Goudsche Courant, zondag 16 juli 1865

Naast de verkiezingen die eene ongekende stilte ter beurzeveroorzaakten liield men zich allerwege onledig met het gerucht dat keizer Xapoleon wederom het plan zou koesteren omeen europeesch congres bijeen te roepen Ofschoon sommigeonzer bladen dit gerucht ernstig opvatten gelooft men toch dathier slechts sprake kan wezen van de jaarlijks terugkeerendegeschiedenis van de zeeslang Het gouvernement heeft den handel gewaarschuwd tegenkwade handelspraktijken te Livorno Er bestaat in die stadeeue zoogenaamde zwarte bende wier leden gelijke namenvoeren met die van respectabele huizen waarop zij goederenuit het buitenland ontbieden doch nimmer betalen Het nemenvan naaiiu keurige iuformatien bij de consuls wordt dringendaanlx vuliii ten einde schade te voorkomen Men vreest dat te Beli ist op nieuw ongeregeldheden uilen plaats grijpen Ie meer daar de verkiezingen zijn vastL esleld op den voornaamstcn gedenkdag voor de orangisten 1 maatschappij van emigratie heeft haar vijfentwintigsteverslag uilgcbragl waaruit blijkt dat in de vijftig jaren dataaiiteekeiiiiig werd gehouden 5 450 531 personen zijn geënngrirrd waarvan 3 150 531 personen naar de vereenigdestaten In iS04 bedroeg het aantal landverhuizers 208 900 personen 11 i sehiji t dat de telegrafische verbinding met Indie isverstoor en naar men meent ten gevolge van een breuk vanden kabel in de golf va l erzie l i Julij Vol gens berigtcn uit Xew York van 1 dezerdes avonds zendt de regering levensmiddelen aan de noodlijdenden van Mlanla Zij zal eerlang de laatste 1000 gevangenender zuidelijken iu vrijheid stellen De voormalige minister 7anfinanciën der zuidelijken de heer Trenholm is reeds op vrijevoc en i e teid Parijs 13 Julij De sena it te Madrid heeft de wet op de clriikjiers met 117 tegen 1 stemmen aangenomen Men ver ekcrt d it in weerwil van den tegenstand der clericalc partij lot Ie erkenning van het koningrijk Italië besloten is Met betrekking tot de geruchten omtrent het weder aankiifutpen der onderiiandelingen over het europesche vorstencoiiirAs tchrijft lie Correspondencc IIavas het volgende Deze uiiiiuvtijiliiig van ilcn dag maakt in de hoogere staatkundige kringen oilier weinig opging Te Londen waar zij uitgebroeidis denkt men er misschien anders over maar alhier wordt J ovir het iiiL inern beschouwd als eene manoeuvre van de n iO i e toi lartij die in verband met de aanstaande verkic iiigen oor n t parlenient er belang bij iieeft om de staatIiiih van liet ministerie Palmerston Russell in een ongunstig lieiii te drien voorkomen eene staatkunde waarvan zeker wantrouwen ten a iiizien van Frankrijk en dien ten gevolge eenhoog opgevoerd builget van oorlog en marine hoofdtrekkenzijn Het kan evennel niet ontkend worden dat het bedoeldevoorstel op zich elf zeer waarschijnlijk is zoowel met het oogop den legennourdigen toestand van het vasteland van Europa als op grond der ondervinding weike de mogendheden thanslubben kunnen opdoen van de voordeden welke voor haarzoU len hebben kunnen voortvloeijen uit het aannemen der uitno idiging iu september des vorigen jaars door keizer Napoleonlot haar gcrigt liet initiatief mag thans niet op nieuw doorFrankrijk worden genomen Weenen ll Julij Van eene goed onderrigte zijde wordt verzekerd dat de regering is overgegaan tot eene ontwapening e p grooie i eli al toen iU generaal von Beuedek het plan had goed iiekeiml olgens dien generaal behoeft Oostenrijk niet te vieezeu dat het au eenige zijde za worden aangevallen Ktn der hongaarsche dagbladen bevat een programmavan den heer Eutvós voor de verzoening met Oostenrijk Deheer Koivös een staatkundige medestander van den heer Deak stelt als voorwaarde voor de