Goudsche Courant, donderdag 27 juli 1865

ADVERTENT lEN Op 2ön July t865 overleed te Gouda m den ouderdom van ruim S t jaren Mejuivrouw JOH SNA GEEllTEUlDl ANTONETT de JONGH W J iOElLIN DEOOGLEE EE Vitioetdei van Itaren uiterstcit iil De kiezersvereeniging G OUD A beveelt by de heistemnaing op Dingidag 1 Juguitns aan den lieer J B PEETERS onberadin poging om tol ucer lib nlc staatsin tellingen fe ge raken der tegenpartij lic voorwendsel zou schenken om nog een stap achterwaarts te doen an daar dat de uitslag van de verkiezingen voor de gemeentLraden geen protest tegen het gouvernement wezen zal Maarschalk Mac Mahon is naar Algene teruggekeerd navoor den wil des keiz r ten aanzien van de aangelegenhedenvan Ue cNptditie tan den heer Movnier naar Abyssinie trekthier 7ecr de aandacht Alen iet dat hij daartoe dertig jongelieden aan ich verbonden hicft en men heeft sedert vernomenilat liij 1 ovpiidien nog een i j sproot aantal manschappen inoldij hfcft guioraen AIrn gelooft derhalve dit de heer Movnier vin Alen konilin t eene reorginisatic aan an het personeelvan het nuni ten tn minne waar onder anderen vier nieuwedirecteurm uilen worden aangcatel 1 De heer Lnule Ollivier heeft thans officieel kennis gegeten lan ijn loornemcn om als lid van de balie af te treden ten geiol f v in het be llllt tan den raad van discipline ttaarbijde betrckkiMu tan prikUacrend adtocaat onvereenigbaar ttordtterkl uard met eene be ol li cde betrekking bij ecnige maatschappijof onduncmins Het n is nel te vernachten dat de hr Olhvier nil ijiii positie bij de miitschappij toor het doorgraven vande lindiiu le i in Suez de tooikcur zou geien 2 lidij A oljjens hier onttangen bengten is geen verbeterinr uieei fe hoepen m den toestindtin koning Li opold Alen tir e dit liij zijn ciiule toelcnl nideren een brieflan kei ei Nipolion ehrevcn h Tl waarin uitsluitend ttordtSeh lilde ld o er de mcMcaan Lhe kwestie en de middelen omde toekomst v in de keizerin Charlotte dochter des konings teter keicn Marseille 21 lulij Tc middernacht is de uitslag van de eikie in rii te Vti non toor den gcmccntenad bekend ge 11 1 de kiiididitcn der oppositie zijn terkozen Tot Il mill I met liiikozen hij terkreeg SOO sicmmen mm I in ijii t rnstaniler Men spreekt van oiigcregeldheüen iii 111 de dorpen m de omstreken tan Carpentras het tooncel jii 1 zijn troepen uit Atignon daarheen gezonden 2j hilij De generaal de AtontebcUo is met zijne familieuit Rrme dhier aangekomen Volgens particuliere mededeelmqen lilt kon dd 23 julij is het gerucht ongegrond dat het aantiu e lUiniecne concilie slcehts zou zijn eene bijeenkomstder niou V benoemde bisschoppen integendeel het zal even alsd it in 1 13 gehouden itrekken tot behandeling van verscliilIcnde I wgstukken bctrellendc kerkelijke regten en kerkelijketucht Het iiornale li lloma weerspreekt ten stelligste jatde heer Cinli lul dei ki ner tan vertegenwoordigen te EomeIS aangekomen met het doel om met den pauselijken stoel teündcrliindelen Wijders wordt het gerucht tegengesproken volSfcus hetwelk holcra getallen zich m den romeinschen staathebben tertoond De italiaansche legering zegt het blad heeftzeer f eslrenge maatregelen terordend welke in de verschillendehavens getrouw worden nageleefd De pauselijke gendarmerieheeft de rooierbcndc onder Calabresse geslagen en den aanvoerder cedood Weenen 23 July Alen verwacht dat de keizer spoedig zijue goedkeuring zal sehenkcn aan de wetsontwerpen betreffende de begrootmg tan TSCö door de beide huizen van dea landdag aangenomen De ft lener Vbcndpost zegt gemagtigd te zijn te verklarenlat er geeneriei reden bestaat om Ie onderstellen dat de goedetcr tandhouding tus hen de regeriUj en Pruisen gevaar looptte worden verbroken De eer der oostenrijksche tvapenen zalin de Ehehertogdommcn