Goudsche Courant, donderdag 29 juni 1865

THE EUROPEAN BANK LDHITED Nominaal Kapitaal L st 4 000 000 Uitgegeven Kapitaal L St 2 146 700 Gestort L St 644 010 Reserve L St 31 393 ao o Rentgevende Deposito Bewijzen en Reiswissels in éénen vorm vereenigd betaalbaar aan Order 5 d na zigt ter keuze van den Houder te AMSTERDAM ROTTERDAM LONDEN DUBLIN PARIJS en MARSEILLE en als Eeiswissel op VertOOn negotiabei gesteld bij de Buitenlandsche Correspondenten der Bank volgens Indicatie Brief die op aanvrage wordt uitgereikt Deposito s in sommen van 12U ƒ 300 ƒ 000 ƒ 900 ƒ 1200 en ƒ 2400 worden in ontvangst genomen bij de Branches van bovengenoemde inrigting te Amsterdam en Eotterdam tegen afgifte van beKijzen aan order opvorderbaar vijf dag ïn na zigt rentende 3 pCt en betaalbaar ter plaatse waar de opzegging geschiedt hetzij bij opgemelde Branches te Amsterdam en SotterduM of ter keuze van den Houder aan de Kan oren der Bank te Zonde Dublin Parijs of Marseille tot den gemiddelden Wisselccars van den dag der opzegging ternijl dezelve voorts als ReiSWlSSelS op VertOOn bij de Buitenlandsche Correspondenten der Ban zijn negotiabei gesteld ZIJN OOK VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg y D n 60 SCHEURLEER ZONEN te s Gravenliage OTTO DE KAI Sc ZOON te Dordrecht VAN DER MANDELE Sc ZO EN te Delft VAN SCHERMBEEK Sc VAN HALL te IJtrecU HOFFMAN Sc CO te Govda VOOR VIJF GILDEN ontvangt men in den BOEKHANDEL van B L ViN DAM te Kampen een keurigen magoni ihouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Brlntn francij Tevens voorhanden ceue ruime sortering plaatjes van 15 20 25 30 35 40 45 50 55 üO 65 70 en 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Auen b j J O van Houten Gouda bij A Brinkman Groningen bij H W van der Kamp Goe bij F Kleeuwens Sc Zoon Piirmerend bij L G Post Aanvragen oji depot franco Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Znn ze r nuttig in uugciteldhe len der M iAG en erken heilzaam op de SPIJSVERTERING dij zijn uilmun end tesen de GAL SCHERPTE in het BLOKD ün UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJ MAFDRIJVEND Verzegelde doo pu en dubbele Doo en zijn iu onderftaaijde Depots verkrijgLiaiir A r t f laia J J Al is Droog Heiligeneg D n 321 Arnhea F Tomeijn Aputh Lectntcr J Muller l Lri 11 W de Kniijff Gi u I 11 p i Fraukenhuizen Dubbelde Buurt sCraveulage J M v Renesse Apoth Boekhor istr Leyden i T Terburgh Apoth Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Oudihocfrn C A t Hoofd GEBR SPIERINGS te s Bosch VAN RANZOW C te Arnhem BODDAERT C te Middelburg P J BERGER te Venlo DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Zmidplaspolder in Schieland brengen door deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden Dat door den Heer Commiss ikis des Kcxings in de Provincie Zuid Holland uit hoofde der geheeje vernieuwing van de houten hoofden van het schutverlaatje in den mond van het kanaal langs den Tiendeweg onder Broekhuyzen Gemeente Broek magtiging is verleend tot afsluiting der passage van schepen door genoemd schutverlaatje gedurende twaalf weken aanvangende den 3 Julij 1865 en eindigende den 35 September 1865 terwijl gedurende dien tijd de scheepsgemeenschap tussohen de ringvaart van dien polder en de Gemeente Gouda kan worden onderhouden door de rivier den HoUandschen IJssel Moordrecht den 19 Juuij 1865 Dijkgraaf en Heemhaden voornoemd De SecrHarii Pemiingnteesler J e Dijkgraaf J J SNEL w K VAN GENNEP Apoth Weste Wagenstr Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 27 Jnnij Rotterdam A v d Toorn Schiedam D Maltha Laagste Hoogste j koers koers 1 621 2 l6 ii k 72 as ifi 961 2 45V 146Vi 54Vi 40 n ie 47 Va asVé 99 85 85V4 1 89Vs 95V2 95 V J 87 Vi 87 S3 4 194 t 60V B 60Vi6 3Ü SOVs aVs 64V 64V4 1 69 Vs 691 4 Vs 48V8 66 67V8 74V4 74V2 73V 6 73 Vi6 aa te 23= 8 l Geblevea koers 62Vs 961 j 40V h 95V2 6OV16 641 8 47IVW 67 73V4 23V8 pCl Ned w sch 2l s dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 2 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1828 29 5 d 6 serie 5 d Londl862 5 dO Amst 1864 5 d Amst I860 4V2 Aand spoorw ƒ l93Vi Oost MeUll 5pCti dito dito 2V2 d i renteAmst 5 do nat 1854 5 d inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 do 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 Tiel D V Wermeskerken Utrecht F Aliena Apoth en Droog op het Sleenw over de Dronkerstr n 372 Woerden