verzoening dat f ongarije wederin het bezit korae van zijne constitutionele regten en autonomie De beteekenib hiervan is dat de vereeniging van Hongarije metOostenrijk slechts van persoonlijken aard behoort te zijn Ditprogramma hetwelk geheel en al ovLi eenkomt met de resolutie door den hongaarschen landd ig in der tijd genomen belooftnog ïiiet veel goeds voor de zaak der reconciliatie Berlijn H Julij Blijkens de voorloopig opgemaakte tabellen dtr jongste volkstelling is de bevolking van den staat van dec IStil tot 3 dec van het vorige jaar vermeerderd met 7Ö1 U3 zielen het totaal is thans 19 252 363 zielen De Kóln Zeitung zegt dat Rusland Pruisen Italië enSpanje het voorstel van Frankrijk uitgegaan tot het houden vaneen congres hebben aangenomen of op h punt zijn om daartoeover te gaan Kusland heeft zijne toestemming reeds gegevenbij gelegenheid dat prins Wittgenstein voor eenige dagen teParijs is aangekomen om den keizer de verschillende russiseheridderorden ten behoeve van zijn zoon den jeugdigen kroonpnii ter hand te ste kt betrekking tot Pruisen houdtmen v iu ue toestemming verzekerd lewijl men het voet spoor van Rusland zooveel mogelijk wenscht te volden en Lfi denkbeeld vao dergelijk congres door tien tegenwoordigen eerste minister in der tijd is aangeprezen Wat betreft Italië en Spanje beide regeringen gaan te zeer eaa den leiband der fransclj regering om zich tegen de verwezeutlijking van dat plan tj verzetten Zweden Poiiugal eo de lorte behoorden voor twe jaren reeds tot de voorstanders en men beweert dat de oin van buitenlandsche zaken niet lang geleden aan den ocstenrijfc schen ambassadeur bij bet bespreken van bedoeld ontwerp heeft te kennen gegeven dat de zaak nu werkelijk zou doorgaan 12 Julij Omtrent de uiterste wilsbeschikkingen van denheer Karl Heine in der tijd bankier te Hamburg verneemtmen het volgende Tot universeel erfgenaam heeft hij zijneechtgenoot benoemd omtrent zijne aangenomen dochter heefthij in het testament den weusch uitgedrukt dat zij eenmaalerfgenaam zal worden van hel vermogen door hem aan zijnevrouw nagelaten Aan de instellingen van weldadigheid heefthij vermaakt 450 000 mark banco aan de Hamburger Kunsthallc 200 000 m b aan de acht boekhouders der firma die weldrazal ophouden te bestaan 205 000 m b aan ie er der bedien den eene zeer aanmerkelijke som aan de weduwe van Heinricli Heine eene jaarlijksche tesif ge van 5000 fr vroeger genootzij slechts 2500 fr apn vele andere personen zijn lijfreoteagelegateerd Aan bloedverwanten heeft hij bij wijze van gp schenken vermaakt een millioen m b Ten oiotte heeft deoverledene bepaald dat alle inschulden tot een bedrag van 1500 m b moeten worden doorgehaald van grootere tot eenbedrag van 40 000 m b moet de vrijvvilliae afdoening worden ingewacht zonder dat ooit op betaling mag worden aangedrongen of deze zelfs gevraagd terwijl die boven 40 000 m b een jaar lang in portefeuille moeten gehouden worden zouder pogingen tot dekking te doen De Nordd AUgem Zeitung zegt met betrekking tot deSleeswijkHolsteinsche kwestie o a het volgende Indien Cc tenrijk de hand wilde bieden om de aiigustenburgsche mederegering waardoor verraad wordt gepleegd jegens de wettig bezitters der hertogdommen te doen ophouden dan zou Ii= naderen tot het standpunt waarop het stond voor het sluiteivan den vrede dit standpunt heeft Oostenrijk verlaten toerhet ondersteuning bood aan den pretendent v iens aansprakerop de bedoelde landen niet duidelijk zijn omschreven tervvij die van andere pretendenten nog niet zijn nderzocht Aan ditbegunstiging moet op de eene of andere wijze een einde worder gemaakt Mogt het gerucht waarheid spreken dat Oostenrijk he opperbevel over de troepen in de hertogdommen