Goudsche Courant, zondag 23 juli 1865

De verkiezingen hebban in de graafschappen een aanvanggenomen Tot dusver ziju zij der liberale partij gunstig Inde drie landbouw districteu Oost Sussex Zuids Wiltshire enNoordStaffordshire hebben de behoudende caiadidaten het onderspit gedolven De verkiezing van den heer Gladstone ieOxford is zoo onwaarschijnlijk eworden dat die heer zichstellig te Liverpool zal candidaat stellen aan de kiezers vanZuidLaucashire In Ierland iflijft de overwinning aan deliberale partij Uit riyraouth wordt gemtld dat de hertog va Somerset de lords der adnriraliteit en hun gevolg aldaar zijn aangekomenom deu prins vaL Vi allis te ontvangen en de fransche schepenie bezigtigcn Zij begaven zich des namiddags aan boord vande Magenta naar zij door de fransche officieren met de meestehartelijkheid werden verwelkomd 20 Julij In de jongste uitNew Tork ontvangen berigten onder dagteekening van S dezer leest men nog dat behalve het corpsfederale troepen op de kust van Te xas en aan de monding vande Ilio Grande geland fiOOO man van Eio Brazos waren aangekomen Eonc afdeeliug was stroom opwaarts getrokken enhad Eagle Vass bezet De correspondent van den York Heraldverzekerde dat er nog veel katoen in het hart van ZuidCaro üna aanwezig is maar dat de planters het bewaren in de onderstelling dat het onmogelijk zou zijn met het nieuwe stelselvan arbeid een anderen oogst te verkrijgen Men verzekerdedat Piivnc vóór zijne teregtstelling verklaard had dat mrs Surratt niet schuldig was Het schijnt dat men te New York meer en meer tot de overtuiging komt dat de weg van goedertierenheid moet worden ingeslagen ten opzigtc van de hoofden van den opstand en dat ook de heer Johnson daartoe meer geneigdheid aan den dag legt zoodat het leven van Jefferson Davis naar het algemeen gevoelen geen gevaar meer loopt Het schijnt overigens dat lie bewijzen van diens medepligtigheid aan den moord op den president Lincoln gepleegd geheel ontbreken De militaire regtbank te Washington voor welke hetmoordproces van Booth is behandeld heeft een reuzen arbeid ailiier deu rug Er waren 4U3 getuigen gedagvaard van welke ii i zijn gehoord De verklaringen dezer getuigen enz beslaan iiHMi Ithidzijdcn schrift De kosten van het proces wordengc lr igcii door den staat De getuigen ontvingen ieder 3 doU per l ig luneveiis vergoeding voor de reiskosten lUrigtcn uit Vera Cruz van den 28 junij hier overNewVork oiitv ingen raekleu dat keizer Maximiliaan voornemens was binnen kort een besluit uit te vaardigen waarbij deprovinciën Sinaloa Sonora en Durango aan Frankrijk wordenafgestaan als onderpand voor de oorlogschuld Volgens de jongste uit Australië ontvangen berigten ioopende tot 2r mei won het bijgeloof onder de inlandschebevolking van Nieuw Zeeland meer en meer veld Van regeringswege was bij proclamatie bekend gemaakt dat alle ongercgddlu den des noods met kracht van wapenen zoudenu orden bedwongen De universiteit van Oxford heeft den heer Hardy verkozen zoo dat de heer Gladstone gevallen is Het lijdt evenwelgeen twijfel of de kanselier der schatkist zal in ZuidLancashireworden verkozen De verkiezingen in Schotland zijn grootendeelsIer guüste van de liberalen uitgevallen 21 Julij De heer Gladstone is tot vertegenwoordigergekozen in Zuid Lancashire ii Julij Berigten uit New York van 12 julij melden De regering heeft bevolen dat de geheele armee van den Potiimae afgedankt zal worden De president Johnson heeft geweigerd uit de proclamatie l Ctreffende de amnestie de paragraaf te verwijderen waarbijinsurgeutcn die een zeker inkomen bezitten van die gunst worden nitgesloten Het gerucht is in omloop dat J Davis voor een militaireregtbank zal teregt staan uithoofde van nieuwe bewijzen dathij inedepligtig is aan den moord