Goudsche Courant, donderdag 6 juli 1865

bnudmeikle zal eeratdaag ccue brocliuri liet litht neu Het cenigc at in deze gehecle zaïk bevieeiidt is de vrijheid die den leden van den euaat gehten ivorJt om hetgeen m geheim comité verhandeld wordt openbaar te miken Indien de leden van den senaat daartoe het regt hebben en vau dat regt gebruik makon waartoe dan zittingen met gesloten deuren gehouden i July De wetsontwerpen betreffende de werken van openbTir nul in Algerie werden heden m het wetgevend hg chaam bestreden door den heer Buffet en verdedigd door Jerome David zy werden eindelyk a ingenomen met 227 tegen 10 temmen 4 Jidij In de heden gehouden zitting van den senaat by gfclegeuh ld van de indiening vin het budget hceL de hr Dupin beweeru dat de senaat het regt had om over het budget te beriuKiigen De president antwoordde dat de senaat alleen het regt had om de grondwettigheid van het budget te onder zoeken zyiis ui len leidde het denkbeeld van den heer Dupin tot cene hervorraii g v n den enaat tot eeue kamer der pairs iie heer Dupin licrnim dit hy dit zou beschouwen als eene vclmiking van de coi lilütie vv iirop de voorzitter vveder re pilceerde dit zoodiiii c volmiking dieen kan geschieden by enitua lon ult Ikt ii culc it hul geen verdere gevolgen De = cii 1 t luctt de ifküi digmg van de begroolingMvettcii goedgekeurd Weenen July In de militaire kringen is prake van cene k ii utt order te i doel hebbende om de ge imentlyke armee op voet vin vre Ie te brengen met voordiigt eener vcrdert vcrniiiidering viu t e s eikte der coip e i De vree die vroeger heeft bestaan dat de ministerieleCU IS had pints geh id met het doel om de gronuwet Ier zydete telien is verdwenen De eenige oorzaik i de zucht omnut lloiirtrijt op goeden voet te komen Men zegt dat deke zer te l e lli de t erheil heeft erluigd dit op de wyzeals 1 f l mini tenc beproefde gecne verzoening met Tloiigarye tot in 1 kon k mi n cii dat dci he een andere weg ingeslagenmoet worden an dit oogcubhk af stond het besluit vastom het niin s c ic ie wy isen 4 July Men veizckert dat graaf E3 eredi bunoerad is ministervans lat het besluit zyncr benoeming zil morgen I et ofBeiele oi tn vcrschynen IV iirtshertog Karel Loden yk zal morgen in het hecrenhuis lc vcrindenig van htt mini lerie ainkondigen Berlijn l Jily De m m eigir deelt de onderhinde liiig rae Ie die iltu 1 junj Hbl tus chen den minister von Bi marck en den pnn v m Vngii tenburg heeft plaats gehad en laarvan e minister op koninklyk bevel onmiddellyk na den ifleop al e bijzonderheden heeft opgetcekend Uit het me tdccllt bi lt nu dat de minister destyds de eischen van ruisen uitvoerig heeft ontwikkeld n imelyk de eischcn betref fende cm K m i l tu ohcii de noord en oostzee alsook aangaande eene mi i re en mirii eme conventie en den af tuid van grond fl i d aiii de uiteinden van het btdoclde kinaal De prins had li ci il i L punten zw iri heden lu e brengenen beschouwde de orii irden betreffende afstand vin terrein en ook die a tn lilde ie 1 et lung dir oorlogko ten ds zoo on iinneinclyk d it n aMeii gev ilk voor de stendeii niet te verdedigen ouden zi n geniest 1 j m lakie hierby tevens de opmerking dit de hert lommen Prii cii niet geroepen hadden Overigens scheen hy te hopen ii met medewerking der sfenden en van OostenryK de i ui prakcu van Pruisen welligt gedeeltelyk te kunnen bevridipen 2 July In de jongst verloopen maanden zyn de kligtenover het verloren gei ikcn v lu brieven allengs t iliyker geworden Te vergeefs h td incii schei per toezigt bevolen nitts cheenlu taat te zyn om de schuldigen op het spoor te komen Lergisteren echter heeft men eene bel ingryke ontdekking gedaaiiMen