Goudsche Courant, zondag 6 augustus 1865

de Turcomannen die vooral in Khorassau veel verwoesting aanrigten Parijs i Augustus De Mouiteur zegt na een exposé te hebben gegeven vau de kivestie der hertogdommen dat nieu naar aanleiding van oieune incidenten gevraagd heeft in nelk r ht Frankrijk de politiek der duitscLe regeringen beschouwt Het antwoord wordt aangewezen door het gedrag van Frankrijk gedurende de vroegere phasen dezer kwestie Telkens als Frankrijk genoopt werd zijne opinie te uiten refereerde het zich aau het nationaal gevoel der volken en ook thans gaat het voort te wenschen dat de combinatie die de overhand zal houden overeenkomstig dat principe zal zijn Omtrent de gezondheid des keiiers zijn voortdurend allerleigeruchten in omloop men beweert dat hij nog steeds lijdtaan eene scort van dyssenterie waarschijnlijk het gevolg derondernomen kuur maar die overigens tot geene ongerustheidaanleiding geeft Zeker is het evenwei dat de keizer te Plombiires uiterst afgezonderd leeft Hetzelfde is met de keizerinte Fontainebleau het geval De berigten uit Spanje zijn verward en tegenstijdig behalve op een punt dat nl de toestand slecht en de publiekegeest 7cer overspannen is Men beweert dat de koningin nutot de progressisten overhelt eu aan Espartero en Madoz voorstellen gedaan heeft BniSSel 2 Aug De kamer van vertegenwoordigers hetft heden hot ets outwcrp op de misbruiken bij de verkiezingen aangenomen met 55 tegen 43 stemmen De rcgterzijde heeft herhaaldelijk maar te vergeefs getracht om op eenige amendcinenten terug te komeu Weenen 2 Aug De Neue Presse meldi op grond van goede informatien dat ten gevolge van di n ministerraad te tlcjenslmrg speciaal op voorstel van den heer Hloome te Gastein reue j i iieeiischappelijke regering in de hertogdommen met uaauwkeurijT afgebakende bevoegdheid zal voortduren en dat beide k liiiietlcu in eene conferentie tot de definitieve constilueriiig der hertogdommen zullen overgaan Xog altijd zijn wij zonder eigeutlijk programma van betnieuw V niiui terio Intnss hen mag men uit de circulaire welkegraat lleicrcdi aan de gouverneurs in de verschillende gewestenheeft gcrigt opmaken op welke wij e de staatsminister de aduiinistratii wmseht in te rigten Hieruit kan men opmaken dat de centralisaiie niet volkomen de leuze van het kabinetzal ve cn ofschoon het ven deze toch eene scnrede voorwaartsz u doen A oor het overige ademt dit schrijven een meer liberalen geest voornamelijk voor zoo veel betreft de aangelegenheden vau de pers S Aug De teruggang van de koersen op de beurs vanheden wordt door de avondbladen eenparig toegeschreven aaneen gerucht van den beden plaats hebbanden terugkeer des keizersen den lieer von Mensdorff van Ischl en de terugreis van denkoning van Pruisen uit Gasteiu Bij de viering van het vijfde eeuwfeest der universit it heeft de hcrr vou Schmerling eene rede gehouden ter gunste der duitsclie eenheid eindigende met den wensch van elkander te Frankfort weder te zien Serlijn 3 ug Met betrekking tot de jongste begrootingen welke door de regering zijn gedecreteerd uithoofde geene overeenstemming dienaangaande bestond tusschen de r germg en de veitegeuwoordigers zegt de Prov C orresp dai de regering steeds de grondwettige bepalingen in betoog zal houden en dat de begrooting door de huizen van den landdag behoort te worden goedf okeurd Dit zal geschieden zoodra de meerderheid de iuzigten der regering deelt Ohtncnlanïi GCLDA 5 Augustus De gezellen van de sigaren fabriek der hh van de Garde en Vrijland hebben gisteren een optogt gehouden door de stad netjes uitgedoscht door mutiek begeleid vertoonden eenigeu op een open wagen de De eerste kams i J r