niet door Pruisc worden besmet dairtoc zil zelfs geene poging woi en gedaan eenzijdige get igtise miatrcseleu zal Prni en ich niet verooilooven dat isoiiw larchijnlijk onmogelijk en deibalve vervallen alle redeneringen hierop gebaseerd De regering heeft bevel gegeven om Josephstadt en Theresien tadt in Bohemcn te wapenen Dit geschiedt als demonstratie tegen den maatregel in Silezie door Pruisen genomen altvairter eheiden vestingen van gesehut en ammunitiezijn voorzien orst exander Jan I heeft zijne hoofdstad verlaten om tot herstel zijner gezondheid de baden in Duitschland Ie gebruiken Gedurende jne afwe igheid maakt het ministerie den raid m regentsehap uit uur ijn aanspooit terwijl hij der plattelands bevolking de pligten ondc het oog brengt die thans ten gevolge der emancipatie op haai rusten 2 1 Aug In het huis der afgevaardigden is eene missivegelezen van graaf Menslorff PouiUy meldende dat de plegtigesluiting van den rijksraad donderdag m de ceremoniezaal op degebruikelijke wijze zal plaats hebbeu De heer PratoBeverastelt voor een votum van dank op den president uit te brengen hij voegde er by Of en wanneer wij neder zullen vergaderen weet ik niet maar wel dat wij aan de grondwet trouwzullen blijven De president betuigde zijnen dank en sloot zijnerede aldus A ij zullen aan de grondwet trouw blijven en nietalleen onze pligten vervullen maar ook onze regten verdedigenIk sluit de zitting met een driewerf herhaald Leve de keizer 25 Julij De Amts Zeitung bevat het besluit waarbij deaartshertog Reinier wordt ontheven van zijne betrekking ij president fn den rijksraad onder betuiging van s keizers tevredenheid over de door hem in die betrekking bewezen diensten De presidei t van het hoogste geregtshof de hr Krauf IS op pensioen gesteld De aartshertog Ludwig Victor zal mnaam des keizers de zitting van den rijksraad sluiten Betrekkelijk de ministeriele crisis blijft lUes nog bij hetoude t Duurt zoo lang dat het publiek onverschillig is geworden Men hecht er wemig m er aan tvie naast de gravenMensdorff en Mailath zullen zitting nemen De grootste inoegclijkheid schijnt steeds te bestaan in het vinden van een miiii itetvan financiën Men wil thans dit of AAodianer of Hoek ufLarisch zich zouden belasten iet de leiding der zaken van ditdepartement Zullen dip iinaiiciele specialiteiten de kunst lerstaan uit eene ledige schatkist veel te betalen Berlijn 2 Julg Men verneemt uit eene goede bron dit het rappot der lands advocaten betreffende de aansprakeu van de piuisische kroon op Sleeswijk Hol=tein zoo ongunstig i dat de reger ng zoolang de heer von Bismarck aan het lioofj van het ministerie is niet zal overgaan tot openbaarmaking van bedoeld document Zeer ttaarschijnlijk is hetgeen te Keulen m het belettenvan het feestmaal gebeurt slechts de eerste stap op den breeucnweg van verkrachting der constitutie De regering schijnt voornemens in het algemeen geen vereenigmgea of tergaderingenmeer te dulden zoodra zij maar een liberalen tint hebben h liet mogelijk een eervoudig feestmaal als onwettig te verhinderen din is het nog veel gemakkelijker kiesvergaderingeu cverbieden Men zegt eenvoudig Gij tvilt tegen de regennghet wcord voeren tegen baar stemmen welnu tvij verbiedenu dit De ministeriele partij stelt zich reeds veel goeds vandeze praktijk voor Dat het geheele regt van vereeniging en vergadering in weenvil van de duidelijke voorschriften der grondwet met voe ten getreden wordt kan niemand verwonderen die het tegen woordig regime zoo vijandig tegen al wat constitutioneel is met eenige aandacht heeft gadegeslagen Een ministerie dat door een koninklijk bevel gedekt eigenmagtig over de inkomsten vn het land beschikt zonder zich om de volksvertegenwoordiging te oekommeren zou dat zich laten weerhondeu door de