Goudsche Courant, donderdag 6 juli 1865

104 a 108 Groningen 96 a 100 Holstein en Kiel 94 a 104 Yersey 98 a 106 Morlaix 84 a 86 Kaas Edam 46 a 54 Gouda 42 a 46 Derby 50 a 53 Kanter 25 a 26 Amerik 60 a 66 28 Junij Granen Eng tarwe vast zoo ook vreemdegerst bragt vorige prijzen op alsmede haver Aanvoer van 24 tot 27 junij 980 qr inl en 5820 qr vreemde tarwe 320 qr vr gerst en 50 qr inl en 20280 qr vr haver 29 Junij Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 2020 runderen 1230 kalveren 14250 schapen en 115 varkens De prijzen onveranderd Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 27 Jonij Aagje ouders J van Eijk en D Schouten Adriana Wilhelmina ouders V van Schenderen wed W A Kuijs 28 l eltje ouders A Soet en C M Weiland 29 Jan Adam ouders J A Kaars en A van der Klein OvESLEDEN 27 Juuij G Zaudijk 5 m 28 A C Onstenk a m Gehuwd 28 Junij A van Vuuren eo T van Buuren G Koren en G Vonk WOERDEN van 23 tot en met 28 Junij 1865 Bevallen K Spannemalcer geb den Heeten z D M Uitee geb Stokvis d N van der Lek geb Zaadkamp z C G van Dan geb Langenberg d A Groenendaal geb Duits d Oveeleden i Antonij Stokvis ruim 63 j cchtg van M Wilhelmoi H van Dam 2 m M Thas 43 j Bachel Smit ruim 18 m N de Haas ruim 76 j Reinier Voordouw 33 j echtg van Hendrica Cornelia van Veltum Cornelis van Dijk ruim 7 m Onperthouwd M Vermaak ruim 26 j en E Galijn bijna 22 j de prijzen iets hooger Tarwe 8 a 9 Eogge 5 50 a ƒ 6 20 Zomergerst 4 20 4 60 Korte haver 3 80 a ƒ 4 Lange do 2 80 a 3 60 Duiveboonen ƒ 7 a 7 40 i aardeb 6 20 a 6 40 Groene erwten 7 a 9 Aan stads waag gewogen van 23 29 junij 40 4 272 8 en 60 16 boter te zain n 21640 ned S Boter 54 a 64 1 35 a 1 60 per n Ter markt 452 mud aardapp prijs ƒ 4 a ƒ 4 50 Dordrecllt 29 Junij Tarwe met meer aanvoer tot hooger prijzen redelijk opgeruimd Puike jar w z en vl in de beste soorten 30 c hooger ƒ 8 50 a 9 mindere 7 60 a 8 50 Xieuwe puike Zeeuws en vl ƒ 8 20 a 8 80 Overm 7 a 8 40 Zomertarwe 7 a ƒ 8 Eogge üifcde 30 c hooger wel te verkoopen Z en v 6 30 h f 6 60 overm 5 90 a 6 20 Wintergerst 3 80 a 4 70 Zomer do 10 a 20 c hooger 3 70 a 4 70 Haver 20 c hooger inl voeder 2 80 a 3 40 do dikke ƒ 3 80 ii 4 20 Paardeb puike harde ƒ 6 10 a 6 20 afwijkende 6 verkocht Duiveboonen hooger ƒ 6 60 a ƒ 7 20 Bruine boonen ƒ 12 a ƒ 15 Goedkokende bl erwten 7 40 a ƒ 7 50 afwijkende ƒ 7 20 a 7 30 Boekweit bredasche 203 rijn 200 Peel 190 fransche ISO a 1S5 Londen 26 Junij Granen Eng tarwe 1 hooger gehouden waardoor de omzet niet groot was vr mede 1 hooger gerst 6 d en haver 6 d a 1 hooger Aanvoer van 19 24 junij 7S9 qr inl en 4945 qr rr tarwe 13190 qr vr gerst en 498 qr inl en 14203 qr vree le haver an de veemarkt van heden waren aa jgevoerd 5480 runderen 427 kalveren 34200 schapen en 370 varkens Voorbeste runderen werd 5 2 voor do kalveren 5 voor do schapen 6 en voor do varkens 4 8 pr steen betaald 27 Junij Boter Friesche 112 Kampen en Zwolle IS65 Donderdag 6 Julij W 341 GOUDSCHE COHRAlfT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n GO ADVERTENTIEN De nagelatene betrekkingen van den heer J S OPfERBEEK betuigen haren opregien en hartelijken dank voor de menigvuldige bewijzen van deelneming belangstelling en vriendschap bij gelegenheid van dat smartelijk verlies ondervonden Uit aller naam C KOEMAN GoiDA 1 Julij 1865 De GOUDSCHE OUDSTBIJ DïiRS van 1813 15 dankbaar dat ook hun het voorregt mogt ten deel vallen om te LeySen het heugelijke feest mede te vieren brengen ook de hulde van hunnen dank toe aan Bubgemeesteb en Wethouders