Goudsche Courant, zondag 9 juli 1865

1865 Zondag 9 Jnlij 349 OUDSCHECOUKAIfT en slepers het werk hervat naJat zïj hooger loon bekomen hadden Te Delft bestaat het plan tot oprigtilig eeaer broodfabriek De eerste peren en appelen zijn reeds uit Duilschlaud naar Engeland doorge oerd Burgerlijke Stand GOUDA Geboben 29 Jonij Neeltje ouders J Soffrce en C J van Schravezand 30 Willem ouders J van Krimpen en N Cudijk 2 Julij Gerrit ouders P van leest en G Bakker 3 Leendert Johannes oii 1 J G van Gent en W J E Begeer OMim EUES 30 Juuij J van Hofwegen 1 j 6 m 1 Jnlii Kerkhof 2 m 2 W Spruijt 5 m 3 W Blok 17 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 23 tot en met 30 Junij 1865 Geboren Cornells Jacobus ouders J Miltenburg en M van der Laan OVERLEDEN S van Goch 1 maand ADVERTENTIEN pcze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt lie uitgave des avonds te voren rinTunic tipr lriPTnafltulcTi is 2 r ini OTi TiDst ƒ 2 2 t Uitgave van A BRINK IAN D nO 60 Lange Ltende Pe inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure THE EnROPEAN BANK LIMITED Nominaal Kapitaal L st 4 000 000 Uitgegeven Kapitaal L st 2 146 700 lestort L st 644 010 Reserve L st 31 393 SVo Rentgevende Deposito Bewijzen en Reiswissels in éénen vorm vereenigd betaalbaar aan OrAr 5 d na zigt ter keuze van den Houder te AMSTERDAM ROTTERDAM LONDEN DUBLIN PARIJS en MARSEILLE en als Eeiswissel op vertOOn negotiabel gesteld bij de Buitenlandsche Correspondenten der Bank volgen Indicatie Brief die op aanvrage wordt uitgereikt Deposito s in suramen van ƒ 120 300 ƒ 600 ƒ 900 ƒ 1200 en ƒ 2400 worden in ontvangst genomen bij de Branches van bovengenoemde inrigting te jMdenluM en Rotterdam tegen afgifte van bewijzen aan order opvorderbaar vijf dagen na zigt rentende 3 pCt en betaalbaar ter plaatse waar de opzegging geschiedt hetzij bij opgemelde Branches te Amsterdam en RoiterdaM of ter keuze van den Houder aan de Kantoren der Bank te Londen Dublin Parijs of Marseille lot den gemiddelden Wisselcours van den dag der opzegging terwijl dezelve voorts als ReiSWlSSelS op VertOOn bij de Buitenlandsche Correspondenten der Bank zijn negotiabel gesteld ZIJN OOK VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN KENNISGEVING SCHErRLEEK ZONEN te s Gratenhaye OTTO DE K VT ZOON te Dordrecht VAN DER MANDELE ZONEN te Delft VAN SCHERMBEEK VAN HALL te Vlrecht 110FFM N CO te Gouda GEBR SPIERINGS te h Bosch VAN RANZOW C te Arnhe u BODDAE T c te Middelburg P J BERGER te Fenlo ii 2 e C3i i ïiaS i i 23 3 i2Si 3SQ33 É m Getrouwd T A TUIER W J M VAN DE Kasteeles aciKcsysJB S van Gouda met C D VRIENS Rottekdam 5 Julij 1865 Heden beviel zeer voorspoedig van een welgeschapen Zoon MARIA CORNELIA VAX DE v TOORN geliefde echtgenoote van P VLASVELD GouD s den 4 Julij 1865 Voor de vele bewijzen van deelneming mij betoond bij het overlijden van mijn teeder geliefd eenigst kind betuig ik aan mijne Vrienden en Bekenden den iunigsten dank P TAN ESSEN BUITENGEWOON Groot Instrumentaal IN BE Sociëteit ONS GENOEGEN op ZONDAG den 9 JULIJ des avonds ten VUT URE te geven door het muziekkorps van de RIJDENDE ARTILLERIE uit Ltrecht Men verlangt bij twee menschen zonder kinderen waar twee meiden en eene werkster zijn cene Burgerdochter P G uit dea deftigen Burgerstand welke eene werkzame propere opvoe ling in de huishouding genoten heeft om de vrouw des huizes in de huishouding behulpzaam te zijn zonder salaris BRIEVEN fraMo onder lett F bij den Boekhandelaar P vax OUDSHOORN te GOV DA De Thee Soorten riT HET magazijn van Sinderam en Siblesz te Arnhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn iu verzegelde pakjes van 5 2 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL lanye Tiende ceg D N 24 te GOUDA D BOER Az te Ovde cater en verdere Depots Om dadelijk in dienst te treden wordt gevraagd iemand die zakken kun verstellen liefst een kletdermaker Men vervoege zich onder n 100 aan t bureau dezer Courant Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o P i an 59 cents Jenever 2 = scort Moutwiju a462 o g