Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1865

betrekking hij reeds betedigd i ïiadt bij alle partijeu levendige goedkeuring lu een artikel over den stand der partijen m Engeland laat de Times zich ten op igte van de conservatieven als volgtuit De conservatieve partij heeft reeds sedert geruimen tijdgeene eigene politiek meer Zij tracht slechts naar tneedragtm de rijen barer tegenstanders om daarvan zooveel mogelijkpartij te trekken en iij heeft wanneer bet op handelen aankwam zich getoond als de zwakke en mislukte naaapster vandiezelfde liberale politiek welke zij naar het uiterlijke te oordeelen zoo vinnig bestrijdt 12 Julij Lit NeH ork wordt van den julij gemeld dat de president Johnson bij voortduring ongesteld as endiardoor de z ttingen vanden ministerraad niet kou bijnoLenDe advocaatgeneraal had in de zitting der militaire commissiebeneerd dat Jefferaon Davi ae medepligtige was van Booth De nederLag van Isegrele was bevestigd Juarez was op devlugt gc ligeu imerikaan che schildn achten hadden over deRio Griude g choteu op tnee frausufae offiueren Ten opzij e van de verkiezingen voor het parlement wordt uit alle deelen des lands gemeld dat de grootste hinderpaal lan de zijile der iiberüen bestaat in den overvloed vanliberak k indidatcn die in een eu hetzelfde kiesdistrict elkanderden voorr ng betnisten a irdoor versnippering vin stemmenwordt te neeg cbngt en de ttgeiistinuers orden in de handgenerkt Het miuisteriele avondblad schetst de moeijelijkhedeu welkekeizer 1 ixiiniliaan in den vv eg st lan zoo door het afbrekenvin lUe betrekkingen tu cben der piusen dien vorst als doorde met erkenning v m liet meiicainsciie keizerlijk door het kabinet vin i hingtüd en komt tot de lot oui dat deze omstindigh Jeii u et moeten worden over het booid gezien doorbeu Ie hunne gel len in me icTin che fondsen vviUeu beleggen Parijs 11 Juii i r Is hier veel piake van eene gedeel tli ke ontn ipeiiing v in Italië met het doel om op het budget V lu oorlog be uiuigiugeu m te voeren en die bespaarde gelden nn werken de v reuea te wijden llsn egt dat keizer is hier ZTlurdig avond van Ljon angekomen Tot zijn gevolg beliooien ze Arabieren lu mtionaalkostuum een jonge wit en art gevlekte beer en twee gesluijerlf M luven De emir tiet er nog altijd gezond en terkuit cit tijd ehjut op zju ij ereu gestel geen invloed uit teoeftiiPii het eenige ondersc iei i met vroeger i dit hij eenwe 11 jfp ileii er geworden is I erl ing begeeft zich griif Le Movniei naai Abvssiuu ommet iOO jonge liiiis I en die ieder eeu som van JöOO Irineshebben seslort d i ir eene kolou e te slieh eu en d t irdoor ainhet Iran ehe element n d it tot tlusver zoo luoeijelijk toeginkelijkeliiid eeu v st teunpunt t geven De graat Le Movuierleeft beven lieu nog een groot lanl d personen aangeworven die t1soldaten en werklieden dien t zullen doen In den Lev lut vermindert de eboleri niet maar de ziekteverplaatst zich zy breidt zich uit nur de zijde vin femvrna en m weerwil v m de ontkeinungen gelooft men dit zij ichop Malta heeft vertoond Brussel 1Ü JuUj frankrijk heropent o Jerhandelmgen voor het houden van en euiopeesch congres het voorgestelde prograrami is herziening der verdragen van 1S15 aigemeeue ontwapening Rusland is reeds toegetreden TVeenen lO Juhj Len hougairsch ingenieur heeft naar men verneemt een nieuw stelsel v lu bruggen uitgevonden door middel waarvan men over buiieiigevvoon breede rivieren ijzeren bruggen kan bouwen zonder pijlers in den stioom te tellen Het materiaal waarvan hij zijne biuggen bouwt is gegoten ijzer l e uitvinder heeft octrooi geiiomei op zijn meun stelsel en heeft eeu mod=I vin hout verviaraigd ten toon gesield waarbij de panning v in den boog zeer groot is BerJjjn ll July loen de heer v Bismarck onmiddellyk na het luueu v m de kamers aan eenige predikanten eene an dientie by den kjuiiig oe orgde om Z M m