Goudsche Courant, donderdag 10 augustus 1865

ADVERTENTIEN Donderdag 10 Augustus iü 351 § 6d GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D nO 60 Openbare Vrijwillige Verkooping te Ovdewater op Vrijdag 11 Augustus I860 des morgens 10 uur in het Huis 353 aan de Wijdstraat en te HaastreM op Vrijdag 18 Augustus 1865 des morgens 9 uur n het Huis B N 61 aan de noordzijde van de hoogstraat ten overstaan van Notaris J G BROUWER NIJHOFF te HaadrecU Kleiweg E 107 A QUANT herft de eer ter kennis te brengen dat hij voor de aanstaande Kermis ruim voorzien is van eene bijzondere fraaije sortering Portret Albums tot buitengewoon lage prijzen in meer dan 40 verschillende soorten PORTEMONNAIES en SIGARENKOKERS in meer dan lO soorten SIGARENPIJPJES in rijke keuze Eene allerliefste keuze in Manner als VAZEN PULLEN BLAKERS INKTKOKERS SIGAREN en LUCIFERSTANDAARDS ASCHBAKJES SCHRIJF PORTEFEÜILLES in alle formaten met en ouder schrijf garnituur Zeer elegante Heeren en Dames NECESSAIRES Jongens en Meisjes SCHOOLTASSEN PRENT en LEESBOEKJES in grooten voorraad ZAKPORTEFEUILLES en fraaije NOTITIEBOEKJES van af 12 et Riiiderspeelgoederen in grooten voorraad en zeer laag genoteerd als EOÜffDOOZEN LEGKAARTEN GOO CHELÜOOZEN WINKELS KEUKENS DOOZEN in alle scorten ets etc In de Landman De van ouds gerenommeerde Goucischc Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende Ontvangen uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van a AVENSV AAIJ ZONEN te Gorinchem Deze i U worden afgeleverd in verzegelde panjes van twee en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met ƒ 3 75 de 5 ons of 16 Cents tut en met 75 Cents bet ons An van der KLEIN Sz GoLDA Julij 1S65 Confiturier BOTEEMABKT A N 56 Gevraagd als HUISBEWAARDERS Gehuwdeliedeo zonder kinderen Men melde zichaan bij den Uitgever dezer Courant IN DE NIEUW BIJGEBOUWDE ZAAL DEE Sociëteit Ous Genoegen Te GOUDA GEDURENDE DE KERMIS op Donderdag Vrijdag Zaturdag Zor iag en Maandag den 3 4 5 6 en 7 Augustus 1865 des Vooriiiiddags ten Tw vAtP ure GROOT VOCAAI 1 1NSTRUMENTAAL SölGIET door de rarailie HUBERT SADVLET Eiken avond ten HALF NEGEN ure door bovengenoemde Familie Groote Soiree bestaande in Operettes Quatuors Trios Duos d Opéras Dialogues Grands Duos Comiques Morceaux d Opéras Romances Comiques enz waaronder ook eiken avond DE JAPANEESCHE POPPENKAST ÏN De l eroein le Zingende RIRVORSCHE Alle avouden verscheidenheid der uitvoeringen Donderdag Vrijdag Zaturdag Zondag en Maandag des avonds ten half negen ure BAL onder directie van den Heer P ROZESTRATEN IN UE ISTieu we Zaal ZONDAG MIDDERXACHT vervaardigd en af te steken door den heer P L VAN DEB Bbugh Vuurwerkmaker van Z M den Koning te Amsterdam ENTREE des voormiddags 30 cents Zondag avond 99 cents Donderdag Vrijdag Zaturdag en Maandag avond 60 ets Kinderen beneden de 18 jaar half geld De Tuin zal door Gaz Illuminatie als ook ü la Giorno goed verlicht ijn NB De progr imma s van het vuurwerk zullen in tijds verspreid v orden Het Bureau zal des voormiddags ten elf ure en des avonds ten zeven ure geopend zijn ADMIRAAL TOM POÜctT PORTRETTEN van den hoer admiraal TOI PODGE Jan Hannema zijn te verkrijgen aan de Salon voor het logement HET HERTHUIS en tot den 12 dezer aan zijne woning bij den hr F HARKINK korie Tiendeiceg alhier het exemplaar voor 30 en voor I 4U centen Stoombootdienst de Ussel Van Gouda des Zondags s morgens 61 uur Des Maandags en Dingsdags s morgens 6 uur de overige dagen ten 7 uur Van Rotterdam des Zondags namiddags ten 5 uur de overige dagen namiddags ten 2 uur Dagelijks Setourkaarten KROSSO STHÉATRE staande de kolossale net ingerigte Loge op de groote Markt te Gouda op Zondag den 6 Augustus 1865 tot zekere en finale sluiting BUITENGEWONE GROOTE VOOESTELLING Aanvang des avonds om 8 uur Het Bureau is den geheelen dag geopend lot het bespreken der plaatsen Rrosso en Smitii GIRQUE GARRÉ op de Groote Markt te GOUDA Het groot gezelschap van 120 PERSONEN met 80 PAARDEN zal eiken avond van de Kermis groote voorstellingen geven in de Rijkunst en Paardendressuur TOT SLOT BALLET DE FLEUR door vier Heeren en vier Dames Aanvang des avonds om 8 uur W CARRÉ Directeur llHseiim Natioaaal De ondergeteekende verwittigt het geëerde publiek dat hij met zijn rijk KUNSTMUSEUM voor de tweede maal is gearriveerd waarin voorkomen de treffendste Land