Goudsche Courant, zondag 30 juli 1865

200 Erwten ƒ 7 25 a ƒ 8 Bruine boonen 9 a ƒ 13 Paardeboonen ƒ 5 70 a ƒ 6 30 Duiveboonen ƒ 6 50 a ƒ 7 Hennipzaad ƒ 8 25 a ƒ S 5Ö De veemarkt met goeden aanvoer fMe tot buitengewoonhooge prijzen vlag werd verkocht evenzoo wa3 er goede vraagnar r vette schapen en magere varkens Kaas Aangevoerd GO partijen f 22 50 a 25 50 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ la 1 20 Delft 27 Julij De aanvoer ruimde moeijelijfc op Zeeuws tarwe S 50 westl do 7 S0 a S IO Kogge 5 90 a 6 60 Wintergerst 4 40 a 4 50 Chevalier 5 30 Westl zomergcrst 4 20 a 4 60 Zeeuws do f 5 40 Sorte haver 3 60 a 3 80 Lange do 2 90 a 3 60 Duiveboonen ƒ 7 50 Paardeb ƒ 6 50 Groene erwten 7 a 9 Witte erwten ƒ 7 25 Koolzaad traag 11 a 12 in een enkel geval 13 25 Aan stads waag gewogen van 21 27 julij 30 4 7S6 Sen 56 16 boter te zamen 174S0 ned 5ï Boter 53 a 60 het vierde 1 30 a 1 50 per n S Ter markt 559 mud aardapp 2 20 u ƒ 2 S0 Gemengde Berigten Voor het zangersfeest te Jlresi ea is een lokaal gebouwd voor 50 000 toeboordere De bremerscbotters hebben 30 000 Üesscbeu rljuwij esteld De zwitsersche dcgbladcn zijn sedert 1S29 van 40 geklomme tot 345 Te Sbaoghay beweerde men dat in Japan een burgeroorlog zou ziJB uitgebroken De telegraafkabel in de golf vau verzie is hersteld In Engeland en ook elders worden vele maatregelen van voorzorg genomen tegen de cholera De beroemde pianist Frans Liszt thans abi begraaft zich in een dominicaner klooster te W eenen De Simploaspoorwegmaatschappij en ook de Kanaal Cavonr maatschappij in Italië staat op dea brink vau haar verderf Men erkent officieel dat de cholera zich heeft vertoond te Ancona Voor de nieuwe parijsche leening i s meer dan noodig ingeschreven Abd el Kader wil zijue gedenkschriften uitgeven Het museum van Barnura is verbrand De cholera heeft opgehouden te Aleiaudrie De bank van Engeland heeft het disconto verlaagd tot Sl g pCt Reuters telegraph Company deelt 8 pCt als dividend De rumenische regering zal met l Augustus de tabaksregie weder iDvocren Messentz in Posen is grootsndEcls in de asch gelegd Te Amberg in Beijeren zijn binneu weinige uren 72 woningeu metschuren enz door brand vernield In 18 54 bedroegen de geldleeuingeute Londen aan de beurs gesloten 240 millioen In Overijssel is de pest uitgebroken ooder de palingen De hervormden in ooïttlijk Prenthe hebben behoefte aan een paar kerken Dordt zal deelnemen voor vijf on in de Merwe Waalspoorweg Een Malthcser heeft te Baden de speelbank in een kwartier doen springen Meu schrijft uit Louden dat zichgevallen van cholera hebbeu vertoond te Newcastle en te Gateshead Den 25 julij is te Bonn opgerigt een negen voet hoog staudbeeld vanArudt Te Veendam heeft een timmerman vrouw kinderen en huisraadvoor vijf en twintig gulden verkotUt aan een concurrent De heer Ullo is benoemd tot gezant van Spanje in Italië De korenmoleu te Schipluiden door de Katterdamsche Conrant verbrand heeft geen letsel hekomen Een vechtpartij heeft te Vlissiugen plaats gehad tuss hen eenige araerikaanscbe matrouen eo de politie Te Alblasserdam zijn eenige personen gekwetst door het instorten van eene comedie tent Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 25 Julij Hubertus ouders A H van Di n en J Wardon 26 OVERLEDE N 25 Julij J G A de Jongb j C A Brem huisvr vau M Boot 50 j 26 C C IJssehteijd 9 m A Hoogerdijk huisvr van C Bons 61 j 