Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1865

1S65 W 343 Donderitg 13 Julij han el ook in vette sch jpen en lammeren Magere varkens en biggen werden tot hooge prijzen verkocht Kaas Aangevoerd 44 partijen ƒ 23 a ƒ 26 Goeboter ƒ 1 30 i 1 36 Weiboter ƒ 1 20 i f 1 26 Delft 6 Julij Be granen heden iets minder zeeuwsohe tarwe ƒ 8 50 Tarwe ƒ 7 50 a ƒ S 20 Rogge ƒ 5 40 a ƒ 6 Zomergerst ƒ 4 20 i ƒ 4 80 Korte haver ƒ 3 60 a ƒ 3 70 Lange do ƒ 2 90 a ƒ 3 40 Duiveb ƒ 7 25 Paardeb 6 25 Groene erwten f t a 9 Witte erwten met veel vraag f z fi Aan stada waa gewogen van 30 junij 6 julij 37 4 SS3 S en 73 16 boter te zamen 21470 ned S Boter 52 a ƒ 63 het vierde ƒ 1 30 a ƒ 1 57 per n g Ter markt 407 mud aarJapp Ï IO a ƒ 3 60 Dordrecht 6 Julij Tarwe lusteloos hoewel de aanvoer gering 30 c laser Puike jarige S JO a 8 40 mindere ƒ 7 40 i S 20 Puike nieuwe 7 S0 8 50 Overm ƒ 6 70 a 8 Zomertarwe ƒ 6 b0 i 7 80 Kogge 30 e lager z en fl 6 a 6 30 Overm 5 60 a 6 Wintergerst als voren Zoiser iets beter 3 SO a 4 70 Spelt niet ter markt Haver goed prijshoudend inl voeder 2 80 a 3 40 do dikke ƒ 3 7U a 4 10 Paardeb G i 6 20 Duiveboonen 6 60 a ƒ 7 20 Bruine boonen 12 a ƒ 15 BI erwten ƒ 7 20 ïi 7 50 Boekweit zeer lusteloos Peel pr 2100 n ffi 185 Londen 3 Julij Granen In Eng tarwe ging wei om tot vorigen prijs vr stil gerst liaauwer en haver 6 d lager Aanvoer van 26 juuij tot 1 julij 2391 qr inl en 14620 qr vr tarwe 2716 qr vr gerst en 700 qr inl en 50446 qr vreemde haver an de veemarkt van heden waren aangevoerd 564 runderen 324 kalveren 25 900 schapen en 320 varkens Voorbeste kalveren werd 5 4 pr steen betaald 4 Julij Boter Friesehe 104 a 106 Kampen enZwolle 98 a 102 s Bosch 90 a 94 Groningen 92 a 96 Emden en Leer 96 a 98 Holstein en Kiel 90 a 100 Jersey 94 a 100 Morlaix 84 a 86 Kaas Tdam gras 52 a 56 Gouda gras 44 a 46 Derby 52 a 54 Kanter 25 a 26 Amerik 64 a 66 5 Julij Granen Puike Eng tarwe vast vreemde stil gerst vast en haver onveranderd Aanvoer van 1 4 julij 1040 qr inl en 15610 qr vreemde tarwe 7689 qr vr gerst ea 320 qr inl en 45820 qr vr haver 6 Julij Aan de vtemarkt van heden waren aangevoerd 1260 runderen 1059 kalveren 11580 schapenen 170 varkens De prijzen onveranderd 7 Julij Boter Friesehe 108 a 110 Granen op dezelfde prijzen als 11 miandag gehouden Haver 61 d lager GOUDSCHE COURANT TT A T r T TT TijT XT pï ïjs der Advertentien van één tot zes Uitgave van A BRINkMA regels met inbegrip Tan het zegel is 80 Cent voor Lange Tiendeweg D n 60 7 d rboven 10 Cent üiiitenpenone letters worden berekend naar plaatsruimte Burgerlijke Stand GOUDA Geboken i Julij Nicolaas ouders P Vlasrcld en M C van dea Toorn 5 Beruardus ouders C Nichting en M Jasjjers Hendriciu Johannes ouders H Kramer en J A C lluijvenaar Gehumd 5 Julij J A Biezeuaar en A C van Catz WOERDEN van 28 Junij tot en met 5 Julij 1865 Bevallen V van Hattum geb Lubbers d Overleden P van der Lek 41 j G de Bruin mim 6 m G Vosmeer 49 j echtgenoot van E Blonk Getrouwd C Waltz 24 j met X van Heems 22 j C de Rijk 29 j met J Kooijman bijna 31 j ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een zoon T J DF L XGE geliefde echtgenoot van P PEEREBOO M Batavia 10 Mei 1855 Tegen 1 Augustus biedt zich aim eene TWEEDE MEID voorzien van goede getuigschriften en die bekwaam is in LVZEN NAAIJEX