en Zeegezichten der wereld niet zoo als men het dagelijks ziet maar alles in het groot Mogt men zich nog de schoone zaken herinneren die men het vorige jaar kon zien De directeur heeft geene kosten gespaard om weer een geheel nieuwe vertooning daar te stellen en wordt vertoond als Cyclorama Het spel is alle oogenblikken te zien even zoo goed over dag bij het gaslicht als des avonds De tent is geplaatst op de groote Markt tegenover den heer H Goorissen Boekdrukker De prijs der plaatsen is 25 cents de persoon kinderen en dienstboden 10 cents A MULLEN S Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDH te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns oij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o per kan 59 cents Jenever Z e soort Moutwijn a462 io per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 462 io per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Got D s 5 Augustus 1865 Boekdrolikerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de nitgave des avuads te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 pe inzending der Advertentiea tan geschieden tot des morgens ten 11 ure öaiteitlttnïK Londen 5 Aug De Persia heeft tijdingen uit New York aangebragt loopende tot 26 julij des ochtends De president Johnson heeft de vrijheid verleend aan aUe krijgsgevangenen de generaals er onder begrepen mit ij den eed van getrouwheid aan de unie afleggen In de zui lelijke staten hebben nog steeds botsingen plaats tusschen de burgers en de soldaten In Virginie is de meerderheid der separatistische candidaten gekozen In de omstreken van Londen doet zich sedert eenigentijd eene besmettelijke en De Times zegt dienaangaande Van gouvernementswege zijn de ambtenaren der invoerregten in onze zeehavens aangeschreven scherp toezigt op den invoer van vee te houden en indien zij daarbij ziekten ontdekken de noodige maatregelen tegen de verbreiding daarvan te nemen lle veehouders en veehandelaren te Londen die vee hebben hetwelk aan eenige besmettelijke kwaal lijdt moeten daarvan aangifte aan de overheid doen zij zullen bij verzuim daarvan met eene geldboete van JÊ 20 worden estraft De attorney generaal te Washington heeft verklaard datkatoen of andere goederen in de zuidelijke staten toebehoorende aan plaatselijke of neutrale eigenaars doch thans in bezitbij het gouvernement der unie volgens de besluiten van hetcongres niet aan zoodanige eigenaars kan worden teruggegeven dan krachtens beslissing van het door het congres ingesteld court of claims Volgens eene officiële statistieke opgave bedraagt de bevolking van Londen 3 015 494 die van Liverpool 476 368 van Manchester 3 54 930 van Birmingham 327 844 van Leeds 224 025 van Bristol 161 809 van Edinburgh 174 180 vanGlasgow 423 723 van Dublin 317 666 zielen 8 Aug De berigten uit Bombay van 8 Julij melden dat de krijgsbedrijven in Bhootan nog stil stonden en waarschijnlijfc eerst in het volgende koudere jaargetijde hervat zouden worden Intusschen nam de tweedragt in dat land toe envoorzag men daar het uitbreken van een burgeroorlog In verscheidene plaatsen van Britsch Indie blijft de cholera in meerdere of mindere mate heerschen Onlangs heeft deze ziekte zich ook te Aden aan den ingang der Roode Zee en in eenige naburige plaatsen van Arabic vertoond Buitendien heerscht thans in het zuiden van Arable hougersaood weshalve de britsche overheden te Aden het Indische gouve neaent verzocht hebben om van Bombay levensmiddelen toe ic zenden Berigten uit New York tot 29 Julij melden dat volgensgerucht Kirby Smith naar Mexico de wijk had genomen enzich vervoegd bij den gouverneur Satillo De vijandelijke gezindheid tusschen de fransche en de amerikaansche troepen aande grenzen van Mexico was toenemende In Tennessee NoordCarolina heerschte opgewondenheid wegens de verkiezingen Deleening van 7 30 was geheel volteekend Algemeen beweert men thans dat men geen hoop meerbehoe t te koesteren dat het leggen van den atlantisehen telegraafkabel tot een gelukkig einde zal worden gebragt Indienhet ergste heeft plaats gegrepen de kabel gebroken en de Great Eastern op haren terugweg naar Ierland is dan zal hetverlies ofschoon aanzienlijk toeh niet zoo groot zijn als menhet wil voorstellen Men mag toch veilig aannemen dat eengoed deel van den gezonken kabel zal kunnen worden opgehaald althans