per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 46Vi per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiD i 5 Juli 1865 ONTVANGEN direct van de BRON een partij SELZER WATER op heele jn halve Kruiken PACHINGER en SCHWALBACHER WATER lüede in voorraad K C JOiiker Turfxingel Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 4 Julij Laagste Hoogste G eblevea pCt koers koers koers Ned w sch gl 62V8 62 Vi6 627 dito 3 73 8 dito 4 97 s 97Vl6 Handelm op resc 1461 2 1465 8 België Roths 2V2 54V4 Spanje obl 2V4 40 j 4OV4 Portugal obl 3 471 4 475 Rusl obl H 5 987 8 991 8 d 1828 29 5 1001 4 d 6 serie 5 84V8 84Vs d Lond 1862 5 90 901 8 901 8 d Amst 1 64 5 96Vi6 96l di Amst 1860 41 2 88 Aand spoorw ƒ 1951 2 1953 4 59V4 59 l6 597 8 dito dito 21 2 301 2 30V8 30V8 do renteAmst 5 7978 801 8 801 8 d nat 1854 5 641 4 64Vi6 64Vl6 do inzdv 1864 5 69 69l 6 69ViG Italië Amst 5 Turk binn 6 481 8 48V3 48V 5 Griekenland 5 2OV2 Ver Staten 1874 5 68 i6 687 8 d 1881 6 765 4 dO 1882 6 751 4 76 75IV16 Me xico 1861 3 23IV16 241 8 24 UoekJrukkcrij v in A BRINKMAN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GO ÜDA doen te weten dat naar aanleiding van het besluit van Heeren Gcdeputeerde Staten der Provincie Zuid Hollaud dd 3 Januarij 1SC5 n 4 dit jaar tot den HERIJK der LENGTE en INHGÜDS IATEN van drooge en natte waren en GEWIGTEN binnen deze Gemeente zal worden gevaceerd iu de maanden Julij en Augustus van des voormiddags 9 tot des camiddt s 3 ure op de volgende dagen Voor de KOPEREN en IJZEREN GEWIGTEN de INHOUDSMATEN van DROOGE en NATTE WAKEN alsmede voor de LENGTEMATEN Voor de ijken A en B van den 10 tot den 15 Julij 17 7 22 24 W 29 31 Juüj II j Augustus 7Aug II 12 14 11 19 k bij GOl D en ZILVER II II II C ƒ D If II II II E P ff G ir II II rl I ff K 1 ff If L M If N ff ff ff ff O 1 Q ff R f Voor de GEWIGTEN in gebruik bij GOUDSMEDEN benepens voor die der APOTHEKERS op Maandag en Dingsdag den 21 en 22 Augustus Dat volgens Koninklijk besluit van 3 Februirij 1827 n 133 de Medicinaal Grein Gewigten en de Korrels van het Gouden Zilversmidsgewigt alleen zullen worden nagezieu en onderzocht doch niet geijkt of van een stempel voorzien Voorts brengen Burgemeester en Wethouders ter kennis dat de arromtissement IJk rs verpligt i decHerijfc te weigeren van alle Iatcn en Gewigten welke niet volgens de bestaande voorschriften z jn vervaardigd of die de vereischte lengte gewigt of inhoud niet hebben alsmede af te wijzen de lengtematen op welke eenige teekeuen of merken de oude maat aanduideinle zigtbaar zijn terwjjl zij niet te min zijn geregtigd iet gewoon ijkloon daarvoor te vortieren alsmede dat zij de bevoegdheid hebben om volgens hel Koninklijk besluit van den 20 Janu irij 1861 fStautshlad ii 4 de hun aangeboden gewigten welke te ligt worden bevonden of beschadigd zijn te repareren en te justeren en daarvoor het bij voornoemd besluit bepaalde loon te vorderen wanneer hun door de ijkpligtigen niet wordt te kennen gegeven dat zij zulks elders willen doen verrigten Wordende dien ten gevolge de d aarbij belanghebbende Ingezetenen uittrenoodigd om zich op de boven bepaalde dagen met hunne Milen en Gewiglen behoorlijk schoon gemaakt te vervoegen op de Turfmarkt wijk H n 45 aan het Lokaal voor den HERIJK bestemd en alzoo voor te komen de onaangename gevolgen die bij verzuim daarvan voor hen zouden ontstaan Gouda den 3 Julij 1SG3 BüKCEMEESTEH en WEIIIoutJFRb Voornoemd De Secretaris De Burgiuieestf DROOGLEEVER PORTUIJN v BERGEN IJZENDOORX Overzigt GOUDA den 8 Julij De vertegenwoordigende kamers naderen tot het einde hunner werkzaamheden De pruisische is uiteen gegaan zondereene schrede vooruit te komen In Frankrijk blijkt van den langzamen vooruitgang der oppositie het tijdperk der geheel slaafsche gehoorzaamheid is doorgeworsteld en met grond mag meu verwachten dat het volk tot bezinning terug gekeerd de regering zal dwingen tot concessien zoo dit niet geschiedt dan ontstaat aa kort tijdsverloop het gevaar van een vernieuwden schok gelijk aan die zich sedert 1739 telkens hernieuwden Onvergankelijk