Goudsche Courant, donderdag 20 juli 1865

fS65 Donderdag 20 Juiy W 345 WOERDEN van 5 tot en met 12 Julij 1865 Geboren Pieter Hendrik Leonardus ouders J H Vernet en J Velthuizen Hendrik ouders H Brunt en M C Harnisch 0 EnLEDEN J F de Looje 25 j C H Ultee bijna 3 w Getkouwd M Vermaak ib j met E Galijn bijna 22 j OUDEWATER Ingeschreven van dea 5 tot den 10 Julij 186E BEVALLE A Scheuler geb van Vliet d Overleden A H Buning 4 m C van der Heeden 3 m GOUDSCHECOUEAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendemg D n 60 ADVERTENTIEN AGENTEN en BODEN worden gevraagd voor eene koninklijk goedgekeurde en in Nederland gevestigde LEVENSVERZEKERING nAATSGHAFPU waaraan te ens een BEGRAFENISFONDS verbonden is De j roote bijval welke deze Maatsch ippij sedert haar bestaan heeft mogen otdervindeu op plaatsen waar zij door soliede en actieve Agenten vertegenwoordigd is noopt de Directie op alle plaatsen Agenturen te vestigen Zij die tot deze Agentuur mogten geneigd zijn adresseren zich met franco brieven onder letters P L met opgaaf van ouderdom maatschappelijke betrekking en verdere informatien bij de Boekhandelaars NOLET en ZOON te VtrecU Burgerlijke Stand GOUDA Geboeen S Julij Dirkje ouders J Kadii en A van Commcnie 10 Gerardus ouders J Wjssiog en S C Smit Antoinctta Elisabeth ouders J F M Tenninct en A E Heule 12 Jan Du k Wilh lmus ouders L Smits en J Speltenburg 13 Geertrui Fcigje ouders D van Leennen en A Gravenstijn 0 VEKLiriEV 12 Julij E A Houtkooper huisïr van J vandor Wolf 32 j GfhukD 12 Julij M Cabout en Mes Voorspoedig bevallen van eene dochter vrouue A E TEMMINCK geb HEULE Goi D i 10 Julij lSr 5 Efni e Kenniagering Eevallen van een zoon K van LEEFF geliefde Echtgenoote vau A B v x LEER Gouda 13 Julij 1865 GOUDA Docr de kiesvereeniging is besloten als kandidaten voor het lidmaatschap van ueii GE MEENÏERAAD bij de verkiezing op Dingsdag den IS Julij a s aan te bevelen de Ileeren VV J FOETUIJN DEOOGLEEVER J KEUTINGER J J BEAGGAAE G C N DER WANT Pz W VOST UROST Geboren PIETER DIEDEETK van KLüIVE Gouda 14 Julij lbC3 De Kiezervereeniging KONING en VADERLAND in het onderkiesdistrict Gouda brengt ter algemeeue kennis dat zij heeft besloten dltnaal voor deaanstaande stemming van vijf leden van den Gemeenteraad fjeene kandidaten fe stellen Gouda 15 Julij 1865 Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sUjm en als maagvcrsterkend gebruikt Bij do ian3ta inde verkiezing op Dingsdag Ib Julij voor leden van den Gemeenteraad worden als Kandidaten aanbevolen de Ileeren W J FORTULIX DROOGLEEYEE J J l RAGGAAR J RELTINGER G C DER WANT Pz en in pi lals van het aftredend lid K KEMPER de Heer M J A BANNIER ontvanger der rijks belastiogen te dezer stede vroeger gedurende eenige jaren lid van den Gemeenteraad te Kampen en als zoodanig met gemeente belangen bekend Gouda l j Ju ij l i 5 Eenige Kiezers Tot ieJen v den Crmccntcraad worden aanbevolen de navolgende Heereu W J FORTVIJN DROOGLEEVEE J REI TINGEK J J BEAGGAAR W B AN STEAATEN en J KORTENOEVEE Eeiiiije Kie ers worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gaï en zeer zactlt laxerend zijn zijn tegen 321 2 cent het Doosje met berigt van Ji gebruik verkrijgbaar door tussehenkomst van de heeren Ariiüerdaiii Ruijs eu M cissenbruch Apoth bij de Stilsteeg Arnlieiit W F A erster Velfihaven J Koch Betenter G J Erenst Dordrecht H J Giltay Gouda J G Boekenoogen Apotheker firma Wed J A F P V d Heijden i de Wijdstraat 5 Hoge J Visser en Zoon Apoth Spuistraat Leyden O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Oudshoorn G v i den Boom Rolterduhi v Santen Kolff Apoth korte Hoofdsteog Sckiedmii Wed A Eombouts Schoonhoven L OKbuijscn Stolwijk A Zijderlaan CtreeU F Alteua Apoth en Drog opden Steenweg over de Donkerstr n 372 Zevevhdzen A Prins 13 De van ouds vermaarde VISCH en FRUITWINKEL Otjince over de Vuchiiarkt Heden versch ontvangen per derde jager puike nieuwe lloii Maaljes haring a 30 cent het stuk eu nieuwe SohOtSChe liaring a lO cent het stuk Ook ruim voorzien van Vette GerOOkte Zalm a 40 cent het ons Goi DA 15 Julij 1S65 K VAN DER BÜEG k C De SUJM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mij te Gouda alleen en