Goudsche Courant, donderdag 10 augustus 1865

5 Aug Lit ceu rapport van den frauschen goiiyemeurm CochinChina blijkt dat onze zedelijke invloed aldaar steedstoeneemt sedert het defensief karakter onzer vestiging beterwordt begrepen Een aantal hoofden der rebellen hebben zichonderworpen Uit Madrid wordt gemeld dat de regering besloten heeftgeen gevolg te geven aan de regterlijke vervolging door denraad van state ingesteld tegen sommige geestelijken Over hetalgemeen vindt het goedkeuring dat de regering de zaken niettot het uiterste heeft willen drijven waardoor de bestaandeoneenigheid nog grooter zou zijn geworden Het schijnt zichvoorts te bevestigen dat de koningin hare hoofdstad alleenhfeft verlaten met het doel om niet tegenwoordig te zgn bij Ie ontvangst van den gezant des konings van Italië Weenen 7 Aug Volgens de Neue Presse hebben de lieeren von Mensdortï en VVerther zich gisteren in dien zin uitgesproken dat het gemeenschappelijk beheer van Pruisen en Josteiirijk over de hertogdommen op nieuwe grondslagen gelestiïd voort al duren zullende dan de heeren von Zedlitz en ILilbhiiber aftreden I p Ostd Post schreef dezer dagen De toestand waarin ij verkeeren is zoo ernstig dat wij sedert den italiaanschenoorlog ii cis dergelijks hebben beleefd Pruisen haakt naar eenoorlog met Oostenrijk Wij hopen dat de mannen die belast zijn met de leiding der zaken ai het gewigt daarvan ten volle zullen bevroeden en zoodanige maatregelen znllen nemen als overeenkomstig zijn met de waardigheid en de eer des lands Slechts dan vervullen zij hunnen pligt Zoodra het gevorderd wordt zullen al de volken uitmakende den oostenrijkschen staat met vreugde lijf en goed voor het vaderland ten oifer brengen Berlijn 6 Augustus De Dantziger Zeitung zegt aan het èloi van een over igt der sLiatkandige voorvallen der laatste dagen Het genelddadig verbinderen van het feest dat men ter cere van de liberale afgevaardigden te Keulen weaschte te geien en de gebeurtenissen welke daarmede in verband staan hebben bij ons de overtuiging gevestigd dat de moeijelijke strijd oor regt en vrijheid niet kan gestreden worden dan oiulor de e voorwaarden Dat alle liberalen zich vast aaneensluiten met opotfering van bijzondere inzigten Zoo lang het j eUlt de Het gevoelen van de raadslieden der kroon in zake desleeswijkhoktcinsche aangelegenheid komt naar men uit eenegoede bron lerneemt op het volgende neder 1 üe prins vanAnsrusteijburg heeft geenejriei regt op de successie zelfs nietin een gedeelte der hertogdommen zoowel omdat ziju vadervan zijn regieu afsund gedaan en alle schikkingen de troonopvolging betreflende reeds bij voorbaat erkend heeft als ookdc ïijl de opvolging naar het regt van eerstgeboorte in hetvorstelijk angublenburgsche huis niet te bewijzen is 2 Degroothertog van Oldenburg bezit slechts een eventueel reversieregt op het gottorpsche aandeel 3 Koning Cbristiaan IX l cift volgens de wet op de troonopvolging van 31 7 1853 die in de hertogdommen wettig is afgekondigd en ingevoerd regt op de successie in Sleeswijk H olstein en is dat regt krachtens het traetaat van eeuen op Pruisen en Oostenrijk overgegaan Uit Gastein waarop thans aller oogen hier zijn gevestigd heelt men geene nadere berigten ontvangen dan deze De onderhandelingen met Oostenrijk zijn nog niet afgebroken Hetgeruclit volgens hetwelk Oostenrijk heeft gevorderd dat de br Maj naar Altona teruggevoerd en aldaar op vrije voeten zou orden gesteld is ongegrond Het oostenrijksche kabinet heeftde protesten dienaangaande door den civielen commissaris vanHalbliuber ingediend goedgekeurd en bevestigd De i orild AUg Zeitung beweert dat al hetgeen is verspreid betrellende het indienen van vertoogen bij de wurtembergsche regering tegen de hevige uitvallen welke een der ledenvan het huis der afgevaardigden zich tegen Pruisen heeft veroorloofd als ongegrond moet beschouwd worden De reden waarom dergelijke vertoogen niet zijn ingediend zoo zegt hetblad is dat noch de gezant noch de regering de zaak vanzooveel beteekenis hebben geach dat vertoogen daartegen beboordtu gemaakt te worden De n urtembergsche minister vanbuitciilandsclie zaken heeft in een vertrouwelijk gesprek met dengezaui aldaar zijn leedwezen uitgedrukt over het voorgevallenein het huis der afgevaardigden er de opmerking bijvoegende dat hij deswege el niet verantwoordelijk kan gesteld worden De Küln Zeitung zegt met betrekking tot de onderhandelingeu ihans met Oostenrijk ge erd het volgende De onderhauileiingen worden voortgezet Dat is het gunstigste het elk daaromtrent mag gezegd worden Veel goeds laat zichdienaangaande niet onderstellen uithoofde de halfofficieledagbladen gten enkel noord omtrent