dezer gemeente voor de eervolle onderscheiding die zij mogten genieten ook voor het uitgeleide hun gegeven door de heeren Officiers van garnizoen en schutterij alsook door het corps muziekanten van laatstgenoemde mede voor de onbekrompene wijze waarop zij naar Leyden en van daar terug gebragt werden eu voorzien werden van alle wenschelijke verkwikking DeGEZAMENTLIJKE OUDSTKIJDERS Gouda 28 Junij 1865 De VERZEKERING SOCIËTEIT DE AMSTEL gevestigd te Amnterdam goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 17 December 1S58 N 89 en 17 Maart 1S64 N 56 verzekert tegen BRAND door vuur of onweder ontstaande alle ROERENDE en ONROERENDE EIGENDOMMEN tegen eene vaste en gedurende den loop der verzekering onveranderlijke premie Nadere inlichtingen en opgave van premie te bekomen bij den Heer J HERFST Jz De Oud Carthagena s BERGPLANTENOLIE Wanneer na een heeten zomerschen dag als de zon bestendig hare verwarmende stralen op bloemeü planten en kruiden beeft doen afschieten en deze als het ware geneigd zijn tot vetdorring wat is er dan noodig om die bloemen planten en kruiden te doen herleven Voorzeker eene malsche verkwikkende regen welke de Algoede op zijn tijd doet nedervallen Evenzoo is het met het Hoofdhaar van den mensch wanneer zulks tot uitvallen of tot vroegtijdige grijsheid geneigd is moet er een vocht aangewend een middel gebezigd worden om hetzelve hiervoor te bewaren Dat middel dat met zekerheid werkt is voorhanden en wordt genoemd Oud Carthagena s BERGPLAUTENOLIE Deze Olie het eenige middel dat tot heden toe bekend is zet oogenblikkelijk de haren vast en bewaart ze voor ontijdige grijsheid De proef nemen dat is het wat de zekerheid kan geven dat deze Olie met vrucht werkt De prijs behoeft ook niemand tegen te honden om van dit heilzaam middel gebruik te maken daar het niet duurder is dan gewone Haar olie of Pomade Hetzelve is a 60 cents per Fleschjo verkrijgbaar aan het Hoofd Depót te Delft bij A BREETVELT Az en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A EEIJNARD Oostpoort C WILHELMUS te Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorinchem A D LIVEÜ Dordrecht A J V D BEEKHOF ÜtrecJit £ a meer bekende depots in ons Rijk Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Riiks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a462 o per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 46Vio per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüDA 1 Juli 1865 Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 2Y2dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roth 21 2 Spanje obl 2I 4Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 6 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d Amst l860 4V2Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Vrijdag 30 Junij Laagste Hoogste Gebleve koers koers koers 623 62 621 73 n k 73V 967 97 146V8 40V2 7 6 99 V16 84 85 89V 95 96 96 87V 87 373 194 194 59V 60 3 V 30V 79V8 79 8 63V 64V8 69 a A 691 8 47 48Vifi 481 8 i7 Vi 18 68V 681 70 8 76V8 75 75 n 75V S 3 6 23 Boekdrukkerij ïaa A BRINKMAN Pese Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ïü de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BUEGEMEESTEK enWETHOUDEES der gemeente GOÜDJ brengen ter kennis van de Ingezetenen dat overeenkomstig Zijner Majesteits besluit van 28 Junij 1828 Staatsblad n 42 de Commissie van onderzoek enz omschreven in Art 15 der Wet op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1S27 hare bij de Wet iepaalde werkzaamheden heeft aangevangen en roepen