L Ruijten WAARSCHUWING Het depot dezer echtO Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GOUda alleen en uitsluitend geplaatst bij den Heer H P van FBANKENHUIZEN Dubbelde Buurt Boekdrukkerij van A BRINKMAN Men A ordt iustantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanl s Pillen bereid ToigeuE het oude eu echte Recept in Dc pót zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opyc eveii Steden en plaatsen dan lij de hifr bovtn genoemde Lepóthouders hi elk doosje is een billet voorzien met de eigenhandige naaraleekening van de vervaardigers Wed Kienen Sc Zoos Apotliekers welke Handteekeniïig zich ook bei iudt o j het Zsgellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan Wel toe te zien bij wien men de 1 oosjes Pillen haalt Aileen die Doosjes waarin een billet met ouze Handleekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 12 Deze Courant verschijut des Donderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pc prijs per drie maanden 13 2 franco p post 2 25 De imending der Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA den 1 Julij Het oostenrijksche ministerie bezwijkt zonder dat het met eenige zekerheid blijkt wat de oorzaak is van dien val De moeijelijkleden met Hongarije schijnen daarin evenwel de grootste rol te spelen want het is niet te doorzien hoe op vreedzame wijze dat volk bewogen moet worden om af te zien van zijne overoude regtea eu toch is het voor Oostenrijk eene ievenskwestie lich te verzekeren van de hulpmiddelen van een rijk land dat slechts op ontwikkeling wacht Doch wat Oostenrijk bovenal drukt is de gebrekkige geldelijke administratie altijd leenen om gedurige te korten te dekken verlamt de krachten van dien staat rijk in hulpmiddelen De constitutionele beginselen zijn in de eerste phase der ontwikkeling en men haarkiooft maanden lang over bezuipigingen die niet tot uitvoering komen Burgerlijke en godsdienstige vrijheid zouden meer afdoen om de natuurlijke bronnen van welvaart te doen vloeijen en dan Venetië opgevende en het leger tiercerende OU overvloed de armoede vervangen Die tijd zal komen maar thans kibbelt men nog kleingeestig met Pruisen en rekt het leven door een gedurig beroep op het vertrouwen der vrije en handeldrijvende natieu De onwil der parijsche koetsiers is overwonnen het is eene waarschuwing tegen het monopolie maar van meer beteekenis is de vernieuwde nederlaag door de regering geleden bij de verkiezing van een lid ter vervansrin au de Morny den I president van hp ctgi ciid iigchaam In het departement Tuy üe Dome bestoud vroeger geen oppositie en na bezi ijkt de regerings kandidaat met eene minderheid van bijna 2000 stemmen Dit geeft veel te denken deze kenteekeuen van de gezindheid ues volks kunnen niet verduisterd worden Frankrijk ontwaakt uit den doodsluimer dwang en willekeur moeten wijken voor een ruimer deel van staatkundige vrijheid of de onvermijdelijke gevolgen zijn te voorzien De eerste Napoleon bezweek door zijne t rannij de tweede zal zoover niet gaan In het vrije Engeland begint de verkiezingsstrijd die in Europa geen weerga heeft in hevigheid De uitkomst is niet te berekenen maar onze beste wenschen zijn voor de handhaving van het vredelievend ministerie dat vrijzinnig den algemeenen bloei des handels bevordert en zoo vele blijken van wijze matiging heeft gegeven Ook uit Amerika luiden de berigten voortdurend gunstig voor den vrede De unie heeft te worstelen met tallooze bezwaren uit den nieuwen toestand geboren doch zij zullen in kort tijdsverloop overwonnen worden door de energie van het volk dat alles veil had voor de handhaving zijner vrije instellingen öuttenlanïï Londen 28 Junij De new yorksche correspondent van de Morning Herald zegt dat Davis steeds streng blijft opgesloten iu het fort Monroe Voor de buitenwereld is hij afgestorven zelfs de correspondenten der dagbladen hebben geen verlof meer hem te gaan zien t geen een gevolg is van de opgedischte verhalen aangaande de wijze waarop hij geboeid werd Er bestaan redenen te gelooven dat den gevangene geen overlast meer is aangedaan nogtins zeg die correspondent dat hij strenger straf ondergaat dan de man met het ijzeren masker onderging terwijl hij vreest dat Davis in elk geval zal gehangen worden Indien men hem niet kan overtuigen van medepligtigheid aan den moord op president Lincoln gepleegd dan zal men hem wegens het groote aantal