Goudsche Courant, zondag 23 juli 1865

IS65 ADVERTENTIEN Tnjbits en B au AaU Johaniin ouders A de Hoog en AY Bout Pieternella ouders U Zandvoort en J C Pelt Dirk ouders D van BuüFCü lü E Fort iijn 17 Joanna ouders G vau Deelen eu eu H Rijntjes 0 ERLFDES 14 Julij E A Hardeman 16 j C de Jong 5 j 7 m 15 K Wareiidorf 3 m IC M Koppendraaijcr 7 j 17 O L van ütraaten U SCHOOKHOVEN Ingeschreven vau 7 tot en met 14 Julij 1865 G BORi Mana Cfaristiaai oude Mana ouders P Stölenbuig en M Bouter Hendrik ers A Lankhorst en W van tielderen Johanna Jacob ouders L van Zessen en M A van der Bas Martiuus Nicolaas oudei P Pek en T Ponte Ov£RLEDtN P H Leuveniuk 7 g 346 Zondag 23 Jutij OUDSCHE COURANT WALDWOLL WAAREN FABEUt Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeicea D n 60 H SCHMIDT C Remda Thuringerwoud HOOFD DEPOT vooi XEDEELAXP IN BELGIË M J C HAM Utrecht Eeu onfeilbaar middel tegen alle JicJit en RhumatiscJie aandueningen ziin 1p zoo zeer alomberoemde SCHMIDTSCIIE ANTI EHUMATISCHE WA LriwnT WATTHSr a 25 en 50 ets het pakje DENNENNAALDEN OI 35 en 70 Cte het fleschje en verdere WAUSWOL GEZONDSHEDDS KLEEDINGSTUKKEN en PREPARATEN volgens prijTcour De SCHMIDSCHE WaldWOl Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundige getrokken en worden door UEd in voornoemde gevailen zeer aanbevolen en kunnen eene menigte getuigschriften van gansti e uitkomsten ben ijzen Men gelieve attent te zijn gen Watten van eene bruine kleur zijn en eliik deoverige artikelen bereid uit de Vezelen der Pijti en Deiinenboomen Verkrijgbaar aan het Hoofd Depot bij M J C HAM te Utrecht te GOUDA bij Mej de Wed BOSMAN verder te Oudmcater A BUIJS Woerden Geb = PFENNING Usiehtein J B MOLLE Oudshoorn A T HOOFT En verdere DepO s op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEFoT bij M J C HAAI Utrecht j Door Gods goedheid beviel heden van eene welgeschapene Dochter P J van A ALS geliefde echtgenoote van M A TRIJBITS fioiUA 15 Julij 18C5 Strekkende tot bijzondere kennïsgemtig Heden overleed te Delft in den ouderdom van IS jaren mijne geliefde oudste dochter CLASINA MAE IA DUAlJEll echtgenoote van den heer J Dï KUIJSER Gz Gouda 14 Julij I860 Wed T DEAIJEE Etiiige Keimisi er m geb BKüNI Met verwondering zag ik mij bij de verkiezing vau diugsdag den 18 Julij a s in uwe fouraut van den lö Julij 11 als caudidaat gesteld voor den Gemeenteraad der stad Golda Waarom men mijne gevoelens omtrent deze gen igtige betrekking niet hceft trachten te weten blijft mij een raadbel in de gegevene omstandigheden ben ik verpligt de zaak haren gang te laten gaan en deu uitslag af te wachten Voorioopig evenwel bedank ik bij deze vriendelijk mijne onbekende voorstellers voor dit blijk van vertrouwen en openlijk vraag ik aan allen die mij kennen of ik ooit len schijn gegeven heb lid van den Gem cnteraad der stad Gouda te willen zijn hac ik van mijne candidatuur vooraf gcwetcii dan ivaagde ik mij zei ven thans word A gewaagd Met deze weinige regelen te plaatsen zal de redactie der Goudsehe Courant verpligten Uw Dienaar G C VAX DER WANT Pz Goum 17 Julij 1S65 OPENBARE iriLUGE VERKOOPJXG van uitniuniend sciioon te velde staande TARWE GERST HAVER ROGGE en puiVEBOONEN aUmede gemaaid eu goed gewassen OLIEZAAD eenig K AXTHOOI en grooteilESTSTAAL alles wassende eu aanwezig op de Bouwhoeve vau den heer GERRIÏ GRISNIGÏ in de Eendragts en Zuidplaspolders onder Zeeenhihen op Woensdag den 26 Julij 1SC5 des voormiddags ten 10 ure in het Raadhuis van en te Ztrenlmhen Nadere iufürmatien zijn te bekomen zoo hij den heer GRISNIGT als ten Kantore van den Notaris A N MOLENA R boveusenoemd Boskoop J GOUDKADE Ua erswm de Mej J GUUEKEUKEN Hur ielen W G KURVEES Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON ONDERVTIJS Door aanvankelijken bijval aangemoedigd is Prof DEKKER voornemens minstens 3 hwanden te Gonda te vertoeven De eerste Cursus voor het Vlug en Fraai leercn schrijven wordt deze week geopend terwijl nog 2 a 3 Jongelingen tot aanIcering der Fransche taal zich kunnen i a iriicldeu hetzij bij den Uitgever dezer Courant of bij den Oudernij er in het Logement DE ZALM of w el tusscheu 11 en 3 uur op zijne wijdvennaarde Grafische Tentoonüelliiig in het Gebouw A RTI LEGI op de Groote Markt alhier OöR VIJF GLLDEiV