Goudsche Courant, donderdag 27 juli 1865

i§e5 Donderdag 27 Julij 347 UDSCHECOURAlPr Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendticeg t n 60 ADVERTENTIEN In de Landman De van ouds gerenommeerde Goudsche Spril en zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van RAVENSWAAIJ ZONEN te Gorincheu Deze Theetu worden afgeleverd in verzegelde pakjes van twee eu een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents bet ons A van der KLEIN Sz Gouda Julij 1865 Cmfturier BOTEKMABKT A N 56 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan t contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io P 59 cents Jenever 2 e soort Moutwijn a462 jj0 per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 462 jo o o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD i 22 Juli 1865 Vergadering van den Gemeenteraad Zitüni ran Jf oensdag 19 Julij Voorzitter mr A A Mm rgen IJzendoorn Tegenwoordig zijn de hh de Grave Kemper Prince Droogleever Remy Kuchner Braggaar van Gennep vau Straaten en Luyteu De h Reatinger komt later binnen l e notulen van het verhandeldi in de zitting gehouden 28 junij Korden goedgekeurd oor not wordt aangenomen tene dispositie van bh gcd staten houdende goedkeuring van het in erfpacht afstaan van een stukje grond aan van der Kind De gemeente rekening over 1864 wordt door B en W iugediend en iu handen gesteld eener personele commissie bestaande uit de hh Droogleever Rem en Biaggaar De rekening an hbrymeestcrs over lS6i komt in en wordt voor de leden op de secretarie ter inzage gelegd B en V rapporteren op 7 dezer de boeken en kas des gemeenteontvangers waarin zich bevoud ƒ 27 l 03a te hebben opgenomen en alleslu orde te hebben aaugt trotfen Not In overleg met de schuoleommissie stellen B en W voor het onderwijs op de jonge juffrouwen school twee uren per week uit te breiden ril Wil des donderdags en zaturdags ochtend telkens den schooltijd te bepalfn lu plaats an tot 12 tot 1 uur He hr I uAten kan zieh met dat voorstel niet vereenigeu als zijnde naar ziju oordeel oor de gezoudheid der kindereu onvoordeclig om gedurende ¥ ier uren achtereen in hetzelfde lokaal te verblijven De tir aii Gennep brengt daartegen in dat een gedeelte van den tijd ordt ingei omeu door het onderwijs in de gjmuastiek hetwelk in een auder lokaal plaats heeft De hr Lujteu is echter van meening dat de meergevorderden dat onderwijs niet ontvangen N adat de B had opgemerkt dat iii de toegevoegde uren in handwerken üuderwija wordt gigeven en de hr i nnce mede het woord had gevoerd wordt mtt lil tegen 1 stem die d s hr Luyteu het reglemcut voor de jonge jufvr chool lu voorgesteldcn zin gewijzigd De hr Bm huer bespreekt hierop de talrijkneid der schooljengd ondervujs np de jouge jiifv school ontvangendeen acht het wenschelijk dat de totbEiiig op de sihool van 6 op ö jaren gesteld worde Hij beveelt het 11 overweging nemen hiervan aan B eu W aan De hr Keutingcr komt biuuen De B geeft kcunis van den minister van binucnl znken verlof te hebben crkrciieii zicb gedurende twee maanden buiten s lands te begeven til rittodigt den raad n t eeu plaatsvervangend wethouder te benoemen i aarlüe overgaande benoemd hij den hr Kemy met zes stemmen terwijl Ituiiuen op den hr Prinee 2 op den hr Bichiier en 1 op den hr Üra L aar werden uitirebragt Een briefje was niet ingevuld Hiermede slnit de voorzitter de vergadering Marktberigten Gouda 20 Julij Tarwe Voülsehep last ƒ 300 Zeeuwsehe per muJ ƒ S Ofl n ƒ J Kogge Inlmdsche ƒ B Ti 6 7 5 bullenl ƒ C J0a 7 00 Oerst ƒ 4 00 k f 5 Haver 3 00 ii ƒ 4 50 Boekweit Fransche per 2100 neJ 12 185 Noordbrabantsche 200 Erwten ƒ 7 00 a ƒ S Bruine booaen 9 ü ƒ 13 Paardebounen 5 70 i ƒ 6 30 Duiveboonen ƒ 6 30 a ƒ 7 Hej nipz