Goudsche Courant, zondag 30 juli 1865

OPENBARE VERKOOPING te BLEISWUK De VeUing op Vrijdag 18 de Afslag cp Eeo zeer soliede Bouwmanswoiüng get No 183 met verdere aanhoorigheden alsmede ruim 54 bunders uitmuntend goede WEI HOOIen BOUWLANDEN DIJK en BAKMGRONDEN waarvan ruim JO bunders aan éun stuk gekgen in de Honderd veertig morgen en den I o fpolder onder BJehwijk en circa 24 bunders tegenover of zeer nabij voormelde Bouwraanswouing in den Binnenwegschen polder onder Zegmaart en Een Arbeiderswoning get Vo 182 met Erf en Tuin onder Blemcijk nabij de Bonwmanswoning Eerst in perceelen daarna in combinatien eindelijk in massa Alles bij geaCGgeerde billetten in het breede omschreven En zulks ten overstaan van den Notaris A N MOLEN4AR te ZuidWaddinx reeii ten wiens kantore zoomede ten kantore van den Notaris J MOLENAAR Cz te Soefermeer alle informatien op franco aanvrage te verkrijgen Donderdag 3 Augustus IU 349 tsos GOUDSCHECOUKANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendmc D n 60 De ondergeteekcnde heeft de eer te berigten dat haar MAGAZIJN gedurende dt Kermis ruim voorzien is van allerlei VOOrwerpSn behoorende tot het vak van Galanteriën en Parfiimeriën enz Zij beveelt zich gedurende deze dagen ook min am aan tot h t leveren van verschillende nieuw ontvangen Kinderspeelgfoederen welke heden voorhanden zijn zich in aller gunst aanbevelende joemt zij zich De Wed A C Schouten Markt Kleiweg E 107 A QUANT heeft de eer ter kennis te brengen dat hij vcor de aanstaande Kermh ruim voorzien is van ecne bijzondere fraaije sortering Portret Albums tot buitengewoon lage prijzen in meer dan 40 verschillende soorten PORTEMONXAIES en SIGAEENKOKERS in mepr dan 50 soorten S1GARENI IJPJE3 in rijke keuze Eene allerliefste keuze in Marmtr als VAZEN PULLEN BLAKERS INKTKOKERS SIGAREN en LUCIFERSTANDAARDS ASCHBAKJES SCHRIJF PORTEFEUILLES in alle formaten met en zonder schrijf garuituur Zeer elegante Heeren en Dames NE ESSAIRES Jongens en Meisjes SCHOOLTASSEN PRENT en LEESBOEKJES in grooten voorraad ZAKPORTEFEUILLES en fraaijr NOTITIEBOEKJES van af 12 et Kioderspeelgoederen in groeten voorraad en zeer laag genoteerd als BOUWDOOZEN LEGKAARTEN GOOCHELDOOZEN WINKELS KEUKENS DOOZEN iu alk soorten elc etc G J DEKKER Hof KalUgraaf van Z M DEN KONING is voornemens met 1 Augustus zijne Taalen Schrijf cursussen in het logement BE Zalm te openen waar hij tevens dien dag en de volgende dagen vie em Privaat Wifenfys afzonderlijk voor Dames Heeren en een tweeden voor Kinderen op te rigten cursus voor de Fransche taal te spreken of te ontbieden is CIRQUE CARRÉ op de Groote Markt te GOUDA Het groot gezelschap van 120 PERSONEN met 80 PAARDEN zal eiken avond van de Kermis groote voorstellingen geven in de Rijkuntt en Paar endressuur De nadere bijzonderheden en de tijd van aanvang zullen met kleine billetten aangekondigd norden W CARRÉ Direct i7 Buitenge vone Runstvoorstellingen onder directie van den Keer CHARLES SPRIET in de rijk gedecoreerde schitterend door Gazlicht versierde Tent op de groote Markt alhier N 1 Bestaaflde in onovertrefbare Gym nastische oefeningen N 2 De Koning der Goochelaren N 3 Schitterende Mechanische Tableaux Nooit alhier vertoond Tot slot Nieuwe Groote Ballet Pantomime Aanvang WOENSDAG 2 Augustus 1865 Dagelijks 3 Voorstellingen 4 6 en 8 2 ure Prijzen der Plaatsen 1 = Rang 49 2 Rang 30 3 Bang 20 ets Men vraagt tegen 1 Noixnibt r a s te huur eene vnje Boven of Beneden WOning liefst in de buitenstad geschikt voor eene oude Dame met hare Dochter Adres met opgave van Huurprijs rasc onder letter B W bij den Vitgever dezer Courant Wordt gevraagd eene SCHOONMAAKSTER zich aan te melden bij den uitgever dezer Courant VOOR VIJF GULDEN ontvangt men in den BOEKHANDEL van B L van DAM te Kampen een keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoacoop platen Brieven franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes van 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 0 en 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande d jpots Assen bij J O van