Goudsche Courant, zondag 25 juni 1865

A D V ERTENT IE N l 1865 Donderdag 29 Junij H 339 OUDSCHECOURAÜTT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Bevallen van eene Dochter C X A ZOET MÜLDEfi BIEZENAAE Schiedam 20 Junij 1865 Heden overleed tot mijne diepe smart na eene korte doch hevige ziekte mijn innig geliefd eenig overgebleven kind DIP K PIETEE COENELüS in den jeugdigeu leeftijd van bijna 10 jaar P VAN ESSEN GoL D A den 21 Junij li 65 MAGAZIJN van SclirrjTbelioefteii A QUANT KLEIWEG Wijk E n 107 Heeft zoo even ontvangen een groot en fraai assortimeut POSTPAPIER waaronder zeer elegant Engelsch POSTP VPIER bijzonder voor Dames in alle formaten alsmede zeer fraai FANTAISIE POST in alle kleuren bij alle soorten Postpapier zijn Enveloppes te bekomen Gewoon POST en SCHRIJFPAPIER in groote sortering voorhanden tot buitengewoon voordeelige prijzen Wederom ontvangen eene fraaije keuze in PHOTH ALBUMS van af 60 70 SO cents 1 00 ƒ 1 25 ƒ 1 50 en booger LIJSTJES in allerliefste dessins van 12 15 20 25 30 cents en hooger Lokaal Mi en Vermaak te GOUDA GROOT CONCERT tf geven door het met roem bekende Gezelschap van de HOOGDUITSCHE OPERA te Roiterda Op Vrijdag den 30 Junij 1865 des avonds ten 8 ure Plaatsen zijn te verkrijgen aan boveng Lokaal van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure Entréa 75 Cents de persoon In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zyn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen Uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van RAVENSWAAIJ zonen te Gorinchem Deze Theeën worden afgeleverd in verzegelde pakjes van twee en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 ae 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A van der KLEIN Sz Ö8CDA Mei 1865 CmfiUrier BoXrR MARKl A N 5fi OPENBARE 7ERE00PIN6E r Op Dingsdag den 27 Junij 1865 des voormidd gs ten elf ure ia de sociëteit i Vredebest aan de markt te Gouda van Twee HUIZEN en ERVEN staande en liggende a n den korten tiendewe te Guuda wijk D N 96 en 98 een HUIS en ERF in de stoofsteeg te G n d wijk A NO 77 en een PAKHUIS en EEF in het kostergijzensteegje te Gouda ongenommerd Op Donderdag den 29 Junij 1865 des namiddags ten één ure in het koffijhuis de Kap m de gemeente Stein van Een HUIS wijk A N 1 KOETSHUIS PAARDENSTAL KOLFBAAN verdere betimmering en ERF staande en liggende t Stein even buiten G fa Verhuurd tot 30 April 1867 voor ƒ 200 s jaars met het regt om het no voor zes jaren in te huren En eeu HUIS en ERJ op den overtogt te Zwammerdam wijk C N 44 Verhuurd tot 1 Mei 1866 voor 65 s jaars En op Vrijdag den 30 Junij 1865 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van mejufvrouw de weduwe Ka j kuüen aan den korten tiendeweg te Gouda van eenen inboedel waaronder gewerkt GOUD ZILVER en JUWEELEN Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOT TUIJN DEOOGLEEVEE te GOUD OPENBARËVÊRÏECÖOPÏNa Op Maandag den 3 Jnlij 1865 des voormiddags ten elf ure in het Gemeentehuis van Zuid JTaddinxveen van Een HUIS gemerkt B N 56 ZOMERHUIS STALLING HOOIBEaoSCHUUR verdere betimmering en ERF staande en gelegen aan de Zuid Goudkade in de Gemeente Sroei Kadaster Sectie D N 46 en 1118 root 9 Roeden 60 Ellen oeaen En een HUIS en ZOMERHUIS gemerkt B N 13 en 12 SCHUURverdere betimmering en ERF gelegen als voren Kadaster Sectie D N O 88 rnn 3 Roeden 10 EUen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van de Notarissen FOETÜIJN DROOGLEEVER en M KIST te GOUDA Prijzen der Effecten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met AMSTERDAM Vrijdag 28 Junij laagste koers 627 96 145 inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan GcLIcven koers 72 a 97 IHooj ste koers 627 73 97 pCt Ned w sch 2Vjdito 3 dito 4 Handelm op reso België Roths 2VsSpanje obl S Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Loud 1862 5 d Amst 1864 5 d Amst l860 4l sAand spoorw Oost Metall 5 pCtdito dito 2 3df renteAmst 5 do nat 1854 5d inzilv 1864 5Italië A itt 3 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 a contant 29 V 6 47 1001 4 85 897 95 87V8 I93Vs 59Vs SO Ae 78V 49 G9 77V2 76 24V8 39 6 7 6 Zuiver overgehaalde JENEVER ü 46V o o P r fa 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a467 o j