Goudsche Courant, donderdag 29 juni 1865

ingediend en gaf iu de zitting van het liuis der beeren te kennen dat hij met een verlof van drie maanden pene buitenlandsche reis ging ondernemen De overige ministors treden ook af doch zullen voorloopig Hunne tegenwoordige Lieirekking blijven waarnemen Graaf MensdorfF heeft zich met het voorzitterschap van den ministerraad belast De aartshertog Sieven wordt als Palaiijn van Hongarije gedoodverwd G aaf Mailath els hcfkanselier De avond bladen bevestigen in meerdere of mip deremate het bovenstaande De Abendpost meldt de aartshertog Reinier kreeg het lang verzochte langunrig verlof Graaf 1 ensdorff is voorloopig president van den ministerraad De graven Zichy en Nadasdy zijn als ministers ontslagen George Mailath is tot hofkanselier benoemd Berlijn 26 Junij indien ni t alle voorteekenen bedriegen mogen tegen den herfst weder groote moeijelijkheden ie gemoet worden gezien In de officiële kringen hoort men op nieuw allerwege de klagt dat het zoo niet i inger kan blijven dat men met deze afgevaar iigden niet langer regeren kan enz Men denkt dat hei in weeruil van al het loochenen tot eene octroyering van eene nieuiie kieswet komen zal Vaa den anderen kant I ebben de liberale ledeu van het huis der afgevaardigden het besluit genomen om indien de regering aan hare bedreiging gevolg geeft en het budget in een of auderen vorm octroyeert niet te beraadslagen over het volgende budget De heer v Virchow zinspeelde daarop reeds in zijne laatste redevoering fimnenlanJr GC DA 28 Junij Gisteren ochtend ten 6 ure hebben de oudstrijders uit onze gemeente zich op het raadhuis vereenigd waar een gedeelte der schutterij met de muiiek van dat corps opgekomen was ora hen uitgeleide te doen Daarbij vo gden zich de burgemeester de wethouder de Grave en de secretaris der gemeente benevens vele officieren Eoo van de schut erij als van het garnizoen Onder het onafgebroken spelen der muziek vergezelde men hen tot aan de prens der gemeente waar zij toegesproken werden door den burgemeester en ouder het herhaald gejuich van Leve de Koniug door eene ontelbare menigte uitgeroepen plaats namen in twee rijtuigen om de feestreis in gezelschap van de marketentster E Janknccht te vervorderen naar Leydea De eerste kamer der staien generaal heeft den aanvangder discussie over het oos indisch tarief bepaald op donderdagnamiddag ten S j ure Het rapport over de wijziging dergemeentewet is nog niet uitgebragl De tweede k imer der sta ten generaal is tot hervatting vanh i e werkzaamheden tegen dingsdag 4 julij bijeengeroepen Men schrijft uit Rotterdam van 24 junij De aanvoerenv TD fruit gisteren door de verschillende stoombooten voor Engeland alhier aangebragt waren zeer groot Onder anderenzijn duizenden manden zwarte aalbessen en zoogenaamde walbessen aangevoerd Dit laatste artikel wordt jaarlijks hooger in prijS De veri ding van nieuwe aardappelen uit het Westland bLji t geregeld voortgaan maar is niet zoo groot als inandere j iren hoofdzakelijk ook doordien de aardappelen doorde aanhoudende droogte te klein blijven men besteedt thans ill het land ƒ J 65 a ƒ J 75 per mand van Vs mud Naar uit hot Westland wordt gefield is de vorige weekde verzending van aspersjes geëindigd terwijl die van aardappelen toeneemt echter niet in die mate als kon worden verwacht daar de vraag naar nieuwe aardappelen nog niet grootis en er voor Engeland wel verzonden zou kunnen worden doch tegen te lage prijzen Het rouijen valt dit jaar tegenen de knollen zijn ten gevolge der langdurige droogte klein Overigens staat