nUshdtend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de W J A P P VAN DER HEIJDEN in de Wijdstraat Om elk doOïje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de handteekemng vau J J SCHREÜDER Apotheker Nieuwe Bessen Jenever De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het leveren van NIEUWE BESSEN JENEVER en alles wat tot dat vak behoort tot zeer iillijkeprijzen C VAS OIJE Kleiweg Onder wehcilleude Begunstiging is door G J DEKKER KALUGK iAF des Kosixos in de Groote Benedenzaal van het gebouw ARTI LEGI van 11 tot 3 uur tegen eene rrije gift voor de Armen ter bezigtiging gesteld het door hem sedert 20 jaren in de Hoofdsteden van Europa met groote kosten tot stand gebragt VORSTELIJK GEA FISCH MUSEUM waarvan de Kunstgewkochten door Monarchen en Besttmrders der Wereld tentoonstellingen met 52 Ridderorden en Medailles zijn bekroond geworden ALEXANDER VON HUMBOLDT getuigt van dit wereldvermaard Museimi dat het de hoogst gespannen verwachting verre overtreft De heer DEKKER is wegens zijn nel bekend Onderwijs in het vlwg en fraai schrijven FranSCh en EngelSCh en genezing van het Stamelen van af 17 Julij op de Tentoonstelling of in het Logement de ZALM te spreken of te ontbieden Prijs vau het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 467 o o per kar 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a462 o o per k n 57 cents inl BRANDEWIJN 467io o per kau 62 cents Meerdere of mindere sterkte npar evenredigheid GOUD A 15 Juli 1865 Boekcfiukkcrij Aan A BKIXKMAN Peze Courant verschijnt dea Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pe prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commissakis des KONINGS in de Vrovincie Zuid HoUaad op den II Julij 1865 zijn executoir verklaard het Kohier voor de belasting op het personeel voor het dienstjaar 1865 66 N 1 en het kohier van het Patentregt over het dienstjaar 1365 66 N 1 eerste gedeelte Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den l Mij 1865 De BUEGEMEESTER voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïr Londen is Julij Naar luid van berigten uit New York dd 6 julij jl des avonds heeft de president Johnson het doodvonnis door den krijgsraad geveld over Payne Harold Atzerott en de weduwe Surrat bekrachtigd Den 7 moest de voltrekking daarvan plaats hebben Arnold en O Laughlin zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en Spangier tot zes jaren gevangenisstraf 16 Julij De Economist op de bestaande geldschaarsebtewijzende geeft ts kennen dat de verhooging van den geldkoersthans voornamelijk kan afhangen van eenige weinige aanvragenom goud ter verzending naar buitenlandsehe markten of eenigeverdere aanvrage om specie ler dienste der verkieSinsen gevoegdbij de gewone uitbetalingen van dividenden enz Vat evenwelde verdere vooruitzigten betreft zoo gelooft het blad niet dater overigens van eenige matige vraag veel verhooging van denkoers te wachten is en wel omdat de voorraad edel metaal bijde engelsche en bij de fransehe bank zeer ruim is Men verneemt nog uit New York dat de president Johnson eene proclamatie heeft uitgevaardigd waarbij ZuidCaroMi aiu zijn stelsel tot restauratie is opgenomen Alzoo zijn thans met uitzo idering van Fiorida in alle de staten der gewezenzuidelijke confederatie provisionele of verkozen gouvernementenaangesteld Voorts blijkt dat het italiaansch gouvernement aande regering der unie officieel heeft verklaard alle beperk debepalingen op het binneuloopen van noordelijke kruizers in deitaliaansche havens te zullen intrekken eu de schepen der zuidelijken alleen in geval van dringende noodzakelijkheid te zullen toelaten Volgeus de jongste uit New Y ork ontvangen berigtenbestaan in de voornaamste steden van de vereenigde statenwerkelijk werfbureanx welke tegen een hoog handgeld vrijwilligers aannemen met bestemming naar Mexico Men wachttot dat de expeditie 40 000 man zal sterk zijn waarmede menalsdan Juarez wil te h iip komen Het hoofdkwartier zal binnen drie uiterlijk vier weken New York verlaten en naar degrenzen van Mexico worden verlegd In berigten uit New York van 6 dezer wordt gemeld dat president Johnson aan de betere hand was Benjamin F Perry was