op Lincoln Parijs ly JuUj De Moniteur bevat een bulletin tot aankondiging dat het gerucht eener overeenstemming der groote mogendheden tot het bijeenroepen van een congres ongegrond is Het denkbeeld eener gemeenschappelijke beraadslaging der mogendheden werd in der tijd door den keizer ter sprake gebragt tot vereffening van bestaande en verwijdering van eventueel Ie onstane kwestien Da grootheid dezer gedachte werd niet betwist en de strijd tnsschen Denemarken en de duitsche mogendheden heeft de juistheid er van bewezen maar het keizerlijk gouvernement laat het aan den tijd over om dat denkbeeld van den keizer nog meer volledig te regtvaardigen Een clericaal blad van Italië stelt voor om den h vader bij gelegenheid van het mislukken der onderhandelingen metdeu heer Vegezzi een adres aan te bieden en bij iedere handteekeiiing een gift viin 5 centimes te voegen Het bedoeldeorgaan berekent dat men op die wijze S millioen haudfeeke njngcn en 500 000 fr voor den pielerspenning zal kunnen bij eenbrengen Algemeen merkt men op zonder daarvan met juistheidde oorzaak te kunnen opgeven dat de toevloed der vreemde lingen te Parijs ditmaal aanzienlijk minder dan gewoonlijk is Vooral de kleinhandel de logement en stalhouders lijden daardoor groote schade De raad van discipline der orde van advocaten bij het keizerlijke hof heeft eindelijk eene beslissing genomen omtrent de vraag of de betrekking van pleitbezorger vereenigbaar ia met die van administrateur of commissaris van zekere vennoot schappen De raad heeft uitgemaakt dat aangezien de functien van advocaat een uitsluitend karakter hebben deze geene dier betrekkingen kan vervullen zelfs dan wanneer daaraan geene geldelijke belooning verbonden is Men weet dat deze kwestie is ontstaan uit de aanneming der functien van commissaris der Suez maatschappij met een jaargeld van 30 000 fr die dea heer Cliivier door den onderkoning van Egypte is aangeboden De Constitutionnel zingt heden een hymne van dankbaar heid wegens de herstelling van den keizerlijken prins van wiea naar het schijnt de geheele toekomst van Frankrijk afhangt Het blad verraadt daardoor maar al te duidelijk dat er in deregeringskringen groote ongerustheid heeft geheerseht een ongerustheid trouwens waarin de beurs schijnt te hebben gedeeld want de fransche fondsen zijn onmiddellijk na het bekend wordenvan de ongesteldheid van den prins aanmerkelijk gedaald Het portugesche ministerie dat slechts een kleine meerderheid heeft in de kamer zal waarschijnlijk aftreden Menspreekt van de optreding van een kabinet met maarschalk Saldanha aan het hoofd Weenen 19 Julij Zoo lang men het niet eens geworden is over de toekomstige rijksvertegenwoordiging zou een rijksraad zooals het october diploma dien bedoelde slechts ééne kamer en vel uit veertig door deü keizer benoemde en zestig door de verschillende landdagen gekozen leden bestaande als wetgevend ligchaam kunnen fungeren Men denkt aan den slechten staat der 6nancien te gemoet te komen door van de bank een uitstel voor de nog te betalen termijnen elk van veertig millioen te verwerven Berlijn 19 Julij De heer Philipsborn directeur generaal der posterijen is naar Petersburg vertrokken ten einde onderhandeliugea aan te kuoopen met de russische regering met het doel om het verkeer met dien staat te ontheffen van de thans daarop dri kkende belemmeringen Rusland heeft zich zeer geneigd betoond om dien weg in te slaan dewijl een dergelijke maatregel volkomen past in de aangenomen politiek om alle hinderpalen welke den handel en het verkeer hinderen uit den weg te ruimen Uit Warschau wordt bejigt dat al de sommen verkregenuit den verkoop der verbeurd verklaarde goederen worden besteed tot het oprigten van lagere scholen en het ruim bezoldigenvan bekwame