even lompen als hatehjken vorm nog meer tegen ue tweede Kimer op t zeilen heeft hy zeher niet geel icht da het adies dier heeren zelfs m coü erva iev kringen aanstoot geven zou La dit is toch net geval riet adres vindt onder alle standen en by alle taa kundige partyen algemeen afkeuring Zelfs heeft de hof en dompredikiut Kogel opeutlyk van den k lusei eene veroordeeIcnde Siem lairlegen doen hooren Die heeren hebben zich dan ook m het meer genoemde adres m zulke bewoordingen uitgelaten dateene regterlyke vervolgiug zoo die tegen hen wierd ingesteld zeer waarschynlyk met eene veroordeeling tot twee jaren gevan gems eindigen zou Ongunstig steekt bij d e algemeene afkeuring af het antwoord dat de koning aan die deputatie gegeven heeft Hy bilhjkte niet alleen het adres miir bedankte de predikanten nog bovendien voor hunne goede gezindheid Warschau ll July Een keizeilyk manifest beveelt dat eene ligting van recruten in Polen zal plaats hebben lu november e k namelyk 5 man van de 1000 zielen en voor de aehteistalligen IV2 van de 1000 3innenlanf GOUDA 12 July Alaandag zyn in de vergadering van de tweede kamerder staten generaal de algemeene beraadslagingen over de zegelirctafgeloopeii en is art 1 van het on vverp aangenomen In de gisteren gehouden zitting van de tweede kam rder tatengeneraal 13 de discussie over de zegehvet gevorderdtot art 35 ele amendementen tot uitbreiding der vrystellingeu zyn verworpen andere aangenomen Art 3 waarby aanjen koning h t egt wordt toegekend tot vrystelling van zegelregt m het algemeen belang en na verhoor van den raad vaustate is verworpen met ii tegen 17 stemmen De uit hg der verkiezing van ledeu voorde eerste kamerder staten generaal is de volgende Zuid Holland Herkozen de heeren D Bhnkenheim en J V in oUenhoven en gekozen by derde stemming met 37 vaa de 6b stemmen de neer mr A J Duymier van Luist oud gouverneur generaal van nederlaudsch Indie ter vervanging van den heer L Hoo t van Benthuizeii die buiten ainmeit i wensehte te blyven Ivoord Holland Herkozen de heeren mr H J Smit en dr H van Beeck oUenhoven Friesland Gekozen mr G Schot lid der prov staten van Friesland en notaris te Fianeker met 30 van de 47 stemmen het aftredend lid de heer van Andringa de Kempenaar ver kreeg 13 stemmen Drenthe Jlerkozen de hr I lonckens met 21 an de 31 st Overijssel Herkozen de heei mr J V G baron de os van Steenwyk met 24 sten raen Gelderland Herko en de heer Sohimmelpenninck van dei Oye met 43 van de 27 stemman Ltrecht Herkozen de heer J baron Taets van Amerongen van ïvitewisc i met 22 stemmen Bnbant Herkozen de heeren jhr L J B van Sisse van Limburg Herko n de neer L i H Beerenbroek 7 M heeft biuoemd lot commies van stiat by den raadvan state j ir mr U M de Briiivv Z heeft benoemd tot gene skundige belast met de pigenecsk dien t op het ulind öabi 1 M de Wilde geueeaheelen vcr o kundij e haiis te Keeunyk Te Harlingen is benoemd aan de hoogere buigeischooltot leeraar in de wis natuur en scheikunde tevens directeureu leeraar der ivoudschool Dr J L Hoorweg van Krimpenaan de Lek Naar men verneemt zal er ook m de uniform der cavallerie verandering worden gebragt De zilveren patroontaschen de zilveren koppel zullen door andere vervangen worden Kene der bep lingen van het rieuwe tract lat met Frankryk behels o a dat zoohng bet handelstrictaat tusschenLrinkryk eu Pruisen en de overige stiteii vm het tolverboudm werking blyft de oorsproukeiyke voortbrengselen van hettolverboud in Innkiyk ten invoer zullen worden toegelatenop dezelfde voorwaarden al de gelyk oortige nederlandscheartikelen direct uit edei ind ingevoerd en zulks op de volgende wy e per spoorweg op den voet en de voonviardenen ouder de roodige douanen waarborgen in het tract lat nideromschreveu en indien zy worden gecxpedieerd over de havensvan Amsteidam Eottermm Dordrecht Iissingeu en Har ingen met geplombeeide booten en