ontvangt men in den BOEKHANDEL van B L ax DAM te Kampen een keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Brieven franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes van 15 20 23 30 33 40 45 50 55 60 65 70 en 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Assen bij J O van Houten Gouda bij A Brinkman GroniMjen bij H W van der Kamp Goes bij F Kleeun ens Zoon Pvrmerend bij L G Post Aaiivrgeii om dcput franco Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOüda met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij ccne hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 462 j o per kan 575 cents ml BRANDEWIJN 46V o p ka 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouEA 19 Juli 1865 AMSTERDAM Dingsdag 18 Julij H oogst t koers 631 4 98 1 01 2 401 471 IGeblcïen koers Laagste pCt I koers 63Vi6 74 981 8 140 403 g + 7 l6 loov 90 8 98iV e 877 191 6üVo so ViG 79 8 64V 69yi6 621 8 48 19 68V8 76 75 23 Vl6 Ned w sch 21 J dito 3 97 s 1401 40 1 dito 4 903 90V8 87 1921 eoVs SlVic T9Vk 65 J1921 4 607i6 201 8 69 76 c 241 s 20Vi6 Handelm op rescBelgië Roths 2i dpanje obl 21 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1628 29 5 d e serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d Amst lS60 4l 2Aand spoorw ƒ Oost Metall 5 pCt dito dito 21 jd renteAmst 5 do nat 1854 5 d inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk bijin 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 75 2 3IV16 Puekdriikkerij van A BmXKM 4N peie Conr at verschijnt de Donderdags en Zondags 1 Jb de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren peprijs per drie maanden 18 2 franco p post 2 25 Pb inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BUEGEMEESTEB en WETHOUDERS van GOÜDA brengen ter kennis van de ingezetenen d it de REKENING van de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1864 voor den tijd van veertien dagen op de Secretarieter lezing van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheidwordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tieii totdes namiddags ten e én ure terwijl bovendien tegen betalingtan kosten afschrift dier Rekening kan worden verkregen Gouda den 19 Julij 1805 BuKGEMEESTEB en Wetuoudeks voornoemd De Secretaris De Burgermeester DKOOGLEEVEE FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN KEN NISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS y a GOUDA brengen ter kennis van de Ingezetenen dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van vijf leden van den gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang van de Lange Groenendaal bij de Gouwe aan het gebouw der Luthersche kerk alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure De Burgemeester DE GRAVE r l B Gouda den 21 Julij 1865 BuBGEMEESTEu CU WETHOUDERS voomoemd De Secretaris DROOGLEEVER FORTUIJN Overzigt GOUDA den 22 Julij Pruisen gaat onbezorgd voort op den weg die of tot omwenteling of tot despotismus geleidt Het budget is op nieuw geoctroijeerd en daarenboven is eene aanzienlijke som toegestaan voor het aankoopen van nieuw geschut De ministers hebben de stoutheid het onwettige besluit te contrasigneren In de hertogdommen matigt zich het overmoedige Pruisen alles aan en maakt de vertooning als of het Augusteuburg het land wil uitdrijven en den oostenrijkschen invloed vernietigen Oostenrijk betoont zich wel onvergenoegd en opponeert tegen den heerschzuchtigen bondgenoot maar het is nu nog te krachteloozer daar het ministerie in staat van ontbinding verkeert en het nieuwe ministerie niet of naauwelijks is zamengesteld oor Hongarije opent zich wel eenig aitzigt op herstelling van snood geschonden regten maar Oostenrijks constitutionele inrigting wordt met reactie bedreigd In Frankrijk worden de geruchten betreffende de herhaling van het congresvoorstel tegen gesproken Toch wordt dat denkbeeld niet zoo voetstoots geheel verworpen maar men wil het aan den tijd overlaten om eene wijzere overtuiging te wekken Voorzeker zal die tijd komen niet altijd zal het menschdom gebukt gaan onder den ijzeren dwang van redeloos geweld eindelijk zullen de betrekkingen der volken op geregelde grondslagen gevestigd worden maar onze eeuw zal dat heil niet aanschouwen de tot waanzin verbeterde