toch is het vrijheidsbeginsel en hoe dikwerf de proeven mislukten ook die teleurstellingen brengen bouwstotfen aan tot de eindelijk oprijzende stichting Verlichting en vrijheid kunnen lang en herhaaldelijk tegen gehouden tijdelijk terug gedrongen I De prijs der Advcrtentien an één tot zes regels met inbegrip u liet l 1 is bu C i t voor eiken regel daiirbi eii 10 Ceiit Buit engew uiic it tler nui icn berekend naar plaatsruimte worden bezwijken kunüou zij niet haar is de toekomst de teleurstellingen eu nederlagen zijn louteringen die te schooner zege na bange duisteruis eu redeloozen dwang verkondigen In Engeland ging het parlement uiteen om str iks ontbonden ie Murdeu Het slottooneel was somber De lordkauselier Veitbury is uit het ministerie getreden om een schandaal dat l h stellig getuigt vau onachtzaamheid zoo al niet van erger Oak in Engeland komen knocijerijcn voor die voorzeker niet van zedelijkheid getuigen maar daar is de opeiib urheiil sterk genoeg om de seliuldigen het verdiende loon te doen ouivangei Uii elukkig het land waar geweteulooze schurkerj oubcsoh iamd het hoofd verheft en de publieke opinie trotseert De partijen wegen elkander op de verlu iucsslrijd v onltda r open gevoerd eu loert tooneelen van lif i nap rvoorwij terugschrikken lioe fer de sbiip nde i criaJcr Ijjiic insinuatien die zich elders voordoen veel vtr cr zijn De verandering van ministerie te Wceiieii w met eene re ietie Men schijnt den rtrijd m t Hongarije i en mea vil toegeven aan hunne harjiiekl igheij en hu ori c le regien eerbiedigen De tijd zal lecren in hoe ven n idcelig i aan de constitutionele ontwikkeling Het k icr leei moeite een nieuw ministerie bijeen te brengen De italiaansche regering verklaart dat zij t it Ji e irok noaderliauiielingen uit2 eijOodigd werd m 4 schrijven vnn den paiis aan den kouij j ra j waarschijnlijk wor It dat het mislukken 1 i = r ii n oostenrijkschen invloed i Het nieuwe spaausche ministt r e er en mag zich derhalve bereideu op deu u uer datr nog altijd invloe lrjke klerieilen De duilselie eeniieid is een ver a artikel Tv eespalt en verwarril g laten het veld ruim voor len pruisischcn overmoed In Amerika doen zich de oiivcrniij ieiijke be aren gevoelen der vrjjmakiiig van 4 milliueu si Lvei en lang zal hef duren eer de verhouding tusscheu nf cr3 en blanken gaed geregeld is ZuidAmerika wordt geteisterd door veelvuldige opstanden en treurige oorlogen öuttcnlttiii ZiOHdeil Ö J ulij I Times ze t u x aanlciJa j der officiële opgaven over het la Ub e jaar en vieren li ei j i ir l eaanhoudende rekbaarheid der ihkomsten is ht l rerfeiidaie bewijs dat ooit voor de deugdelijkiiei mu het srciM l wxn den vnjeuhandel creleverd wer i IV iiikom ien over her afi ploopeiivierendeel jaars hebben wedt ro n de raming oviTtroiiVn eu aNJe oogst zoo gunstig uitvalt olie voorleeken oven isbijna met zekerheid te voüt pl ien dit de finani esultau u van het loopeude jaiir even üMi rig ulieii ziji van het afgeloopene it i te opinorki er als u ij de i c chie deiiis van de Uiat te tu ialt u i uiden herd nkcn j mogen zeggen dat v ij onvc wch jart v tl niet regt ti t k cv ftteu te danken hebben maar dat ij onder de e onuL t ja irt uee t ware Doordien wy de energ c des volks ontaljegrn ü de boeijen waarin zij door verkeenle wetten was gc ltgen in v u uij het den lande mogelijk gcuMak de moeijci jkJiedcn tt tver winuen door de wisselingen dtr fortuin veroorzaakt Toevaliige storingen verliezen zich over hot ruim gebicvi u urover 7 k x de vrije handel uitstrekt en Ic werkingen van er s gt r oorzaken worden tot een minimum herleid e Is rt de hert t Viui het vorige jaar heeft de handel aanhoudend ni nn e J i jkheden te kampen geh ul en evenmin a s bij d ii t i omsien kan men er bij den handel nog iets van onti aren De groote uitbreiding van den handel iu den zomer van o li veroorzaakte tegen het einde viui het jaar c n nnvraair n ar geld die vcrhooging van dtu rcnte stindaanl ten gevolL e had en op dt n handel zelf tcnu werkte liet kwaad was bjua Lmgs n wf rlijkeu s van elf