Goudsche Courant, zondag 2 juli 1865

ctumaa olhtKet Lit Toulouse nordt gemeld dat het neder voor de wijugairden buitengewoon gunstig is zoodat de druiven reedszeldzairo ontnikkeld zi n Bej nrde landlicucn vergelijken hetnar IbOü ïoorwat dej stand der Mijngiarden aiiibelaugt metnet jaar 1822 toen de oogst reeds den 20 augustus een aan ing inra en ten nijn opievf Ie die om zijne voortreffelijkehoedani heid spieekwoordelijk gev orden i De memorie des keuera over den totstand v n Mgerie elke eenige dioren geleden ain de ver 5chillende ministers werdter hmd ge teld 15 lu den vorm eener brochure f earukt opwelker titel de vermelding voorkomt dat zij niet voor de openbaarheid i bestemd Lr zijn ook slechts 10 eiemplaren vangedrukt De chrijver 15 dairbij van het denkbeeld uitgegaan dit Irankrjk tot heden zelfa het tweede keizerrijk niet uitgezonderd niet voor de bedoelde volkplanting heeft verrigten than = het oogenblik is gekomen om een tegenovergesteldenweg in te slim vv iirbij m de allereerste pjddts aan de volkomen gelijk telling van u oorlingen en kolonisten moet wordengedacht lege jkei ti d verneemt men echter dit de miire van Men beweert dat de heer i ew=ki de toekomstii e president vin bet we t end ligchaim zou ontmoedigd is gewordendoor oen uitslag der verkiezing m het depirtement Puj de Dome dal hij v 1 dcicn gevigigen post heeft afgezien uitvree d t hij u et tot il ev i rdi de zou worden gekozen Het OU zeker uuriLUs ijU w nneer de hci r SchiiLi er aan dezeomst mdigheid het belioi d vu bet presidium motst te dankenhebben De Cjic kiTcrvan correctioueii politie heeft gi teren uitspmk ged n i3 zaken w urtoe de grcve der koetsiersiinleiJing hid estven nog 99 dfgelijke zaken zijn m behandeling T u pz gte de ei atngelegenheid is nog te melden dat m II let onder h t putiliek dm heer Hiusinann hoogst kwaljk neemt dit hj geen g bruik heett gemiakt vin zijnebeio ji ied um de coropigmeder kleine rijtuigen te ontbindenen alzoo het publiek voor het vervolg te vrijwiien voor degrove onregtiji it helen en ongemikken oie uit de handliivingvan een oo onver eJigb nr monopolie kunnen voor vloeijCn gelijk men thans ondervonden heeft De zitlin r v n het wetgevend ligchaam is geprorogeerd tot 8 julj Het voorstel tot den bouw van een paleis voor de algemeene tentoonstflling in 1SC7 m het Champ de Mars IS ain cior 11 me 212 tegen 27 stemmen Brussel 29 Jumj De discussien over de vieemdelmgenwet iju emdchjK ten einde gebragt Met 49 legeu 23 stemmen IS de wfl voord igt goedgekeurd Het debat heett geen incident opgelevtrd dit eenig belang zou kunnen inboezemen Weenen 23 Jumj iet huis der heeren heeft de kredietwet vin 13 Ki lioen amgenomen an de leden vin het ministerie zullen aftreden de heeren von Sehmerling Mecsefy Hein Lasser von Plener en von Frinck terwijl de ministers von Mensüort en Burger ain het bewind blijven 29 funij De ministeriele crisis is nog n ft geëindigd Men meldt uit Pestb dit m de kringen der magnaten graaf Moritz Mma = viorut geuotmd ils minister van hnancien Werkelijk worden ook met hem o er die ponefeuille ondeihaudel lisen gevoerd Berlijn 2S Junj De ministeriele cusis te Heenen heeft een oi bc hnjlelijkc sen itie verwekt liet aftreden des heeien vüu c hmcning staat m mauw verbind met binnenhnd che vra gstukk n peuiul met de hongnr che knestjc Men beweert hiEr evenwel dit deze vcrindering hoegemamd geen invloed op oa