alles vrij goe d de w ijngaard inzonderheid isheerlijk ontwikkeld en beloci d eene ruime vergoeding voor deschade het vorige jaar door de tuinders geleden L it Leyden schrijft men Terwijl men langs I l Vliet en onder Soeterwoude zich mag erhe i ovei eenen welgeslaagden hooibouw waarbij eenparig woi r ezei J Jint de kwaliteit uitmuntend is hcerscht er ouder Wa senaar en langs den Rijn volkomen gebrek aan veevoeder zoodat de boeren verpiigt zijn nog oud hooi aan het vee ia de weide te brengen Op die plaatsen kan aan geen hooibotjw worden gedacht angs den Vl et staan een paar hooibergen met de nationale vlag in top omdat de bouw voor St Jan 24 junijj binnen is heif en als eene groote zeldzaamheid wordt aiiugeioerkt en vermelding verdient daar men anders voor st Jacob 25 juUjj nog niet heeft te klagen Het bestuur der vereeniging van en voor nederlandscheindustriëlen heeft zich bij adres tot de eerste kamer der statenjeceraal gewend met verzoek om niet ter zgde stelling van ADVERTENTIEN De Thee Soorten UIT HET MAG 1ZIJN V iX Sinderam en Siblesz te Arvltem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit eu zijn in verzegelde pakjes van 5 2 o en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lmuje Tieudticen D N ii te GOUDA D BOER AZ te Ouémaler en verdere Depots bedenkingen van ondergeschikten aard hare stem zoo spoedi mogelijk aan de wetsvoordragt tot opheffing van de gemeenk accijnsen te willen schenken opdat de groote maatregelen daai van af hankelijk zoodra mogelijk hnn beslag mogen erlangen Krimpen a d IJssel 24 Junij In deze streek is he Waterloofeest in bijna tiile gemeenten gevierd Nadat maandat 11 in het naburig Alblasserdam de leerlingen der openban school onthaald waren had wjensdag de feestviering in hei nabijgelegen Lekkerkerk plaats terwijl donderdag door de commissie alhier tot de feestviering v as bestemd Eere de commissie voor de door haar genomen beschikkingen eere de ingezeienen die krachtig medegewerkt hebben om dien dag te een waren feestdag te maken Tal van opgerigte esieboioii vormden een geheel met het groen met knüstige hand e de huizen gehecht aangenaam afgewisseld door tal van vlaggen Beeds in den vroegen nioigen stroomden de ingezetenen der nabijgelegen gen eenten toe om den optogt te zien die zich ten 9 Deventer 27 Junij Men heeft in deze streken zoo goed als in welk oord van Nederland ook den slag van Waterloo feestelijk herdacht het regent berigten uit de omliggende dorpen hoeveel koek de lieve jeugd heeft georberd hoe de onderwijzers georeerd hebben en welk een indruk hunne oraties op de koek etende kleinen maakten Had de redactie der arnhemsche courant getuige kunnen zijn van dit alles ze zou zeker een oogenblik berouw gevoeld hebben over de liefelijke woorden waarmede ze den uederlandschen schoolmeester onlangs zoo regt aardig heeft gecomplimenteerd Op sommige plaatsjes heeft men zelfs eerebogen opgerigt en verwaardigde zich de heer burgemeester naar aanleiding van s meesters woorden ook te spreken en kon de lieve landjeugd zich koesteren in het onmiddelijk afschijnsel zijner achtbaarheid overal heeft men muziek gemaakt overal gevlagd en overal oranje boven geschreeuwd alsof de troon wankelde Zonderling is te midden van die Waterloo v oeiing het kalme gedrag van Deventers inwoners Men heeft gevlagd ja en dat nog wel op verzoek van t oestuur maar anders is er üok letterlijk van geen feestvieren sprake geweest Sommigen zijn van oordeel dat de feesten in november 18ö3 en april 1S64 gevierd te sterk zakpurgerend hebben gewerkt zoo zeer dat meu ook zelfs den