Goudsche Courant, donderdag 3 augustus 1865

1865 Zondag 6 Augustus ül 3S0 GOUDSCHECOUEAWT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 De ondergeteekende Kasieleix in de Sociëteit de SÉ VXIE alhier heeft de eer te berigtrn dat bij hem gedurende de Kermi ten rkr ure TABLE D HOTE za gehouden wor ien terwijl na den iloop der kermis gelegenheid zal bestaan tot Souperen Degenen welke van de Tai e f Sóie gebruik wenschen te n iken gelieven ziid Oor 1 ure aantemelden H JANSEN ETS BUITENGEWOOX VAN ZELFS SPELEND KOLOSSAAL met achtien onderscheidene vermaarde muzijkstukken met twee liollen dat z i Ii dooreen mechaniek in het KGlFMilLI IJSSELZIGT op Ie Jf e fl tl KRÖSSO STHÉATRE uiuler Directie en leiding van Professor HENRY SMITH uit loivUn staande de kolossale n t in engte en schitterende loge op de Groole Markt te GOVhA op donderdag den 3 Augustus ISö en verder eiken atond gedurende de Kermis buitengewooi groote gevarit eide voorstellingen door liet beroemde nooit cl venaarde gezelschap bestaandeuitAthletische Akrobatische G mna5tische Karakterisrhe krachtsoiitwikkehngLU ca douhlfi iahlmnx vlca ih voorgesteld door 40 ArtisJen 1 i Dames en 20 Ileeren liet gerechte Goudscbe Publiek wordt hierbij opmerk aam gemaakt d it er nog sleelUb i jorö ellnii eu gegeven zi Uen worden die zullen plaats hebben op den 2 i 4 5 en i Augustus 1 05 door poeilig vertrek naar elder Het Bureau is geopend van af des morgens ï uur tot het bespreken der Pl atsei Aanvang des ocoii h ten S vrt Krosso en Smith CIRQUE CARRÉ op de Groote Markt te GOÜDA Het gruot gezelschap van 120 PERSONEN met 80 PAAEDEN zal eiken avotd van de K fuiU groot voorstellingen geven in de Bijkuu t ra Paar df tdie intt De eerste voorstelling zal op DONDERDAG 3 AUGUSTUS plaats hebbm W CARRÉ lliii rt ii OROOT CIRQDE BLONBIN De Directie heeft de eer het kunstminnend publiek te berigten dat de onovertrefbare en alom van ouds gereunmmeerde en bekende Familie BLONDIN na verloop van eene reeks van verscheiden jaren wederom in Nederland is gearrivecid met haar uijhebbend Gezelschap bestaande uit de grooiste talenten in de hoogere Rijkunst Gymnastiek enz uit de voornaamste Cirques bijeengebragt en wel uit de vijf Werelddeelen w aaronder begrepen is de Vliegende Man wiens werkzaamheden NON PLUS ÜLïfiA zijn De te geven Voorstellingen zullen nader door kleine Affiches worden bekend gemaakt De wel iugerigie en met gas verlichte fraaije Tent is geplaatst op de groote Markt tegenover het koffiihuis Hakmome Dagelijks zullen er 3 Voorstellingen jeijnai leurden ien i et 6 uren Avondvoorstelling ten S i uur pTc inkse van G O U D As maakt aan zi ne geuerde Stddgeoootea en Begunstige 3 bekend dat hij weder gearriveerd is met zijne NIEUWE Grootere Potfertjeskraam die tevens van vele gemakken voorzien is Hij hoopt dit jaar w eder dezelfde gunst te mogen genieten welke hem de laatste jaren zoo bijzonder als inwoner is betoond geworden belovende eene prompte en zindelijke bediening SlV ZijM kraam slaat de tweedö van af den KouTEX ïiende heg hr eiiorer den lieer DE KEUZEE De Thee Soorten UT HET MAGAZIJN VAN 8indei am en Siblesz te Arniiein zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tiendeicey wijk D N 24 te GOUDA D BOER A te Oudeicater en verdere Depots Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van Itijks en Gemeente accijns oij eene hoeveelheid van minstens tien kaa a contant Zuiver overgehaalde JENEA EE a 462 jj per kan 59 cents Jenever 2 soort CMoutwiju a 46 q q per kan 57 cents iul BRA NDEWIJN 4C2 io per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar Cfenredigheid i GoiD 2 Augustus 18 i5 Museum IVatlonaitl De ondergeteekende verwittigt het geëerde publiek dat hij met zijn rijk KUNSTMUSEUM voor de tweede maal is gearriveerd waarin voorkomen de treffendste Land en Zeegezichten der wereld j niet zoo als men het dagelijks ziet maar alles in het groot Mogt men zich nog de schoone zaken herinneren die men het vorige jaar kon zien De directeur heeft geene kosten gespaard om w 3r c i geheel nieuwe vertooning daar te stellen en wordt vertoond als Cyclorama Het spel is alle oogenblikkeu te zien even zoo goed bij dag ais bij het gaslicht De tent is geplaatst op de groote Markt De prijs der plaatsea is 2 5 cents de persoon