e betrekkingen met Weenen il hebben Itlims geen onginsiigen invloed wint de vermoetielijke opvolger des heeren von Schmerlius de gnaf Belcredi gaat door voor iemand die hier zeer gezien is Hj wis als stidhouder van Bohemen dikwijls in de gelegenheid om koning ilhelm te ontinoeitn Daaruit volgt echter met dit ijne benoemms tot bevordering jm ue oplossing der sleeswijk holsteinsche kwes zal strekken De keizer van Oostenrijk moi t zeer onlau gezegu Hebben zoolang ik leef zal ik met toegeven dat in li noorden een staat gevestigd worde die van Pruisen afhankelji IS De rainisteriela ver indering zal in die denkwijs wel get verandeiing brengen Door een 60tal piedikanten meestal nit Pommeren eBrandenburg is dezer dagen aao den koning eene petitie ove handigd vvairin zij te kennen gaven dat zij gewetensbezwaretvoelden om m het vervolg Gods zegen af te smeken over denlanddag naarmede hier alleen de tweede kamer bedoeld werd op grond dat op die kamer een banvloek ligt dewijl de ledenden koning niet langer eeren gelijk door de Schrift wordt voorgeschreven Zij gaven wijders de hoop te kennen dat de overbeid het zwaard met te vergeefs zal voei n Men verwacht dat eerstdaags een groot aantal processenwegens diukpersdelicten zal worden aangevangen verscheidenleden vin het huis dT afgevaardigden na de sluiting vanbedoeld huis in hunne woonplaatsen teruggekeerd zijude zullenworden achtervolgd wegens vroeger openbaar gemaakte geschnften uithoofde de toeslemming van het huis thans met meerwordt gevordeid tot het geregtelijk vervolgen van een zijnerleden De groothertog van Oldenburg wil het naar het schimtbij zijn eerste mislukte proef om den hertog v Augustenbur uit Sleesw ijk Holstein te verwijderen met laten Op zijn eerstenota vm 22 mei betreff nde deze iajgelegenheid was dooOostenrijk ifwijzeud besc ikt op grond o i dat de rapportenvan den oostenrijkschen regerings oommissaris in de hertogdommen de bcochuldigingeu van den groothertog met schenente staven Naar men nu uit eene goede bron verneemt heeft d oldenburgsche regering daarop tamelijk scherp gtintwoord meopgave tevens van feiten wiaruit zou blijken dat hertog Frederik en zijne raadslieden het land ten nideele der anderepretendenten door geheime intrigues ondermijnen De e not zal te Vi eenen met veel indruk maken Men zal denkelijk eenvoudig het laatste oord ain den heriog aten 29 Junj De Staats Anzeiger verklaart dat het berigl als zou de zeudinj van den prins von Hohenlohe naar de b r togdommen ten gevolge van een protest der sleeswijk hols en sche landsiegering geschorscht zijn ongegrond is De prins za zijne zaken aldaar afdoen Op het piotest van bovengenoemd regering gaf de heei von Zedlitz de pruisische burgerljk commissaris m de hertogdommen ten int oord dat er gee reden bestond om den prins terug te roepen aangezien er hoegenaamd geen grond bestaat om aan te nemen dat deze de grenzen van ijne zending is te buiten gegaan Frankfort 28 Jung De liberale kiezers in het hertog dom ïiassiu hebben nu reeds drie malen leden voor de tneeüe kimer geko en welke telkens kort na hare opening is ontbond n De e ongunstige resultaten hebben de kiezers echter met afge schi ikt om zoo dikwerf dit gevorderd werd aunnen burgerpligt te vervullen en zeker is het dat zelfs m het kleinste dorp b de verkiezing lu de grondveigaderiugen welke op den 2 e k zal geschieden de ofkomst dei kiezers zeer