ondei behoorlyk toezigt by overhdmg Hieruit volgt dit voor het transit van tolverbondsgoederen regtstreeks naar Irankryk behalve per poorneg ookde voornaamste havens vm De uitvoer van aardappe en van Eotterdam naar Engeland heelt vrjdig jongstl alleen het enorme cyfer vm omtrent 25 000 halfmuilsmanden bcdrigeii sommige stoombooten hadden uuitengevvone dekl isten ook voornamelyk van verschilleudefruiten uit Duit ehhnd ten doorvoer daar a ingekomen Boskoop 10 July Van het spoorwegplan door Haarlemmermeer en omstreken van mr J P Amersfoordt ic dato 1864 hoort mep schier niets meer De belangstelling welke het ontwerp hier t r plaatse algemeen ondervond heeft tot heden noch in bet een noch in het ander har belooning gevonden van opnemingen o opmetingen van niets hoort of ziet men zoodat men reeds gaat overhellen om te gelooven dar het plan oo niet veel kans heeft tot werkelykheid te komeu Doesborgh ll July Aanst maandag 17 July zullen zich de kaders der stedelyke schutteryen van Deventer en Zatphen net dat van hier vereenigen om een nedstryd in het schyfschieten te bonden en alzoo genoegelyk zamen te zyn Het feest zal opgeluisterd worden door de muz ek der schuttery van Deventer en Zutphen en van het hier bestaande muziekgezelschap harmonie terwyler na afloop s avonds concert zal zyn aan het veer Moge ook dit concours h t zyne bydragen tot BCg naaunere aansluiting en verbroedering der kaders van de drie genoemde ijsselsteden en navolging vinden Zwolle 9 July Een zoon v m den landbouwer N lu Jez gemeente heeft zich door middel van eei tafelraes v in t leven willen berooven De botheid vm t mes is echter oor ank Jat de proef ten deele mislukt is Er best nt nog een weinig bonn op herstel De sterke drank speelde lu dit dl m i de hoofdrol De eereteekeoen van die oudstryders wier aansprvken by het ministe e van oorlog reeds in onle werlen bevonden zyn reeds by het gemeente bestuur alhier gearriveerd Tegen 15 july a s wordt het ryk elegraafk inteo te Zyne excellentie de minister van binnenlandsche zaken heeft gepasseerde week dez stad bezocht en vervolgens de noo delyke deelen onzer provincie van waar hy naar Meppe i vertrol ken Men zegt dat het bezoek van deze laatste st id in verumil IHH me het a inleggen van eene haven op het eil nd öchokl md Deventer lO July V is men eei igeu tnd bevreesd in deze streken dat de aanhoudende droogte veel schid doen kon aan de akkers thans 13 die vrees voor een goeil deel se weken door de overvloedige regens die zoo te regtcr tyd den grond hebben bevochtigd De nieuwe aardapp en kosten hier 16 et de vyf kop Ook het w iter in den issel is zeei gewassen zoodat ook van dien kant een groote last is weggenomen Men IS algiraeen v m ooideel dat by deaanstimde opening van de lyii 1 p eu Deventer f geeiie fee telykheden vin eenig belang zullen plaats hebben De attentie v in t alge meen is te veel gevesti J op de spoorlyn van clieveniiigen naar Mmelo dm d it ze o ivcrdeela ain het takje van Zutphen kon geschonken wo den Metingen met het oog op gezegde lijn hebben p its h d Mo£ t onze hoop ditm nl met bedrogen wolden en Doveiiter dooi Juecte verbinding met Hol hnd I de inoielikleil e pil weiücn baren ing onder de hmdeKtedeii te bijveii 1 iiidhivea De o ci rccliL Ic ittn e ii 1 nuk i k teilen j1 3 1öO b wou er ijDje nv J n vele oorden van Dnitschtand komen gunstige berigten van den sta d dergranen en van deu vvijn itc De bevolking van Meiico bedraagt volgens de laatste ielhng J 080 ziele Te Lissabon behü t de oppoe tie de overhand fay ue verkiezingen Te Algiers zal een aarts bisschop en te Oran en Con tantme bisschoppen gevestigd worden De engelache regering wil protfsiti + egen de scheidsregterlijke uitspraak van keizer IngezoDdfn Mijnheer e üeiacteur Tot myn leedwezen ja laat ik r rond voor uitkomen tot myne verontwaardiging heb ik uit uw blad van zondag j vernomen hoe gy denkt over