Goudsche Courant, donderdag 3 augustus 1865

OvzBLEDEN A C Kiethoff 29 j echtgenoote an B A Meijer A W van Leeuwen van Doivenbode mim 67 ecbtgenoote van A Haalbos Lazonder OÜDEWATER Ingeschreven vsn den 26 Jalij tot den 1 Augustus 1365 Bevalles Wilhelmina Mackaij geb van der Klis z Dirkje Slnijs geb Blakenburg d Adriana Gijsberta Vermeulen geb Boere d OvEKiEDES M Theodora Verkleij gehuwd met C H Dionisius 35 j W Mulder 9 j C L van Woerden 23 j Gehcwd G van Ingen Schouten jm 33 j en H G M Verploegl jd 23 j OVEïiïDtN 28 Jnllj C J van der Wolf 20 d 30 A M W on der Sud vj i A Berkhof 70 j K M Verachnt hnisvr Tan W at Knfgt 42 j J M Kevet i m 31 B de Loos ii j M Scho eD 10 w SCHOONHOVEN Ingeschreven van 21 tot en met 28 Julij 1865 Geboben Alida ouders A Kooimanen E C Giltay Albert us Johannes Joachim ouders J van Groen en J M Finger Johanna ouders J de Jooden en M Tuinders Jacob Pieter ouders A Graves Kooiman Jz en M Maas van der Fouw ADVERTENTÏEN De geleerde Hond S Uil A c i Te Nieawe Diep werft men jongens voor de marine Te Hoorn wil men b 1866 het vijfhonderd vijftigjarig bestaan der stad vieren De doodgravers te Autun hebben het werk gestaakt De 1100 ned mijlen afstand tnsschen Bordeaux en Brussel hebben 680 postduiven in 10 uren afgelegd De van ouds beroemde harlinger groenlands visscherij is na langdurige kwijning overieden Eugenie laboreert aan philanthropic Saksen Weimar zal Italië erkennen De keulsche partij zal nog wel een staartje hebbeo Men roemt het fabrickaat eener lakfabriek te Apeldoorn onder de leiding eener dame die de uitvindster is Eenige amsterdamsche oud strijders zullen eene clnh vormen In de chinesche vrije havens heerscht verval van handel en scheepvaart De amerikaanscbe unie geeft hoop op nieuwe leeningen Eene wolkbreuk heeft in den omtrek van Coblenz groote schade aangerigt zelfs menschen zijn omgekomen De lijn Zutphen Deventer wordt aanstaanden zondag voor het publiek geopend De metselaars te Parijs staken bet werk Eene parijsche dame 200 iX 0 fr schuld achterlatende is met de noorderzon vertrokken De lijn Almelo Salzbtrgen wordt 4 sept a s geopend Keizer Max wil een stad stichten bij de baai van Guadeloupe zij zal den naam Miramar dragen De italiaaosche geestelijkheid zal zich met de aanstaande verkiezingen inlaten De Spanjaarden zijn werkelijk bezig met het ontruimen van S Domiögo De revolutionaire beweging in Ecuador is onderdrukt De cholera neemt toe te Ancona Paiticnliere berigten beweren dat zich ook te Parijs gevallen van cholera voordoen De prefect van politie krijgt Ie i arijs ten koste der stad eene verbooging van 25 000 fr en alzoo 100 000 fr De inboedel van Mirés is in beslag geoomeu Men vieest in i yrie voor nieuwe onlusten De engelsche gezaut Cameron in Abyssinie is eindelijk losgelaten Te Rotterdam is een professor in de nieuwe spelling opgestaan Oostenrijk schijnt et ns te dcaken aan het erkennen van Italië Ingezonden Onze Huismoeders Onder de waanzinnige denkbeelden die in den tegenwoordigen tijd bij dezen en genen heerschen behoort zonder twijfel ook de bekende emancipatie det vrouw Ieder vrijheidlievend mensch ieder met een helder eu gezond verstand verheugt zich dat de overtuiging dat niets onmenschelijker niets dierlijker ja niets onchristelijker is dan de bek3nde slavernij meer en meer veld wint Van daar dat nagenoeg alle christenvolken de slavernij reeds hebben afgeschaft t Is t werk onzer eeuw waarop zij trotsch kan zijn Maar door de schoone droombeelden die met die emancipatie gepaard en verward gingen medegesleept begon men al spoedig te wanen dat ook de vrouw onzer tegenwoordige maatschappij loor banden wordt gekneld die eon redelijk wezen onwaardig zijn Men begon te zeggen dat zij als mensch ook hare rechten had dat zij niet enkel geboren was om kinderen op te voeden en keukezaken te beredderen in ten woord