Houten Gouda bij A Brinkman Groningen bij H W van der Kamp Goes bij F Klecuwens Zoon Pvnnerend bij L G Post Aanvragen om dépót franco Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te goüda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 per kan 59 cents Jenever i soort Moutvijn a 467 per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 468 jo 7o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gocda 29 Juli 1865 Prijzen der EITecten V rijd Ijiagste ig 8 Hoogsie Julij Gebleve koers koers koers 62Ve 73 e Vu K27i6 967 457 8 557 3 97 1463 1457 8 39 463 39 V 6 4613 a i3 i 0 g 85V4 95 85Vi 953 3 85 87 191 I9IV2 SÖVs 30V2 037 5 59 80 64Va 59 u C4 6S7 3 20 483Ae 66 74Vu 73 237 743 5 737 6 233 73V8 AMSTERDAM pCt Ned w sch 21 2 ditu 3 dito 4 Handelai op resc België Roths 2i j Spanje obl 2I 4 Portugal obl 3 d 1828 29 5 d 6 serie 5 do Lond 1862 5 dO Amst 1864 5 d Amst l860 4V2 Aand spoorw ƒ üost Metall 5pCt dito dito 21 dO renteAmst 5 d nat 1854 5 do inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 HoeKünikkerij van a TjRIN 1MAN Deze Courant Terschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonda te voren De prys per dne maanden i8 2 fraDcop post 2 25 De iozending der Adv rtentien kan gescbieden tot des morgensten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOV DA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer CommisSABI3 DES KoNiNOS in de Provincie aid Holland op den 25 Julij 1865 is executoir verklaard het Schattings kohier voor de belasting op het personeel dienst 1S63 66 N 2 Dat voormeid Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behoorou te worden ingediend GOÜDA den SI Julij 1865 De BURGEMEESTER voornoemd VAN BERGEN IJZEXDOORN öuttenlanïr Londen 31 Julij De Times meent te moeten waarschuwen tegen de zeer ulteenloopende opgaven omtrent de voorraden katoen die in Amerika aanwezig zijn Aan de eene zijde heeft het gouvernement te Washington regtstreeks belang er bij dat er sprake is van eeu ruimen voorraad ten einde in het buitenland het vertrouwen te versterken terwijl daarentegen vele particulieren liever minder hooge opgaven zien om langs dien weg aanzienlijke prijzen te verkrijgen Berigten uit New York tot 22 dezer melden dat zich in Lonisiana nog enkele guerilla benden bevinden Bij de verkiezingen te Richmond zijn leden der oppositie gekozen Parijs 31 Julij Binnen weinige dagen zal nasr men mededeelt door den heer Drouin de Lhuys eene circulaire gerigt worden aan onze diplomatieke agenten in het buitenland ten einde hun de ziensuijze van de fransche regering duidelijk te maken in de verschillende vraagstukken van politiek buitenlandsch belang die aan de orde van den dag zijn Reeds moet de heer Drouin de Lhujs eene afzonJerlijke depêche gezonden hebben naar aanleiding van de aangelegenheden vau Eorae Men verzekert dat daarin het vertrounen te ker nen wordt gegeven op eene v rzoeaing tusschen het koningrijk Italic en den heiligen stoel Weenen 29 Julij De troonrede met ie ke ile zittingen van den rijksraad ge ioten zijn wordt algemeen beschouwd als de zwanenzang van de febrnarij staatsregeling Zij heeft over het geheel een slechten indruk gemaakt Men had gezegd dat de troonrede eene zinsnede zou bevatten waarbij de wederbijeen roepicg van den rijksraad in het vooruitzigt werd gesteld D t hpeft jicli ni pt beveiligd Van de constitutie werd sreen wnnrn gerept en wat van de gemecrschappelijke behandeling der rijüsaangelegenheden wordt gezegd kan te minder bevredigen omdat men weet dat daarmede een zoogenaamde senaat wordt bedoeld welke geene beslissende stem zal hebben 1 Aug Bij keizerlijk besluit zijn alle instructien in zake van drukpersprocesseu gestaakt en alle straifen ter zake van drukpersdeliCen evenzeer als de verbeurdverklaringen van cauiicn kwijtgescholden Berlijn si Jullj Heden heeft hier eene bijeenkomst van arbeiders plaats gehad waaraan door omstreeks 2000 personen werd deel genomen Na levendige discussie vereenigde de vergadering zich in de verklaring dat ieder arueider verpligt is het regt van