zooveel dat het derde gedeelte hetwelk zichnog aan boord bevindt tot de helft zal worden gecompleteerd Het eenige wat dan zal te doen zijn is zegt de Morning Post genoegzaam kapitaal te verstrekken ten einde de andere helft te kunnen fabriceren en de proef andermaal te nemci De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip an het zegel is SÜ Cent loor eiken regel daarboven lU Cent Bnitengewone letters i orden berekend naar I plaatsruimte Indien de kabel met goed succes was gelegd dan zou de Great Eastern £ 50 000 hebbju ontvangen mislukt het echter dan wordt er niets betaalC In het eerste geval zou de Telegraph Construction aua IVlaintenance Comp het schip hebben aangekocht om niet minder dan zes kabels tusschen Ierland en Amerika te leggen Parijs 6 Aug De Moniteur deelt eene circulaire mede van den minister van binnenlandsohe zaken waarin hij doet uitkomen dat bij de gemeentelijke verkiezingen eene bewonderenswaardige kalmte heeft gtheerscht en dat zij het bewijs hebbeu geleverd van de neiging der kiezers om tot overeenstemming te geraken door wederzijds afstand te doen van hunne eisclieu In de schatting der regering zijn er geenc overwinnaars en overwonnenen zij begroet met gelijke achting de oude leden en de nieuw gekozenen Zij wenscht dat de geest van verzoening welke bij de verkiezingen heeft geheerscht bij de raadsleden blijve voortleven De berigten uit Amerika ten aanzien van de nangelegenheden van het nieuwe keizerrijk Mexico luiden heden weder minder gunstig Er heeft zoo meldt men eene groote juaristisclie meeting te NewYork plaate gehad die door generaal Onega een der secretarissen van Juarez en vele andere personaadjes werd bijgewoond die bekend staan het mexicaansche kei ernjk yeer vijandig te zijn Bij die gelegenheid zijn vei schiUeiide redevoeringen gehouden over de leerstellingen van Monroe welke met buitengewone geestdrift werden toegejuicht Men wil tevens weten dat de amerikaansche regering zich tot het belgische gouvernement gewend heeft ten einde bezwaren te opperen legen hel aanwerven van mexicaansche troepen in België Veel opzien heeft hier de benoeming verwekt van prinsPierre Bonaparte tot president van den algemeenen raad vanhet eiland Corsica Het is de eerste maal sedert de herstellingvan het keizerrijk dat de prins er in toestemt om eenige openbare betrekking te aanvaarden Hij bragt zijn leven door metjagen ereizen Indien hij thans werkelijk besloten heeft wederaan het openbare leven deel te nemen dan zal de Keizer metham nog voorzigtiger dan met prins Napoleon moeten zijn daarprins Pierre Bonaparte steeds zeer liberale beginselen toegedaanis geweest Men is thans weder meer gerusl ten opzigte van het oostenrijksch pruisische conflict De Temps beweert zelfs dat de komngvan Pruisen en keizer Frans Joseph eene bijeenkomst zullenhouden Naar men wijders verzekert heeft prins Mettcriiichaan zijn souvereiu een plan tot verzoening tusschen It ilie enOostenrijk toegezonden hetwelk hij op verlangen van Napoleon III met den heer Drouiu de Lhuys heeft uitgewerkl 7 Aug Voor eenigen tijd heeft men gezegd dat prinsNapoleon zijae aanvrage om ontslaij als president van de internationale teutoonsteUing zou intrekken heden echler wordtdie bewermg algemeen tegengesproken De prins zou naarmen wil uit Engeland een langen brief hebben gerigt aan denkeizer waarop Z M een zeer vriendschappelijk antwoord zouhebben gegeven Het 7 nommer van de Archives diploraatiqucs is verschenen De aflevering bevat alle tractaten conventien en protocollen welke tussciicn Trankrijk en de verachiUende duitschcstaten zijn gesloten en gewisseld sedert 27 nov 1S04 tot 30 junij I860 het vervolg van de documenten den 16 februarijmedegedeeld aan de fransche kamers betrekkelijk de amerikaansche aangelegenheden en deu romeinschen staat De vice admiraalWiliaumez is benoemdtot lid vanden seuaat De commissie benoemd om onder voorzitterschap der keizeriii een onderzoek in te stellen omtrent het oestaande stelsel van behandeling der jeugdige veroordeelden in het departement der Seine concludeert in haar rapport ter gunste eener landbouwkolonie Mettray Volgens berigt uit Florence zijn te Ancona sedert de vorige opgave 63 personen aan de cholera beyweken De minister van binnenl zaken is naar Ancona vertrokken die van finnij en onderwijs zijn van daar teruggekomen