STOPPEX en met de wasch kan omgaan Verseh FACHNER SELTSERen SCHWALBACH STAALWA TEE vuUiug 1 65 heele en haWe kruiken bij partij en enkele kruik alsook dubbel gezuiverde Petroleum tot civiele prijzen te bekomen bij HESS C alhier en G J de MOOIJ te Soikr raven Goedkoope i IUZIËKr voor PIANO Uifffnr ran F KOKSMA te Tranel er Bepothomler A BRINKMAN te Gouda C hopin op einq m tzurka s C 5 op 64 trois valses n Desd 0 30 Kohier volkstiinze allerNation hf l 0 60 Krugop 52 nO 1 Die Marseillaise 0 15 n 2 Oesterreichische Volks hymne 0 15 n 3 Polnischer National gezang 0 15 Schulhoff op 30 SouvenirdeVarsovie 0 30 Voss op 94 30 souvenir cavatine 0 20 WoUenhaupt op l8 n lAdeline polka 0 25 u 2 Adeline valse 0 30 TE KOOP Eene HOFSTEDE met omtrent 14 Bunders WEI en HOOILAND staande en liggende nabij het dorp Ilaas trecht Informatien met framo brieven onder letter 3 by de Boekhandelaars J vo BEXTt I en ZOOX te Gomia AFSLAG der BOUWMANSWONING en circa 39 Bunders WEI HOOI en BOUWLANDEN in de Ee idragtsen ZiiuJplaspoldisrs onder Zevenhuizen op Woensdag den 12 Julij 1865 des voormiddags ten 10 ure in het Raadhuis van en te Zevenhuizen slechts in bod gebragt bij de Veiling N lo de Bouwmanswoning Ca 2875 b 7 B 65 E 90 E 5000 8 14 90 6000 6 37 37 5000 het Zomerhuis 600 X 5 6 7 te zamen in den Eendragtsfolder ƒ 19475 3B 4 E 10 E 2800 3 4 10 2950 3 9 70 2900 3 9 70 2700 3 9 90 2950 9 te zamen in den 2tó po r 14300 Geheel bedrag 33775 Vooraf zullen nog verhoogingen worden aangeboden Nadere infurmatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid JFaddiiixveeii Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUD met iiibegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEEa46e 7o per kan 59 cents Jenever 2 = soort Moutwijn a462 O 5 5 ml BRANDEWIJN 4öV o 0 pe n 62 cents Meerdere of mindere e naar evenredigheid GouD i 8 Juli 1865 In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van EAVENÖVVAAIJ ZONEN te Gorinchem Deze Theeën orden afgeleverd in verzegelde pakjes van twoe en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons A = van der KLEIN Sz Gouda Julij 1865 Cmifiturier BOTEBMASKT A X 56 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 7 Julij Laagste koers 627 g 1461 2 H ogste koers 63 GeWeven koers pCt j Ned w sch 21 2 dito 3 I 977 146V8 dito 4 I 14678 Handelm op resc België Eoths 21 2 4OV4 I 40V8 Vi6 I 477 6 40V Spanje obl 21 4 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 85V 90 T i 1971 4 601 3 30i7l 797 647 851 4 8978 96 87 7l 1961 2 60 SOVs 7974 691 8 6078 4878 21 687 d 6 = serie 5 d = Lond 1SÜ2 do Amst 1864 1963 6OV2 3017 5 7978 647 487 5 69 76 24Vi6 Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1831 3 23 7w 75 i6 3378 Boekdrukkerij van A üRÏXKM iN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Id e Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De in ending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVIiXG De VOOEZITTEE van den EAAD der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van de Ingezetenen dat aan de Kiezers zijn toegezonden de oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het benoemen van vijf leden van den Gemeenteraad in plaats van de als zoodanig met den eersten dingsdag in September 1865 aftredende leden de Heeren W J Fortuijn Droogleever J J