kinderen en aienstboden 10 cents A MULLENS IBmtenge wone Kunstvoorstellingen onder directie van den Heer CHARLES SPRIET in de rijk gedecoreerde schitterend door Gazlieht versierde Tent op de groote Markt alhier N 1 Bestaande in onovertrefbare Gym nastische oefeningen N 2 De Koning der Goochelaren N 3 Schitterende Mechanische Tableaux Nooit alhier vertoond Tot slot Nieuwe Groote Ballet Pantomime Aanvang WOENSDAG 2 Augustus 1865 Dagelijks 3 Voorstellingen 4 6 en S j ure Prijzen der Plaatsen l Kang49 2e Rang 30 3 Rang 20 ets Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 1 Augustus I 4iagste Hoogste Geblevea pCt koers koers koers Ned w sch 2i 621 8 621 4 62I 4 dito 3 727 73 73 dito 4 9 7 Vb Handelm op resc 146V8 1461 146 België Roths 2V3 Spanje obl 21 4 38 38 Portugal obl 3 47 471 8 Kusl obl H 5 98 d 1828 29 5 do 6 serie 5 851 4 5V dO Lond 1862 5 d Amst 1864 5 961 8 961 4 961 d Amst l860 4V2 S7V2 Aand spoorw f I9IV4 192 1915 4 Oost Metall 5 pCt 59 59 597 dito dito 21 2 aoVs üi renteAmst 5 79 d nat 1854 5 63 r 64 fi 641 d inzilv 1864 5 68V3 6SV 68 Italië Amst 5 Turk binn 6 47 Vi6 8 6 481 8 Griekenland 5 2OV4 20S 2üV4 Ver Staten 1874 5 fi3V 64 d 1881 6 721 4 72 ifi d 1S82 6 71 6 71 71 Mexico 1851 3 23 23Vic 33 Coel J kkcri an A I JRINKMJ N Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt üe uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden ifl 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOÜDA brengen ter kennis van de Ingezetenen dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van een lid van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 62 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang van den langen Groenendaal bij de Gouwe aan het gtbouiv der Luthersche kerk alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iedereu werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure Gouda den 3 Augustus 1865 BuBGEMEESTEB en Wethoüdees voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FOETÜIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA den 5 Augustus Ds erkenning van het koningrijk Italië door het spaansche bewind schijnt eene groote opgewondenheid te doen ontstaan Toch heerschte er bij de gedurige ministeriele veranderingen bij den kwijnenden en geldeloozen toestand weinig vertrouwen of tevredenheid maar nu is het als of de woelingen van den ns het tegenwoordige bewind ernstig bedreigen en men meldt van benden carlisten en legitimisten die zich op verschiüpsdc punten vertoonen Zeer twijfelachtige geruchten spreken van toenadering tusschen Oostenrijk en Pruisen Pruisen zou de haven van Kiel bekomen Rendsburg bezetten en grondgebied annexeren maar Oostenrijk zou vergoeding vinden in een gedeelte van Silezie door Pruisen na zoo langdurig bezit terug gegeven Het is ondenkbaar dat Pruisens vertegenwoordigers ooit zulke schikkingen zullen goed keuren die waarlijk de algemeene verachting niet ontgaan zouden Von Bismarck moge tot alles in staat zijn gelijk hij op nieuw bewees door het opligten van den redacteur te Altona tn de even willekeurige uitzetting van den heer Erese maar Oostenrijk schuwt zulke openbare verkrachting der wet en moge het al niet vrij ziju van zelf chtige bedoelingen het zoekt die te bereiken langs sluwen en minder aaustootelijke wegen Het nieuwe ministerie laat nog niets van zich hooren en zal ook geen programma uitgeven omdat het zich niet aan woorden wil b nden De verwachting is niet hoog gespannen Oostenrijk is nog in het eerste tijdperk van coiistitutionele ontwikkeling voor het oogenblik is teruggang te vreezen ook zal het ministerie de handen vol hebbeu om eenig licht te scheppen in de financiële duisternis Want hoe uitgeput moet toch eindelijk het rijkste land niet worden dat altijd leent om de renten te betalen en in vollen vrede het leger op oorlogsvoet wil houden Uit Amerika luiden de berigten hoogst gunstig Dwcas zou het toch zijn te eischen dat een land na zoo geweldige catastrophe op eenmaal elk bezwaar te boven zou zijn Men is ijverig bemoeid om in de onderworpen staten een nationaal bestuur te vestigen de gevangenen worden achtervolgens in vrijheid gesteld de soldaten afbetaald en ontslagen keere naar hunne haardsteden terug al de vorij tespiegelde schrikbeelden van zich