het dezer dagen gehouden zendngsfeest Iviet dat ik te velde trek tegen uwe opinie dit zou mij trou vens ook bi ter weinig baten mair wel dat gy in t openbaar ovei deze zaak der christehjke liefde zoo pottend en honend durft schryven ladien gy als verslaggever der voornnmste feiten van den diir over deze ziik het sulznygen hadt bewaard men hi I bet u kunnen vergeven een blid aU het uwe tan onmogelyk alics vermelden hadt gy daarentegen vau t feest een zooveel moselyk naauwkeurig verslag gegeven t ware beter geweest gy hadt uwe roeping trou er nagekomen maar om er vau te spiekeu en er niet anders vaL te zegsen dm dat men ich geamuzeerd h eft met slecht bier en kieme broodjes en dat op een toon dieuuilelyk te kennen geeft dat gy met deze heilige zaak den dra ik steekt dit mjnheer de redacteur stuit my geweldig te en de borst en i volgens myn bescheiden opmie onvcseetlyk iniemind die red i eur u van een blad dat hoewel klem en nog Ie icKkelyk jong m veler oog verre verheven ic i ra net bikende orgiiii Aat toch hecfr u genoopt om o er deze za ik zuik eeu oorltel te veilen Beschouwt gy het teest niet al eene weldiad vooral in deze dagen vaa oiigelooi wurm het geene zeldzlamheid is het opkomende geslicht over het woord Gods ie hoiren re leneren aW over de sprookjes van moeder de gms en roodkipje ouden heeien veidpredikers geen Igev dlig werk dr en door de kracht Gods en de ziligmikende geuade op eene OjZondere wyze onder het volk levendig te houden eu het zoodoende op te v ekken tot getrouwer nakoming van de geboden in een tji al dezen waarin men alles natttnr jL wil hebben en al het mogeljke in t werk stelt zoowel by de godsdiensUge ils ma t chappeiyke vorming om het nederland che volk op te leiden tot een voibloedig materialistisch volk Diirom myuheei de rcdicteur hid ik verwacht dit gy een gedeelte der kolommen voor de ziak beschikbiir had gesteld Diar zulks ecl ter mei gebeurd is verzoek ik u vrieudelyk voorboveii i inde regelen eeu plai je m te ruimen wel bewust of biUykheidshalve zult gj myn ver zoek niet af l lan Hiermede heb ik de eer te zi n i Ed ui mar lemiiid van vooraitgaiig mair niet v lu ou eioof De r dactie heeft geen oordee uitire proken ov r de lak zelve maai eene bykome ide omstandigheid ve aie i vcrKusmisgunt zy niemanu groote waarde te te iti lu e n deren voorkomt eene yje e venooning uf een zieiel K h u sel van krachteloozeu yver Liefdadige Land en Stadgenooten De Israëlitische gemeente te Deifi had driu eude behoefte aan een behoorlyk bedehuis en door buiteiigenore krichr in panning is het haar gelukt il zooverre hare pogiiiïeu met een goeden uitslag bekroond te zien d it n me k eene ge paste ï uigo2 e vooi hare ie en is lot stind gebru f c choon dan ook de daarvoor op eu aen foujscu nu ue vouedig waren gedekt tenzy door 1 mg luuge reute beiilu i luzime aflossing die zeer ten nadecle o iden werken v n de fneenle leden wier zorgen z th toch cuk gestidig nog motten u ire ken tot hcv onderhoud der keik en tot lei driven va i e la en waartoe hunne geringe miOL e ei mnr n iiuvveiyk tne ei fnd zyn Ondel d mkbare hulde am I ci d e reeds zoo onbekrompen hebben bygedragen en mei L eikt to het iLhieu vaa ons beJehuiS en ui de eerste plaats am de overheia on e erkeuili kheid betuigende voor de hulp en den steun in de e moeye li keaangelegmheid zoo echt vry mr g ils w nri k ver Irats aam betoond neemt de isrielitjsche stnieei te v ii I ei 1 ii haar liatste toevlugt tot ee e wek adigüe d k ii waartoe zy door de hoose gi nst des konii ijs is ErerfC 1 en v larvooi tiaar reeds vorotlyke uydrngen van wege H JI de konins i en de overige vorstinnen v m Oranje zyn ge=chonkei op eene wy e waardig den ouden roem v u men eheniiefde eriiyk m bet doorluchtig s amhuis dat Nede land regeer lerduizem loten zull n tegen be ilii g v m eéu gulden het stuk in omloop gebragt en volgens de inge chreven nommers