die door zijn toedoen het leven verloren toch des doods schuldig achten Het huis der lords heeft de onlangs door het huis der gemeenten aangenomen wet strekkende tot verandering van den door de r katholieke parlements leden af te leggen eed met 84 tegen 63 stemmen verworpen Aan den kant der bestrijders van deze voordragt waren graaf Derby lord Harrowby en lord De prijs der Advertentién van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte St Leonards de voornaamste sprekers daarentegen werd zij door graaf Eussell en graaf Grey met ijver verdedigd Te Nottingham heeft maandag bij gelegenheid van deverkiezingen eene geduchte vechtpartij plaats gegrepen tusschenvoorstanders van een liberaal en die van een conservatief candidaat verscheiden personen werden door steenworpen gekwetst de st ellaadje van waar toespraken tot het volk zouden wordengehouden werd in brand gestoken van verscheiden huizenwerden de glasruiten verbrijzeld enz Een 20tal der muitemakers zijn in verzekerde bewaring genomen De officiële mededeelingen van de sluiting der parlementszitting op den 6 julij heeft een zeer gunstigen invloed uitgeoefend op de kandidaten voor het parlement aangezien deverkiezingen thans spoediger zullen volgen waardoor hun aanzienlijke uitgaven worden bespaard De toebereidselen voor denverkiezingstrijd worden met verdubbelden ijver door de whigaen tories voortgezet Aangaande de ongeregeldheden te Nottingham zijn velerlei geruchten in omloop De eeue partij werptde schuld op de andere doch het is meer dan waarschijnlijkdat zij aangestookt worden door sir Robert Clifton den conservatieven candidaat te Nottingham De liberalen iu ZuidLancashire zullen den heer Gladstone als kandidaat aldaarvoorstellen Ook te Auraghmore in Ierland hebben eennige dagen geleden ernstige ongeregeldheden die echter niets gemeens hadden met de verkiezingen plaats gehad De katholieke bevolking dier plaats had namelijk op een heuvel buiten de stad vreugdevuren ontstoken ter gelegenheid van st Jaus dag toen zij door de protestantsehe partij werd overvallen Dit gaf nètuurlijk aanleiding tot een hevig gevecht waarbij zeven personen door pistoolschoten gewond werden De cornaamste belhamels zijn in hechtenis genomen Volgens de thaus gemaakte schikking zullen de franscheen engelsche vloten elkander den 17 julij a s te Plymouth ontmoeten Na een week aldaar te hebbei doorgebragt zal defransche vloot de voornaamste havens van ons land bezoeken terwijl de engelsche vloot de fransche havens zal bezoeicen Ofschoon er nog een achttal jaren zal moeten verloopenvóór de tunnel door den Mout Cenis gereed zal ivezen zal Italiëtoch weldra met Frankrijk door een spoorweg verbonden zijn De heeren Brassey n 1 hebben coneesaie aangevra igd eu verkregen om St Michel eu Susa door een spoorweg over denberg te verbinden Men berekent dat een kapitaal van C 32ö iJ jO of £ 6270 per mijl zal benoodigd zijn terwijl men zichvleit in de vveinige jaren dat deze lijn slechts dienst zal doen £ 1 080 000 netto te ontvangen Welligt ook vleijen zich dezeconcessionarissen dat men van het kostbare plan om leii bergdoor te boren zal afzien waarvoor niet miuder dan £ 3 100 000 of £ 128 500 per mijl gevorderd wordt De jongste berigten uit Bombay luiden voor zooveel definanciën aangaat treurig Men beweerde zelfs dat de bauk debetalingen in specie had gestaakt De Times slaat evenwel geengeloof aan dit gerucht omdat iu een teiegram van den l j werd gemeld dat de bank in eenige financiële moeijelijklicdendoor het gouvernement geholpen was waarna in de telegrimmenvan den 20 niet meer van de zaak gesprokeu uordt 29 Junij De west indische m il brengt ons heden morgenhet berigt van eene nederlaag der fransche troepen nabij Tampico Volgens die berigten werd eene afdeeliiig fr ui clie soldaten door de Juaristen aaugev i en en totaal verïLi ii Detroepen van Juarez bevonden zich op eeuitre mijten ifaiandsvan Tampico en er heerschte dien ten gevolge giuote agitatieouder de bevolking dier plaats De gunstige tafereelen die de fransche Moniteur voortdurendophangt nopens den toestand der keizerlijken schijnen dus welwat overdreven te zijn Ue berigten die de west indische mailoverigens uit Zuid Amerika oveibrengt zijn van den gewonenaard oorlog en revolutie in bijna alle staten Ia de heide huizen heerscht na een heftij Ieüato ê administratieve knoeijerijen eene doodsche kajmte Nu hrt