onderwijzers Het gevolg hiervan is dat reedszeer vele goede lagere scholen zijn geopend daar waar zij vroe ger niet werden gevonden De Neue Preuss Zeitung geeft in haar jongste nommc den welwillenden raad om alle vervolgingen wegens overtredingen der drukpersïvet te staken en de in beslag genomendagbladen onverwijld aan de eigenaren ter hand te stellen Hierbij moet echter niet uit het oog worden verloren dat hetblad hetwelk steeds met alle kracht heeft aangedrongen ophet gestreng vervolgen der liberale dagbladen zich volstrektniet schuldig maakt aan inconsequentie dewijl de bedoelde raadaan de oostenrijksche regering wordt gegeven Oostenrijk blijft onder al het geschreeuw dat hier wordtaangeheven volkomen doof zóó doof dat de ministeriele partijalhier woedend is en een formelen oorlog tegen dat rijk pr dikt Om het kabinet te Weenen vrees aan te jagen wordt de fabelvan de wapening der silesische vestingen weer opgewarmd ente verstaan gegeven dat het toch niet toevallig is wanneer hetPruisische ministerie van oorlog juist nu toespelingen daaroplaat maken De heer von Bismarck zou den oostenrijkschen civielencommissaris den heer von Halbhaber gaarne uit de hertogdommen verdrijven zoowel als den hertog v Augustenburg dochde een kan even gerust gaan slapen als de ander want Oostenrijk heeft stellig besloten geen voet voor Pruisen te wijken Dediplomatieke onderhandelingen tusschen Karlsbad en Weenenmoeten dan ook nooit minder vriendschappelijk geweest zijndan thans Van de geregtelijke vervolging der afgevaardigden hoortmen niet meer spreken Zou de regering van het hoog geregtshof ook een wenk ontvangen hebben om daar niet toe overte gaan Het schijnt bijna zoo en toch is het zeer mogelijkdat onverwacht uit Karlsbad bevel komt om de vervolging tebeginnen Wij hangen tegenwoordig alleen van de luimen vanonzen premier af Pranktbrt 19 Julij Volgens berigt uit Bern heeft de stcndenraad met 19 tegen 18 stemmen het voorstel van den nationalen raad goedgekeurd om op 23 oct e k eene buitengewone zitting te doen houden door de bondsvergadering tot wijziging o eenige artikelen der grondwet öinnenlanir GOUDA 22 Julij Wij meenen de opmerkzaamheid onzer stadgenooten en vooral ook van het kuostlievend vrouwelijk geslacht nogmaals te moeten vestigen op het in Arti Legi nog gedurende vier dagen tentoongestelde grafische museum van den heer Dekker Deze verzameling bevat niet slechts de fraaiste en volkomenste schrifl tableaux der nitstekendste kalligraphen van Europa waaronder vijf schilderachtige met de pen geteekende stukken van onsen voormaligea stadgenoot Leonard Venroy maar bovendien meesterlijke gravuren waarvan er twee als op zilver gedreven jijn en een Onze Vader het Geloof en de Tien Geboden op vijf achtste gedeelte van den oudhollandsjhen stuiver bevjt voorts natuurzelfdruk photographiën ook met vier duizendmalige vergrooting verschillende nieuwe tcekenmanieren waarvan de chinesche bijzonder uitmunten diamantletters en letters met diamanten twee zeer kunstige perspectiveu van deu gevierden kaarslichtschilder P van Schendel mikrographieu het geschreoen Onze Vader van Lefebvre op een l gedeelte van den oudhollandschen stuiver het Onze Vader in i i talen eu tongvallen en de alphabetten der geheele wereld waarvoor niet minder dan 150 millioenen letters werden gegoten en waarvan de oplage vaneen klein getalcxemplaren ƒ 100 000 heeft gekost Het mogt waarlijk onvergefelijk geacht worden indien de algemeene belangstelling zich niet overtuigend deed blijken en men de gelegenheid verzuimde zoo veel schoons en merkwaardigs naauwkeurig te bezigtigen En zoo dit geschiedt kan bet niet ontbreken aar velen die zoodanigen voorganger zich wenschen en zijn verblijf alhier zich ten nutte maken om van zijne