iadjy lü De veem irkt met geringen aanvoer en tot hoogere prijzen MOilOÜ Prof DEKKER lalliyraaf des KONINGS heeft lic eer te berigten dat zijn ORSIELUK GRAFISCH MUSEUM no sleelus 4 dagen van heden tot en met oeusilag v ui iftot 3 des zondags van 12 tot 4 uur voor eeue vrije gift in het bij uitnemendheid geschikt beneden lokaal van Arti Legi op de iroote Markt alhier te hezigtigen jis Uc uituoodiging ter aanleering der Frmiiclu taal heeft niet alleen gunstige resultaten opgeleverd maar tevens aanleidiug gegeven tot opening van meerdere CURóUSöEN afzonderlijk voor Dames Hceren Jonge lleeren en Jonge Jufvrouwen Een tienjary veroliji n de Hoofdsteden van Europa heeft DEKKER in stiiat gesteld het volkomen accent en deaanleering der Fransche eu Engelschc talen in den kortstmogelijken tijd te kunnen doceren Het rliir en fraai leeren schrijven bestaat vooral daarin dat het Impend schrift bepaai ciijk wordt onderwezen waardoor de vastheid vlugheid en fraaiheid der schrijfliand zelfs na de lessen steeds toeneemt Ook worden Stamelaars genezen en de versehiUenJe ihthodri van DEKKER als onijcerireflaar gewaarborgd vlug te verkoopen Vette schapen ook gevraagd Magere varkens met goeden aanvoer vlug verkocht Kaas Aangevoerd 43 partijen ƒ 23 a ƒ 26 pr 50 n 8 Boter Goe 1 26a 1 10 Wei 1 14 a ƒ 1 22 pr n S Delft 20 Julij Bij matigen aanvoer weinig handel Koolzaad gewild Haver ruim prijshoudend Zeeuwsehe tarwe ƒ 8 50 do rogge ƒ 6 50 Tarwe ƒ 7 S0 a ƒ 8 60 Rogge 5 80 a 6 20 Zomergerst 4 40 a 5 2Ö Korte haver 3 70 a ƒ 3 80 Lange do ƒ 2 90 a ƒ 3 30 Duiveb ƒ 7 50 Paardeb ƒ 6 50 Groene erwten ƒ 7 a 9 Witte erwten gevraagd voor mesting 7 50 Koolzaad dooreen zeer muoi van korrel niet zeer droog ƒ 11 50 a ƒ 12 75 Poldergoed zeer puik ƒ 13 50 a ƒ 14 Aan stads waag gewogen van 14 20 julij £ 8 4 777 8 en 56 16 boter te zamen 17220 ned S Boter 52 a ƒ 60 het vierde ƒ 1 30 a 1 50 per n S Ter markt 492 mud aardapp 2 40 a ƒ 3 00 Lenden 17 Julij Granen Eng tarwe bedong volle prijzen vr stil op vorige notering gerst onveranderd en haver iets lager Aanvoer van 10 tot 15 julij 4o92 qr inl tarwe en 24293 qr vr do 130 qr inl en 9600 qr vr gerst eu 399 qr inl en 65993 qr vreemde haver Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 5070 runderen 66 kalveren 25270 schapen en 310 varkens Voorbeste runderea werd 5 6 voor do kalveren 5 voor do schapen 6 2 en voor do varkens 4 10 pr steen betaald 18 Julij Boter Friesche 120 Kamper 112 a 114 Zwolle 106 a 108 Leer 94 a 98 Yersey 2 a 102 Kiel 94 a 104 Normandie 94 a 112 Morlaix 82 a 86 Kaas Edam gras 52 a 58 Gouda gras 40 a 47 Derby 50 t i Kanter 20 Araerik 50 a 62 19 Julij Granen Eng tarwe stil vr met beperktenhandel gerst flaauw en haver in een doen Aanvoer van 15 18 julij 300 qr inl en 4210 qr vr tarwe 3350 qr vr gerst en 830 qr inl en 29080 qr vr haver Burgerlijke Stand GOUDA Gebokex 18 Jclij Anthonie Cornells ouders A C Steenwinkel en W C de 03 AVillem Gerardus oude s W G Brandenbjrg en C Bentzen Frederik en 19 Anna ouders A Steijl en C H Mulder Margrictha ouders T K Reebeen en W van der Noot Johanna Margrietha ouders J Blom en M A Everling Leeudert ouders V vau der Bijl en P Jongerins 20 Marinns ouders AV van Leest en A de Gruiji 0 f KLEDEN IS Julij E J Langcraar 7 ra Gehlwii 19 Julij H van der Ring en J A Messer J A Revet en A il van der Pijl G Nagtegaal en A van der Pijl U Bauman en A Bos C van Groos en G Bos Prijzen AMSTiHDAM pCt Ned w sch 2Vsdito 3 dito 4 Handelm op rescBelgië Roths 21 2Spanje obl 2V4Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 do Lond 1862 5 d 1882 6 Mexico 1851 3 uer Effecten Vrijdag 21 Julij Laagste Hoogste Gebleve koers koers koers 63 63V4 63 74 74V8 74V8 98 98V8 98 143V 144 2 143ï 553 40 47 