werkelijk verlangt te doen voeren door een oosten rijkschen en een pruisischen generaal elk bij toerbeurt dan behoort naar onze wijzevan zien daaraan niet toegegeven te worden dan moet niet worder toegelaten dat pruisische troepen onder het opperbevel van eer oostenrijkst h officier worden gesteld zoo lang de augustiinburgscliepartijregering een steun vindt bij den heer von Halbhnber Üit Helsingfors wordt gemeld dat aldaar twee verorticningen de keizerlijke sanctie hebben bekomen Bij de eene wora de drukpersvrijheid in Finland ingevoerd de andere heeft betrekking op de aldaar in vreemde talen verschijnende werkcc alsmede op de boeken die van buitenslands ingevoerd wordccHet besluit der stenden waarbij de doodstraf wordt afgeschai heeft de keizerlijke goedkeuring niet verworven öinnenlanï GOUDA 15 Julij Wij vernemen dat maandag 17 dezer in het gebouw An Legi door den heer G J Dekker kalligraaf van Z M deo koning professor in talen enz ter bezigtiging zal gesteld worden tegen een vrije gift voor de armeu zijn vorstelijk grafisch museum bevattende eene keurige verzameli g van de merkwaardigste meesterstukkeu van de scboonochrijfkunst en dat df professor alhier eenigen tyd denkt te vertoeven om de gelegenheid open te stellen toi het bijwonen van eenen cursus De welverdiende naam dien hij zich door uitstekende bekwaamheden in vele landen van Europa verworven heeft is hem voorzeker ook hier voorgegaan en wij vertrouwen dat het niet ontbreken zal aan algemeene belangstelling om zijn verblijf alhier goed vruchten te verzekeren In C bijeenkomst van de tweede kamer van woensdag heeft na de Seraadslaging ever art 35 der zegelwet art 36 waarbij bepaald wordt dat ongezegelde wisselbrieven en dergelijkeu als cieti en van onwaarde zullen worden verklaard aanleiding gegeven tot eene zeer breedvoerige woordenwisseliogEen amendement van den heer van Nierop strekkende om de nietigverklaring an dergelijke en gelijksoortige stukken uit het wetsontwerp te ligten is met 50 tegen 16 stemmen aangenomen en daarop heeft de minister van unaneien verklaard het wetsoutwerp ter i tt neiiien De kamer besloot om de voorgestelde wetten op de inkwartiering en op de inrigting der schutterij alsnog niet te behandelen maar wel het handelstractaat met Frankrijk De tweede kamer der staten generaal heeft gisteren al depan de orde gestelde ontwerpen waaroader dat betreftende deexploitatie van den noord hoUandschen siaats spoorweg als ookalle conclusien op commissoriale rapporten aangenomen Deminister van binnenl zaken heeft toegezegd eene herziening deronteigeningswet in de volgende zitting en de zoo spoedig mogelijke opening van den spoorweg Nieuwediep Alkmaar Morgenten 12 ure zal weder eene zitting worden gehouden Tot rapporteurs over het tractaat met Frankrijk zijn benoemd de hh Hoynck Eochussen Fokker Schimmelpeauinck en v Bosse Uit bet Westland is tegen den bedongen prijs van ƒ 1 30het halve mud door elkander de uitvoer van aardappelen naarEngeland thans zoo groot dat hierbij de verzending binnenslandsniets beduidt Verscheidene duizenden mudden worden er schierdagelijks afgescheept Niet van minder belang is de etzendingvan aalbezien waarvan de pluk dit jaar bijzonder voldoet Dank zij het warme weder prijkt de wijnstok met een tal beladentrossen wier vruchten reeds tot eene aanzienli i e grootte zijngezet rioewel te Venr belangrijke schade aan de vroege bloemkool 5 geleden snijdt men thans een schoon r evvas en wordt de verzeLÓing daarvan met scheepsladingen naar Amsterdan irocrtgezet Bij ecl handel zijn de prijzen volrloende Ten gevolge van den gevall regen heeft de bloemkool onder Eijnsburg zich veel hersteld zoodat nen alle hoop koestert nog goed te zullen