veelzijdige bekwaamheid vruchten te trekken die voor het leven van zoo hoog belang zijn De tweede kamer der staten geueraal heeft woensdag hetontwerp van wet tot verhooging van hoofdstuk IIB der staatsbegrooting voor 1865 de transactie nopens verkochten suikerin entrepot aangenomen met 38 tegen 4 stemmen Bij dekamer zijn ingekomen oneigeningswetten voor de spoorwegenBommel s Bosch en Haarlem Uitgeest welke dadelijk in deafdeelingen zijn onderzocht en in eene zitting welke ten 3 ureis gehouden met algemeene stemmen zijn aangenomen Dekamer is daarop tot nadere bijeenroeping uiteen gegaan De 20 hiit kwartierm T J Hinrichs van het 4 = rcg inf alhier is gedetacheerd bij het departement van oorlog De gemeenteraad te Te Moordreciit zijn tot leden van den gemeenteraad gekozen de hh J J Snel en J B Snel en de eerste ter vervanging van den heer C van Vollcr noven die benoemd istot lid van gedepuleerde staten en v n den heer W Schouten die niet verlangde in aanmerking te komen H M de koningin vertrekt heden uit Londen en wordtmorgen te Rotterdam gewacht Bij besluit van 11 dezer is door den comn ssaris deskonings in deze provincie ter kennis van de belanghebbendengebragt dat de afzonderlijke jagten op waterwild voor dit jaar in deze provincie zijn geopend op dingsdag den eersten augustus aanstaande Boskoop 20 Julij De aan de beurt van aftreding zijnde ieden van den raad dezer gemeente de heef en Jan Hooftman en Johannes Burchard Duisenberg zijn bij de stemming op 18 dezer weder herkozen De fraaije rozen verzameling van de heeren M Koster zonen is thans weder in vollen bloei Viel haar het vorig jaareene meer dan groote belangstelling ten deel ook nu wederdurven wij een ieder de bezigtiging wel aanbevelen De gemeente raad heeft besloten dat van af 1 januarij 1866 van eiken hond in de gemeente die gebruikt wordt totbewaking van erven of tot uitoefening van eenig beroep ofbedrijf ƒ 2 plaatselijke uelasting zal worden betaald en van deliouden tot andere einden gehouden wordende ƒ 3 per jaar Gemengde Berigten In 1866 zal te Londen eene tentoonstelling gehouden worden van bloemen en planten op groote schaal Twintig adelijke personen züUea te Warschau te ragt staan wegens het in brand steken der woningen hunner jverklaarde lijfeigenen draaf de Chambord wiens eeue been reeds verlamd was heeft het andere door een val deerlijk gekneusd Op den eng noordelijken spoorweg is een locomotief van de kettingen losgebroken ea heeft een trein achterhaald waardoor het achterste rijtuig werd vernield en een vijftigtal i er30Den gekwetst De opbrengst van den koffijoogst op C eylon vroeger geschat op een mülioen centenaars zal er slechts 850 duizend bedragen Een groot gedeelte der werkplaatsen van Krupp te Essen is door brand vernield Tegen 15 aug venvacht men te Parijs eene benoeming van senatoren Lord Brougham is kooper geworden van t landgoed van Berryer om het hem ten geschenk aan te bieden In Frankrijk beijvert men zich zeer om de spoorwegongelukken geheim te houdeii Reeds 38 spaansche bisschoppta hebben geprotesteerd tegen de erkenuing van Italië Spanje wil de te Valparaiso door zijn gezant met Chili getroffen schikking niet goedkeuren Italië zal Oostenjijk volgen in legervermindering Te Catania heeft eene aardbeving plaats gehad Te Keulen heeft een ïTccselijke brand gewoed die zes groote gebouwen heeft vernield In Oostenrijk is de cgyptische oogziekte uitgebroken Leopold neigt ten grave en heeft zijne begrafenis in Engeland besteld Adelina Patti gaat zingen te Florence In Hongarije klaagt men over de koude hier valt men te s Tlage flaanw van de warmte De fransche kroonprins is hersteld van de wïndpokken Bij de eng verkiezingen heeft men te Carlisle den kandidaat Lav son met roet besmeerd dat hij een neger geleek