oterweging d at het regt van tereeniging in d grondwet gewaarborgd is tvanneer het wil dat voortaan geen politieke bijeenkomsten meer mogen plaats hebben Zulk een ministerie deinst voor niets terug Do eerbied voor het regt is bij ons zoo totaal verloren gegaan dat de magt zich alles verooiloven sal wat haar goeddurlt Frankfort 22 July De conferentien door de hh von der Pfordten on ton Beust respectieve ministers van buitenl zaken van Beyeren en Saksen te Leipzig dezer dagen gehou den hebben zeer de aandacht der prnisisehe regenng getrokken Men houdt zich overtuigd dat het doel dier onderhandeling IS geweest om eene naauwere aaneensluiting te bewerken er duitsche middenstaten en dat de zaak tot stand is gekomen 6mnentand GOUDV 26 July Maandag is H M de koningin aan boord van hetstoomschip Cycloop te Helvoetsluis aangekomen en werd aldaardoor prins Z M de koning rordt voor het einde der maand augustus in de residentie terng verwacht Z M heeft goedgevonden den heer jhr mr H J vander Heim op iyn verzoek eervol ontslag te terleenen uit debetrekking van inspecteur vm het lager onderwys in ZuidHolland en m zyne plaats te benoemen den heer dr M P Lindo thans hoogleeraar in de taal en letterkunde aan de koainkbjke militaire akademie te Breda De 1 = luit ad Hondekoeter van het 4 bat 4 reg infanterie IS eervol uit zyne betrekking van adjUdant ontslagenen overgeplaatst by het bat van gemeld regiment te Delflin garnizoen Het hof van Zmd HoUand heeft den wethouder van AVageningen te Dordrecht yzerhardelaar die by eene aanneminggoederen had geleverd waarvoor de regtbank hem had veroordeeld tot dne maanden eenzame opsluiting en hem onbekwaamverklaard om ooit eenigen openbaren post te bekleeden totdezelfde straffen veroordeeld op grond dat hy als ambtenaardoor tusschenkomst van anderen eenig belang had genomen uieene aanneming waarover hy ten tyde van de verrigting hettoezigt had en waarin hy bevelschrift tot betaling en vereveningverleende In t paleis voor volksvlyt zal weldra het troovlechten orden tentoongeste d met stroo uit de Haarlemmermeer InEngeland werd deze nyverheid in 1820 ingevoerd en vmdeuer thans 150 000 personen weik by overal elders wordt hetveel gedaan Men hoopt dat die luilustri ook hier te landeweldra zich zal vestigen Door de zorg van de overysselsshe vereeniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart zyn gedurende en paarjaren lu de oteiysselsche wateren geplant tu schen ue 30 en 40 000 jonge zalmen dat dit met een goed resultaat geschiedde bewijst de steur die zich op den IJssel A echt enEegge V ertoont en die zoo als men w eet op z ilm aast Ookheeft dezelfde vereeniging ongeveer deriig duizend truchtboomen doen uitdeelen aan kleme plattelandsbewoners en dezehebben daarvan reeds geenszins verwerpelyke voordeelen genoten Als elke dorpsgemeente vruchtboomen plantte langs gemeentewegen en op plekken gronds die mets opleveren danzou menige kas daarvan een goeden stuiver kunnen maken In ie vereenigde staten heeft een geduchte storm gewoed zich uitstrekkende over eene breedte van twintig mylen Hynam grootendeels zyn loop door Jow a en A isconsm en rigtteer ontzettende schade aan A erscheidene menschen veilorcudaarby het leven velen werden hoog m de lucht opgenomenen verbrijzeld ter aarde geworpen Geheele ryen hm en werdentegen den grond geslagen Ook veel vee is by dien vrecelykenstorm omgekomen Men zag allerwege niets dan krachtigeontwortelde boomeu weggeslagen bruggen vernielde spoorwegen en telegraafdriden De schade is zeer aanzienlyk maarnog met geene mogelykheid in cyfers aan te geve i In een onlangs te Londen bekend gemaakten = taat vande civiele lystcn der regerende europesche vorsten wordt mde eerste plaats genoemd de Czaar die voor zich en de zes entwintig personen zyner familie