Goudsche Courant, zondag 30 juli 1865

1865 348 Zondag 30 Jtilij OPENBARE yEMOOPIlJG te GOUDA Op Uaaudar den 14 Augustus M5a des voormiddags ten elf urC in het logement DE l AAUW aldaar van EENE IN VOLLE WERKING ZIJNDE BIERBROUWERIJ mrl twee KETELS en drie KOELBAKKEN en een ruimea KELDER daaronder alsmede ccnc 1 L RF en KOLENSCinTR en ecne KUIPERIJ daarachter staande en liggende in de Molf x £iu te Goida VVijk B N 24 en A N 26 Te aanvaartlcn 1 September 1S65 Een WOONHUIS met ERF en TUIIf twee PAKHUIZEN en twee vXECTlTt ONl ia X staande cu liggende als voren Wijk B N 25 26 2S 30 en 0 Zeven HUIZEN en ERVEN staande en liggende op onderscheidene straten te Coutlii Eu een Stuk TUINLAND in de Bagijnenkade te Couda gtooi 21 Roeden 80 Ellen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notabis W J FORTUIJN DROOGLEEVEll te GOUDA GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 6C Voorloopig bcrigt TËATREKROSSO omler Directie en leiiliug van Professor HENRY SMITH uit lomh n staande de kolossale net ingerigte sclüttereni door gas verlichte loge op ile Groole Markt te COVDA Aanvang des avonds ten acid hre Groote nooit geëvenaarde voorstellingen in Gymuostisehe Akrobatische Plastische Karakteristieke kraclitsontwifckelingcn e ilwhhi taUeanx virai tSy voorgesteld in de uMaarüe en prachtigste costumen door een gezelschap van veertig Dames en Heeren waaronder zich bevinden de vijf jeugdige Clowns wiujrvan de oudste tien jaan Dit algemeen gerenommeerd gezelschap dat op de voornaamste Theaters hunne talenten hebben ten toon gespreid zoo als te Kiic 1 orli in A nei iica te Londen Parijs Umnhimj Jf eenen St Petersburg Ubscoii Liipzlg en Dresikn nu laatstelijk te Berlijn waar het de eer is ten deel gevallen dat de voorstelling is bezocht door de Koninklijke milie en den hofstoet doet het de hoop koesteren ook in Xedcrhunl zich vereerd te zien door de7clfdc toejuiching Later zal het begin der roor lellingen worden aangekondigd Krosso en Smith KENMSGEVING Een ieder wordt gewaarschuwd om geen crediet te verleencn geene goederen af te leveren of eenig geid te lecnen aan mijnen jougsten zoon l AAC GABPJEL DE LEEUW dewijl daarvan door mij geene betaling ol vergoeding hoegenaamd zal geschieden A UE I EEC JüüUa Jülij l2üü Urbanus Pillen bereid volgens het aloiide eü echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ong 3teldheden derMAAG en e ken heilzaam op Je SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegende GAL SCHERPTE in het BLOED enUITSLAG der HUID zij zijn ZACHTLAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozeu en dubbele Doozen zijnin onderstaande Depots verkrijgbaar Amsterdaiii J J Avis Droog Heiligeweg D n 321 Aruttni F Romeijn Apoth Deventur J Muller Sei t H W de Krnijff Gouda H P V Frankenhuizen Dubbelde Buurt s Gratxnliage 3 M v Renesse Apoth Boekhorstsr Leyden S T Terburgh Apoth Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Oudshoorn C A t Hoofu Rotterdam A v d Toorn Apoth Weste Schiedam D Maltha Wagenstr Tiel D V Wermeskerken Utrecht F Altena Apoth en Droog op het Steenw over de Dronkerstr n 372 JFoerden L Ruijten WAARSCHUWING Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons teGOUda aUeen en uitsluitend geplaatst bij den Heer H P van FRANKENHUIZEN Dubbelde Buurt Men ordt instautelijk verzocht wel attent te n illen zijn dat door ons bij niet mand anders de Ukbani u Pillen bereid volgens liet oude en echte Recept in Dépöt zijn verkrijgbaar gesteld iu de kitrboren oj gegevtit Steden en plaatsen dan lij de hier boren genoemde De póthouders In elk doosje is een billet voorzien met de e ujenltandige naamteekening van de vervaardigers Wed KuEXEN Zoon Apothekers welke Handteekcning zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instardelijk daar wel op te letten en raden hun aan Wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt AUeen die Doosjes waaan een billet met onze Handteekeniiig is zich aau te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 13 Versch PACHNER SELTSERen SCHWALBACH STAALWA TER vulling 1865 heele en halve kruiken bij partij en enkele kruik alsook dubbel gezuiverde Petroleum tot civiele prijzcc te bekomen bij HESS C alhier en J G de MOOIJ te Openbare Verkooping te Bleistcijk op Maandag den SI Julij 1865 des voormiddags ten 11 uur in het logement DE ZWAAN op het dorp van een heCht en sterk Huis met Schuur Erf en verderen Grond alsmede Op Woensdag den 2 Augustus 1865 des avonds ten 7 ure in de Nieuwe Herberg ten huize van BAREND BOER onder