27 G Y van lx euweu 14 d GhuuwD 2C Julij G C i3se en Ti Kruisheer C van Boehove en J F van den King P G Stomps en H Peek WOERDEN van 19 tot en met 26 Julij 1S65 Geeoeen Margie ouders M van Doggende cu A Griffioen Jaanigje ouders K Romiju cu G Koldtuhof O NDEitTROiwD W B ok 25 j en Wouterrje van der Flïer 32 j Maxktberigten Gouda 27 Julij Tarwe Poolsche p last ƒ 300 Zeeuwsche per mud ƒ 8 00 a ƒ 9 Kogge Inlandsche ƒ 6 a 6 50 buitenl ƒ ét 25H 7 00 Gerst ƒ 4 00 a ƒ 5 Haver ƒ 3 00 a ƒ 4 50 Boekweit Frar che per 2100 ned ƒ 185 Noordbrabantsche ADVERTENTIEN De kiezersvereeniging GOUDA beveelt bij de h rs eniraing op Dingsdag 1 Aiigunlus aan den Heer J B P EETEBg Stadgenooten l Handhaven ij bij de herstemming op 1 A igustus den socden naam onzer verdraagzame gezindheid en brengen wij ougedeeld onze stemn en uit op J B Feetcrs Een kiezer Stadgenooten De Heer KEMPER heeft altijd in den Raad het belang v j n den Burger voorgestaan handhaven wij bij de herstemming op 1 Augustus den goeden naam onzer onpartijdige gezindheid en brengen wij ongedeeld onze stemmen uit op AK KEHPEIL Vur Kiezers De ondergeteekende Kastelein in de Sociëteit de RÉ UNIE alhier heeft de eer Ie berigten dat bij hem gedurende de Kermis ten vier ure TABLE D H6TE zal gehouden worden terwijl na den afloop der kermis gelegenheid zal bestaan tot Souperen Degenen welke van de Table f Sête gebruik wenschen te maken gelieven zich Yoor I ure aantemelden H JANSEN De kiezersvereeniging GOUDA beveelt bij de h rs eniraing op Dingsdag 1 Aiigunlus aan den Heer J B P EETEBg Stadgenooten l Handhaven ij bij de herstemming op 1 A igustus den soeden naam onzer verdraagzame gezindheid en brengen wij ougedeeld onze stemn en uit op J B Feetcrs Een kiezer Stadgenooten De Heer KEMPER heeft altijd in den Raad het belang v j n den Burger voorgestaan handhaven wij bij de herstemming op 1 Augustus den goeden naam onzer onpartijdige gezindheid en brengen wij ongedeeld onze stemmen uit op A K KEIPER Vur Kiezers De ondergeteekende Kastelein in de Sociëteit de RÉ UNIE alhier heeft de eer Ie berigten dat bij hem gedurende de Kermis ten vier ure TABLE D H6TE zal gehouden worden terwijl na den afloop der kermis gelegenheid zal bestaan tot Souperen Degenen welke van de Table f Sête gebruik wenschen te maken gelieven zich yoor I ure aantemelden H JANSEN ömncnlnnö GOUDA 29 Julij Z M heeft benoemd tot archivaris van het rijk ter ver vansing vau wijlen dr K C Bakhuizen van den Brink mr L Ph C van den Bergh thans adjunct rijksarchivaris Wij vereenigen ons geheel met het volgende aan de Goes sche Courant ontleend Er is nr ar naarheid gezegd dat onze journalistiek lang niet is wat zij zijn moest De dagbladen vermelden naar onze bescheidene meening veel te veel zaken die voor het publiek geen belang hebben en zijn veel te gedienstig om hetgeen er met dezen en genen voorvalt soms zeer pr roütuur in hunne kolommen op te nemen Daardoor wordt eene kostbare ruimte ingenomen die aan het bespreken van gewigtige onderwerpen kon worden ingeruimd Welk belang hebben de courantenlezers er bij hoe laat de koning uitreed waar de koningin ter kerk ging welke ministers een dine gegeven hebben enz Is het niet onbcscaeiden om het private leven van hooggeplaatste personen te bespieden en wat zij doen of niet doen terstond door het geheele lar uit te bazuinen Waarom ook moet ieder schandaal terstond wereldkundig worden