benoemd tot voorloopig gouverneur van ZuidCarolina De 4 julij was in het geheele land met de gebruikelijke plegtigheden gevierd De militaiie overheid ts Richmond had denoodige maatregelen genomen om een gevreesden opstand vande negers aldaar te voorkomen Thans hebben alle afgevallenstaten behalve Florida eigen gekozen of voorloopige plantselijke regeringen Het leger van den Potomac is geheel ontbonden De binnenlansche inkomsten hebben in het vorige jaarbedragen 206 500 000 doll In berigten uit Vera Cruz van den 23 junij wordt destaat van zaken als g instig voor de keizerlijken afgeschilderd De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel ia 50 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letteis worden berekend naar plaatsruimte Zij hadden Saltillo en Monterey weder bezet Keizer Maximiliaan had een besluit uitgevaardigd waarbij de godsdienstige opvoeding aan de priesters wordt overgelaten en verklaard dat de regering in godsdienstige onderwerpen niet zal tusschen beiden komen 18 Julij Berigten uit New York van 8 dezer melden Payue Harold itc rott en mrs Surrat ziju den 7 dezergehangen Do regtei had in de zaak van mrs Sarrat eenbevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd tegen den generaalHancock de presiden t Johnson heeft de uitvoering daarvan belet De Times berekent dat de liberalen tot en i ct zaturdag 27 stemmen verloren doch dat zij er 39 voor in plaais gekregen en dus 12 stemmen gewonnen hadden De Morning Herald stemt hierin niet overeen maar begroot die aanninstop slechts 9 door het verlies van 29 leden tegenover eeneverkiezing van 38 nieuwe Parijs 16 Julij Volgens de hier ontvangen berigten uit Konstantincpel zal de heer Bulwer als gezant van Engeland aldaar aftrei en Men weet dat hij een der grootste tegenstanders was van de doorgraving der landengte van Suez Zich in den laatsten tijd door zijn gouveruemeut niet meer ondersteund ziende heeft hij met zijn ontslag gedreigd dat onmiddelijk werd aangenomen Ixen beeft te Pompeji den tempel van Juno ontdekt waarin zich 300 geraamten bevonden van vrou eu eii kinderen Een der geraamten is waarschijnlijk dat der priealel e althanste oordeelen naar de kostbare kleinooden waarmede zij bedektwas aan den arm hing een gouden wierookvat bevestigd dooreen keurig bewerkten ring van hetzelfde metaal Dit vat heeftden vorm van die welke bij de ceremoniën der katholieke kerkgebruikt worden het is buitengewoon fraai bew erkt en metkeurige edelgesteenten versierd Het beeld der godin i eender fraaiste voorwerpen welke men in de door lava bedelvensteden heeft gevonden de oogen ziju van email om den bals armen en enkels heeft zij klemoodeu en armbanden met edelgesteenten van bevalligen vorm eu buitengemeen fraai bencrk de paauw welke naast de godin staat is bijna geheel met edelgesteenten oveidekt De drievoet welke voor het alt i ir ston is geheel van g ad en even keurig bewerkt als het wier ok tder opperpriesteres In den tempel bevinden zich nog bron i ijzeren zilveren en gouden lampen altü kunstig met 17 Julij Ons regeringsblad deelt berigten uitNfs lork mede die over alles behalve de unie handelen Die zoogeii iamdeberigten behelzen niets dan eeuc ledeneriug over ilexwo dielot de conclusie komt d it binnen twee maanden de moxicaausche republiek zal opgehouden hebben te bc tjan Niet nareons liever dan deze voorspelling bevestigd te zien daar a danonze troepen uit Mexico teruggeroepen zullen kunueii worden On publiek begrijpt maar niet naarom onze regering ten aanzien van Mexico eene andere houding aanneemt als ten aanzienvan Rome Indien het waar is dat de troon van kei er Maximiiiaan zich bevestigd dat hij over een leger beselukf en zijufinanciewezen en binnenlandsch bestuur heeft georsauiseerd waarom moet hij dan nog langer staan ouder de voogdij vaneene vreemde mogendheid Waarom niet eeue conventie in hetleven geroepen naar het voorbeeld van die vau den 15 sept Waarom niet aan keizer Maximiliaau een of ti ee jaren gegevenom zijn gezag te vestigen en hem daarna aan zijn lot overgelaten Dit en zooveel nog meer vraagt men zich hier af maar weet er geen antwoord op te geven De Moniteur deelde heden ochieiid het berigt mede