staten generaal heeft donderdag alde ain de orde gestelde wets ontwerpen aangenomen De minister van financiën heeft de verzekering gegeven dat de comptabiliteits wetten spoedig zullen worden aangeboden Gisteren heeft de eerste kamer all aan de orde gesteldewetsontv erpen waaronder die tot onteigening van den spoorwegVrillemsdorpDordrecht en tot goedkeuring van Let handelstractaat met Frankrijk met algemeene stemmen aangenomen De kamer is dcarop uiteen gegaan Bij beschikking vau den minister yan binuenl zaken is tot tweckeling aan s rijks kweekschool voor onderwijzers te Haarlem benoemd met ingang van 1 sept a s C C Eegt van WaddiuKveen üe weilanden in de omstreken van Leyden hebben zichna den regen volkomen hersteld en ie eren voldoende gras cp De hooibouw is geëindigd voor sommigen bevredigend vooranderen verre van gunstig Dooh de meeste landbouwers hebben stukken weiland afgesloten en rekenen op nahooi dat zoohet weder tot droogte neigt nog eene gunstige uitkomst doetverwachten Waren de weilanden voor eene maand verdord thans zijn zij zoo overvloedig van water doortrokken dat demeeste polders hunne molens in werking hebben gesteld Gedurende de laatste dagen ziju zware regenbuijen gevallen Dekorenbouw waarmede begonnen is ondervindt hierdoor belemmering De tningewassen zijn over het algemeen voortreffelijk appelen en peeren zullen echter schaarsch zijn Van ziekevarkens die tegen november voor de slagt geschikt zouden zijn worden er thans tegen ƒ S het stuk opgeruimd De burgemeester van Rotterdam de heer J F Hoffmann mogt woensdag zijn SOjarig huwelijksfeest vieren Bij die gelegenheid werd hem door eene commissie uit de burgerij eenprachtig kunstwerk in zilver geleverd door den heer J M van Kempen aangeboden Des avonds werden hem door demuziek der schutterij en de rotterdamsche liedertafels serenadesgebragt De wet op het middelbaar onderwijs en hare toepassingis zelfs in de meest afgelegen deelen des lands thans het onderwerp der gesprekken Sommigen zien als resultaten dierwet reetls bergen van intellectuele en stoffelijke weivaart anderen daarentegen zoeken te vergeefs naar goede grondenom zulke resultaten te durven wachten De ijverigste voorstanders nogtans moeten met de tegenstanders verklaren datde tenuitvoerlegging in vele gemeenten groote moeijelijkheden van velerlei aard oplevert O a zal het zeer moeijelijk vallen om voor de hoogere burgerscholen op minder aanzienlijkeplaatsen het voldoend aantal uioenten te verkrijgen die bijdegelijke kennis de noodige geschiktheid paren om te doceren ja om school te houden t Is daarom te hopen dat de uitslag der examens weike nu aangevangen zijn gunstiger mogezijn dan het vorige jaar toen de meeste der sollicitanten bevonden werden nog te weiuig gehalte in de wetenschap te bezitten Grjn Covr AmmerstOl 4 Aug Van zatuidag 29 julij tot heden werdeu hier ter markt verkocht ruim 300 zalmen waarvan echter slechts een klein gedeelte gewone zomerzslmeu De prijs van deze varieerde tusschen ƒ 0 90 en ƒ 1 05 p h ned pond die der st jacobszalmpjes was niet noemenswaardig minder De vangst is op dit oogenbliL minder en de prijs dientengevolge zeer vast Gcniensde Berigten De koniDgin van Portugal is 1 Aug bevalleD vaü een zoon In onderscheidene gedeelten van Spanje vcrtooacn zich benden Carlisten De incirkics Taghacaine is als gezant van Florence naar Madrid v rtrok ken Het braziliaansche ministerie i weder voltallig gemaakt Bij lord Palmerstüu ia ingebroken en voor nagenoeg 10 duizend gulden aan zilverwerk gestolen De tentoonstelling te Moseou wekt toeuemeude belangstelling De koning van Zweden was 30 Julij tegenwoordig bij de opcüiDg van den spoorweg van Christiaanstad