Goudsche Courant, donderdag 20 juli 1865

de keizer fii de kei criu hun vertnic uit de hoofdstad eenige dagen heblieii nitjcslel i Dit geschiedt ten gevoige van eene oiigesti l Jheid v n d n krooiipiiiü die naar men verneemt door dc zoogcuaaoido niüopolvkcu is aangetast Volgens eea berigt vciorkomiude iu de i ini e ral de keizer nbionen z er ksn ten tuil de hoofd tarl kunnen verlaten Ictgeen van gelijke beteekeiiis raoet ge u ht worden raet de ongesteldheid des prinsea heeft niet veel te beteekeuen Toch schijnt die ligte ongeste ihi id ormissriiirii wel Iii t b TJgt nopens die ongesteldheid iiici oiidrr iuvh iik te ijii gtuceit op de beurs Men maakt dit ip il de daling der j pCis want zegt men de speculanten liii i iii i c ilfde gi ioclen ds de markies de Boissy lid van dfiT raiii J hifljk dat er zekere gebeurtenissen zouden kunnen pi at iiiiiicii Il 11 gcvolüo uaar au het land in een zeer zondi rlih 11 1 t i i on l uiiKii geraken Niets bevestigt gelukkig tat de nrcTo oldlirid T ii den kroonprins van ernstiger aard drpiïft iillin nrdrn W esnen n ulij Het aanstaande kabinet dat nog altijd in i p hir i ztteili L teft even als de badreis van graaf Belcri ih ici Mel tr fto gr pn kkei en talrijk zijn de gissingen i i 1 ri ii ii f v rlkr den graafcr toe hebben geleid om juist op rii Ir gii in op liet oogeiililik dat hij zich be ig moest hou il II iii i hel ken zijner ainijtgenooten die gehouden zijn V u liiisTii il Mirii in nniidiiola büjt t het oude ministerie nul dlbi ii i dii 7 d en belast tifu ijl ook de rijksraad in df ra buitel rev f Men en hoogst inconstitutioueleu toestand de wi iL i ieiiile UI rk aanihrdeu voortzet Men behoorde naar huis Ie L m tnt tijd i n wijie het nieuwe kab net zou hebben plaats Kiiinu nop lil rte ï lie than s door ministers die geen mi nimi r n cer n worden be7et ie hilj Aan de vasinlelliiig der financiële wetten voor ISi ia t Mt tliat s niets meer in den weg daar men het heden III dl reinenirile linaneiele rommisi ie daaromtrent eeub geworden is Berlijn l lulij De Staats Nnzeiger behelst het koninklijk be liiil w a rbij de tloor het ministerie opgemaakte st iat van rijks iiiki insien en uitgraven over I IM Is rigtsnoer voor het staatslielirer vordt gedeereteerd Gelijktijdig wordt eene som van non non thiler ter besehikkin ge eld van den minister van marii e Iin einde hem in de gelegenheid te stillen zwaar ge liii I in ireLfoien siaal len lieiioeve der vloot aan te sehaffen I Il 1 1 r liij den koning tegen liet einde van het jaar rekening ril t i 1 idiug daaiomtmil te doen Deze besluiten zijn d iiï ki nd V111 K rl bad v iii den 5 jidij ISti en door al de iiiiiii JfrgiTf i race ril Het n treriiir bl 1 1 b nt op deze besluiten nog een rapport van la miiiiii lie volcni belieibnde de huishouding van den staat öinncnlanii GOCDV l i lulij i iiriii waren ter verkiezing van 5 raadsleden ingekomen ir m iiibillelteii li lie o iiiiiir op heden is gebleken dat uitgebragt zijn op d h er V ioruiiju Drooglieicr 31ti stemmen J lieulintrer i i i W Brandt van Straaten 224 J J Braggaar 1 I5 K Kemptr 11 J B l eeters 111 W Tost Drost 107 i e m der Want l z iU V Hoogendijk Wz 73 11 k iiiaii = il T Kortnioevtr l l il Koek 42 F M Montiju I üaiiiiiir 11 en overigens enkele stemmen op verschillende andere leioiaii De niikinist i d rhalve dat de vier eerstL inorinde heeren zijn herbcuoenid tot leden van den raud ea lilt eine iier eiiimiug moet plaats hebben tusschen de heeren K Kempf r fu 1 B Peelers De twieili kamer dtr staten generaal heeft zaturdag metvirwerping cei er motie tot uitstel besloten om maandag deuiiteigi uingswei oor den spoorweg Willemsdorp Dordreeht enliingsdag het tr ciaai luel Br inkrijk te behandelen IV tw ir kamer der staten generaal heeft maandag de ontiit i wei