bij deze op alle dit jaar voor de SCHUTTERIJ ingeschreven en geloot hebbende personen om voor de voornoemde Commissie te compareren ia het RAADHUIS dezer Gemeente op ilaandag den 10 Julij 1865 des morgens ten 10 ure ten einde of voor de Schutterlijke dienst te worden gedesigneerd of i tl redenen van vrijstelling hebbende daartoe de vereisehte bewijsstukken in te leveren opdat d e zouden kunnen worden onder ocht en aan de wet getoetst terwijl alsdan tevens zal worden overgenomen de schriftelijke opgave van hen welke mogten verlangen van de bij de wet bepaalde nommerverwisseling gebruik te maken bij welke opgave zal moeten zijn uitgedrukt de woonplaats het jaar van geboorte en het getrokken nommer van dengene die de nommerverwisseling verlangt wordende de daarbij belanghebbenden nog verwittigd dat de bewijsstukken voor degenen die alhier gehuwd of weduwenaars zijn aan ben ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos zullen worden afgegeven wanneer zij zieh feWtOB aanmelden op ZATUEDAG den 8 Julij aanstaande van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure Wordende eindelijk de belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen ten bepaalden tijd voor de commissie van onderzoek te verschijnen daar zij welke niet mogten opkomen gehouden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor zoo verre hun dieustpligtige nommers zijn ten deel gevallen bij de Scinilterij zullen u orden ingelijfd üoiuh den 30 Junij 1865 BuKGEMEE TEK en WETHOUDERS voomoemd De Secretaris De Bm rjemeester DEOOGLEEVER POETUIJN v BERGEN IJZEXDOOllN öuiteitlanïr XjOIl l6IL 2 Julij Uit Washington wordt onder dagteekening van 16 junij gemeld dat het gouvernement de beschuldigmg van hoog verraad door de groote jury van Xorfollc tegen generaal Lee uitgebragt niet heeft aangenomen Te NewYork circuleerde nu eene lijst van inschrijving ten behoeve van Lee waarop reeds voor 60 000 dollars geteekend was Uit New York berigt men van 23 junij De heer Seuard erkent niet dat een kruiser der zuidelijken eene andere vlag aanneemt hij verklaart dat de regering het regt en ook liet voornemen heeft om die kruisers te nemen onder welke vlag zij ook varen De keizerlijke treepen in Mexico hebben de Juaristen totaal geslagen en Negrete een generaal van de laatsten is gevangen genomen Nog berigt men van daar dezelfde minister heeft aangekondigd dat vermits Engeland het reglement tegen de schepen der unie niet geheel heeft ingetrokken die schepen de britsche vlag niet salueren Hij gaf den heer Bruce zijne tevredenheid te kennen dat Engeland den opstand als gcindigd beschouwt maar protesteerde tegen de vroegere erkenning der opstandelingen als oorlogvoerende partij daar dit in strijd was met het volkenregt De wetgeving van Virginia is toteene bijzondere zitting bijeengeroepen De verdedigingswerken van Washington worden gesloopt De priJ der Advertent itu van ée n tot zes regels met inbegrip van het zti tl is SO Cent voor elKen regel daarboven 10 Cent Brtitengefloue letters orden berekend naar plaatsruimte Terwijl sommigen reeds waanden dat er van hier eeneexpeditie tcjen Abyssinie zou moeten worden uitgezonden heeftde ondersecretaris van buitenlandsche zaken thans In het huisd r gemeenten verklaard dat het gouvernement daarop vooreerst nog geen plan heeft omdat Abyssinie geene kuststreekheeft tegen welke men zou kunnen ageren zoodat de troepeneen togt naar het binnenland zouden moeten doen alwaar zulkeene onderneming wegens de plaatselijke gesteljlieid alles