en den zijtak naar LandscrnTja en Helsiiigborg De flotille vau Paraguay heeft met ongelukkig gevolg nabij Corrieutes een aanval gewaagd op de braziliaansche vloot Het garnizoen te Weenen bedraagt ruim 28 duizend man De nationale grieksche bank heeft de regering door een voorschot vau 2 miihoen drachmen uit den bittersteu nood gered In de maand Julij ziju te Washington ruim 200 000 soldaten naar huis gezouden De varkeusziekte neemt op vfle plaatsen geweldig toe uit ÈngelaDd klaagt meu over ziekte ouder de koeijen Een niet herkozen lid van den gemeenteraad te Ccberou heeft zich uit spijt verdronken Victor Hugo z l weldra uitgeven een bundel lierzaogeu een roman en eeu blijspel Abd el Kader zal diii keiyer in het kamp van Chalons bezoekeu In Anatolie en WaJlachije worden de velden verwjest door sprinkhanen Het Oostenrijkse he budget is vooreerst reeds belast met 150 duizend e ulden voor de minister verandering Te Boudelaiuville viarrn in de stembus 1 i billetten meer dan het aantal der kiezers Xa de erkenning van Italië door Spanje verwacht men spoedig die van Griekenland In het zuideu vau Rusland verwacht men een baiteugewoon goeden graanoogst Op het veld van Mars begint men den bouw voor te bereiden vn het paleis voor de tentooustelliüg dat eene opper lakte zal innemen van 15 bunders Met üen kapitaal van zes eu een vierde millJoeu gulden wil men te Buffalo een spoorwegbrug bouwen over de Niagara rivier Te Munster heeft zich eeue ereeniging van jongelieden gevormd om de weelde bij de vrouwen tegen te gaau Te Konstantinopei sterven ekelijka 200 ctolera lijders Men verwacht cp 18 dezer de opening vau den spoorweg NijmegenKleef In de republiek Venezuela is de rust hersteld De engelschebank heeft 3 Aug het discouto verhoogd tot 4 pCt Op S Domingo 13 in de vertegenwoordiging het voorstel gedaan om zich door Engeland te doen annexeren Prius Napoleon en Abd el Kader bezoeken Engeland Eene ziekte in de tarv e rigt groote sc iade aan in Yorkshire DE ONDERWIJZEES en Allï 22 DER SCHOOLWET Buim zeven jaren leven we reeds onder de nieuwe schoolwet Hoe goed die ook zijn moge hoeveel zij ook voor heeft bij hare voortgangster van 1806 ook hier heeft de ondervinding weer duidelijk bewezen dat we allen door t gebruik door haar toe te passen nog leemten ontdekken die haar aankleven Veel is er in die zeven jaren over haar geschreven t welk beter niet ware geschreven Wie toch is uiet bekend met de kwestir over art 23 eene kwestie zoo groot en van zooveel schijnbare beleekenis dat zelfs zekere partij in den lande reeds t plan opperde en allerlei pogingen in t werk stelde om de wet te doen herzien Doch al de illusien weike de oppositie zich hiervan voorstelde zijn tot groot genoegen an t meerendeel van t nederlandsche volk in rook verdwetien De geheele geschiedenis van t christelijk nationaal ouderwijs is reeds ten halve in vergetelheid zonder iets meer tot su nd te hebben gebragt dan t ontslag nemen van den heer Groen en liij dezen of geuen volksvertegenwoordiger eenige gefteteaswroeging Haar t is niet dit artikel t welk ons bewogen heeft iets angaande de schoolwet te schrijven t zoude ons trouwens ook bitter weinig baten het zoo afgezaagde thema nog eens te berde te brengen De natie kan eu mag goed en degelijk onderwijs vorderen en t tegenwoordige zal er niet beter en degelijker door worden al werden er ook nog honderd folianten over de eenige echte beteekenis dier christelijke en maatschappelijke deugden geschreven Neen in t algemeen belang weuschten we op eene leemte te wijzen die hoen el reeds over en over bekend evenwel nog nooit zoo ruchtbaar is geworden om ons welstaanshalve tot stilzwijgen te noodzaken