talrijk zil zijii Aan de 24 leden der kamer die geko en moeten worden is de verkiezi r van 14 liberden en 4 cleric den als zeker te be schouwen terwijl om de resieiende 6 zetels een hevige strijl mag te gemoet gezien worden ötnncnlanJr GOLDA 1 Juhj Op den 3 dingsdag der miand julij zijnde dit jaar den 18 moet plaats hebben de geivone verkiezing viu laidsledeiiter a invulling der plaitsen van hen die naar den bestaandenrooster op den eersten dingsdig der maind september moetcLaftreden Hier moeten aftreden als leden van den gemeenteraade hh Vt J Forluijn Dioogleevei J J Braggiir J Keutinger Vt Bi md vm Straaten en K A kemper Donderd ig heeft de eerste kamer der staten generaal hetoost indisch tarief aangenomen met algemeene stemmen Gisteien zijn m de bijeenkomst der eerste kamer deberaadslagingen begonnen over het w ts ontwerp tot wijzigingvin de gemeentew et betreffende de afschaffing vm de gemeenteaccijnzen De hh Smit Scliimmelpean ck de Kempenaer en van lui pen hebben het voorstel estrelen de hh Viruly vin Ehemen Michiels en Hengst hebben het vcidedigd de hh Hein en v Beeck Vollenhoven hebben nog nidere inlichtingen veilangd Jloigen voort etting Men leest m de Goessche Courant De eersie kamer heeft besloten de wijziging der gemeentewet in behanuv ling te nemen Van hare wijsheid mogt men dit besluit verwachten gelijk het natuurlijk is dat de oppositie dat met leedwezen vernam omdat zij zoo gaarne stoornis gezien bad m den gang der i gennszaken om dan daaruit een verwijt aan het ministerie te ontleenen Zij is dus nu weder werkzaam om de grijze kamer te bespotten en te verguizen conform met het door haar aangenomen gebruik om de eerwaarde vaders ten hemel te verheffen als ze de regering tegenwerke en hen door het slijk te sleuren als ze den weg der oppositie verlaten Bij deze gelegenheid heeft het orgaan ons geleerd dat de eerbied voor de grondwet zich ook in de keuze der ihetonsche vormen moet uitspreken De minister Thorbecke heeft in de kamer ge egd onderstellende wijze de kamer zal die en die wetsontwerpen lannemen om in verband daaimede aan te wij en wat dan nu diende te geschieden en nu lezen wij dat die vorm van uitdrukking eene miskenning ü r grondwet is dat de minister het eerste staitsligchaam ook al slaaf der regering wil maken ij twijfelen eraan of iemand met gezonde zinnen de conclusie zou hebben gemaakt door het orgaan opgedischt Mnr wij vragen of er met veel meer miskenning der grondwet in gelegen 1 wanneer men de ministers zou willen dwingen om sla ven eener woelzieke partij te zijn wanneer men de regering zoekt te bemoeijelijken door de menigte tegen hiir opteruijen En als het op stout spreken aankomt dan ivaiilijk is de op positie pers wel vooraan Of heeft met reeds honderde milen haar orgam op den meest stelhgen toon veizekerd dit zal geschieden terwijl de uitkomst doorgaans die profetie heeft gelogenstraft De staten der onderscheidene provinciën zullen dmgsdigden ll julij moeten vervullen de vicatures welke in de eerstekamer der staten generaal ontstaan door de geuone aftiedingvan het volgend 1 3 van hare leden Noordbrabaut jhr L J B van Sasse vm IJsselt mr J B Hengst Gelderland W A baron v Schimmelpenninck van Jei Oije ZuidhoUmd D Blinkenhevm O B t Hooft v Benthuizen J van A ollenhoven Noordholland dr H v Beeck A ollenhoven mi II J Smit Zeeland dit j iir geen pftredende leden Utrecht j baroi T ets van