trof nameijk midden m den natht iemand a in yverigwerkzum om cene bueveubus te ledigen door middel v m eenzeer doelmatig werktjig tot dat eirue door hem uitgevonden By de hui zocking bleek het dat hy zich reeus eer lang daarmi ie hul bezig gehouden en op ilie misdadige wyze grootevoordceien h td verworven Frankfort 3 July In Üos enryk hebben de achterstal lige behtingen lu de ait le drie maanden een bedrig vin 7 000 OUO fl ber ikt Te Praag cene tad van 160 000 inwoners zyn binnen ctuemiinil tyds 25 000 e ecutien op regterlyk gezag wegens niet voldoening van belastingen gedaan en te jruun is de opbrengst der belasting op de verteringen met 20 000 flor ufgenom n Lit Ku hnd sehryft men dat de veelvuldige gevallen vanbrand lu het binnen te des lands e n onrustbirend karakter aannemen beheele dorpen en bosschen in het gouvernementllohiiew zyn door het vuur verniela terw jl ook uit andere3 rekea treurige berigien van dien a ird or vingen woraer MenIs van gevoelen dat deze ongelukken met alleen a u onvoorzigtighcid maar tok aan kwjadwiUighcid zyn toe te schryven Florence 2 July Naar men verzekert heeft het m uioterie den 30 juuy eene circulaire gezonden aan de diplomatieke aeen ten der regering in het buitenland waarin de geschiedenis van de onderhandelingen met het hof van Bome uiteengezet wordt êmnenlanh GOUDA 5 July In de zitting van vrydag heeft de heer T P Tiruly op de volgende wyze zyne goedkeurende stem gemotiveerd Spreker schroomt het woord optevatten n egen s het gew igt van het onderwerp maar daar hy een voorstander is van bet beginsel dezer wet wil hy kortelyk zyn stem motiveren Dat beginsei IS zelfs door tegenstanders in de andere kamer in bescherming genomen Hy is niet voor de algeheele afschaffing van alle accyusen ook voor het ryk en daarom was het hem aangenaam ut het antwoord op het verslag te zien dat de regering die zeifde denkbeelden koestert Maar by de gemeenten zyn de accynsen niet aanteraden vooreerst om haar zelve vooras om de toliinien uie veel meer bezvvaai in de gemeente dan by de ryksbelastmg opleveren ten derde om de sluikery d e aauge moedigd en de hooge perceptie kosten die gevorderd worden Is men het nu eens met het beginsel din blyft de vraag nog over of het middel der regering voldoende is om de gemeente besturen lu staat te stellen alle accynsen af te schiffen Hij stelt op den voorgrond dat het ryk daartoe steeds een groot ofter zal moeten brengen en meent dit nooit dergelyke groote maatregel met minder opofiering door het ryV zil kunnen tot stand gebragt worden Zonder groote offers is dit onmogelyk vüonl by het stygen der gemeentelyke uitgiven in de laatste Jaren Maar de voordragt heeft ook hare schaduvvzyde name iyk dat met alle gemeenten geholpen worden dat er grooter offer van het ryk noodig is om illeu te helpen Daarom kon hy zich beter vereenigeu met het vorig ontwerp waarby de gemeenten over het gedistilleerd beschikten Het tegenwoordig equivalent is te gering voor vele gemeenten Ei waren z i nog meer opofferingen van rykswege noodig om ridicile hulp te iferieenen Ook hy zou des noods voor de belasting op den tafaak gestemd zyn In verband met dat gemis aan voldoend equivalent voor vele gemeenten had hy opgave genenscht welke gemeenten in de uitzondering van art 255 zulleu vallen en hoe dit zal toegepast worden Er bestaat deswege onzekerheid wa romtrent hj nliohting vriagt Indien spr zich vereenigt met de net dan zal dit zyn 1 om het beginsel 2 omdit als zj verworpen wordt men verpligt zal zyn er op terug te komen welligt by mmd r guustigeu toestand der financiën en dan zouden de gemeenten minder krygen dan thans Intnsschen IS de afschaffing der plaats accynsen