gemcakt Waarom de geruchten die omtrent dezen of genen gaan verder worden verbreid r Waarom moet de misstap van het individu met naam en toenaam worden gedrukt waardoor zoo dikwijls familieu die toch reeds onder het leed gebukt gaan nug dieper getroH en worden liet is nu eenmaal aangenomen orn van ieder gebroken been of bebloede neus melding te maken en ieder die een nat pak haalde aan hel lezend publiek aan te ijzen t Is misschien voor sommigen eene aangejame lektuur en het kan zijn uut hebben om ter algemeene waarschuwing van ongelukken die hier of daar plaats hadden te spreken maar wij zouden venschen dat men spaarzamer was met die mededeelingen nimmer namen noemde en liet onbeduidende of ergerlijke geheel neg liet l3 iedere courant een nieuwsbode moet zijn die de stof voor eindelooze laffe en lasterlijke praatjes levert dan is er weinig uitzigt om onze journalistiek te verheffen Wij zijn er verre af om dit uil bedilzucht te zeggen maar wij spreken slechts ecu wensch uit die met de toekomst onzer dagbladen in verband staat Wanneer men zich eenparig verhond om veel achterwege te laten wat nu kolommen vult dan zou het publiek langzamerhand de dagbladen ook uit een ander oogpunt leeren beschouwen en wanneer dan taleutvoile publicisten hunne gaven voor de dagbladen ten beste hadden deze zouden in belangrijkheid winnen en al dwingt de zcgeiwet nog tot een kort bestek in het weinige zou vee kunnen gezegd worden Wij zijn de eersten om te erkennen dat wij ons niet altijd van den stroom kunnen afhouden en dat wij voor ons blad wel een ideaal voor oogen hebben maar nog zeer verre van het becikcn zijn doch dat neemt niet weg dat wij vrijmoedig laten wat wij in het algemeen wenschelijk achten terwijl wij even als onze utrechtsche confrère zeggen het zal ons aangenaam zijn als het punt hier ter spral 2 gebragt in overweging worde genomen Er zijn dezer dagen harde woorden gezegd aan de dagbladschrijvers maar ook al waren deze niet zoo Inide en zoo scherp uitgesproken dan zouden nij toch gelooveu dat de rigting van onzen tijd er ernstig henen wijst om op verbetering en verheffing on toe te leggen Het publiek heeft daar regt op ons eigen belang eischt het en zoodoende nemen wij de voorstanders van het dagblad zegel een wapen uil de hand Ammerstol 23 Julij De zalm vangst is in de laatste dagen vrij gunstig geneest van den 31 tot heden werden kier gevangen 370 zalmen waarvan echter slechts een klein pdeelte gewone zomerzalmen liet grootste gedeelte bestond uit zoogenaamde st jacobszalmpjes waarvan de wigt 3 ii 6 halve ponden bedraagt De zware zalmen van 16 ii 20 halve ponden worden met ƒ 1 10 ligtere zalmen met ƒ Ü tü ii ƒ 1 bcLaald terwijl de St jacobszalmpjes die in andere jaren steeds de minste prijs golden thans nog nel zoo duur zijn ab de zomerzalmen GorinChem 27 Julij Door lie zware regens die de geduchte onweders der vorige week vergezelden is het water in vele polders van der en waard nog aanmerkelijk gestegen zoodat men vele duimen water op het zomerpeil heeft Den oudsten lieden heugt het niet zulke zware onweders in zoo korten tijd beleefd Ie hebbeu op verscheidene plaatsen zijn boomen en vee door deu bliksem getroffen Allerwege is men begonnen met den gellinghennip te plukken Het gewas staat overheerlijk In sommige akkers zijn weder sporen van de bekende ziekte in de aardappelen ontiiekt De knol is echter gezond en de