in Wiltshire wierp men met doode konijnen in Kings Lyon werd de conservatieve candidaat met een knuppeltegen en grond geslagen en te Chettenham een jong ambachtsman door een p itoolscbot gedood toen hij dronk op de gezondheid van den conservatieven candidaat Eene hoos heeft te Bergen in Henegouwen ea omstreken groote schade aangerigt Door iuteekeaiug is te Weenen bijeen gebragt voor het zoogenaamde kunstenaarshuis 156 000 fl Te Hartfelden Birkfeld in Oostenrijk heeft men schokken van aardbeving gevoeld Een herlijner student moet zeven dagen in dea career broiüinen omdat hij zijn pet niet afnam voor den koning Te Leudeadorf nabij Te Maiicltester is een uiefstaf van ruim 150 duizend gulden gepleegdin een goud en zilver magazijn Te Breslau is de schouwburg totaalverbrand Drie Engelschen n een gids zijn bij het af klimmen ianden Matterhora in Walliserland verongelukt In den gemeenteraad teNapels is voorgesteld de afschaffing van het mirakel van den H Januarius Te Berlijn weet men reeds een geheel miuisterie voor Oostenrijk op te noemeo Men beweert dat bij de verkiezingen in Engeland ruim ƒ 4000 voor cc je enkele stem is gegeven velen golden van 200 tot 1000 gulden Ingezonden Vereolg van ifi 345 In de meeste steden van eenige beteekenis treft men tegenwoordig normaalscholen aan met een 30 a 40 tal leerlingen Om het tot zulk een getal te brengen kost hoegenaamd geene moeite maar ook hier mangelt weer de qualiteit We hebben b V een normaalschool gekend niet een 40 tal leerlingen V ijf daarvan hadden ieder 200 Bij gehouden vergelijkend examen hadden zij zeer voldoende bewijzen van gemaakte vorderingen gegeven maar men had maar over t hoofd gezien dat u 3 zoo slecht zag dat hij geen drie banken kon overzien Dertien hunner hadden elk ƒ 30 en de overige 22 waren kweekelingcn die in de schooluren op eene school werkzaam waren en gedurende de tusschenuren de lessen bijwoonden Het zedelijk en maatsc ia pelijk gehalte dezer laatsten wasbedroevend maar de wijze waarop zij aan t vak verbonden waren was er ook veel de schuld van Ziig men b v dat een schooljongen tamelijk goed las en schreef en meer bergen in Aziëkende dan menig ander dan was het jongen gij moet naarde normaalschool En meest ging hij Of hij de kenteekenenreeds bij zich droeg dat hij liter wegens kleinheid scheefheid kromheid enz voor soldaat zou afgekeurd wordcii het hielp niets De normaalschool zij was een verslindend roofdier Endaarbij nog iets Vroeger hebben we er op gewezen dat hetzoo nadeelig op t onderwijs werkt dat het jeugdige onderwijzerspersoneel voor t grootste gedeelte uit de mindere en hoogstonbeschaafde klassen afkomstig is Hiervan nu zijn de normaalscholen t meest de schuld Menigeen die beier deed metselaarof smid te ivorJen wordt nu verlokt wijl de gelegenlieid zooschoon is Onder de bovengenoemde 22 waren ex niet weinig die alles behalve ordentelijk gekleed waren en zich onmogelijkde noodige boeken kouden aanschaifen t Is wel heel mooien ferm dat een dood arme blocJ zich op t onderwijzersvaktoelegt maar bij gemis van ondersteuning van anderen kan hij lietnooit ver brengen En al krijgt hij ondersteuning dan nogligt hi in zijne geheele vorming achter bij anderen Het valtniet te ontkennen er bestaan uitzonderingen menig groot manwas eerst ook min doch dat kau men niet als rcgui aannemen Onzes inziens moet men tot regel bij het aannemeü van kweekelingen vaststellen om geen anderen te nemen d in die in alleopzigten goed gezond en ontwikkeld zijn zoowel physisch alsmoreel en dan zooveel mogelijk uit de gegoede klasse Isiemand geen goed soldaat hij is ook geen goed onderwijzer doch t omgekeerde dier stelling is niet waar En hiermedebesluiten we welligt beschouwen we bij gelegenheid per slotnog eens de vergelijkende examens