Noord WadJinxveen van een heeht en sterk HUIS in twee partijen met ERVEN en verderen GROND staande en liggende aan de Achterkade binnen de gemeente van Boskoop Nadere informatien zijn te bekomen teu kantore van den Notabis MOLENAAR te ZuidWaddinxveen Prijs van het gedestilleerd bij G F van db VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eenc hoeveelheid van minstens tien Van tu contant Zuiver overgehaalde JENEVER tk 46 io P l kan 59 cents Jenever S soort Moutwijn a468 io o P 57 cents inl BRANDEWIJN eflVm o o pv T kan 63 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 25 Juii 1S66 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 25 Julij Gebleven koers 621 2 97 147 Laagste koers 80 8 977 1467 39 461V 6 9SVj 857 8 90 96V4 87 1911 59 30 64yu 68 487 6 2072 657 8 74 7 3 Vlo 23Vi6 Hoogste koers 627 6 73 147 40 6 6 pCt Ned w sch 2Vr dito 3 dito 4 85 6 961 2 60 30 59 30V 041 4 48 5 661 8 741 4 737 23 65 74 73 6 2378 Handelm op resc België Roths 21 2 wnje obl 2 4 j Portugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1828 29 5 d 6 serie 5 do Lond 1862 5 d Am3t l864 5d Amst l 860 41 3 Aand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 3 Boekdrukkcrij van A BRINKMAN Deze Cou ut verschijnt des Donderdags ea Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 3 franco p post 2 25 De inzending der Advertentièn kan Cscbieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt O OrDA Jei Julij De engelsche vtrk iezit = d j gec indigd de uitkomst is gunstig voor het ie J i up tene vrij belangrijke meerderheid kan rekent ps ol lie op 84 steramen De verkiezinff n i ei ntera en in Frankrijk schijnen in den geest der regf g te n jitgevallen toch zijn in vele aanzienlijke steden opnositie manuen gekozen en misschien ontveinst men den spijt over het toenemend ontwaken van den tegenstand De gesehilleu tusschen Brazilië en Engeland spoeden ten einde de woelingen in Zuid Amerika houden aan en de toestand van Mexico blijft onzeker men wantrouwt het bestuur der vereecigde staten dat zich strikt onzijdig houdt het volk zou lust hebben Max te gaa verdrijven en wil de regering dringen tot handhaving der uitsluiting van europesche inmenging De president Johnson gaat rustig voort met de reorganisatie en kenmeij i zich door matiging De vertegenwoordigende vergaderingen zijn nu ook in Oostenrijk gesloten waar roen eenige bekommering koestert over het behoud der constitutionele regten Een nieuw ministerie schijnt eindelijk langzamerhand tot stand te komen De verhouding tot dea pruisischen bondgenoot is niettegenstaande alle officiële en ofEeieuse verklaringen niet op den besten voet De Pruisen gaan voort in hunne willekeur en schijnen werkelijk gezind om Augustc iburg te verdrijven Oostenrijk pruttelt maar handelt niej Eindelijk zijn Beijeren Saksen en Hessen Darmstadt te Frankfort opgekomen voor de hertogdommen maar niemand verwacht heil van bondsbesluiten en dan nog wel tegen Pruisen dat schaamteloos de bezworen regten des eigen volks verkracht Het te Keoien gebeurde wekt te regt de algemeene verontwaardiging Snoode willekeur en driest geneld beletten elke uiting van de volksstem en men raag liet ergste verwachten van een land waar de regering zieh alles aanmatigt en het volk als opzettelijk tot wanhoop drijft In België ziet men weldra het overlijden van den koning te gemcet en men is niet geheel gerust over de mogelijke gevolgen dit blijkt althans uit de zonderlinge geruchten die verspreid worden over geheime cvereeukomsten van heerschzuchtige u aburen Mogten zij ook geheel zonder grond zijn toch zal België veel verliezen in zijn schraiideren en gematigden koning öuitenlonïr XjOndon 27 Julij De 65S leden voor het nieuwe parlement zijn thans allen gekozen men mag aannemen dat 372 hunner behooren tot de liberalen en 2S6 tot de conservatieven zoodat de regering zal ondersteund worden door eene meerderheid van meer dan 80 leden Gedurende de jongste dagen werd de orde op nieuw op verschillende plaatsen verstoord Verschillende huizen werden zwaar beschadigd en veel eigenUommen vernield Gelukkig heeft men geene verliezen van menschenlevens te betreuren Het is bekend dat sedert het uitbreken van den oorlog in Amerika de prijzen van de levensmiddelen zeer zijn gestegen vooral is dit het geval in den staat Illinois Te New York betaalt men nog tegenwoordig voor vele eetbare waren welke aldaar in de nabijheid groeijen 25 a 30 pCt meer dan op de londensche markt alwaar zij van het vaste land moeten worden aangevoerd