99V4 40V8 40 993 85V 86 9OV4 961 2 87Vr 88 88 192 I92V2 1921 ÖUV4 60 30V 30l i 7a Vir 80 6i 4 64 V 641 69Vs 6 l6 48V s 48V8 20V8 21 21 68V 68V 76 76V8 761 8 7 V 6 7 5 Va 751 8 23V 237 8 23 hoekdtukkcrij van A BHINKMAN pcze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gpsrln edt de uitgave des avonds te voren jie prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 95 j e iQzending der Adverteüticn Lan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente GOVT A brengt ter kennis van de Ingezetenen dat aan de Kiezers zijn toegezonden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het bcïoemen van EEN LID van den Gemeenteraad en dat nauneer eenig kiezer geen brief van oproeping of stembiljet mogt hebken ontvangen hij zich tot beiomin daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de kiezers opmerkzaam gemaakt op het navolgende te weten dat de inlevering der STEMBKiErJES zal aanvangen op den 1 Augustus aanstaande des morgens ten f CTJ en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stembuiepje scliriftelijlc ingetuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het Gemeentezegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het BKiEïJE in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het BRIEFJE niet onderteekend raag zijn en gecnc andere briefjes omvatten of claara in opzettelijk zijn vastgehecht GOUDA den 26 Julij 1S65 De Voorzitter oumuvmd DE GRAVE r Ji mUWjüXi Londen 22 Julij De eerste steen voor de nieuwe brug over de Theein nabii Siackfriars welke in venetiaanschgotlu chen stijl zal v ulea opgetrükken is donderdag met veel plegiighcid gd De brug z d rusten op vijf bogen een dezer bo nceft eene spanning van 1S4 voet De brug zal zijn JG3 voet lang en 75 voel breed De kosten worden geraamd op C 320 000 Berigten uit Xcn York van 12 dezer melden dat deabjlitionistea er op aautlringen dat aan de negers het stemregtzal worden verleend en dat de militaire bezetting van het zuidentot dien tijd zal worden in stand gehouden De Daily News beschouwt de vereeniging der fransche enbritsche eskaders in de wateren van Cherburg als een iler meestbelangrijke verschijuselen in dien zin dat zij eene vriendschappelijke mededinging aantoont tusschen twee volken te lang doornaijver verdeeld Het blad meent dat thans van den vredemoet worden gebruik gemaakt om te onderzoeken of de werktuigen thans bij de marine in gebruik alsmede de geheele zamcnstelling der vloot aati het doel beantwoorden Het verwachtdaarom dat beide egeringen zich niet bij eene paradevertooningzullen bepalen maar een onderzoek instellen aarbij het volkbelang heeft eu dat het de overtuiging kan geiden dat s lands gelden niet onnut besteed worden 21 Julij Naar luid van berigten uit New York gedagteekend 15 jl heeft de minister Haclam in eene door hemgehouden redevoering Frankrijks politiek met betrekking totMexico hevig gegispt Hij drukte bij die gelegenheid den wenschuit dat het in de wegen der Voorzienigheid mogt liggen Mexicodoor Amerika te doen beschutten In eene rede door den hr Montgomery Blair gehouden werd o a gezegd dat de staatkundige rigting door den minister Seward met betrekking totMexico gevolgd esne schande was voor Amerika en dat depresident volstrekt niet eensgezind van gevoelen te dien opzigte was met zijne ministers Uit Vera Cruz wordt dd 1 dezer gemeld dat de generaal Castagny de republikein che troepen heeft geslagen De republikeinen daarentegen hebbeu de overwinning behaald in Jlichoacau de generaal Eegules hee i Uruapan ingenomen en liet garnizoen bestaande uit keizerlijke troepen krijgsgevangen gemaakt De Economist de toekomst van de geldmarkt besprekende De prijs der Vdvertentien an één tot zes regels met inbegrip an het