per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 46S io per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid 39 851 95 S9 78 63 11 69 76 2 Gouda 24 Juni 1865 85 95 87 601 8 30Vs 79 64 Schouwburg te BOSKOOP 49 Tl 6 A6 2 1 C De ondergeteekende Tooneel directeurverwittigt de geëerde ingezetenen van BOSKOOP en Omstreken dat hij de eer zalhebben met zijn Personeel van 28 leden gedurende de Kermis eenige TOONEELVOORSÏELLINGEN op te voeren bestaande in Dk vma 3 Tooneelspelle j Z ingSPELLEK benevens B illet Pantomimes en TableauxViVAXTS de roem en bijvaldie hij gedurende een reeks van jarenheeft moffen V gote bem ook diebijval docu ver erven welke hij zich dubbel zai IV aardig maken beveelt zich inUEd gnnst en protectie en is met achlin UEd Dienaar L HARTLOOPER Bui kdrvikkeriJ inn A BRINKMAN To veeI dirtfcfeitr peze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Tij de Stad geschiedt de uitgave de avonds te voren De prijs per drie maanden Is 2 franco p post 2 25 2e inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Postvirezen m Nederland De uitgave onzer courant geschiedt zonder eenige uitaondefing in den namiddag van Woensdag en Zaturdag Onze abonnenlen ontvangen die geregeld denzelfden avond te Amsterdam en Rotterdam Is het dan niet grievend dat ons nit Capelle o d Tssel op drie uren afsLinds van hier aan deu rijnspoorweg wordt geschreven Sedert het iu werking treden der zomerdienst van de ned rijnspoorweg ontvang ik uwe couranten ongeregeld en zeer laat De do ierdag3che die reeds woensdag avond bij u wordt gedistribueerd ontvang ik donderdag avond ten 6 ure zoo is het ooi met de zondagsche Deze week en zoodanige variatie is niet zeldzaam ontvingik dï oouraut die ze in Gonda woensdag avond lezen vrijdagmorgen omstreeks half acht en de daarop volgende heden maandag morgen öiittinUnïr Londen 6 Junij De Persia heeft berigteu uit New Xork aangebragt loopende tot 14 junij De beperkingen van den handel t ü oosten van den Mississippi zijn opgeheven De jury van Norfolk heeft Lee en Lougslreet van hoog verraad beschuldigd Lit Vcra Cruz meldt men dat een regt van 6 pCt vande waarde zai geheven worden bij den invoer naar het binDenland vr r papier katoen linnen en wol Het maritieme cbouji spei t de vereenigde fransche en eugelsche eskaders zullen aanbieden zal nog grootscher orden dan men in den aanvang meende Men zegt toch dat den 4 jnlij verscheiden schepen van de noord amerikaan ciic vioot ee zullen kiezen en koers zullen zetten naar het kanaal Het is meer dan waarschijnlijk dat deze vloot zich bij de genoemde eskaders zal voegen Onder de liberalen heeft de door de tories te Coventry behaalde overwinning eene groute moedeloosheid verocrzaakt Het voordeel blijft voor alsnog aan de zijde der conservatieven en dit is hoofdzakelijk het gevolg van de bewonderenswaardigeorganisatie en de eensgezindheid die onder hunne gelederenlieerscht Bij de liberalen ontbreekt het volstrekt niet aan energieeu ijver doch hunne discipline is niet zoo goed hunne tactiekniet zoo volmaakt en hunne manoeuvres zijn niet zoo regelmatig als die der Tories zoodat zij natuurlijk in deu strijddikwijls verslagen worden 27 Junij Berigten uit New York van 15 en 17 dezerni den Men verneemt dat de zwarte troepen die zich te Monroe bevonden hebben geweigerd om naar Texas op te rukken dreigende om de fficieren neder te schieten Zij zijn echterontwapend alvorens bloed was vergoten Meu wil dat Lee en Stephens om amnestie hebben verzocht De Herald deelt mede dat t rijke inwoners van Texasnaar Mexico verhuizen Het gerucht is in omloop dat dekeizerlijke troepen bij Matamoras geslagen zijn Parijs 24 Junij Het dagblad Ie Droit zegt dat de zaak der huurkoetsiers langs den weg van bemiddeling hare oplossing nadert Men schat het aantal der koetsiers die de dienst zullen hervatten op 600 en hoopt dat de anderen dit voorbeeld zullen volgen 26 Junij Het wets ontwerp op den verkoop van bosöi l c en de 360 millioen voor openbare werken zal niet ingetrokken woidcu maar eenvoudig zonder ecuige voorafgaandemededeeling ad act i gedeponeerd worden vooreerst tot devolgende zitting Gelijk lot wacht de wets voordragten overde koopvaardijvloot den lijfsdwang ec de misdaden in hetbuitenland gepleegd De regtbanken hebben