Amerongen tot iNatewisch Fiie ind jhr TAM van De Couespondanee Havas meent te weten dit de dochtervan wijlen mevrouw Tinne door lus chenkomst vin den nederlind clien cou ui te Ctno ernstige khgien ingediend heeft bijden onder koninï v u Lïvplt wegens e onwiaidige bejegening u hiie moeder o idei vonden heeftop hire reis in het afrikamsche binnenliiid De ncleihnd che regerm zou zich de be Imeen vm mejufviouw linne ain etrokken en miatregelengenomen hebbeu om v ui den onder koning van Egypte voldoening te rhngen Men meldt in de unniimsche Counnt uit Panmaribohet volgende A IJ vernemen met genoegen dat alhiei het plan is gevormd tot de opngtmg eener immigntie maatschappij met het oog op de landverhuizers uit Chun Eeeds zi n dlartoe onderscheidene bijeenkomsten v m belanghebbenden in den kolonialen landbouw gehouden w urbij veel vmpathie voor de zaak aan den dag is gelegd ofschoon men nu nog tot geene bepaalde handelingen is ovcr iegiau A ij hopen evenvvel dat het pliii eene spoedige uitvoering zil erlmcn en diardoor in eene diep gevoelde behoefte zil weiden voorzien Aan de zijde eeniger achtenswairdige amsteidimsche belanghebbenden m deze kolonie worden mar men ons verzekeit ongeveer aOO Chinezen nair herwaarts vervoeid die binnen kort kunnen verwtciit worden adat Japin z u handelsverkeer met het buitenland heeftuitgeureid kiijgt die handel met elk jaar meer gewigt In1S60 bedroeg de geheele som van al wit ei gehmdeld werdmet Noord Amerika en Euiopa nog geen O 3 millioen thilersIn 1S62 nas die som ifcds het dubbele en in 18G3 liep zijal over de 16 miUioen en dairvan kwiinen 30 pet op deuinvoer en 70 op den uitvoer Engeland kieeg ook hier weervoor zich het deel vm den leeuw bijni 73 Het voerde m 1863 vooi 2 13 millioen thaler in en voor 7 87 millioen thaler uit Dan volgt Noord Imerika met 2 miUioen ic en 4 miUioen uitvoer Holland 1 mdlioen m en 2 mül uitvoerFrankijk met 217 460 thiler in en 407 733 uitvoer bijnauitsluitend zijde Eusland en Piuisen te zameu 2 raillioenMen berekent de geheele zijdeproductie van Japan op 9 7 mulioen pond De ont iggelijl e toemme m den uitvoer van oost indische katoen woidt voonl toegeschreven ar u de groote comsumptie door den noord imerikaanschen knjg veroorzaakt Het 13 een feit dat de provincie Bombay die in 1860 slechts een aalf miUioea balen katoen naar Engeland zond in 1S64 meer dan een roillioen bilen op de markt gebragt heeft Aervolgensis Midris van 55 000 balen m 1860 op 173 000 in 1364 Bengalen van 30 000 in 1S63 tot 182 000 balen in ISul ge3t gen De algemeene katoen invoer in Engeland voor 1864 wordt op bijm drie millioen l den berekend mmelijk 150 000 nit NoordAmerika 300 000 uit Egypte 250 000 uit Brazilië l 500 OüO uit Indie 100 000 uit W est Indie en Peru 100 000 uit Turkije en 500 000 uit China en Japan te ziinen 2 900 000 balen Gorinchena 29 Jumj Ten gevolge der aanhoudende droogte begint het velen landlieden bezwaarlijk te worden hun vee het noodige jras te ver chaffen De meeste weilanden zijn totul afgegraasd en vertoonen weinig meer dan een pas ifgehooid veld Sommige boeren weiden d entengevolge de hooilanden af om tegen het nijiar het overtollige vee van de hand te doen dair menigeen geen genoegzamen hooivooiraad kan bijeenbrengen Ovengeus stain de meeste veld vruchten vooral de hennip en aardappelen goed A oor de bes e soorten van airdippelen wordt heden tot 4 het mud