slagen Bij het onweder dat in den vojrnacht tusschen den 10 en 11 dezer gewoed heeft is de fjliksem op verschillendeplaatsen ingeslagen daardoor is ond r Chariots een watermolentot den grond toe afgebrand te Hoogvliet een hooimijt in denasch gelegd te Leerdam eene woning getroffen en gedeeltelijkvernield en op t Kampereiland eene woning en hooischuurafgebrand In den morgen van den 10 is ook te Schiedam eenmolen door den bliksem getroffen en aanmerkelijk beschadigd In den nacht tusschen den 11 en 12 heeft er mede een zwaar onweder over Noordholland en L trecht gewoed Te Sloterdijk moet naar men meldt een boerenknecht door den bliksem zijn gedood In de gemeente Haarlemmermeer aan den Uweg is eene boerenhofstede getroften en afgebrand Te Utree t is de toren van de St Vugustiuuskerk mede getroffen en beschadigd Naar men uit Loppersum meldt is ook aldaar een man door den bliksem gedood zijn zoon die hem vergezelde werd mede getroffen en zal waarschijnlijk het leven niet behouden Het bismuth is een metaal dat vooral in het Ertzgebergte Bohemen wordt gewonnen en is zt er duur geworden sederthet zoo veel gebruikt wordt bij het kleuren van pruchtporceleinwerken Het tellurium dat in Hongarije en Zevenbergenin de goudertsen voorkomt is zeer zeldzaam Nu berigt deEngelschman D ivid l orbes dat men in Bolivia op van dehoogte van deu lUampu de hoogste der Andesbergen 25000 voet een bismutherts heeft gevonden die 5 percent tellurium bevat De nzaraeling zal zeker met onbegrijpelijk veel moeitegepaard gaan daar de 15000 voet hoogte en de liggiag even onder de grens van de eeuwige sneeuw nog al bezwaren medevoert Boskoop 13 Julij In het begin der vorige maand werd door tusschenkomst van den buigemeester alhier aan hare ouders teruggegeven zekere Maria Eoselina Grimberg alstoen zich bevindende bij een gezelschap tooueelspelers onder directie van zekeren Hartlooper Thans verneemt men dat zij hare ouders weder heeft verlaten en buiten de weesperpoort te Amsterdam op weg naar Utrecht is gezien in gezelschap van zekeren Rentmeester en eene andere vrouw mede tot dien kermistroep behooiende Het gerucht door enkele schepenjagers verspreid als zonde dit een gestolen kind zijn is echter geheel bezijden de waarheid daar zij door hare moeder vrijwillig aan Hartlooper was afgestaan Niettegenstaande het vergevorderd saisoen blijven de bezoeken van vreemdelingen steeds aanhouden De kweekershebben wel alle reden van tevredenheid over de belangstellingin de cultures door de van elders herwaarts komende liefhebbers In het gewoon jaarverslag der gedeputeerde statenvan ZuidHolland zijn aan Boskoops kvveekerijen ook eenigeregelen gewijd ZwoUe 13 Julij Het bestuur der algemeene kiesvereenigi g alhier heeft in eene deze week gehouden vergadering zijn mandaat nedergelegd en er is besloten wegens het geringe aantal leden geen nieuw bestuur te kiezen Het museum der overijsselsche vereeniging is door denheer baron van Knobelsdorf tot de Krijtenberg verrijkt meteene egyptische mummie nog in hare omwindselcn gehuld enin nagenoeg gaven toestand Dingsdag jl is in de vergadering der provinciale statenmet 24 van de 43 stemmen tot lid der eerste kamer herbenoemd J A G baron de Vos vaa Steenwijk Achttien stemmen waren uitgebragt op mr A J Dujmaer van Twist terwijléén stembriefje oningevuld is gebleven Sedert eenige weken heersi hen hier de pokken en mazelen de sterfte is buitengewoon groot Gemengde Berigten Te Liverpool beeft weder rustverstoriug plaats gehad bij de begrafenis van een orangist In het britsch museum te Londeu is brand ontstaau doch spoedde gebloscht De superior van een capucijuer klooster is te Kome in hechtenis p enomen Het leger der amenkaansche unie wordt terug