voor den spoorweg Willemsdorp Dordrecht le t 1 4 tegen 4 stemmen De antlere aan de orde 11 I 1 1 zijn m ede aangenomen 1 Tvi kamer di r staten generaal heeft gistcreu het i a it rai krijk eangenonien met algemcene steinnjfi L ïan den l crr Vintgens De hr Koehusseu is bij de beraadslaging tot de orde geroepen wegens eenife uitdrukkingen die hij heeft gebezigd lieden teu 11 ure zal waarschijnlijk de laatste zitting worden gehouden De eerste kamer der staten generaal is bijeengeroepen terhervatting barer werkzaainheden tegen maandag 31 dezer deanamiddags ten half drie ure Zaturdag is van de w erf van den heer C van der Giessenadjeepsbouwiaeester aan dt T Stormpölder onder de gemeente Krimpen aan den IJssel te ater gelaten het stoomschip destad Gouda gebouwd voor rekcLiug vau de beurtschippers vanGouda op Rotterdam de machines worden Tervaardigd in defabriek van de heeren D Christie en C te Kralingen De verzending van vruchten schrijft men uit Hotterdam naar GrootBrittannie grenst aan het ongeloofelijke Alléi a met de stoomboot Agrippina zijn vrijdag namiddag aldaar ruim 4000 manden pruimen uit Duitschland aangevoerd terwijl tal vanschuilen uit het reldcrsche en uit het Westland duizende mudden aardappelen aanbragten De geldersohe aardappelen weniciihier in muds manden gepakt terwijl de westlandsclie in half muds manden gepakt aangevoerd en zoo werileu overgeladen üeldersche aardappelen werden per mud verkocht voor ƒ 1 80 terwijl de westlandsche ongeveer ƒ 1 per j mud opbrengen De prijzen zijn alzoo lager dan voor weinige dagen Ook op de engelsche markten zijn die lager Zaturdag zijn peeren zwijndrechtsche eu zeeuwsche ajuin aalbessen enz bij honderde manden verscheept waardoor vooral de stoombooteu op NewCastle Leith Glasgow eu Hull deklasten bekwamen zoo als men maar zeiden heeft aanschouwd Men schrijft uit het Westland dd 15 jidij Wij genietenhier thans de meest gewenschte weersgesteldheid Het potenvan de tweede vrucht wordt met kracht voortgezet vooral vanbieten die dit jaar druk geteeld worden met het oog op denschralen oogst van het liooi De landlieden hopen echter ookop eene goede opbrengst van het nahooi datir het gras thauswelig groeit Ook de graangewassen zijn door den regen kv aangekoLien Uit Iloogeveen verneemt men De veldvruehten staanhier uitmuntend A au de rogge die in het vorige jaar eenderde meer dan gewoon ijk opleverde verwacht men weder dezelfde bitkomst Gerst en haver staan zeer goed zoowel dezandals do veeuboekweit beloven een ruim beschot De aardappelen ofschoon wat klein van stuk leveren vrij veel op terwijlde hoedanigheid uitmuntend is De bijenhouders hebben hettot heden zeer goed Indien het weder gunstig blijft kunnenzij op een rijk gewin rekenen De prijs van de eikensehorsbedraagt ƒ 3 25 per mud en die van het geldersche hout schelheutj 3 per dui eniltal Het ouweder dat woensdag in den vroegen morgen endes avonds boven vele streken is losgebarsten heeft weder oponderscheidene plaatsen onheilen veroorzaakt Xe Empel nabij s Hertogenboseh is esn man doodgeslagen De watermolen vanhet wtiterschap den Duil onder Emmikhoven is door den bliksem getrolt en en verbrand even als eene boerenwoning onderDussen Aan den westervoortscheu dijk bij Arnhem is eenaioeidcr door den bliksem doodgeslagen eu zijn drie anderengewond In de rigtiiig van Panuerden heeft men brand bespeurd Het algemeen overzigt van de Java Bode dd 31 mei luidt als volgt Onze litteratuur is in den laatsten tijd verrijkt geworden met het verslag van de kamer van koophandel en nijverheid over het jaar lb64 het Q deel 5 aflevering nieuwe serie van het tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Xederlanüsch Indie eene memorie behoorende bij het rekest vau theefabrickanten op Java gerigt aan Z Exc