behalve raadzaam is De regering heeft bovendien redeneu totde hoop dat de engelsche gevangenen aldaar binnen kort opvrije voeten zullen worden gesteld Uit de verdere mededeelingcn blijkt tevens dat de britsche consul Cameron zelf weleenige aanleiding tot zijne gevaugenscluip beeft gegeven doordien hij zijne instructieu was te buiten gegaan en zich gemengdhad in aangelegenheden waarmede hij zich niet had moetenbemoeijen 3 Julij In het lagerhuis is het gedrag van den lordkanselier omtrent benoeuüng ontslag en pensionering van ambtenaren ter sprake geweest De heer Bowerie telde de volgendemotie voor Het huis is van oordje dat den lordkanselicrniets ten laste te leggen is maar dat hetgeen heeft plaats gehadblijken geeft van gebrek aan orde en gemis aan voorzorgen waardoor de hoofd administratien van den staat in discrediet gebragt worden Lord P ümerston heeft den lordkanselierverdedigd en verdaging verlangd hetgeen met 177 tegen 163 stemmen verworpen is De motie van Buvverie is aangenomen 4 Julij Het mailstoonjsohip Peruvian 1 uit Ne Y urk ü angekomen met berigten van 24 junij j L dea avonds Het verkeer met de zuidelijke havens is geopend en de 2 j pCt der waarde van het katoen wcstu iari van den Mississippi verscheept vroeger door de regering lcIil vch behoeft niet meer te worden betaald Het is aan agenten van Ji art gf lukt om te 3 Francesco eene leening te sluiten ten beilid L v n ij millioeu dollars Lord Gr nville heeft heden iii htt hi ogerhuis medegedeeld dat de lord kanselier heden ocht uJ lord P ilmers on verzochtheeft zijn ontsLig bij de koningin in ie dienen c l remiTheeft het aangeuomen De oorzai k litvor outsLig anvrage ligtin een verschil van meening met liet huis der gemeenten Parijo 2 Julij De heer Drouin de Lhu s htef hedei eene langdurige conferentie gehad met prins llett rtiich w i ir gehandeld is over de ministeriele crisis in Oostenrjk o r cii kwestie der Elve hertogdommen en over de onderh ii lL i gen tusschen het kouirgrijk Italië en Rome Omtrent dit l iatste punt heeft de gezant verzekerd dat Oostenrijk zi di heeft onthouden van alle tusschenkomst welke de hindei p di ii ou h iiben vermeerderd die de ondtrliai delingen hebbru dut n mislukken De minister van bnilciil jkLii heeft iaVr ook i og eene bijeenkomst gehad met den ridder Nigra gezant van koning Victor Emanuel Gelijk wel te verwachten was beeft de k imer v ui afgevaardigden de wet betretfende de te sluiten leening ten behoeve van de stad Parijs aangenomen en el met ITiJ tegen 50 st Ieder die met de zameusteiling der kamer bekend is zal zeker met verwondering veriieinen t at zieh ecr c minuorlieiii an 50 leden tegen deze wet hfe ft durven aunkanti n Het fr it dat zich trouwens in de laatste d iptii ir rrr d iu eeiis herhaald heeft zal de regering ongetwijteld me luiuder tot L uiri kirii stemmen dan de nederlaag die zij bij de jüiigs e cr ie£ingni i eu heeft Aanstaanden vrijdag wordt Abd ei Kader biniieii de e lioofdstad verwarlit vergezeld vau den tiirksei en iuterdii m mascus en een fraiisohen en inlandselicn tolk de eerste v n hetconsulaat te Jeruzalem de l iatste van het c tisul i it te ït rii h De emir heeft al zijne vrouwen te Dan a3ei s i ehter geiaen hetgeen volgens het valsch vernufi van oii e r irij e lars lietmeest schitterende bewijs is dat tie emir dank zij de eurupesciiebeschaving tot eene hoogere mate van inzigt is optrek lommen Wat hij hier komt doen is nog altrd een diep De redevoering door den heer Dupin inhouden waarin hij de prostitutie van onze h