men wilde de vrouw emancipeeren d i haar gelijke rechten en aanspraken als den man toekennen Even als de man moest zij opgeleid ivorden om t een of ander nu nog manlijk bedrijf nit ie oefenen even al hij had zij recht om als kiezer als anderiins de belangen van haar land ie helpen bevorderen zij moest hel harer onwaardig achten om zich alleen met huishoudelijke zaken te bemoeien enz Hoe schoon dat alles nu ook klinkt men verliest één ding uit t oog eu juist dit is het wat die emancipatie onmogelijk maakt de vrouw moet zich vermanlijken zij moet opliouüen vrouw te zijn al het lieflijke en zachtaardige moet verj wijnen en plaats maken voor stouten ondfrncmingsgeest geestKracht koenheid ja voor alles wat den ontwikkelden man kenmerkt En dat kan niet Zoodoende verbreekt men t evenwicht in de maatschappij Men kan zich die niet voorstellen zonder die wezens welker eerste plicht is onderdanigheid maar die evenwel in zoo menig geval den al te voortvarenden man weten te sturen en te leiden Wat zoude er van de eerste opvoeding der kinderen v orden indien de vrouw zich liever met kamerverslagen bezig hield dan met hen of door haar bedrijf genoodzaakt werd het toezicht over te laten of aan mannen die door de eene of andere omstandigheid verhinderd werden zich van hunne manlijke plichten te kwijten oï aan vrouwen die voor de emancipatie nog niet rijp waren en zoodoende nog in eene overgangs periode verkeeren want volledige emancipatie is ondenkbaar Hoe zou de man te moede zijn indien hij na vermoeienden arbeid vergast werd op voedsel dat door de groote politieke belangstelling zijner vrouw of door haar drukke bezigheden slecht was uitgevallen r En wat nog het ergste is wat de emancipatie nog het meest in den weg staat wie ter wereld zou met zulk eene geëmancipeerde kunnen leven daar de dagelijksche ondervinding maar al te wei leert dat eene geleerde vrouw geene vrouwelijkheid maar wel hatelijkheid bezit Immers de te vroeg ontslapen de Genestet de volksdichter bij uitnemendheid zeide reeds Geen slechter menschen hier op aard Dan theologen zonder baard Maar we willen niet te ver gaan We willen de schoone sexe iiiet van alle emancipatie buitensluiten Ontwikkeling en vermeerdering van kennis is zeer goed zelfs noodzakelijk maar we moeten de toekomstige bestemming niet uit het oog verliezen En hee aea du ook over die toekomstige bestemming dervrouw dénkt als waarheid kan men gerust aannemen dat bijnaalle meisjes er naar streven om eenmaal de rol van huismoederte vervullen Keukezaken en d opvoeding der kinderen ziedaar de brandpunten van de ellips die later haar werkkringis Daar is de vrouvir voor geschapen Daar is zij volkomenop haar gemak Daar kan dj zich vrij bewegen Daar kanzg al het vronwel ke dat haar van den man onderscheidt ia raktijk brengen Daar behoeft zij haar karakter niet te veroochenen maar kan het zeUa veredelen Daar behoeft zij zichniet met dingen in te laten die voor haar vrouwelyk gemoedzoo licht te zwaar zijn Daar kan zij hare oprechte vrouwelijkenatuur behouden die haar in t oog der mannen als t wareheilig maakt O eene onnatuurlijke vrou eeno touw zonderhuishouding eene wetciischappelijke vrouw ze is onuitstaanbaar De schaduwzijde der vrouwen openbaart zich in dientoestand op zulk eene vreeselijke wijze dat alle lieftalligheideu zachtheid in eens de bodem wordt ingeslagen Daarom behoeft de toekomstige huismoeder geene wetenschappelijke opleiding Het onderwijs der lagere scholen en volledig onderrichtin de handwerken en huishoudelijke zaken is voldoende Maar t onderwijs zou t toppunt van volmaaktheid bereiken indienmen van zich kou verkrijgen om de vrouwelijke jeugd kenniste doen maken met de allereerste beginselen der scheikunde Die wetenschap komt zonder twijfel de huismoeder dagelijks testade Dan eerst wanneer de vrouw zich zelve rekenschap kangeven van