een iiitionale wensch In Btlgie zyn zy afgeschaft en in Lugeland bestaan zy nog slechts op enkele voorwerpen En ten 3 zil hy het ontwerp aan nemen om t naauw verband dtirvin met het h indelstrictait met Iraiikryk waaraiii een grootbelang voor hindelen nyver heul IS verbonden lïy ainneming vertrouwt hy opvrygevige toepissing van art 10 nopens de U tzindcuugen n dit kan te eerder omdit dit slechts eea tjdelyk utikel is In de zitting der eerste kamer van de staten generaal vanzaturdig is het ontwerp betreffende de afschaffiiug der plaitselykeaccynsen aangenomen met 20 te en 13 stemmen Dat tot verhoogiiig van het gedistilieeid is aangenomen met algemeeiiestemmen ldra kan nu het traetaat met Prankryk geslotenvv orden De tweede kamer der staten generial heeft dingsdag harewerkzaamheden hervit lot voorzitters der afileelingen zynbenoemd de heeicn Ilojnck Dullert van Mulken Heemskerken van Bo se en tot ondervoorzitters de heeren van Lith JK van lols eiii Dumbar vin Smeten en Blnsse lieden ten 11 ure voortzetting der discussie over het oiitiverp van wettot herziening der personele belasting In de gisteren gehouden zitting der prov staten vanZuid Holland is ingenomen eene missive van den heer D vauKoetsveld wan by hy uithoofde vau zyne vergevorderde jaren zyn outslisr neemt ils lid van gedep staten en ook van deprov stiten vin uid Holland Ook is een schryven medegedeeld van den heei t Hooft van Benthuizeu die voor debetrekking van lid vai de eerste kamer der staten geneiaal nietverder m lanmerkmg wen cht te komen De jairlyksche ilgemecne veigadering van aandeelhoudersder nederlandsche ryuspoorneg maatschappij den 30 Juny tettracht gehouden werd bygewoond door 25 aandeelhouders vertegenwoordigende 34 679 aandeelen regt gevende tot hetuitbrengen v in 890 stemmen iadat de heeren m J Eauvan Gameren en jhr E J Six tot Oterleek respectivelyktot president en vice president dei algemeene vergadering warenherkozen werd door de diiectie een omstandig verslag omtrentden oestind dei maatschappy uitgebragt ervolgens verd door Je vergadering met algemeene stemmen besloten 1 de balans oTcr het boekjaar 1864 65 goed te keuren 2 de directie te magtigcn tot het uitkeeren aan de aandeelhouders van een dividend van ƒ 7 06 per aandeel van ƒ 192 en van ƒ 8 82l j per aandeel van ƒ 240 gestort kapitaal 3 dei directie te magtigen tot het aangaan cener geldleening groot ƒ 1 200 000 ofereenkomstig het ter tafel overgelegde bengt en voorwaarden 40 de aftredende commissarissen de hh mr I Eau van Ga jieren G Tomasacbi jhr mr F Gevers Dejnoot Th Eduards Moss W Fenton en E Chaplin te herkiezen en te benoemen tot commissaris ter vervulling van de vacature onttaan door het overhjd n van den heer D Twiss den heer X V Viruly te Gouda 5 aftredende directeuren de hh mr H Lu het verslag blykt dat de ontvangsten bedragen hebben 3 465 436 5 zynde ƒ 560 278 7o meer dan t vorige jaar Het aantal reizigers is toegenomen met o 9 82 9 het aantal ton en vervoerde goederen met 92 515 De vermeerdering van opbrengst hoewel voor een deel het gevolg vin tydelyke om taüdigheden was voor een ander deel het gevolg van blyvenue oorzaken en gaf dus een waarborg voor de toekomst Over de lyn Goudi s Iiige Scheveningen leest men in het lerslag Op hare aanvrage om concessie voor den aanleg en de e ploitatievan eenen spoorweg van Gouda naar 3 Hageen Sehevenin gen kreeg de directie by schryven van 26 jan 11 van der minister van binnenl zaken ten autnooid dat de plarren weike er ainhanging vv iren over eene spoorwegveibindiug vm s Hage en Scheveningen met Ltrecht en eene verlenging dier lyn oostwaarts van Ltrecht in verband met den a inleg eener hiven te S heveningen