lust niet meer had aan eene herhaling te denken We zouden alzoo niet de minste openbare uiting van t gevoelen des volks niet écu openbaar feit kunnen aanwijzen zoo niet de wakkere kapelmeester der schutterij de heer Kd Grefe ons voor dat zotte figuur hadde bewaard In den vroegen morgen van 18 junij ni beklom als andere hemelbestormers het corps muziekauten der dienstdoende schutterij door hun aanvoerder voorgetlommen Deventers grijzen toren die zoo ern itig het omliggende land overblikt En toen nu op dien prachtigen junijmorgeu van dien grijzen reus over een heerlijk landschap de statige toonen weerklonken van gezang II Den Hoogen God alleen zij eer die zich een uur in den omtrek deden hooren toen werd menig gemoed met innige dankbaarheid vervuld en menig oog rigtte zich naar boven en op menige wang prijkte de kristallen tolk der heiligste aandoening De opening van den spoorweg Zutpheu Deventer is weer langzamerhand op den achtergrond geraakt ten minste men hoort er heel weinig over spreken De hooioogst is zeer slecht langs den geheelen IJssel oever het water in den IJssel is zoo laag dat de booten zeer ongeregeld varen en het wekelijksch vervoer onzer markt artikelen langs een anderen weg moet plaats lebben men zendt ze meest met wagens naar Zutphen en van daar per spoor verder Gemengde Berigten Juarez beeft kaperbrieven uitgegeven aan een aantal amerikaansche schepen Keizer Tu Duc van Annaoi is doodziek De algerijnsche bosachen v ordec begroot op ene waarde van 600 millioeo frs Prim is met den val van het ministerie Xarvaez terstond te Parijs boven water gekomen De florentijnsche gemeenteraad heeft te tonden een aantal houten en ijzeren huizen besteld te leveren tegen 1 november Pe grond voor het hotel Diea te Parijs kost 25 millioen frs van onteigening de begrooting voor het gebouw is 18 millioen frs en daarbij nog de inrigting ea het bijwerk Kardinaal Wiseman heeft al wat hij bezat 24 duizend galden aan zijne drie executeuren vermaakt Piins Napoleon gaat een reis om de wereld doen en zijne vrouw bij papa te Florence logeren Te Warschau houdt men openbare verkooping van de Ijosthaarbeden den gevangenen bij hunne iukerkering ontnomen Te ffeenen worden bezuinigingen beloofd terwijl men intusschen voortgaat met gput Q De schade veroorzaakt door het verbranden der schepen te Antwerpen bedraagt ruiip 120 duizend frs Te Sonthampton zijn dertien jeugdige Japaonezcn aangekomen om in Engeland geneeskunst ete te leeren j e atraatmoMekinteu te Weenen vragen verlof om rond te gaan met piano s scrafine orgels en dergelijken Te Meiningen is 17 Junij ope rrigt een ge leidcteeken voor Jeao Paul Friedrich Richter Tflrijke scharen uit zuidelijk en zuidwestdijk Buitschlaud begeven zich over Hamburg naar Amtrika In Italië is de helft der staatsinkomsten noodig ter betaling der rente in den Vcrk staat 91 pCt De 22 eerste voorstellingen van Meijc bc rs Africaine hebben opgebragt 258 000 frs Men Temectrit üit Amerika dat de nederlandsche regering opgehouden heeft aan de zuidelijken de regien van oorlogvoereoden toe te kennen Eene oütploffing heeft de regeringsmagazijnen te Chattanooga ernieïd die op eene waarde van 250 000 dollars geschat worden De pauselijke nuntius keert uic Mexico naar Europa t rug In den vierjarigen worbtelstrijd hebben de noordelijken aan gesneuvelden gewouden of ten gevolge ïan wonden en ziekte overledenen verloren 1 425 000 man liij het beklimmen van den Scbelthorn een der beruer alpen is eene engelsche dame door den bliksem jredood die hare huwelijksreis deed In de zuid staten zija nog i