hare handelingen in keuken en kelder wanneer zijbij voorkomende gelegenheid raad weet te verschaffen indienhet aloude receptenboek van moeder en grootmoeder hierin nietvoorziet dan eerst bekleedt de vrouw in de maatschappij eenstandpunt harer waardig dan kan zij al de plichteu die ophaar rusten vervullen dan eerst kan zij in vereeniging metden wel ontwikkelden man harmonisch medewerken om eengewenscht doel hun beider ea hunner kinderen geluk te bereiken Q N Het volgende is wel der moeite waard ter kennis van het publiek te komen en daarom mr de Bedacteur verzoek ik UEd beleefd een plaatsje er voor af te staan in uw veel gelezen blad Ma udag avond 31 julij vertrok ik onder eene allerversohrikkeüjkste regen hagel en donderbui van Eotterdam naar Gouda met den trein van 9 10 Na ongeveer 30 minuten rijdens bleef de trein staan de deuren der waggons werden opengeworpen en het parool Gouda Heeren klonk ons tegen als uit eenen donkeren kerker want men kou geen hand voor de oogen zien Wij waren echter volstrekt nog niet aan het eind van t traject dit merkte ik aan het zamenscholen der conducteurs en de hartelyke woorden door dezen den machinist naar het hoofd geslingerd Intusschen stonden wij daar tot dat eindelijk de hh stations chef en telegrafist van lantarens voorzien aankwamen en de passagiers vernamen dat zij nog een heel eind vóór de eerste loods stonden Waarschijnlijk werden de conducteurs doo de tegenwoordigheid dier heeren moediger ze herhaalden ten minste op eenen alles behalve passenden toon het uitstijgen We waren evenwel weinig daartoe geneigd maar op aanraden der medereizigers stapten twee passagiers van welke steller dezes er een was uit en onder eenen vreeselijken regenslag bij eene diepe duisternis en al het akelige lan donderweder moesten wij arme reizigers door dik en dun onzen marsch aanvaarden elk oogenblik vreezende in het doorweekte zand te verzinken of de beenen te breken over de rails en leggers De noble hulpen dienstvaardigheid der hh stations chef eu telegrafist verhoedden door hunnen ijver de ongelukken die Lij zulk eene helsche duisternis hadden kunnen gebeuren en trachtten zooveel mogelijk de onbeleefdheid der conducteurs en de koppigheid van den machinist c vergoeden die iu weerwil van de dringende vermaningen en herhaalde seinen van zijne superieuren niet verkoos den trein voort te balen Diep te betreuren is het dat bet publiek gewaagd wordt aan de caprices en hoofdigheid van eenen machinist of van conducteurs wier werk het toch ook is dezen behoorlijk te gaan waarschuwen bijaldien hij wat ver verwijderd is door het getal goederen wagens Echter is het te hopen dat de directie van den ned rijnspoorweg voortaan zulke ongerieven voorkome en zou het niet te wenschen zijn dat eene dergelijke indiscipline en zoodanig verzet tegen superieuren voorbeeldig gestraft werde Gouda 1 ang 1865 A M B v S n Burgerlijke Stand GOUDA GtBOREN 28 Julij HeDdrika ouders J Huijvenaar en G Knijlenborg Hubertus ouders J C leeriiitveld en C Verkleij 29 Jan ouders A Limacher en S van Steeaderen 30 Arencj Willemina onders K Gestel en M J Maaskant 31 Dorothea Margaretha ouders li J Donker en A V Botterop De ondergeteekenden vierden den 30 Jnlij jl hun ZILVEREN HUWELIJKSFEEST bij die gelegenheid heeft de Heer J IJsSELSTEYN bij wien d bruid sedert eene reeks van jaren werkzaam was het gelukkige paar met weldaden overladen voor een groot gedeelte werd het feest dat de familie vierde door ZEd bekostigd en een naar hun stand passend geschenk zette wijders de kroon op zoo veel goeds Gevoelig voor zulk eene edelmoedigheid is het bruidegom en bruid alsmede hunne kinderen eene ware behoefte hunnen Weldoener bij deze openlijk dank te zeggen J VEEGEER S SCHOONDERWOERD Gouda 3 Augustus 1865 Openbare Vrijwillige Verkooping OM CONT iNT GELD Op Woensdag den 9 AtyvMus 1865 des