opljrengst en smaak der gerooiile soorten voldoei je De prijs per mud is i Deventer 2S JulI De aandacht der inwoners dezer ge meente is gedurende de laatste veertien dagen bij vernieuwini gevestigd op den spoorweg Zutfen Deventer Honderden mei schen stroomen dagelijks naar het stationsplein om de wa gens te zien aankomen In den dag van opening is men alweer teleurgesteld terwijl een onzer bladen bekend maakte dat S die allerwaarschijnlijkst zou plaats hebben op 1 augustus bericht de juist verschenen Deventer Courant dat zij met zekerheid heeft vernomen dat die opening dan niet zal plaats hebben Men verneemt dat de kommissie van Daventria het volks l feest dat gewoonlijk eenmaal in de zomermaanden van genoemd 1 genootschap uitgaat met de feesten bij de opening plaats ie hebben en waarvoor de raad gelden heeft toegestaan zal ver l eenigen Door den raad dezer gemeente is een adres gezonden aan de tweede kamer der staten generaal met verzoek om bekrachtiging van artikel 61 der concessien door Z E den minister van binnenl zaken aan de hh H W J Swaan en W H van Heijningen verleend volgens art 61 dier concessien n zal ter gemoetkoming in de kosten vau aanleg der haven behoudens bekrachtiging door de net eene rijks bijdrage verleend worden van 750 m zoodra de haven en verderen geconcessioneerde werken voltooid en behoorlijk in exploitatie gebracht zijn De raau merkt in gezegd adres op 1 dat een zeer belangrijk internationajil verkeer van goederen en personen door de directe en kortste verbinding van Noord Duitschland met Engeland als zeker aan te nemen is 20 dat daardoor de transiio handel zal herleven 3 dat het verkeer tussohen Nederland en NoordDuitschland de groote markt onzer Indische productenj zal worden bevorderd 4 dat uet nijvere en rijke Twenthe langs den koristen weg zijne producten naar onze groote handelsplaatsen zal kunnen zenden en even als een belangrijk deel van Nederland zijne steenkolen direct uit Noord Dnitscliland z U kuunen ontvangen 5 dat niet minder dan 70 gemeeiiieu van Nederland onderling en met de residentie rechtstreeks zullen verbonden worden enz enz De Kermis Wij Nederlanders hebben in t algemeen een zeer zonderling denkbeeld van nationale volksspelen Niet dat we ze in beginsel afkeuren verre van daar maar aan de uitvoering hapert het bij ons meestal Daar zijn in elke gemeente mann i genoeg die met hart en ziel ijveren om jaarlijks een of meer volksfeesten te organiseeren Zij beselfen maar al te wel dat de kern des volks nog andere be ioeften heeft dan om dag in dag uit onder zwoegen en tobben zijne ziulijke neigingen te bevredigen Maar daarbij blijft het Wel is waar de volksfeesten worden gevierd maar of de uitvoering het volk bevrediging geeff betwijfelen we zeer W2 hebbeu het maar al te dikwijls ondervonden dat bij de meeste dier volksfeesten de mindere klasse slechts lijdelijk toeziet De gegoeden zijn het die feest vieren die er partij van trekken en de arme broeders en zusters ondervinden dat zij niet tot het volk behooreu indien hel niet rp belasting betalen aankomt Zijn er volksvcrmaken op een behoorlijken afstand kunnenzij die waarnemen ouder de zalige gedachte dat al die drukteen al dal gejoel voor hen voor t volk is I2 het dus te verwonderen dat tooneelen van losbandigheid en ongebondenheidonze volksfeesten schier altijd ontsieren Maar t kan ook nietanders t Volk wil ook wat en bij