fiOO OUO baleu katoen boveudicn iu Texas 800 000 Te Olst geldt het hooi ƒ 30 de 1000 h ned flB Van de vlaardingsche haringvloot zijn reeds scftepen nitgezeild Te Padua zijn eeu aantal burfier en studenten gearresteerd Tc Grauw bij Houlccisse is vermoedelijk düor kwaaduilligbeid eene boerenwoning verbrand Het eng gouvernement beschouwt James liroolre als o f afhankelijk souverein van Serawak op Borneo De eenbeeuige ilnnser Donato laat een vermogen na van 400 000 frs De bisschop van Bk da heef gebedei voorgeschreven om van den hemel regen af te smeken De koningin van Madagascar heeft de crinoline aangeuomen De cholera riiiiiulert te Aiesaudrie Bij Rome zijn eenige personen door een spoorweg ongeluk gedood eu gekwetst Ingezonden op vele plaatsen in ons land is een repetitie gegeven van de vroegere novemberfeesten en Napoleons val bij Waterloo is feestelijk herdacht ter bevordering der vaderlandsliefde met dit verschil evenwel dat de regering zich nu onzijdig heeft gehouden en hare deelneming slechts betuigt dooi de oude VVaterloo krijgers feestelijk Ie onthalen terwijl iu 18B3 de feestviering van haar uitging Heeft aan dit verschil de staatkundige toestand van Europa eenig deel of wel moet men het aan ontzag voor Frankrijks heerscher toeschrijven zooals in de Uiatsle dagen nel eens gezegd is In 1863 vierde men het feest onzer onafhankelijkheid thans viert men den val des geweldenaars en den dood van zooveel dapperen die op het slagveld het leven liften Wij mogen blijmoedig aan de behaalde overwinning gedenken maar weemoed moet ons vervullen bij de gedachte aan die duizeude maiuieu en jongelingen die in den bloei des levens iverden weggemaaid Wij mogen blijmoedig gedenken aan de bevestigde onafhankelijkheid maar treurig zien wij ook terug op de gevolgen van die overwinning voor Europa s staatkundigen toestand Of is de laatste dag van ï apoleons heerschappij niet de geboortedag geweest van die reactie waaraan de europesche volken zich sedert 50 jaren trachten te ontnorstelen van een reactie die de edelste krachten des volks onvruchtbaar maakt voor het algemeen die de edelste mannen als ballingen naar 4merika zendt en de volken als een kudde schapen overlevert aan de hand des scheerders Duitschland viert geen Watsrloo feest maar treurt want Duilschlands eigen zonen met eed en pligt spottende drukten erger dan de vreemdeling ooit gedaan had Italië viert geen Waterloo feest want andermaal is het door een Napoleon vrij geworden van het juk door eigen vorsten aan dit schoone land opgelegd Wij behoeven om hei juk der reactie niet te treuren De Nederlander van 1865 mag zich in een redelijke vrijheid verbeugen Het leve de koning I is hem geen ijdele klank zoi der beteekenis Het komt voort uit innige overtuiging dat onze vorst het welzijn des volks wil flat hij het gezag hem door de wet toegekend niet wil ver Voor de menigvuldige bewijzen van achting vriendschap en toegenegenheid die ij jl zaturdag ter gelegenheid van het feest onzer vïjf eii twintigjarige hu welijksvereeniging mogten ontvangen bet ngen wij hiermede onzen opregten ea hartelijken dank J KLEIJWEG S VEEMEDLEN GoitA 2fl Tunij 1865 meerderen ten koste van de vrijheid eu het geiuk des lu na Wij ceren den koning omdat hij getrouw aan zijn eed de wetten des lands eerbiedigt Hebben wij dus in dit opzigt slechts reden tot verblijden en behoeven wij niet te treuren dat wij bet juk des vreemdelings met een ander nog erger juk verwisseld hebben de blijdschap van den overwinnaar op het slagveld is toch getempenl door het gezigt dier lijken en verminkten