Braggaar J Eeutinger V B van Straaten en A K Kemper en dat wanneer eenig Kiezer geeu brief van oproeping of stembiljet roogt hebben ontvangen hij z h tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vei oegen Voorts worden de Kiezers opmerkzaaTi gemaakt op het navolgende te weten dat de inlevering der stembkieijes zal aanvangen op den 18 Julij 1865 des rcorgeus ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den Kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembeiefje dan dat hetwelk van het Gemeentezegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briewe in te vullen personen duidelijk met naam en voornaam moeten worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 10 Julij 1865 De Voorzitter voornoemd VAN BEEGE y IJZENDOOEN Raadsverkiezing Binnen weinige dagen mnet v eder voorzien worden iu de vacature van vijf leden van den gemeenteraad die volgens het voorschrift der wet met september aftreden Eldei s worden reeds kandidaten aangeprezen er het zal ook hier wel geschieden Het mag menigee i vrij onnoodig schijnen want het gewone resultaat is inkie eii Was dit nu het gevolg van de overtuiging dat de aftredende raadsleden uitmu itten door bekwaamneid en ijver men mogt er vrede mede hebben maar het blijkt hier en elders meer het gevolg te zijn van onverschdligheid en gemakzucht waardoor zoo dikwerf leden ingekozen werden die slechts uitmunten door hunne volslagen nietigheid of die hunne bekwaamheid verduisteren door hunnen wandel Uit een ander oogpunt is de aanbeveling doelloos Kennen de burgers elkander niet genoegzaam om hunne stemmen uit te brengen op bekwame ijverige zelfstandige en zedelijke mannen aan wie zij de behartiging der gemeente belangen kunnen opdragen Misschien w re het we goed dat de kicers doof bleven voor elke aanbeveling en allen voor zich eene geheel onafhankelijke keuze deden Waarschijnlijk zou mea da tot overstemming komen maar het zou duidelijk blijken wie bij het volk geschikt ge n lil ncrucu ïuor je niet onbelangrijke betrekking Wij zouden niemand raden hem te kiezen die zich zelven aanbeveelt tenzij dit rond en opentlijk geschiedde Het is een lastpost die men zich ter wille zijner medeburgers getroost het jagen naar erambten geschiedt doorgaans door ledige en waanzieke li fden en wij behoeven onbaatzuchtige verstandige mannen Partijdigheid moet geeu invloed hebben op de keuze Doldriftige drijvers die administratie en ceconomie met politiek vermengen zullen de velvaart eener gemeente niet bevorderen maar evenmin zal dit geschieden door bekrompene bevooroordeelde aanbidders van het cjde die zich niet weten te voegen in hunnen tijd en die de gebiedende noodzakelijkheid van den vooruitgang niet beseffen W ij mogten onder meer van de Amerikanen wel overnemen om nimmer onbeduidende al zijn het vrij geschikte en personen weder in te kiezen afwisseling geeft niet alleen nieuw leven maar als men telkens anderen kiest dan ontstaat er een kern van personen die met den gang der zaken bekend zijn en bij voorkomende gelegenheid eeuige ondervinding bezitten en zoo ook kan er beter inzigt en meerdere belangstelling in een grooter kring verspreid worden Bovenal is het wenschelijk dat de kiezers uit eigen oogen zien ernstige belangstelling betoonen en geen kiezer uit onverschilligheid zich