tot dictators opwerpende j eneraals verdwijnen ia rook daar leei t een ander geslacht dan ii Europa daar bestaat bij al het ruwe en gewelddadige een zin voor ware vrijheid die hier op enkele uitzonderingen na tot het ver verleden behoort Van daar die scheeve oordeelvellingen en schampere uitvallen over nietigheden door hen die het groote niet kunnen zien De voorname vraag die d aar beslissing eischt is de plaats die den nu vrijen neger in de maatschappij moet aangewezen worden Komt die be Pe prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte slissing der unie of eiken staat in het bijzonder toe Moet de neger onmiddellijk of na eenige voorbereiding gesteld worden in het bezit van zijne volle burgerregten Deze vragen scheiden de partijen en geven aanleiding tot erustigen strijd öuttenlttnïi Londen 3 Aug De berigten uit la Plata welke de vernieling der door Paraguay op de arana vereenigde tlotille melden zijn gunstig voor onze financiële en commerciële joruit igten Een spoedige afloop van den oorlog schijnt nu te mogen norden verwacht en dus zullen de nieuwe leeningen voor Brazilië en aivan Bueaos Ayres uiet zoo groot behoeven te zijn als eerst het voornem ïn was en uitstel kunnen lijden uc met geheel achterwege blijven Voor den handel in het ul emeen is het openen der rivieren Parana en Paraguay en de egiieming van geschilpunten welke den vrede der Platalanden onzeker maakten eene zaak van hoog gewigt Nadat reeds 1200 mijlen van den atlantischeu kabelgisteren waren uitgevierd en de Great Eastern 1050 mijlen hadafgelegd is heden geene gemeenschap mogelijk de oorzaak isonbekend In de amerikaansche berigten wordt gemeld dat pr pogingen zijn aangewend om den president Johnson te oewegentot schorsing der processen die ten gevolge der confiscatiewette Richmond aanhangig zijn over de verbeurdverklaring dereigendommen van zuidelijken De aanvraag is ouder andereugegrond op het feit dat ten gevolge der uitvoer ng van diewet niet slechts eene gevaarlijke gisting onder de grondeigenaars heerschte maar ook alle werkzaamheden tot herstel vande schade door den oorlog te neeg gebragt in de omliggendedistricten gestaakt zijn Gelijk reeds gemeld is zijn da i ookde verkiezingen te Richmond geheel in secessiouistiochen geestuitgevallen Naar men nader venieemt is dit grootendeels toete schrijven aan de op parool ontslagen militairen der arixT van Lee die bij de stemming veel ijver aan den dag hebbeugekgd terwijl de verkiezing bepaaldelijk geleid norJ door dezelfde personen die benoemd naren tot leden van hLt comitt hetwelk naar den president is afgevaardigd om hem te benegentot intrekking van de exceptien die bij de proclamatie der amnestie vastgesteld zijn len opzigte van hen wier vermogen hetbedrag van 20 000 dollars te boven gaat Hoewel het parlement in de eerste G maanden c b jceuzal komen hoort men toch reeds van de eerste m err die tot lord Paimerston gerigt zal worden Sir Robi ton lid van het lagerhuis zal nl den eersten av u zitting vragen of de regering voornemens i iii de Uiiiig in 1866 eene groote en veelomvattende reformbiU in te i i 4 Aug De telegraphische gemcensch ip met de jre it Eastern is nog niet hersteld Geen enkel sein hoe gering ook heeft men van dat schip ontvangen De bekende Barnum heeft mmiddellijk na den bnnd vanzijn museum aan het publiek bekend geraaaVr dat Inj lUdrl kmaatregelen zal nemen tot opvigting van een mus uin op noguitgebreider schaal dan het afgebrande om een gri ot aai talvoorwerpen ten toon te stellen die hij negeii = gebf k aanruimte tot nog toe niet kon opnemcr en tevens aiccr uitgebreide amusementen te geven Hij hoopt dit reeds binnen eeuijemaanden t stand te brengen Inmiddels heefi hij met hetoog hierop reeds een agent naar Europa gezonden tern ijl hijzelf binnen kort derwaarts zou volgen Uit San Francisco is berigt ontvangen dat de russischetelegraafkabel door de Fraser s rivier met het beste gevolggelegd is Tevens blijkt dat er ook een lelegraaflijn in Perziezal worden aangelegd van Teheran naar ileshed welke laatsteplaats door de Muzelmannen in hooge eere wordt gehoi en De aanleg zal bewerkstelligd worden door Engelschen men acht het twijfelachtig of de lijn nel overal seilig alzijn Men v est althans voor gedurige beschadiging liu g