Die leemte is onzes inziens te vinden in art 22 der wet dat zegt hoofdonderwijzers aan openbare scholen worden benoemd na aflegging van een vergelijkend examen De ondervinding heeft ons overtuigd dat 1 = Zulke e camens geen voldoende waarborg kunnen zijn eu 2 dat slechts enkele vnn alle misbruik zijU vrij te pleiten Het aanvoeren der giunden voor de waarheid dezer beide stellingen stellen ne ons met dit schrijven ten doel niets andersbeoogende dan om t publiek te doen oordee en of onze redenering juist is Wordt vertjoltjd Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 4 Augustus A oorzittcr mr A van Bergen IJzemJoorn Tegenwoordig ziju It hli Je Grave Kemper Drooglecv er Remy Ruchner Braggaar van Gennep Kist an btraateu en Lu ten De hr Prince komt l tler binnen De notulen van het verliandelde in de vergadering gehouden den 19deu der vorige maand worden goedgekeurd Voor not Aordt aangenomen een prov blad houdende kennisgeving van het verieenen van eervol ontslag als inspecteur over het lager onderwijs aan jhr AV van der Heim en van het in zijn plaats benoemen van dr Liado Ter visie woidt gelegd de rekening en verantwoording van den ka aier bij de hauk van leening over het boekjaar 1864 135 ingezonden door de commissie van toezigt ove die instelling De rekening en verantwoording r 1864 en beerooting voor 1866 door bh regenten over het vereenigd Wees en jElemoeseniershnis zijnde ingezonden wordt gesteld in handen eeuer commisfcie bestaande uit de hb Droogleever Remy en Braggaar Dergelijke lekening en verautwonrding van het burgerlijk armbestuur over Ibtil vergezeld vau ecu voorstel tot verhooging der bezoldiging van den amanuensis ei au de bcgrootiog voor 1S66 wordt met de begrootiug voor 1S66 der gasthuizen eu van beide afdeeiiugi n van het Israel armbestuur in handen gesteld van de hh Prince Luyten en v Straaten De begrootiug der dd schutterij voor 18 56 wordt gesteld in handen der hh Kemy v Gennep en v Straaten Op verzoek wordt eervol ontslag als curator over het Gymnasium verleend aan de hr N IJzendooro Insgelijks wordt ingaande op 1 ort eervol ontslag verleend als leeraar in de hoogdaitsche taal en letterkunde aan het gymnasium aan den hr Poser onder bepaling daarbij dat aanvaart hij de n euwe betrekking lot welke hij elders benoemd is voor gezegd tijdstip zijn ontslag ook zoo veel vroeger zal ingaan Hierbij beveelt de heer Buchner aan den tegeuA ocrJig zijnden curator de Grave die zulks op zich neemt aan curatoren over te brengen toe te zie dat de heer Poser reeds sints eeiiigen tijd in Hotterda m verblijf boudende geen uitbetaling van bezoldiging erlange dan bij het geven der hem opgedragen lessen B en W leggen over eene lijst van aanbeveling ter benoeming vaneen hulponderwijzer op de tusscbensehool bestaande uit de hh V H Landsman van Delftshaven N aa Kee Delft en P M Smit Leyderdorp De commissie belast met het nazien der gemeen rckening over ISGJ en die in wier handen waren gesteld de rei eningen over dat jaar van net burgerlijk ar uestuur der gasthuizen en van het bestedelingshuis adviseren tot goedkeuring Ter laie W van Pruissen verzoekt v oor vijfjaar legen betaling van ƒ 70 i jaars en bekostiging zijnerzijds van het onderhoud der hoefalagiu vau het jaagpad te erlangen het hakhout langs het jaagjiad vallende Ter visie De rekening van librymeesters over Qi wordt gocdgekenrd E en W onderwerpen aan den raad een uitgebreid vooratel tot regeling van het belastingstelsel in deze gc ieente na het door de wet tot rrgcl verhevene beginsel dat geene acciJDsen door de gemeenten zullen mogta worden geheven Zij tooneu door becijfering aan dat wolden geene atxijnsea geheven alüier zou moeten