late bewegen om bloot een dienst te bewijzen of uit partijschap zijne stem te geven of te onthouden Onder de aftredenden zijn er die zonder aanbeveling trots tegeuiverkitjg ingekozen zullen worden dat zijn goede raadsleden Zij die dringende aanbeveling behoeven faalt het zeker aan kennis geschiktheid of achting öuitenlanïr Londen H Julij Lord Palmcrston heeft eene circulaire gerigt tot zijne kiezers waarin hij verzoekt om de verlenging van iju mandaat Hij wijst daarbij op zijn verleden als den besten waarborg voor de toekomst Gedurende de zes jaren dat hij deel van het bewind uitmaakte is Je welvaart van Gi otBrittaiinie in het algemeen toegenomen niettegenstaande de noodlottige gevolgen van drie mislukte oogsten in Ierland en ondanks den tegenspoed in de fabriekdistricten ondervonden ten gevolge van de aanzienlijke vermindering v in katoeninvoer uit Amerika De vrede met buitenl mogerdhedeo is bewaard de binnenlandsche handel van vele belemmeringen bevrijd Van daar eene snelle vermeerdering van den rijkdom van het vereen koningrijk Het koloni ile stelsel door de regering aangenomen heeft goede vruchten opgeleverd en luuie alwaar de opstand is onderdrukt gaat met rasse schreden voort op den neg van beschaving Lord Palmerston eindigt aldus Hoe langen tijd het nog aan dit kabinet zal gegeven zijn de aangelegenheden dezer groote natie te besturen hangt af van de beslissing van het nieuw te kiezen parlement Dit alleen kan ik zeggen voor zooveel mij en mrne collega s betreft dat bij eene onpartijdige beoordeeüng van cns beheer dit eene reden zal zijn om dezelfde welviiUendheid te vinden als bij het ontbonden parlement De president der unie heeft een buitengewoon commissarisnaar het zuiden gezonden ten einde den toestand ties i aids ieonderzoeken en hem vervolgens een rapport mede te deeleii De generaal öchurz is met de e taak die waarlijk niet tot degemakkelijkste behoort beiast Vilen zijn het voorts in deunie eens dat de reconstitutie des lands op grondsi igec dieduurzaamheid beloven een problema is welks oplossing iCermoeijelijk zal zijn De bondsregering heeft naar men verneemt van den generaal Ij =p een t ripf ont vfinfifpn wnnrin hii vprn nnnin r vntai t tim epr in de unie als trouwe burger opgenomen te worden hij lerzopkt dus begreper te worden in de amnestie door den heer Jolmsuu met ïal van uitzondertiigen uitgevaardigd Het verzoek van het voormalig opperhoofd van het zuidelijk leger is een groot moreel succes voor bet noorden Het proces van dr Pritchard is ten einde gebnsgt gelijkvermoed werd is de beschuldigde overtuigd van de hem tenlaste gelegde misdaden en is hij dien ten gevolge mei eenparigestemmen veroordeeld tot de doodstrtd De veruordtx de rinstcKleslechts een oogcublik bij het voorlezen van zijn voni is hetgeheel hoorde hij overigens kalm en gelaten aan Spoorwegmaatschappijen die steeds meeuen dat het publiekvoor haar is en dien ten gevolge hoogst nonchalant zijn kunnen slechts i de beurs gestraft worden Men is thans op lengoeden weg de great eastern railway c althans is veroordeeldtot eene schadeloosstelling van 6 300 p sterl te betakn aaniemand die door zorgeloosheid van een der ambtenaren üceriijkgewond werd Dit goede voorbeeld zal wel navolging viiuis De benoeming van lord Cranworth tot kanselierjfi nëlke