en door de ellende die hem omringt En dit moet onze vreugde matigen bij het gedenken aan den val des geweldenaars vooral omdat het bestuur van dien geweldenaar ook voor ons land niet geheel onvruchtbaar geweest is Napoleons heerschappij moge ons land diepe wonden geslagen hebben van een andere zijde beschouwd is zij ook zeer heilzaam en hoogst nuttig geweest Zachte chirurgijns maken stinkende wonden is een bekend spreekwoord en dit spreekwoord kan men veilig toepassen op Napoleon als bestuurder van ons land Is er nog iemand die de partij durft opnemen voor het ellendig bestuur der vorige eeuw toen ons land door partijschappen verdeeld van eenige aristocratische familien afhankelijk was en het volk onder het harde juk der geld aiistocratie gebukt f i S Die regering is door Frankrijks lusschenkomst vernietigd en uit de republiek der zeven verecnigde proviuoieu is de nederlandsche staat voortgekomen De tolliniën tusschen de provinciën zijn weggenomen eenheid van munt maat belastingen I gelijkheid van allen voor de wet zonder uitsluiting om godsI dienstige beginselen zijn vastgesteld eu vele oude misbruiken iverden afgeschaft Oirze oude wetgeving werd vervangen door Napoleons wetboek en tal van wetten tot nu toe nog van kracht werden i gevoerd Drie maatregelen vooral worden meestal als de grootste grieven legen Napoleon opgegeven de conscriptie de tiercering en het conliucnta stelsel ilaar is de conscriptie niet in stand gebleven en is deze als wij dan veroordeeld zijn om staande legers te hebben niet verre te verkiezen boven het ellendige werl stelsei zooals het vroeger hier te lande werd toegepast of boven huurlingen de schrik vau den vreedzamen burger en de bloedzuigers der schatkist De tiercering was iiard en wij beklagen nog de daariloor getroü n shigtoifers maar was die maatregel niet noodzakelijk era weer eenige orde in den toestand der geldmiddelen te brengen En is eiüdelijk het stelsel van het vasteland hoe betreurenswaardig voor den h indel niet de oorzaak geweest van het stichten van velerlei fabrieken en het bevorderen der nijverheid Denken wij met een blijmoedig gevoel aan A aierloo s overwinning denken wij dan ook aan de offers die daar vielen en vergeten wij den man niet die eens als heer van Europa den ijzeren scepter zwaaijende als beeld der verg inkelijkheid op st Heiena s barre rotsen den laatsten snik git Zijn lijden iu de eenzaamheid heeft veel kwaads uilgewischt vele harde oordeelen verzacht Zoude dit ook de reden kunnen zijn dat Nederlands regering niet voorging bij het jul eUeest van Waterloo s overwinning B Burgerlijke Stand GOUD Gebokfn 23 Jonij Johanües ouders H Bcdijs en A Zanivowt 25 Peter Johauoes ouders U II Schravec eu J A Hijdti iar 5f Clazina Margrietha ouders J van HerlurK en M vnr JlI lioevrn tjerard BeDJarain ouders D D L van Goor er K iiGmeijn 27 Lena OvtRLEDEN 22 Junij C H Griss 2 ra 24 J vaa Beud kom 2 j 6 m SCHOO VHOVE V Ingeschreven van 16 tot en met 23 Junij 1S6 5 Gebokun Fredei ik Alexander ouders C Kietvciden H van Etlinger Willem ouders J H Littel en O KrijL er Margrietha ouders H van der Aa en L P van den Bergh Cornelij oud rs II Kapom ea il van Baaren Prijs van het redestille b j G P van de VELDE te jouda met inbegrip van Kijk en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalile JENEVER a 4G2 j per kan 59 cents Jenever 2 ie soort Moutwijn a 4ii2 j per kan 57 cents lul BRANDEWIJN IfiS per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 28 Juni 1865 OvEELEDEN N Dekker 50 j echtgenoote van B van I tcrcn Getkocwd J B Gnodde met E vau der Ree