den G G do 20 Jlei liöó en het verslag van de maatschappij lot bevordering van m jnontgin ningen in Nederlandseh Indie over het jaar 1SÖ4 De beide eerste ix erken bevatten belangrijke stukkeu en zullen voorzeker door de beoefenaars van Indie s maatschappij in Nederland met vrucht geraadpleegd worden De apothekers van Batavia hebben bekend gemaakt dat zij door den chef der geneeskundige dienst zijn aangeschrexen geene herhalingen van recepten gereed te maken zonder dat deze door den doctor geteekeud zijn Deze geneeskundige dwangcultuur was den ingezetenen an ludie zeer onwelkom Zij verwachten echter dat zij meer iu naam dan met der daad bestaan zal Op Samarang Soerabaija Soerakarts en Poerworedjo Bagelen zijn op den 20steu mei hevige schokken van aardbeving waargenomen Het programma van het i xamen voor oost iudische ambtenaren is oidangs in de Javasche Courant openbaar gemaakt Velen drukken thans vooral den wenseh uit dat er spoedig iu het geven van voldoend ontlerwijs zal voorzien worden Men is hier met verlangen uitziende naar de eultuurwet Zij zal in eene dringende behoefte voorzien De kamer vau koophandel en uijverheid alhier heeft in eeu adres aan de regering van hare volkomen adhaesii aan de memorie over de suiker industrie iu de gmvernements residentien van middeu Java door it kamer te Samarang onder dagteekening van O april 1S85 Jer regering aangeboden doen blijken Het berigt dat de minister van koloniën aan geene telegrafische gemeenschap met Singapore denkt voor dat die stad met Europa zal verbonden zijn heeft den indruk gegeven van eeu coht hoUandsch denkbeeld te zijn Achteraan komen schijnt in Holland s v tandel geschreven te moeten blijven want anders begrijpen we niet waarom wij niet de engelsche lijn zoudeu te gemoet gaan Daarenboven het beweren dat Batavia en daarmede geheel Indie geen belang heeft bij eene telegrafische verbinding met Singapore voor dat die plaats aan Europa is aangesloten is van evenveel kracht als de bewering dat men geen brood moet bakken voor dat men honger heeft Volgens de Register heeft de kamer van koophandel te Adedelaide fZuidAustralieJ op voorstel vau een barer leden het volgeude besluit genomen De kamer is van oordeel dat het tijdstip is aangebroken waarop de havens van Zuid Australie tot groot eu voortdurend voordeel van het algemeen voorden vrijen handel kunnen worden opengesteld en dat dergelijke maatregel genomen zonder beduidende vermeerdering van het additioneel regt directe belastiugj ten gevolge zal hebb i dat de handel der provincie zich zal uitbreiden dat de eigendommen in waarde zullen rijzen dat voor het kapitaal en de oudememingszueht een ruimer veld zal worden geopend en dat de kolonie zich iu alle opzigten tot dien staat van bloei zal verheffen waarop hare geographisehe ligging en algemeeue hulpmiddelen hair aanspraak geven Uit O Z Beveland meldt men Het dorsehen van het koolzaad is in deze streken iu vollen gang Hoewel de opbrengst iu het algemeen niet zeer overvloedig is kan zij toch boven het middelmatiire worden genoemd en zijn er landbouwers die 40 mudden per bunder oogsten In de polders der nederlandsche miatsobapjiij van landaanwinning waarin ruim 100 bunders met koolzaad zijn bezaaid brengt dit product vrij veel op Doesborgil is Julij Gisteren is het eoaeours in goede orde afgeloopen De deelneming was groot de geheele stad was dan ook in feestdos gehuld De kaders werden door burgemeester en wethouders voor het stadshuis verwelkomd en begaven zich vervolgens naar het terrein De eentooiiigheid van het schieten werd afgewisseld door lUnke muziek Zutpheu s kader viel de eer te beart de drie hoogste prijzen te schieten terwijl de vierde naar Deventer ging Het prijsuitdeclcn en coueert s avonds heefi eveuuol niet dat