vereeuiging en vergaderiiig met alle kracht vcor te taan en te helpen handhaven Du vergadering noodigt voorts de regering uit te zorgen dat de atttcriteiten voortaan zich zullen onthouden van maatregelen zooals die elke te K ul n genomen en nu door den regter onwettig verklaaid zijn Frankfort 31 Jullj Volgens f igt uit Stuttgart heeft de tweede kamer het besluit genomen dat Israëlieten voortaan niet meer mogen benoemd worden tot leden van het bestuur aan het hoofd staande van christelijke stichtingen wijders dat de bepalingen op het burgerlijk huwelijk van toepassing zullen De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbe ip van het zegel is 80 Cent voor elkea regel daarboven 10 Cent Baitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte zijn op israclieten terwijl het voorstel tot opheffing der bepaling dat joden met christenen niet in het huwelijk mogen treden is verworpen jDmnenlflnïr GOUDA 2 Augustus Gisteren waren voor de herstemming ter verkiezing van een raadslid ingekomen 373 billetten Bij de opei 5 is heden gebleken dat 5 billetten in blanco en een van onwaarde was zoodat het aantal geldige stemmen 367 bedroeg daarvan waren uitgebragt op den heer A K Kemper lei 9 en op den heer J B Feeters 198 stemmen die derhalve benoemd is De eerste kamer der staten generaal heeft maandag harewerkzaan heden hervat De ontwerpen van net door de tweedekamer aangenomen waaronder dat tot goedkeuring van hettractaat met Frankrijk zijn verzonden naar de afdeehngen De minister van binnenlaudsche zaken heeft als leerlingvoor de teiegraphie toegelaten B Knuppe te Gouda Reeds gisteren avoiid is in het theatre Krosso eene voorstelling gegeven die naar wij vernemen de goede vcrn achting heeft overtroffen Nu onlangs heeft dit gezelschap zich te Utrecht en Leyden groote toejuiching verworven en te oordeelen naar de eerste bier geleverde proeve mcen men te mogca verwachten dat ook alhier een talrijk publiek zich zal aangelokt gevoelen om de verbazingwekkende toeren en de b2won derenswaardige groepen hjune belangstelling te wijdea De synode der ned herv kerk heeft om uitvoering tegeven aan art 23 van het algem regl op nieuw een tonceptreglement tot stand gebragt litgaande van het beginsel van devrijheid de gemeenten om zelve door hare steuigeregligde ledente kiezen of zij al dan niet verandering m de bestaande ijzenvan benoeming van ouderlingen en diakenen en van Let ocroepeu van predikanten wenscht en zoo ja dan de bepalinginhoudende dat in kleinere gtnieeuten die benoeming en beroeping regtstreeks en in grootere gemeenten door een daartoegemagtigd kiescolie ie onder nadere door den kerkeraad vastte stellen regelen geschieden zal Dit reglement zal aan deprov kerkbesturen en class verg iderujgtii verzouden worden om daarop hunne consideratien en adviezen bij de b node vul 1866 ter tafel te brengen In de stad New York vindt men thans oOb gebouin n aan de godsdienst gewijd In het jaar 17SJ w ircu er slechts negen en het toenemen ging langzaam iedert l H waren de veranderingen hoogst belangrijk zoo als blijken kan uit de 1 45 1S55 Ibf j l i 3 li so 1 35 Baptisten 23 32 29 Luiherschen 0 9 Presbviers 32 49 36 Congregational 5 7 4 Episcopalen 32 50 lil rienuenli Hakfrtji 4 3 Methodisten 29 41 3s Uuitarier isocin i 2 3 Katholieken 15 24 Z Z Uiiiveraalistea 4 4 4 Holl gereform Ib 21 22 jemengde 10 24 22 Israelit synag 7 19 24 191 2 3 300 Hieruit ziet men dat de roorr=eh katholiekcn het aantal hunner kerken meer dr n verdubbeld hebbeu de joden meer dan verdrievoudigd de lutherscheu juist verdrievoudigd de kwakers en congregationalistcu zijn verminderd de baptisten hebben ó kerken g onnen de methodisten minder dan men gewoonlijk vermoedt Gemengde Berigten De Franschen willen de wc te turco in p anii70Pn naar Cochin Chiia zenden Dt uuderkouinj an E r pte u e oor de thclero se lugt uas maakt aaustritcn en ttïrug te kecren Te Tour is de preside rafi het tembuieau up verwis eliiig der blletten betrapt De aia te den sultan woidt toegeschrevon an de vothtighcid dn zyn nicnw paleis