besteed Gemengde Beri ten Ie Bergen in oorwc en zal iq aag en ept eene tentoon teil ne eelioudeu wordeu an 1 at tot de MSvLbenjen ÖLhourt oor prjzeu enpicjiieu op den schutters wedstrijd te hchatTbauacu bi etu gtbra t 122 t 7i fr ïkt eii elsthe hof vermaakt zich met fom Ihumb en lam he De octöiers aöiiie te Parijs is weder c chikt Tt e i den herfst zal apoli ori tene vokoeiidf magt naar Mexico zend n Pcrzie otkt gidom spoor eot D aan te k m De metsch r en tr airaiUrs te lierhjü ra pa verhoo ng van loon zij dreigen niet tikui an htl werk De Ztteedochc picdikait L udb ck is ter dood vcroo dctld o adat Inj loprivate corarauuie uit loed lijden dtie lijder h cU vei ftV ï ozeu tei toonstelling m het glaz u paleis te Loiidtu ia i jUiiij btzo bt door140S8 per= oncn die drie gulden entree betaüMen Het H udelafeest iste Londen in het kriatilleu paleis tvierd met dt opAoeriD van deuSfess s en bij cwonnd dooi meer dan 14 t00 per onen Ic btr ijn hccr mhteene braakljop ejidemie die inzondeiheid voor k ei e kiid rcL zeer ge gewed had dit hij de nvicr zou u a i u e 1 1 K j r komtnaai Paujs om fi u chma i en uuar hai t Ir Mi m ddagteu 3 nre zijn m de n m n e dtn D i L 1 ztü u ma kende 7 oninsen verbrand Op e i b v K j ctona door 1 00 pei outn bij cwooid wa u il Ie dame zo ider er i oiine maar toch behoorlijk aai j cd ik dooi tal van lok e i De dieuat der t stoom boot maat schappij zal met o sept uitgt trekt wüiden tot J pan Men Is op Cuba beducht voor een uegeroj sta d De schuld van de ad Parijs al na de uu ontworpen 1 euii b d 2cn u80 m 1 oen fr Ii San baUauor is weder eene revjlu u i ebarsteu ter gunste van dtti expresident Barnos In fcpaajc vree=t men no altijd eene rcvuiniie Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Jfoensdag Junj mi A A van Ber eu IJzeiidoorn Tegenwoordig zijn de hh de Grave Kemper Prince buchuLr Dro leever Braggaar an Gennep en van Straaten De notulen van het verhandelde lu de vergadering gehouden It aezer worden goedgekeurd o dt voorlcz ng gedaan au een adrt = van deu hr Pt ot onderwijzer in de ffaü che taal en lette kunde aan het ymuasium naarbj hij ver zoekt met la us a s uit zijne betrekking te worde i on = lagen On advies van B en m overeenstemming met ci raroreu over het gjmnasium i voidt het aingevraagd oulslag ervol met 1 Aug a er leend en worden tevens de hh Peviot en Po er met p imo juIj i s ontheveu van het geven van o den ij lu de en eleche towi en i tterkunae aan hun i l opgcdngcu na htt ovc iijdcn van den d ut cuttit li Op advies der commissie heli t gevvee t roet het voorloop s ojdeizoek df i rekening vau de dd chuttenj over 1 64 woi dt de rtivc img potd gekeurd in ontvang op f IbüJiUi eu iti nit aaf op f 17 t 33 en a r halve met een voordeel lot van lOiji Hierna sluit de voorzitter de ver deni Marktberigten Gouda 29 Junij Tdrv e ruuUche p lust JOO Zeeuw cbp per mud ƒ 7 60 d ƒ 9 Ro ge luhudscht ƒ ü i b oO buitenl ƒ b 2o i 6 oö Gerst 3 70 d 5 Hdver 2 oO a ƒ 4 lU Boek eit Fi uische per 21ÜU ned 11 ƒ i so Nüordorab m bche 200 Erntea ƒ 0 a ƒ S Biuine booiieu f è a ƒ 13 PaarJeboonen ƒ 5 70 d ƒ 6 30 Duivebooneu ƒ 6 50 a ƒ 7 De V eemarkt met gfuigen a m oer de h ludel eer lusteloo zoo ook chipeu tot lageu pryzeu afgegeven magere varkeus wti te eikoopeu Kaas tngevo id 45 pnUijen prija f 22 a f 2d p 50 n HÊ Goebötei i 20 a 1 40 tiboter ƒ 1 a ƒ 1 16 Delft 29 Jumj De invoer van gianen was iets ruimer