Dit heeft aau vele inrigtingen eene verbooging van de traetementen der geëmploijeerden fen gevolge gehad Naar men zegt is de Ocean Telegraph Company thans roorneir ns om ter gemoetkoraing in bedoelde verhooging de depêches e berekenen tegen 5 dollars per woord Meermalen treft men 11 de amerikaansche bladen eene kolom europeesch nieuws aan Men berekent dat tegen dien prijs dergelijke kolom 9000 doli zou kosten De prijs der Adverieutien vau één tot zes regels met inbegrip vau het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewoue letters orden berekend naar plaatsruimte 28 Julij Volgens mededeelingeu uit New York dd 20 julij jl zijn de burgers te Charleston n ontwapend en is hetverkeer aldaar derwijze beperkt dat des avonds slechts afzonderlijk gaande personen zich in het openbaar mogen vertooncn Te NewYork is eene vergadering gehouden met het doel omde sympathie van Amerika met Jur rez uit te drukken Slechtsweinige personen zijn op bedoelde vergadering verschenen Demexicaansche generaal Mejia heeft de wapenen in der tijd doorzuidelijke opstandelingen op mexicaansch grondgebied geborgen aan de noord amerikaansche autoriteiten ter hand gesteld Parijs 27 Julij Er loopt hier een gerucht dat wel weinig geloof verdient doch niettemin niet mag verzwegen worden Men beweert namelijk dat Oostenrijk Pruisen en Frankrijk heimelijk zijn overeengekomen dat bij eventueel overlijden van koning Leopold Frankrijk bezit zou nemen van de Rijnprovincien Pruisen vai de ex deensche hertogdommen en Oostenrijk van Servië Moldavië en Wallaehije terwijl Veneiie aan Italië zou worden afgestaan en het koningrijk Polen zon worden hersteld met uitzondering van Gallicie en Posen Wanneer Engeland en Rusland tegen dat plannetje mogten protesteren zouden de drie mogendheden hun den oorlog aandoen Weenen 26 JuUj Heden heeft vorst Aucrsperg president van het huis der heeren de zitting gesloten met eene rede waarin hij zeide dat het huis met voldoening mag terugzien op de taak welke het volbragt heeft De beraadslagingen over bet budget hadden aanzienlijke besparingen ten gevolge Wetten bestemd om de veel verminderde volkswelvaart neder op te heffen zijn tot stand gekomen Voor spoorwegen ijjn conceuiea verleend vooral het tot stand komen der zevenberger baan is eene gelukkige gebeurtenis De president drukte voorts het vertrouwen uit dat de bevoegdheid van het huis zal voortduren zooals deszelfs trouw aan den keizer De vergadering ging daarop met een leve de keizer uiteen De financiële wet voor lbC5 is door den keizer goedgekeurd 27 Julij De zitting van den rijksraad is heden door denaartshertog Lodewijk Victor gesloten met eene rede naariuo a wordt gezegd Het behoud van den aigemeenen europeschenvrede steeds het doel der keizerlijke regering zal ook voortaanbet iiderwerp van haar ernstig streven zijn In de sleesw i holsteinsche kwestie zal de keizer in overleg met zijn verl Lbondgenoot den koning van Pruisen eene oplossing t tot stand te brengen beantwoordende aan de belangen v m Duitschland en van Oostenrijks pobitie in den duiisciiei Gewigtige gronden die het gemeenschappelijk beung lit r narchie raken en juist daarom in den boezem van ijciJc l i zelve in vaderlandslievende welsprekende taal ler pr ike gebragt maken het raadzaam de wettige ver cg auuuiJlyers tr volken in het oostelijke gedeelte des rijks Z j spoedig moge k bijeen te roepen en maken het noodzakelijk in ÜLze ziitiiig at te zien van de behandeling der financiële net voor l Voorts geeft de troonrede de hoop te kennen dai ol li i Ut resultaat van die vaderlandslievende pogingen nog vertrag i moge ondergaan een gemeensL happelijke Ich iudelii g icr au alle koningrijken en landen gemeeue regten pligien en belangen weldra een hechten band van vereeniging om aKe volken der monarchie zal slingeren Dresden 27 Julij Iln Dresdener Jia ri 1 deelt c n telegram uit Frankfort mede inhoudende dat De ren k5en fnHessenDarmstadt hebben voorgesteld aau Ojik i l rai en te vragen wat zij voornemens zijn te doen t cbHnii eve regeling van de kwestie der hertogdommen alsouk of en wanneeraldaar eene door vrije verkiezing zamengestelde volksvertegenwoordiging zal tot stand komen voorts geven ij het verlangente kennen naar de opneming van Sleesnijk in den bonJ endat in dit geval de bond zich bereid zou verklaren van dekosten der e eeutie af te zien en m de oorlo skos en vun Sleeswijk te decleu Het voo tel is zonder diseiissien na ir iielcomité gerenvoijeerd Luxemburg onthield zich van i f ming