Voormiddags ten 10 Ure aan de Bouwmanswoniug bewoond door den Heer G GRISNIGT achter het Dorp en binnen ZErENI£UlZEN v in 12 uitmuntend goede in kracht zijnde PAARDEN een bij uitstek schoone en raak jij den weg loopende HIT oud zes ja ir Isabella kleur met TILBURIE en TUIG alsmede BOUWGEREEDSCHAPPEN Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR ii Zuid Waddinxveer HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen door deze ter kennissc van de ingelanden dat Jh W D T GEVERS v iN ENDEGEEST ten gevolge van zijne herbenoeming als Hoogheemraad bij Koninklijk besluit van 21 Julij jl N 78 op heden is geïnstalleerd en dat zij ter voldoening aan het bepaalde bij Art 17 van het Reglement voor dat Hoogheemraadschap dien Heer op nieuw hebben aangewezen om bij afwezigheid ongesteldheid of ontstentenis van den Dijkgraaf dezen in al de hem opgedragen werkzaamheden te vervangen Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd H C J HOOG Dijkgraaf W G DE BRÜYN KOPS Secretaris Leyden 1 Augustus 1865 IN DE NIEUW BIJGEBOUWDE ZAAL DER Sociëteit Ons Genoegen Te GOUDA GEDURENDE DE KERMIS op Donderdag Vrijdag Zaturiag Zondag eu Maandag den 3 4 5 6 en 7 Augustus 1S65 des Voormiddags ten Twa ilf ure GROOT VOCAAL en INSTRUMENTAAL door de Familie HUBERT SADVLET Eiken avond ten HALF NEGEN ure door bovengenoemde Familie Groote Soiree bestaande in Operettes Quatuors Trios Duos d Opcras Dialogues Grands Duos Comiques Morceaux d Operas Romances Comiques enz waaronder ook eiken avond DE JAPANEESCHE POPPENKAST EN De beroemde Zingende RIKVORSCHEIV Alle avouden verscheidenheid der uitvoeringen Donderdag Vrijdag Zalvrdag Zondag en Maandag des avonds ten half negen ure BAL onder directie van den Heer P ROZESTRATEN IS DE IS ieuwe Zaal ZONDAG MIDDERXACHT ¥ wcrïtwias vervaardigd tü af te steken door den heer P L VAN DEK Becgu Vuurwerkinaker van Z M den Koning te Amsterdam ENTREE des voormiddags 30 cents Zondag avond 99 cents Donderdag A rij dag Zaturdag en Maandag avond GO cis Kinderen beueden de 18 jaar li al f geld De Tuin zal door Gaz Illuminatie als ook a la Giorno goed verlicht zijn NB De programma s van het vuurwerk zullen in tijds verspreid worden Het Bureau zal des voormiddags ten elf ure ea des avonds ten zeven ure gcopeud zijn stellingen geven bestaande in K AET en en DO MINOSPEL en in merkwaardige proeven van HOOGERE KElvENKUNDE staande met zijne loge op de Markt schuins over het Eertkuis dagelijksche voorstellingen des avonds ten 6 7 8 en 9 ure De prijzen zijn 1 rang 25 2 rang 10 ets J P VAN STRAALEN Directevr en Leerutet ifer Belangwekkende speling der Natuur DE KLEINSTE HEER De eenigste in Europa Het wonder der Wereld ADMIRAAL TOM POÜCE Vereerd met e n bezoek van Z K H Prins van Oranje en Prins en Prinses Hendrik Geboren te Frtneker in Friesland weegt 11 Nederl ponden 20 jaren oud en is lpci s 7 palmen eroot Staande de sierlijk ingerigte Loge op de Groote Markt over het Herthuis Hij heeft half Europa doorreisd namentlijk Oostenrijk Polen Rusland Zweden Denemarken Frankrijk en Eugeland alwaar hij overal de hooge eer genoot door Keizers en Koningen ja zelfs ook hier in Nederland door de Kon Fumiiie te s Gravenhage verscheidene malen met groote verbazing en bewondering gezien te zijn Deze Heer spreekt vijftalen namcntlijk Frausch Engelsch Duitsch Itaiiaausch en Hoiiaudich zoodat het welopgevoed en aanzienlijk publiek zich met hem na ir genoegen kan amuseren Hij is zeer net van ligchaam en is iji het geheel niet mismaakt ADMIRAAL TOM POCCE De kleinste schoonste en jongste thans levende DWERG Deze Dwerg is niet te vergeHjken mee vroeger geziene Dwergen nog nooit heeft zulk een kleine bestaan Hij is zoo lief dat aile Dames hem als sieraad op haar toilettafel stellen kunnen De Loge is geopend van f morgem tot avonds PRIJZEN DER PLA TSEN Ecn eRaug 25 cents Tweede Rang 10 cents