worden voorzien in een te kort v in ruim ƒ 43 000 niet anders te vinden dan door een booldeiijkea oiittlag van minstens ƒ 22 000 en bO opeenten op de personele belasting hetwelk een en ander zij ondocLlijk achten in Gouda een zeer veel minder aantal gegoede ingezetenen aanwijzende dan andere in ziekntal er mede gelijkstaande gemeenten Zij stellen daarom voor te verzoeken dat bij de wet worde toegestaan te he3en 8 opcenten op de rijksbelasting op het gedistilleerd benevens met vrijlating van de rogge van ƒ 3 op de 100 pond tan emeel als wanneer in vereeniging met eeu hoordelijkeu omslag van f 10 000 zonder welken omslag geene opcenten op het personeel mogen worden geheven eu 25 opcenten op het persemeel het evenwigt zou hersteld zijn Ter visie Marktberigten Gouda 3 Aug Tarwe l oolsche p last ƒ 300 Zeeuwsehe per mud ƒ S OO a ƒ 9 Kogge Inlandjche ƒ ti a B 50 buiicnl ƒ 6 5a 7 00 Gerst ƒ 4 0U ii ƒ 5 Have 3 1 0 a ƒ 4 50 Boekweit Fransche per 2100 ned IS ƒ 1S5 Xoordbrabantsehe 200 Bruine Loouen f 9 a f 13 Paardeboonen f 5 70 a ƒ 6 30 Hennipzaad ƒ 8 25 a ƒ S 50 De veemarkt met gsringen aanvoer doch levendigenhandel ook werden vette schipen en magere varkens vlug verkocht IZaas Aangevoerd 50 partijen ƒ 22 50 a ƒ 25 50 üoelioter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Deli t 3 Aug Bij middelmatigen aanvoer van gr inen ruimde de voorraad langzaam tot vorige prü n op ïarwe ƒ S 20 a S 6Ü Kogge ƒ 6 a ƒ 6 30 Zoau rat ƒ 4 40 a ƒ 4 SO Korte haver ƒ 3 60 a ƒ 3 b0 Lange do ƒ 3 20 i ƒ 3 60 Duiveboonen ƒ 7 50 Paardeb ƒ 6 50 Groene ersvten ƒ 7 a ƒ 9 Witte erwten ƒ 7 50 Koolïaad ƒ 11 50 n ƒ 13 75 Aan stads waag gewogen van 2S julij tot 3 Aug 32 4 919 S en 53 16 boter te zameu 20 40 ned S Boter ƒ 52 a ƒ 60 het vierde ƒ l au i ƒ 1 50 per n tD Ter markt 620 mud aardapp ƒ 1 30 a ƒ 2 60 Lon aen 31 July Gr iuen Eng tarwe 1 a 2 Liger nieuwe witf bedong 48 s 53 ei roode 48 vr met weinig vraag tot circa vorige prijzen Gerst met redelijken handel tot vorigen prijs en haver iets lager Aanvoer van 24 tot 29 julij 1717 jr inl eu 1 691 qr vr tarwe 2ilO qr vr gerst en 420 qr inl en J598 qr r uaver an de veemarkt van heden waren aangevoerd 5940 runderen 429 kalveren 27950 schapen en 450 varkens Voor beste kalveren werd 5 4 pr steen betaald 1 Aug Boter Friesche 116 Kampen en Zwolie lOö a 109 Groningen 56 a 90 Emden en Leer 94 a S Yer 3v 90 a 104 Morlaix 80 a 84 KaL Edam 52 i 56 Qouda 40 ii 47 Derby 52 i 54 Kanter 20 Amerik 56 k 62 2 Aug Granen met matigen uinvoer Je pr u vast met veel vraag 3 Aug Aan de veemarkt van he Icn warn aanüi v cru 1100 rundei eu 936 kalveren 6240 schapen en o ri iis Voor runderen werd 5 4 voor schapen 5 2 pr sttrn Mild Burgerlijke Stand GEBoKhN 1 Aug rieteruella Eliz dielh oud jr X T o M Endenburg 2 Nicolaas ouders N vau der Wüude i en M de ui Johanna Maria ouders W 1 Schouten en 1 au Tuiden J La ouders C P bameveld en X van Va 31 July M Blazer 10 m 2 ugu L an den iVittenboer 20 d 3 J d Gruii Ij D van Klavei u vrouw van Ij Kabout 02 j Gehuwd 2 Ug D de V erk en M C Woi t N i Ai n M van Vleuten van der Heiden en van Gosh Zielf maii en S J Marks lleparon en 3 II li H J ti J de Graaf J Wildschut en R van Ham V van der Steen eu A Verweegen L van der Dra i j en 0 van der Pool J C Ziuidijk u M van Leest O J alaiiian en X J van Knswijk V van Gent en P F de Gruijl D E er en J van Dijk J Snaterse en N van Vliet JI P Oosterbeek en L Overheem M Vermaat eu V M Danens W or RDEN van 26 JuUj tot en met 2 Augustus 1S65 G oBES Jacob ouders VV van Kieuwkerk en P J Duijtz OvehledLN H Rietveld bijna li m H Landerc ruim 7 j wednwenaar van H Oo lrum II Kruidt 3 w Ondektkovwd W VerwLij ruim 24 j en A I van D en 10 j m r