de handen vol met de procedurestegen het groot aantal liedeu die in hechtenis genomen zijn naar aanleiding van de oploopen waartoe het staken van denarbeid door de koetsiers aanleiding heeft gegeven Het zijn De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 C eut Buiten gewone letters orden berekend naar plaatsruimte volstrekt niet alleeu koetsiers die bij die gelegenheid gearresteerd werden De regtbanken zijn tegenover deze lieden ieer gestreng het gemiddeld bedrag der straifen die zij uitspreken bedraagt zes maanden gevangenis 27 Junij De discussien over het budget zijn eindelijkdoor de kamer ten einde gebragt Het is zonder eenige wijziging aangenomen met 238 legen 11 stemmen De dagen euweken aan de behandeling van dit gewigtig onderwerp gewijd hebbeu dus hoegenaamd geen rcault iat opseleverd Volgens berigten uit Mexico heeft keizer Maximili ian een paleis te Mexico aan den maarschalk Bazaine ten gesche ke gegeven Indien de maarschalk teruggeroepen wordt verlies hij alle eigendomsregten op dat paleis maar ontvangt als schadeloosstelling de som van honderd duizend dollirs waarlijk een vorstelijk geschenk liet optreden van O Donnell aan het bewind in Spanjewordt hier beschouwd als een bewijs van de toenemende goedeverstandhouding tusschen ons hof en dat van M idrid Menverzekert dat eerstdaags de erkenning vin hel koningrijk Italiëdoor Spanje daarvan een nieuw beuijs zal geven men hoortzel s spiekeu van een tusschen Frankrijk en Spanje te sluitenofen defensief verbond speciaal niet het oog op Amerika enhet bel mg dat Spanje bij Cuba heeft Anderen verzekeren datkoningin Isabella bekeerd is tot den coustitutionelen regeringsferm geheel op eugcLche leest geschoeid zoodat konitigin Isabella voortaan geen meer gezag zou hebben uit te oeleuendan dit met koningin Victoria het geval is De keizer is zeer vertoornd over de werk en dienststakingen en verouder telt dat de politiek er achter schuilt Zelfwilde hij de houding der bevolking g ideslaau en daarom reedhij in een open calèche over de boulevards Op den boulevardst Denis bevond hij zich te midden au zulk eene digte volksmenigte dat zijne paarden st ipvoets moesten gaan In weerwilvan het geroep der politie de keizer de keizer vond Napoleonniets dan onverschilligheid en op veler gelaat lag spotternij In de voorname wgken nam uijua niemand den hoed af voorden souverein toen deze voorbij trok De uitslag der verkiezing fea lid der kamer vanvertegenwoordigers welke heden heeft plaats gei J is als volgt verkozen de heer Girod de Ponzol de caudidaat der oppositie met 14 140 stemmen op den heer Meyuaaier den re eringscandidaat zijn uitgebragt 12 1 8 stemmen Weenen 27 Junij üe vroegere financiële huishouding van onzen staat die juist daarom zulke heiUooze resultaten heeft opgeleverd omdat zij zonder eenige controle van de volksvertegenwoordiging werd gevoerd heeft moeijelijkhedeu en toestanden in het leven geroepen waar onze tegenwoordige minister van fiiiancien zwaar voor boeten moet De financiële nooii van den staat moet zij het uau ook tijdelijk iudcrJ utd zeer groot ïjn wanneer die toestand regt geeft tot verwijten eu bescaulitigingeii zoo als iu de jongste zittijigeu van het huib vau afgeva rdigden zoowel als in hel heerenliuis tegen den heer vou Plener eu het geheele ministerie wei leii te berde gebragr Vau het handelsverdrag met Engel uid hoort men nietsdan ongunstige noten kraken zoo d t lie raeeuiuz nifer enmeer veld wint dat de pogin ien niinuitr met een gin volg zullen worden bekruon 1 taren ei trii spreekt mm nieerover de waar chijuljklieid J il spoetlig e ni zuudauig ei irag met Rusland zal worden e lotc Men schrijft uit Trle t van gis er i p i= i iers zijnin goede gcoiidlieid uit Alexanarie aangekomen Ai 1 uir stierven gisteren 4 menschtn tot uu overlckn er 10 4 am deheerscliende ziekte Het aantal afgeiei=dfn dat overdreven isvoorgesteld wordt geschat op 2U 1U0 personen Men verzekert ten stelligste lat er eene miuisieriele wijziging op handen is erwordi zelfs beweerd dat alle ministershun ontslag Lebben aangeboden eu dat George Maiiath is bebenoemd tot hofkanselier van Hongirije Volgens het Fremdeubl tt is de heer von Schme iii g auzijn post ontheven De aartshertog Reinier heeft zijn demissie