hem noopten om de door de madsch amgevraagde concessie nog in overweging te houden Zy achtte zi h nair aanleiding van dien verpligt by schryven v n jü jan il a V de verkliring af te leggen lat ile hier aingekondigde concessie de maatsch niet zou kunnen terug brengen van haar voornemen om behalve de aansluiting te Eotterdira eent meer regtstreeksche verbinding van sGnvcnhige met Utrecht tot stand te brengen zoodri dit hiir werd vergund Zy bevestig tie deze vprk iring onder aanbod van de uoodige vv nrborgen bg haar schryven van 19 mei jl aan den min toen het bekend WIS geworden dat de hh Swaan en van Ileyi ingen de concessie had len verkregen w larop door den min werd gedoeld en uitte diarby den wensch dit de nadcr = overwegintrcu welke de min zich over de lyn Gouda s llage Scheveningen had voorbehouden nu ook tot de uitkomst mogten lei len dat aan e miatsc iappy werd vergund de en weg aan te leggen en in exploitatie te brengen onder gelyke voorwaarde vvat Eotterdara betreft als de min voor de concessie Harmeien Breukilen illijk OU blyven ich en In intvvoorl gif de mm bair by missive vm 12 juinj jl t keniie i dit de mm zyne btslis iig diiromtunt neg moest amhouden De eers e haringjager is zondag te Ilellevoetslnis binnengeloopen en heeft 10 ton vollen en 11 ton maatjeahiring vanuitnemende Iwahteit medenebrigt Uit Nieuivvecn schiyft men By al de khagtoonen dieuit zoovele 1 indbounstreken gehooM zyn hulden ook wy weleenigzms reden geh id er de on e by te voegen want de droogteheeft ook hier zeer veel nadeel toegebragt doch er bestaitnugegronde hoop dit de vrees voor de verschillende gevvissen door den pas overvloedig gev illen regen wel wit buitensporigzal zyn in overwegenden invloed is echter de nrodiictievegesteldheid der aardappe en en de e zyn niet alleen heerlyk vansmaak maar toonen nog tot hiertoe nici de minste sporen oerbekende ziekte die zich mecstil juist in natte zomers zoo treuiig openhaalt Gonnelieni 3 July Emdeiyk heeft dan een m ilsche en overvloedige regen de hoop des landmans verlevendigd De ge vallen hoeveelheid vv iter was zo6 aanraerkelyk dat in vele polders van dezeu wand van 5 tot 8 rynl duiLicn op net zomerpeil vielen Het zeld ame geval had dan ook plaats dat men 24 uren na het begin van den regen de watermolens m vollen gang zag anneer men nu daarby de verbazende massa water in rekening brengt die door den sinds zoolang uitgedroogden grond vvorlt opgenomen din k n men zich een denkbeeld vormen van de hoeveelheid water die in ruim 36 uren gevallen is Heden i amiddag vertoonde zich in het noorden eene verbazende waterhoos die met ongelooflnke kracht en snelheid het vvatei der sfooten tot in de wolken opvoerde Waddinxveen 4 July Wy vernemen dat de heer L Hartlooper üe oulings te Boskoop tot veler genoegen eenige tooneelvoorstellingen heeft gegeven ook morgen avond ilhier ter gelegenheid van de kermis eene eerste voorstelling zal geven Zwolle 2 July Het nieuws in onze provinciale hoofdstad IS zeer schaarsch t Schynt dat de bevolking nog met geheel bekomen is van de jl Waterloo fur e Althans men hoort of ziet niets Oude krygers zyn bier wel i waar even als m andere plaatsen al zyn t geene hoofdsteden geweest maar van komen of gaan heeft men niets vernomen Alleen hoort mea Klagen over de duurte der nieuwe aardappelen en de uiterst germge opbrengst der hooilanden Vooral lu t uabygelegen Mastenbroek mag die opbrengst slecht heeten Ook de toestand der wedanden was zeer ongunstig De alhier donderdag jl gehouden st jans pnrdenmarkt was byzonder druk bezocht met vee handel Ingevolge eene verordening vin den raad dito 22 april 1861 regelende het openbaar onderwys moeten er lu deze