ongenoegzame leiding openbaart zich deze neiging dan op eene wijze die menigeen uaarafschaffing dier feesten reikhalzend doet uitzien Ook nu wederhebben we een volksfeest voor de deur De kermis de jaarlijksterugkeerende is in aantocht Het volk gedurende vele wekenin onafgebroken werkzaamheid bezig ziet in haar een engel Het zijn feestdagen die kermisdageu Meer dan eenig anderfeest verschaft zij t volk vermaak en uitspanning En toch ook hier ontbreekt het niet aan menschen die laag op haarneerzien En goed beschomvd kan men dit ook Men behoeftniet eens kleingeestig te zijn om zich te bedroeven over deuitspattingen die s jaars op onze kermissen voorvallen De zinlooze en walgelijke straatliederen de slecht gesterade orgels de valsche tonen der instrumenten de menigle zedelooze voorstellingen zoowel op straat als in tenten dat alles werkt krachtig mede ora het ach en wee over onze kermissen uit teroepen Ook wij betreuren deze misbruiken maar t zij verrevan ons om dat alles nu maar op rekening van t volk te stellen Dat kan t niet helpen dat het niets anders aan de vreugde beeftdan t zien van vele nieuwe zaken en t hooren der muziek want aan t bezoeken van soirees matinees en eenige spellenvan beieekenis kan het niet denken Maar om nu de afschaffingte wenschen Neen beter wat dan niets Uitspanning moet erzijn Laat een ieSer zooveel mogelijk genieten wat de kermiste genieten geeft De kermisweck zij eene week van vreugde vroolijkheid en feestvieren Q N De Kermis Wij Nederlanders hebben in t algemeen een zeer zonderling denkbeeld van nationale volicsspelen Niet dat we ze in beginsel iifkeuren verre van daar maar aan de uitvoering linpert het bij ons meestal Daar zijn in elke gemeente mann i genoeg die met hart en ziel ijveren om jaarlijks een of meer volksfeesten te organiseeren Zij beselfen maar al te wel dat de kern des volks nog andere be ioeften heeft dan om dag in dag uit onder zwoegen en tobben zijne ziulijke neigingen te bevredigen Maar daarbij blijft het Wel is waar de volksfeesten worden ï gevierd maar of de uitvoering het volk bevrediging geeff be twijfelen we zeer W2 hebbeu het maar al te dikwijls onder ff vonden dat bij de meeste dier volksfeesten de mindere klasse 1 slechts lijdelijk toeziet De gegoeden zijn het die feest vieren die er partij van trekken en de arme broeders en zusters ondervinden dat zij niet tot het volk behooreu indien hel niet rp belasting betalen aankomt Zijn er volksvcrmaken op een behoorlijken afstand kunnenzij die waarnemen ouder de zalige gedachte dat al die drukteen al dal gejoel voor hen voor t volk is I2 het dus te verwonderen dat tooneelen van losbandigheid en ongebondenheidonze volksfeesten schier altijd ontsieren Maar t kan ook nietanders t Volk wil ook wat en bij ongenoegzame leiding openbaart zich deze neiging dan op eene wijze die menigeen uaarafschaffing dier feesten reikhalzend doet uitzien Ook nu wederhebben we een volksfeest voor de deur De kermis de jaarlijksterugkeerende is in aantocht Het volk gedurende vele wekenin onafgebroken werkzaamheid bezig ziet in haar een engel Het zijn feestdagen die kermisdageu Meer dan eenig anderfeest verschaft zij t volk vermaak en uitspanning En toch ook hier ontbreekt het niet aan menschen die laag op haar 1 neerzien En goed beschomvd kan men dit ook Men behoeft I niet eens kleingeestig te zijn om zich te bedroeven over de 1 uitspattingen die s