middelen ter vernieling zullen nog wel in toepassing komen wee en ellende over de volken verspreiden en mogt dan de dag der verlossing aanbreken en de door het vreeselijkst verderf geleerde volken het geweld verfoeijen en zedelijke krachten ten zetel heffen te lang door brutalen dwang ingenomen Hoe lang zal dit beter licht nog ontbreken aan Spanje waar De prijs der idvertenticn van één tot ze regels met inbegnp van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengen one letters norden berekend naar plaatsruimte bekrompen onzin zoo algemeen heerscht Het uitgeputte land komt tot geene verademing de noodzakelijkste eiscben des tyds zoo als die der erkenning van Italië vinden hardnekkigen wanhopigen tegenstand Het is ook als of bet weerlooze land buitenlandsche twisten najaagt Het wil niet eens de schikking goedkeuren die zijn gevolmagtigde getroffen heeft met Chili De engelsche verkiezingen spoeden ten einde De liberalen zullen eenigzins versterkt uit den strijd komen Het verschil zal echter niet belangrijk zijn Op 550 verkiezingen berekent men een vooruitgang van 18 stemmen De onvermijdelijke botsingen in Engeland zoo gewoon en zoo lievig waren minder dan vroeger maar het engelsche volk bezit energie en zelfstandigheid geen slaafsch volgen en gedachteloos herkiezen het 700 gewone kenmerk onzer verkiezingen behoort te huis in Engeland De keuze van Stuart Mill te Londen is eene schoone hulde aan zijne uitstekende bekwaamheden als wijsgeerig staathnishoudkundige gelijk ook vele andere uitkomsten getuigen van den onaf hankelijken zin van het krachtigste volk Eenige amerikaansche zameDgezworenen hebben de doodstraf ondergaan Mogten die offers aan het vooroordeel gebragt het ondier van de volkswraak verzadigen en nu verder zachtmoedigheid gelden voor zoogenaamd regt De reorgauisatie der zuidelijke staten spoed voort gunstig zijn de verwachtingen De herstelde unie bloeije voortaan door eeudragt de slavernij wijke van de aarde en de dag der vrijheid breke aan niet slechts voor den mensch maar ook voor maatschappije i en volkeu 6uttenlanï Londen 19 Julij Nu de verkiezingen voor het nieuwe huis der gemeenten in de steden zijn afgeloopen kan men niet vrij veel zekerheid zeggen dat de uitslag gunstig is voor de minister cle partij De staatkunde der regering is door de bevolking goedgekeurd en naar alle waarschijnlijkheid zal het nieuwe parlement hetzelfde karakter hebben ais het vorige De verkiezingen in de graafschappen moeten nu nog pljats hebben maar deze zuilen waarschijnlijk geene verandering brenger u den tot dusver verkregen uitslag Uit New York wordt date 8 dezer gemeld dat de presi lentJohnson bijna geheel hersteld is hij hect t reeds eene zittingvan den ministerraad bijgewoond Spanje hetft toegtstcaiil inde teruggave van het ramstoomschip Stonewall De gouverneurvan Georgië heeft de slavernij voor altijd afgeschaft Een grootaantal troepen door den gouverneur naar Texas gezonden isaldaar ontscheept gedeeltelijk heeft dit plaats gebaJ uabij demonding der Rio Grande De fransche gezant te Washington hecfl weer eene pogingbij den heer Seward gedaan om de erkenning van het keizerrijkMexico van de vereenigde staten te verkrijgen Doch de heer Seward moet daarop geantwoord hebben dat wanneer allefransche troepen uit Mexico vcrnijderd zullen zijn en de wettige president Juarez het mexieaansche grondgebied zal hetjbenverlaten het kabinet in overnf mg zal nemen of het betrekkingen zal aanknoopen met c i vreemdeling ten wiens behoevevreemde bajonein n rcpubliekeinschen regerinssvurm hebbenomvergeworpen Volgens de tijdingen uit Mexico via New York ontvangen nemen de guerilla benden aldaar toe en zijn zij nagenoeg overhet geheele land verspreid Ook is het in weerwil der verklaringen vin het amerikaansche gouvernement aan Frankrijk volgens welke het eene strikte onpartijdigheid tusscheu de beide partijen in Mexico in acht zal nemen zeker dat Juarez en zijn aanhang aanzienlijke versterkingen uit Amerika hebben ontvangen sedert de burgeroorlog aldaar geëindigd is Die versterkingen komen langs den neg van Californie Voorts wordt berigt dat etn corps van zoogenaamde emigranten uit Amerika zich aan den mond 1 der R o Grande bevindt om zich met dt Jucristen te vereenigeju