zeeel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte ze dat het aan geen twijfel onderhevig I3 of de vaarde van hpigcld zal spoedig rijzen al is het dan ook zoo gemakkelijk D om de redenen daarvoor ran te geven In de eerste plaats ja Jpet geld duurder op de markt dan bij de bank ten tweede is il vraag naar goud voor rekening van het vaste land bov dien is er wat meer levendigheid in den handel gekomen te ijl eindelijk de verkiezingen veel geld aan de circulatie he cn ontnomen In een woord zegt de Economist wij vemrouwen dat de bank voor dat er veel dagen zullen verloeien zijn er voor zorgen zal dat de lage stand van den inteiest geene onnoodige aanmoediging meer ïsezcii zal om ons kapitaal in den vreemde te plaatsen 25 Julij De uitslag van alle verkiezinge is bekend Het huis der gemeenten zal zamengesteld woriien uit 371 liberale en 2t 7 conservatieve leden De üoerale meerderheidbestaat derhalve uit 84 leden De berigten aangaande den te velde staanden oogst in Esgelani zijn minder gunstig dan men verwachtte en de opbrjngst zal naar het schijat onder het gemiddelde bedrag blijven lu Frankrijk is zoo zegt een engelseh dagbhd de oogst slecht in het zuiden en goed iu het noorJeu In It iUc Spanje Portugal eii het noorden van Duitschland is hij minder dan gcmSldcld in Hongarije en aan den Donau slecht m het zuiden van Kusland goed doch in het zuid westen onder h t gemiddelde L it Amerika zijn de berigten gunstig Farijs 24 Julij De uitslag der verkiezingen voor zoovel die bekend is geworden is zeer gunstig voor de aftredendeÊ f 5 l Bijna overal zijn de aftredende leden lierkozenen de maires eu hunne adjuncten lierbenoemd lom ten er Men verneemt de volgende bijzonderheden o nt tni hetplan tot reorganisatie van Aig rit De kolonie z I hcc gedeelten gesplitst zijn waarvan een v or de kolouistci etandere voor de inboorlingen bestemd zal ezen IV dceling zal in gemeenten verdeeld wezen die uit luiteiihet beheer van burgerlijke autoriteiten zullen hUMi van een maire die door het gou ernement uit de Ie den gemeenteraad zal worden gekozen an de gemre eene groote vrijheid van handelen zoo ui tol het a iu leeniugen enz Men kan op grond van byzondeic bcii teu uit J kj medodeelen dat de taikoeu op het punt staal bet vou Choshin van den prins van N igato in beslag te neu cceinde daarmede de betaling der scliadeicosstelling aaii ilebonden mogendheden te kwijten Teveus heeft de jip nschuregering aan de vertegenwoordigers dier staten verklaar l gtcuenieuwe havens te willen openen en zich liever de uitbetaliugder schadeloosstelling van 3 millioen piasters voor de c peditievan Simonosaki te getroosten Engeland De geest jlijke zuster Patiocinio wier groote m eJ aanhot spiianéehe hof bckeud is eu die M iJ i ten g ij je dererkenning van Italië heeft Mrlateu wordt te Tui uii in hftklooster van het sacré ca ur verwacht waar zij zich scurloopigzal vestigen Morgen zal het verkiczingswcrk voor de hernieuwing dergemeenteraden volbragt zijn Het gouvernement zal zonder eenigeu twijfel in sommige districten de nederL ag lijden ma r deuitslag der verkiezingen in het algemeen geuumeu zal niet inzijn nadeel wtzen De openbare meeniug durft zich nog nietzeifstaudig genoeg uiten omdat men oor reactionaire maatregelen vreest en men het klein beetje vrijheid dat men bezitniet in de waagschaal wil stellen Er wordt op dit oogenbliktusschen de twee hoofdpartijen de liberale eu de conservatieve gestreden om het oppergezag Beide pannen verlangen nietde verdrijving van de napoleontische dynastie zij willen slechtsonder de opperleiding des keizers L re beginselen doeu zegevieren Da r nu de behoudende onvrijziunige partij o Letkussen vit uioct de liberale hoogst omzigtig wezen i 11