aangeuaroi opgeleverd wat het kou opleveren daar er tegen den avond eeu hevij onweder met zwaren regen losbrak en de feestvreugde verstoorde GciüCa igilc Berigtcjj Zatunla ia il l a ij ïirt üieauiin ii ktjrebouw dtt Teiiii le geopeuj Rui u 5 JO kooplicKii hibj u tlnr tc stauJpbi itsen f 1 gebouw heeft Tier tfl dürtig pa 1 ii ffii z i te j hiuoiith de groute tfiitoonstelliüg geopend dt r koiiiükl maii i van laiidbüinv Keizer Xapolcoa eii koningin Kabella zuUcli tus bij elkander atlergoii Pruidtn beweert liet uaiit ouweii niet te verJieiieu dat het bij nlleu ondervindt Keizer Max heeft eeii frau chuMii tot miuiotcr au ünaiieien benoemd om de fiansehe zuiniglieid ia Mci u o in te voeren In eugeUch ludie is eene zaïacnzweritig ontdekt Te Chicago heeft Anna L Wilson 1000 dollars als den prijs der schooulit ui bekomen 300 000 per outu hadden itder 1 dollar vcrsnocpt om een kijkje te noinen Iu Euiiadoi is eene omi euteling uitgebi okfn Sjiaiijc en Chili hibben hnnuc gesebillen geschikt ïn l eru duren de ouiusreu lourt iuüolniai de derde omuciitelinguitgebroken Piuisen apent ijue vestingen in Sili ie alleen om technische oorzaken Het ena parlement wordt bijten geroepen tegen de lerde week an augmiub De spooi v egen ter ver emakkelijkuig vauflet verkeer in l ond n zullen eeue lengte hebben van 120 mijlen euilrie tnilltoen gulden per nnjl kosten De grootste unuel van den Brenner spoorvicg waaraan = edert lang 10 000 man erkteu is voltooid De cholera nce nt af te Alexandrie doch toe te Kaïro Al de verkiezingen zijn te Athene goedgekeurd er nas te veel geknoeid oui deïaak aan te vatten De groote droogte heeft in Finland de hoop oplen gunstigeu oog st verijdeld Voorname eng huizen bieden bij ver ieuv ini aan te Weeneu eene bank te stichten met ecu kapitaal vanf mülioen fl I eip ÏL rr kooplieden vragen de erkeiming aii Italic Men wil den parijscuen advocaten Iict waarnemen van gesalarieerdebetrekkingen verbieden Ilusland wil geen deel nemen aan de lurriOtue pret te Krest ca Cherburg De wercld tentoon tclling op het hanip de Mars zal duren van 1 april tot 31 december lbü7 Ini igelaud verbindt men ieh geen vleesch te eten ten einde tot lagerepnjzcn te dwingen Parijs heeft in 12 jaren 3 a 4000 milUoen frs uitgegeven De cnltnurwet is in aantogt Te Parijs is op de Seine e ketel van eene sleepboot gesprongen vijf personen ziji gedood en zeven uvond Slechts een der opvarenden bleef ongedeerd Te Dnhlm was ijver bij de vrrkieziugeu zoo groot dat er dooden gevalicu zijn n 17 zijn te Alexardne aau de cholera 21 lijders btzweken te Kaïro Q 16 dezer 105 E n geweldige brand heeft te Kome gewoed in heti leis Sciarra De kun itverzameling is gered ïnffczondcii Voor eenige weken deelden we enkele opmerkingen lede betreffende hetj l voorjaars examen voor de oudera yi hebbeu we aile producten vau kweek normaal en voraisehoieu buiten kwestie gelaten Thans zij t ons vergund deze eens nader te bcschouweu Was er bij de invoering iler nieuwe wet op t lager onderwijs groot gebrek aau genoegzaam onderwijzers personeel de oprigting der drie rijkskweekscholen Groningen Haarlem en s Hertogenboseh alsmede de menigte normaal en enkele vormseholeu deden dit gebrek spoedig verdwijuen Die opleidmgs institiiten tegenwoordig in alle deelen des lands aanwezig die onderwijzersfabrieken zijn reeds in volle werking en de resultaten komen reeds jaarlijks bij ha komen eu gaan der bladeren te voorschijn Vraagt men of zij aau t uederlaudsche schoolwezen goed hebben gedaan en nog doen ons antwoord is mathematisch uitgedrukt plm i nniis Zie hier onze redenen Scholen tot opleiding voor onderwijzers tot opleiding voor burgervormers t doel is heerlijk menig jongeling die zich lu t hoofd gezet heeft of beeft laten zetten om meester te worden maar