gebragt op löO UOO man In het kiesdistrict VVestmlnster heeft eene dame eeue redevoering gehooder ter gunste der verkiezing au Stuar Mills die ook aan de vrouwen hei stemrcgt wil toekennen Een cltb te Londen uil een hospitaal stichten voor zwervende en hongerige hondpn Dingsdag heeft te Petersburg een orkaan gewoed waardoor vele schepen in de baven werden verbrijzeld ïe Bombay heeft het grojtstr parsische handelshnis zijne betalingen gestaakt ïlet pas ief wordt begroot op 72 millioen gulilen De politie te Keulen heeft belet het gevjn dii een feest ter eere der liberale afgevaardigden Aan den Y eg v Haarleraraermeer is woensdag eene boerenttoning door dcu oliksem getroffen en afgebrand Ue spoorwegmaatschappij 1a iigue d Italie h failliet erklaard De stecnliomvers van Parij dreigen met stakiu ttn zij hooger loon gegeven worde Te Londen hebben een groot cdct te der timmerlieden het werk gestaakt zij eiscben eene verhooging van 30 centea pr dag In Australië is de droogte 200 groot dat me den tinderea wijn en bier moet h teu drinken Te Cairo en in de ocnstreken is de cholera sterk afnemend Ju Italië verwacht men de op reding van een ministerie Rata zi Ingezonden Brood en Vleesch Weder zijn wij een stap verder gegaan cp deu weg van vooruitgang met 1 janaarij 1S66 vcdwijufu alle geraeenteaccijnsen eu daaronder ook die op iC brooJ Maar nu is de vraag wie zal van die aisch itfiui genieten Zal de mindere man goedkooper b ood f ten dan voortieen Eet hij nu goedkooper vleesch dan weleer toen de bela titig op het vleesch nog bestond Het liatste moeien wij ontkeüuen tot dus crre handelen de slagtcrs met ons naar willekeur steeds opslaande nimmer rermiu lerende Waarom bjtalen wij van 70 tot jO cents het kilo vleesch terwijl aan openbare inrigtingen uitmuntend vlee ch van t j tot 43 ceuts geleverd wordt Waarom vragen vv j omdat vvij zelven het vvi ic wanneer wij ons vereenigdea om goed en goedkoop brood eu vleesch te willen eten dan hadden wij zulks waarom volgea wij daarin niet de groote stedeii na waar brood en meeifabriekeu floreren en waar de inwoners door die fitbriekeu gebaat worden terwijl de kleinere bakkers als depothouders betere zaken maken dan voorheen r Zullen wij dij ma inen niet toejuichen die zulk eene aanvangen en die 1 et goede beginsel daarbij huujigeii vai eene matige rente van hun kapitaal tevreden te z j n het p i iliek geniele van de voordeden die eeue fabrie m itij c bakkerij aanbied Laat ons die mannen ondersteunen en hun aanrader oiu d jur uitgifte van zeer kleine landeeleu leze zaak populair fe maken A Marktberigten Gouda 13 Julij Tarwe Poolscl e p last ƒ lOO Zceu vsclie per mud ƒ S OO ii ƒ 9 Eogge Inlandscbe f ii i f j li bv lenl ƒ 6 5O i 7 00 Gerst ƒ 4 00 a ƒ 5 Haver 3 1 a ƒ l ü Boekweit Fransche per 210 ned S ƒ l ö Noord jr b ii 5c ie 20Ü Erwten 7 00 a ƒ S Bruine boontn f ü l j Paardcboonen 5 70 ii ƒ 6 30 Diiiveboouen ƒ 0 50 a ƒ 7 De veem irkt met gjringen aanvoer en levcndigeti liunlel Vette schapet en lammeren ge ocht Magere varkens eu biggen werden tot hooge prijzen verkocht Kaas Aangevoerd G5 partijen 23 a f 2C Goeboter 1 16 a ƒ l Zü Weil oter ƒ 1 10 Ti ƒ l li Delft 13 Julij Be voldoende aanvoer van L iMuea ruimde tot goede prijzen wel op Haver en gerst hooger gehouden Puike zeetuvsehc tar ve ƒ S 50 9 wesfl 7 SO kf S 40 Buiteul ro2ge 5 50 i l Z en VI baksoorteu ƒ il a ƒ C 50 Westl Zom ergerst ƒ 4 40 ü ƒ 5 Korte haver ƒ 3 80 ii ƒ 4 Lange do ƒ 2 80 ü ƒ 3 50 Duiveb ƒ 7 50 Paarde ƒ 6 50 Groene erwten ƒ 7 a ƒ 9 Witte erwten ƒ 7 a 7 5U Aan stads waag gevvoireu van 7 13 julij 3 4 S06 Sen 72 16 boter te zatiien l öHD ned S Boter ƒ 51 ii ƒ 61 het vievJe ƒ 1 27 a ƒ 1 52 per i S Ter markt 53li miu aard ipp ƒ 2 S0 a ƒ 3 30