieien besleden douigiuis 5 a 10 cis pei pon 1 meer De steur soldt ƒ 1 i Boskoop 23 Jun i De alhiei gehouden collecte voor het fonds tot a iiimoedi mg en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nedeilinden heeft opgebrigt 79 SO AanstainiUn lonJerd ig 29 de er zil de püllo ve eeiiiging hare gewone zomei tooueelvoors elling of ke mis soiree geven met invitatie van tlames en viee ndelingen bestaande m de op voering van de liefde op de p oef ni twee bedrijven gevolgd door de n if i wicht in ten bcliijf if ewi eld door zing en komische voordiiglen opgeluisi rd door de muziek v n het 4 regiment mfinterie Bekwame boomkweekers zeggen dat de aardbezien zeei waarschijnlijk leeds in de volgenie week lan het end zullen raken Gemengde Bcrigt n ÏD 5p nle heerschen by Miortduim £ i e aa lijlie woeliiigen Den 10 Jihj n de Greit Eistem de reis ondernemen tot het g en iii dt n telegnafk bel an leilaDü ua e A Foundl nd Blu 18 I inj is te icabnden een inoiumeiit outhi ld tei herinnering nin Wattiloo Tt P njs verlaagd tot godadien tis e kibbekujen Eene nieuwe gnekÊcbe leen ug van 60 millioen drachmen al weldra open geatcP worden Üe algf meLae parjsche tentoonateMiüg au lö67 al op het t Lamp de mare gehoude unrdtn Ie Marktberigten Gouda 22 Jun IJ Tiiue PooNclie p Iust 95 Zepuw che per niiitl ƒ O 50 a ƒ 8 Jlogse lul iiid Lhc ƒ b buiieiiian che ƒ b 25 Cerst ƒ 3 60 h 5 H i er 2 tO i 4 50 Jioekweit Fi uivhe per 2100 ned ffi 1 0 Nüurdbnb iiitsche J 200 Fruten O oU a ƒ S Biuuie booneu f 9 d f IS Purdenboonen ƒ o 90 t 6 20 j iiivebooüen ƒ 6 50 ƒ 7 De veem rkt mtt s nugcn ain oer en Ui e i en h udel etie üb ipen en lammeiei uaren gedocht ook in ij e cl pen m irkcns iv la A ingevoeld j4 pir gen pnj 22 i p jO n bo boler 1 10 x llS Utilüler 0 0 i O jp n ffi Deltt 2 Jutij P j neringen unvoei weinig bmdel de stemming iets hoCj er e tl tirup S t ƒ b jO do Kogge ƒ o jO i f otneiireist ƒ 4 30 i j K r o I uf ƒ u 1 ƒ 3 7o Lin re do ƒ 2 80 a 3 0 D neb ƒ 7 Piub o Gioent erwfcn ƒ 7 i ƒ 9 UI iKUmig geuogeii van 1 2 j inij 14 4 i en bb lü boter te imen 24 0 ned Bulei o4 1 ƒ 62 liet lei Ie ƒ 1 i ƒ 1 5 ptr n Ier mukt 120 rand on laiJ 2 i 2 oO l O mut nieuwe 4 i ƒ 4 50 Londen l umj Gnuen tig irwe 1 hooser ffehüUtlen vi eer va t gerat sli mm va t h i r f d h jogeiAanvoer v 11 1 17 Junij I6O7 qr inl en 21 2 qr vr tirwe 50 qr en l 2óö qr vr gerst en 10 i qr m en 30412 qr vieemde hner Vin de 20 Jiinij Eoter Piiebclie 10 k impen en v klO i 100 Groningen 0 a s4 lIjMein en Kiel 00 a 100 ler e 90 i 102 Moihix s Iv i IS Ed im ijl i 02 a Ob hooi 50 i Go i 42 i 44 Deib 4S a oO Kanlei j a nenk 60 a 66 2i JiiUij Giaufn Ei g tTiwp tot onctn pn s erKOtn VI vist gefb stil en haver va t A uivoer van j O ji nij 10 qr inl en geeue Burgerlijke Stand k en f Tu L Ic 1 DLt o L D V Geboifn 20 JuJi Pieter oude C i den Lena Mina ojder G v 1 I i ro I uderi b ook rn P van 1 cti OV RIEDLN f J lilj M I 1 M I 10 j 11 out S j II K d 11 n l ül PD f 1111 10 tot en met mij l b n Jen ï lorh j g b D M Iter Be uf C M e = geb v n d r tpr d J pb Leikien z M van Putten g u dt Brtc d Havesteijn d K pi mmaker geb d n Iltttcn z geb btukv d Ovrfc M T AI Dcmmer bi mam M lo ij bijm s j T vTn Doüii r 3 27 M v m der Kolf L ti m r q Uooijcu ri UI 7 J weduwe v r G nnt u n tuinelia vau Gel ove G6 j weduwe van J P Au ustm biocr ijim 43 j ech i Ln dte van G van Leeuw a OsDiiTit TW C A al7 1j en van llccm = 22 j C de Rijk 2 j r T Kooijm u bi na 31 j M Ciritoiwn I van dn t ruim 4 1 en J W RietvJd 44 j