gemeente o a zya dr e openbare scholen To dusverre bestaan er slechts twee die voor de burgerklas e laat zich nog altyd wachten Is hier dringende behoefte am Is de handelvvyze van den raad goed te keuren We wUlen in deze zaïl fst geen oordeel ve len De schoolopziener mr 11 E C van Kerekhott heft echter reeds by herhiling by den riid aangedrongen tot de opri ting zyi e missives van 10 ap il en 1 dec l C4 zyn üaar om ulks te bewyzen De argumenten vindt men daar m t Lreede ontwikkei 1 Ook de inspecteur van t liser onderwys lu Overysscl heeft z h de zaak aangetrokken Ook hy hectt zich by missive van 30 november jl tot den riad gewend doch alles vruchteloos Deze stand van ziken heeft den heer schoolopziener dezer da en aanleiding gegeven om rograails by den raad aan te dringen tot de opr gting der chool aoch geeft te kennen dat hy er nu met verder op aan 1 dringen ma ir indien binnen 3 maanden te rekenen van if 1 juiy de school niet is aanbestee 1 van t regt hem gegevtn by art 4 der wet op t liger ondriwys van 13 aug Isj zor vcv mo gelyk zal gebruik mak rn iets dit en oudcs n ondervv crs alles behilve zou bevallen Bedoeld wetsartikel luidt Geern schoolonderwys wordt gegeven in lokalen die door ikn di iria schoolop icner verklurd zy i voor de gezondheid schadelijk te wezen of van onvoldoende ruimic voor he until scnorlïunde kinderen enz Nu moet men weten at er zicli in dc e ge meeute betrekkelyk vele bjzonderc slid en bevimlcn wair vo doende onderwys wordt f egeven iets dat dooi den ra id zeer in aanmerking i genomen by het pi in tot oprigtiiig der ni we senool maar volgens den schoolop ener zyn eenige diir zondere scholen ove bevolkt en dit in veibiud met het bove genoemde wetsartikel kin tot de jrool e ouaansenaimh aanleiding geveu Hoe erekwestie zil ifloopen u laervvcr medegedeeld Gemengde Berillen Mcu beweert djt Ooatenujk Je oiidcrha atlm ci helt Joca ii tusschea Rome eu Ilal e Bensteu aaUpi de d ii oo t iii dtr blaten en Canada luiden allcrgui ti t ie Mc a heljb u heden plaats geha De intern itionale tn tcoo eii u t K zooïecl per onen bczoclit dat de ko en ri m lioot n stadje Liioehcttc m het groothertogdom ï u mljur is cru ruim 70 hu zcnbeucvcns ehuren e till il ziju ver leld dat de beid zoons van konm Leopild uit jaloir ehheid lijken bro Ier z ch naar hcc buitenland ben v n hebben uit Penti=vivanie zil de graiiuu t bet i ie nUaten op lv voren h t geval was Te I anj I iil men be lomoiopithie Het longres viu M ehelen z lu oi ah In Ueyeren 1 = een milliocu gull u o n i voo olvtechni he school t Mun Ie N h iui 1 1 ver al v Inrbtrr overlelci d Ha 5 ht Co r t I door visaehers bewooide eilaid it n d Vi U t 1 lanzienhjke hoeveelheid 51110 o In iu a vaizondag is in de M ariuoezei ttr r t c ilo t rl m u j brjverniela door aelit t z unen bevvo j een dr 1 d lieid De jammerlijk in de vl uimeu ora e omen 3i Ro a Bo 1 ee te beurt van op Ke zcr laat hi t portret te teh lieren van d Gladiatenr een paard De amcnk gezant mai te Pary een ter gelegenheid vinden verjaardag der vc tiiin v dt o fla onder voornaarde dit hy geen eukelen frausekinau zal nood zuidelijke encia l Bieckenridge is naar Cuba ont vom n De ke zeiiykea in Meiico hebben den generaal Negtete geslagen De vruchtbare strcen van den Peloponcsus zyn dooi talloozc zwermen prinktancn bezocht die velden en bos=chen van groen en vrucht berooven Te Wie baden hc ft de liberJe paitij lo overwmnin behaald bij de verkicz ngen Geheel Cochm Chuii zal bij I rackryk noiden ingehjfd T Lvou houden de vc wersgezellen vul om met te werden De leden dr 01 ke uu van de ehonvvburgen en concerten te P njS dreitren met dien twei ering tpanje zal weldra Itilie erjie i n n ie