jaars op onze kermissen voorvallen De zin I looze en walgelijke straatliederen de slecht gesterade orgels I de valsche tonen der instrumenten de menigle zedelooze voorstellingen zoowel op straat als in tenten dat alles werkt krachtig mede ora het ach en wee over onze kermissen uit teroepen Ook wij betreuren deze misbruiken maar t zij verrevan ons om dat alles nu maar op rekening van t volk te stellen Dat kan t niet helpen dat het niets anders aan de vreugde beeftdan t zien van vele nieuwe zaken en t hooren der muziek want lan t bezoeken van soirees matinees en eenige spellenvan beieekenis kan het niet denken Maar om nu de afschaffingte wenschen Neen beter wat dan niets Uitspanning moet erzijn Laat een ieSer zooveel mogelijk genieten wat de kermiste genieten geeft De kermisweck zij eene week van vreugde vroolijkheid en feestvieren Q N J C SIBBES van GOUDA maakt bekend aan zijne geëerde Stadgenooten dat hij weder alhier is gearriveerd met zijne zeer fraaije net ingerigte en uiterst zindelijke BROEDER en WAFELKR A M die nu nog sierlijker is dan vroeger daar hij thans gezorgd heeft voor goede en gemakkelijke zitplaatsen door een en ander hoopt hij dan ook dezelfde begunstiging en voorkeur van zijne Stadgenooten te zullen ondervinden als hem sedert zoo vele jaren onafgebroken is te beurt gevallen Als altijd zal hij zorgen voor eene prompte en zindelijke bediening met zilver beste boter de hcee dozijn broedertjes voor 15 cent Een talrijk bezoek van zijne medeburgers verwacht hij in de kraam die de eerste is van in korte Tieitdeiceg over Mej de wed Schoutfn waar des avonds zijn naam in gasviaramen is voorgesteld Wat hebben die Vreemdelingen ia Nederland toch een snaps Door L E LAIRITZ te Eemsda werd onlangs in eeD der nederlandsche couranten geadverteerd Ernstige waarschuwing Lijde s aan jicht Ehumatiek enz gebruikt geen Meekrap noch Patiimn of BreedrelcCs Watten van welke producten nog de minste resultaten bekend zijn laat i u ook niet mioleiden door het fabriekaat van de hh SCHMID Comp enz Ik geloof dat het in Nederland overbekend is dat de Abshaubbin s AntiKliumatisclie Watten de eenige zijn weike een hardnekkigen weerstand bieden tegen al wat rhamatisch mag heeten cu dat het legio van alle andere soorten onder welken naam of vomi ook niets anders is dan eene speculatie op de beurzen der goed geloovigen oradat men meent dat daarmede schatten worden verdiend onvfiachiliig ja zelfs met de ovr tuiging dat ue IjJers Liij al die uami seis toch geen baal vinden Vuur het bestaan der Abshaubbln S Watten was het nicmauJ ia ii ir gekomen om watten legen ie r n n i te maken tcr ijl er nu wtlii verschillende soorten worden i iitj Bij ernstig nadenken moc j f 3 hun die nog met Abshaubbln s Watten onbekeud zijn e liuidr iijk i het oogvallen dat genceiri Abshaubbin SWatten eene gedecideerd n el rijntegen de Khuraatiek ter i kwaadartikel uinimcr de atTentie n veel sppcülniitf n zou hebbn z iurakt zelfs zuu zeer d it meu tr i artike len in mijne l póts te pla ora op die wij e het pnbüek te iiji Daarom dient tieze tot er waar schu ving dat de echte Abstiaubbin s alleen verkrij rba ir zijn aan het liootd dt pot bij A BKEETVELÏ A e Delft a 30 ets het pakje En verder bj T A G VA V DETH Gouda Wed BOöMA X A PRINS Zentnhnizni G T W DEN LIL ScJtoijuhomt Geb KALLING Jlpheu J iOLDKADE Boikovp i H KELLLR Koflirda West wagenstr A REIJXOÜRÜT Oostpoort