eene som trekt van ca 21 millioen guldens De sultan heeft ca Ifii j miUioen de keizerder Franschen 12 j millioen behalve de andere leden der keizerlyke familie oo ils prins ïvapoleoi en prinses Alathilde die ook hunne civiele lyst hebben In Oostenryk genieten de 32 personen die aan de civiele lyst deel nemen 91 3 miUioenguliiens koning Victoi Emanuel heeft ca S miUioen de koningin van Spanje slechts 6 i miU oen en toch nemen 32 per oncn daaraan deel In Engeland bedraigt de civiele lyst ca i miUioen guldens voor 13 peisonen In Pruisen trekken 23 personen ca 5 milhoen gulden enz In het geheel meerdan 100 millioen welke jaailyks do de vorstelyke familienworden genoten In het Handelsblad lee men onder het onschnft Con fcderés de volgende wairschuwing In navolging van hetgeen een zich noemende Hollander uit Londen dezer dagen omtrent de ameiikaansche fondsen in dit blad schreef lust het my hoe wel naar ik vertrouv minder overdreven en ougerymd iets in het midden te brenaen omtient de zoogenaamde confedeiis Sedert eenige dagen schynt in dat goedje eenig spel te zyn althans de koers daarvan is hooger dan voor een maand geleden Waarop echter die ryziug gegrond is weet niemand en naar lot diepe droefheid van myne kindei cn en my overleed heden in den leeftijd van 67 Jiar myne hartehjK geliefde echtgenoot ANTONIa M VEIA IMANS IJZENDOOEN Goi D 23 July 1S65 Strekltende de e tot eemrje eii alt emeene iemnyei mg ik vrees zal men zich later b tter beklagen daarvan te hebben gesuoept Een geacht handelshuis uit Amsterdam schnjft my Het zyn prullen vodden die geen cent waarde hebben en die met ƒ I voor de duizend dollars nog te duur zouden zyn betaald zoo als mei w eet is het eene schuld in der tyd gemaakt door oproeriingcn waarvan de hoofden voortvlugtig of gevangen zyn terwyl het oproer geheel en al is onderdrukt en de gegoeden der rebellen met m de amnestie zyn bp repen Wie zal dus 00 t iets van die schuld betalen A ooizeker niemand want als de regering der vereenigde en van Noord Vmerika iJie schuld of slechts een gedeelte van dezelve erkende zou zy daardoor i e wettigheid van dat oproer erkennen en volgende revolutien bevorderen De handel m dat fonds is spel doboel nergens op gegrond en kan met anders dan uitloopen op de schade van ligtgeloovige koopers die zich laten medesiepen door ecje veelal kunstmatig verwekte ryzmg Een ieder waehte zich dus voor seinde Gemengde Berigteo Lcii grcot geJeelte der tii3 I cJ 1 Oüsttnnjk is den 21 dr door een Mluchten brand De stcenhouneis te Parija zijn na het inwilligen hunutr eischen wed r lan h t vveik EP u Itilie zendt een gezant chap naar Japan De utrechtsche kermi = is gccmdigd met het to d eueu vin meo teken De lollandsch schilder Hartogcnsis heeft zith tt Du eldorp inden lïijn verdronken Leu eng oorlugschip heeft op de hoogte van tnzibar aan de afnkaausc ip kust Clu nnbi hen = lave i a ilder tj et 2S3 ïlavtn pnjs gemaakt De koning van nm bc telt ehcpen lu Iranknjkon de zeeroove uit tt rocijen Ic Burgerlijke Stand G01D Glioifn 21 Julij Alaua uni ouilers J II van A en G van den Berg 2 A illitl u a 1 J ttiwyk 23 He idncus Innciseus ouder H Koka e 1 M C ju ü hiiiEDtN 22 Juhj G i m 1 2i A M In r vaiN IJzendoorn Cj j 24 G Tinder alk huisvr van C de Oj fcCHO Hn ï Ingeschreven van li tot e i met 21 Julij lb GtBort Jacoba Wilheimi ia ou c Koo ma i en J Mi N 1 epp OmKI FUFN A L Mekckubui lm J au O C j l du Breeniu en Sj J J Molenaar runi S j tduwtuaur n V rho k J H Driesen j j GtTioLui H van Baren cic K ireniii J behie net J V alk Ol 1 Dl V m 12 tot tl ï 1 July 1 j LBOREN Jülame ouJ A k an uborg en 1 vaL oo Stadgenooten Handhaven wy by de her=temming op 1 Augustus den goeden naam onzer verdraagzame gezindheid en brengen wy ongedeeld onze stemmen uit op J B Peeters Fe i kie er