bij gebrek aan genoegzame opleiding almagtig eel kans hiul om op 18 of 19 jarigen leeftijd voor goed uit de onderwijzers wereld verbannen te worden vertrekt nu met zijn lö of lüi jaar n aar zoodanige school krijgt geld toe doet er bijua niets voor en tieu tegen éeii of hij leift met 3 gezonde Iicrseneu e j wil op IS jarigen leeftijd met guustiogevolg zijn examen af Was dus de qiialiteit van een school weien evenredig met de quantiteit van t perso oorzeker geen laud ter wereld zou zich na eenige jaren e reeds nu op ulk een schoolwezen kunnen beroemen als t onze eu de Vrnh Cour zoude hiervan zijn wij stellig verzekerd triumphcrend uitroepen Nergens vindt men zulk degelijk sehool onderwijs en zulke degelijke schoolmeesters aS ia Xederland Ongelukkig echter dat die qualitcit zich i ii naar de quantitcit kan of wil schikken ongelukkig vooral da irom omdat het 0113 uu onmogelijk is die zwarte geest drr Vrnh Courant geheel te doen verdwijnen Hit uiiier iijs sai bjvengeuoeiude opleiilingseholen is voor zoover we ziilk ku i n ii ii uu over t algemeen voldoende hier en daar zeii i Zfrr siiei ide norm iaUeholen te Gouda en Deventer zijn volgeu olïieieel versla de premiers in den Ltndej an enkele is ons echter ter ojre gekunit i d it men zicli inct dingen iul at die èn geene betrekking op de school n ïi ene betrekking op het programma exameij he j jni b v het behandelen van de evangelische geüj KenibSeu enz doeh tot seruststelUug kunneu we er bij voc i u dat zulke gev ilku uiterst zeldzaam zijn En alzoo voortredenerende zou mei al spoedig in den waan verkeeren dat door eiken kweekeliiig zood ariise opleidingschool moet beschouwd worden als eeu aanUch piradiju 1 Doch we hebben hier nog met eene schaduw ijoe te do i eene schaduwzijde des te donkerder om lat veel iii t positieve oede door haar ui een negatieven toestand veranderd wordt Die schaduwzijde is dat op verre wtg de meeoie normaalseholen de k veekelingen theoretisch ontwikkeld wor bn met weglatin van de praktijk Men pompt maar onophoudelijk iu tot uf wordens toe miar aiu sehoülhouden denkt men veeltijds niet A el is waar de meeste reglementen dier scholen behel en n i irtiiei d it ieder om lie 3 of 3 weken in de school moet l i p i i lu Mr u ueer nieii hierbij bedenkt dat i gedeelten nii r ni t r ai irestr i worden dan met een uur school houden d ui bi r pt men aira hoe weinig nut die verordening ceft l t is tr u us ou k ligt te begrijpen Jen is op die seliuol uiii iA ioji evamen voor te bereiden d w z theoretisch en Ii c moui i roiidig al die redeneringen over het praktitche ouk J i n de aspirant hulpuüderwijzcr maar geen praktisch V r cl lie praktische schade die daardoor later ciitsta it word u lor liem niet geleden maar wel door t nederiand ehe seiio dwezen Vandaar dan ook dat tegenwoordig menig kuudii f ud rw ij ervoor hulpoiuleruij ers geen oud norraaalkweekelingeii wil iibheu Voor eenige weken hoorden c nog iem ind zegge Ik heb liet niet begrepen op die ue Iressoenlen op dat werk t Is waar ik uioet lift zeil bekennen zij wetri meer dan ik maar op school zijn zij geen eeut wa Eu al zijn er nu loflelijke uitzonderin eii iii ilc i Livud d v had de man onzes inziens volkoaiea ge ijk De Luns goed seiioolhoudeu verkrijgt men door r ci langdurig en geregeld van jongs af a iu te doen en nic ioor eens te lioui en te srras oor sehoolmeestcrije te tpeltn JJaar we hebljci uog andere grieven dit is slechts cei ge It dte der liiw i il Burgerlijke Staud oorD Glboecn 13 Julij li rnii J tlralurii oiuler X B Via Lctr eii K van CloetT t JtiL inna Muii oii li r i i J aa ilt i lUrhLoer lu M J Zaïuhjk lid i o uter V n ih i ip en G v i 1 u ri iil Pioter DiJcnk o Jileis V W u Kluj c iii 1 H i laar 15 Her manu ouders H llijnliunt i u W M imi tatJc ouders A