den stand der zakenme iedeelen Franlilort ï Aug uit het rapport der oommissie voor de invoering van het duitsche wetboek van koophandel ia de staten van den bond bij de bondsvergadering ingedieii blijkt dat de volgende staten van hunne toestemming nog ni hebben doen blgken Holstein Lippe Sonauraburg Liohtensteiii Hamburg en Bremen Luxemburg heeft zich bepaald tegen 4 invoering verklaard De kwestie betreffende het liquideren der executiekostenin Holstein gemaakt door het occuperen van bedoeld hertogJdom is door de bondsvergadering in hare jongste zitting zonderveel moeite geregeld De tijd binnen welken de afdoening moeigeschieden is voorloopig niet vastgesteld Het meerendeel der zuid duitschc dagbladen is van bevoelen dat de betrekkingen tusschen Oostenrijk en Pruiseu vandien aard zijn dat groote vrees voor een oorlog tusschen diebeide mogendheden njag gekoesterd worden Florence 8 Aug Ht oficiele blad meldt dat de regering uit aanmerking van de uitbreiding der cholera te Ancons de italir ansche geneesheeren heetl uitgenoodigd zich bij de prefecturen aan te melden ten einde de gene sheereu te Ancona bij te staan Gisteren telde mea aldaar 207 cholera gevallen waarvan 102 doodelijk ömnenlanïr GOUDA 9 Augustus Maandag werd in den vroegen morgen op de Nienvs Haven bij den Vrouwentoren in stervenden toestand een man gevonden die door een messteek in den rug was gewond ea weldra overleed De verslagene was een schepenjager van de Goudsche Sluis verschillende geruchten melden dat hij in gezelschap van andere schepenjagers twist gezocht had tegen eenige buitenlieden dia hij baldadig aanrandde en berooven wilde van een koek en zoude hij in die schermutseling gekwetst zijn Men verneemt verder da het aan de ijverige bemoeijingen van den waddinxveenschen veldwachter G Arkenbout gisteren gelukt is den vermoedelij ken dader op te sporen althans er ii iemand uit den Zuidplaspclder onder Zevenhuizen gearresteerd en gevangen hier aangebragt Z M heeft benoemd tot griffier bij het kantongeregt alhier mr M Buchner laatstelijk te Edam en tot griffier bij het kantongeregt te Edam mr G J Berkhoff te Gouda Z M de koning heeft eervol ontslag verleend aan dciiheer J de Witte van Citters als schoolopziener in het 1 district van Zuid Holland en als zoodanig benoemd den heerJ de la Bassecour Caan Dingsdag heeft te Amsterdam de jaarlijksche algemeenevergadering plaats gehad van de maatschappij Tot Nut var t Algemeen onder het voorzitterschap van d A D Lotniiii welke in zgne toespraak heeft betoogd dat deze instelling nelverre van in verval te verkeeren blgken geeft van een verhoogd gevoel van levenskracht en levenslust De maatschappijtelt 62 S honoraire en 13 913 contribuerende leden en 304 departementen van welke 205 ter vergadering zijn vertegenwoordigd De opening van den staatsspoorweg van Zutphen naarDeventer heeft op den 5 dezer plaats gehad en is in laatstgenoemde stad met een dejeuner voor de overfaeidspersonencp het stadhuis met volksvermakeu op de Worp en een vuurwerk feestelijk gevierd De aartsbisschop van Utrecht heeft een provinciaal conciliebijeen geroepen hetwelk 24 sept a s in de kerk st Jan te s Hertogenbosch zal worden gehouden en tol welks bijwoningzijn uitgenoodigd de nederlandsche prelaten en verdere geestelijken aan wie het regt is toegekend om in eeue dergelijkekerkelijke vergadering zitting te nemen Men meldt uit Heenvliet dd 6 augustus De algemeenbekende varkensziekte heeft ook in deze gemeente en de omliggende plaatsen een ernstig aanzien gekregen vele van dezieke dieren sterven plotseling na verloop van eenige dagennatfat de iekte zich openbaart uit ongerustheid zijn er reecisverscheidene menschen die ze gezond verkocht hebben In hetbegin toen de ziekte uitbrak werden er nog velen ziek verkocht voor een matigen prijs maar thans hebben zij in denhandel geene waarde meer zoodat ze nu voi r eigen gebruikgeslagt worden Dat het gebruik van dat zieke spek echterniet aan te raden is blijkt genoegzaam uit den aard der ziekte want varkens die men er aan waagt om te zien of ze er somsdoor komen en alsdan sterven hebben reeds eenige uren voorhunnen dood een verbazenden stank bij zich en de lever issponsachtig verrot Er schijnen tot herstel geene voldoendemiddelen te kunnen worden uitgedacht intusschen zijn er enkele personen die met gunstig gevolg als geneesmiddel cremortartari met boerenstroop vermengjd hebben aangewend Blijkens eene statistieke opgave wegens den veestapel hier te lande in een der jongste nommers van het Nationaal Museum voorkomende rekende men dat op het einde van 1863 in Nederland werden gevonden 25 t 33u paarden 1 380 579 runderen 893 fi2S schapen en 299 055 varkens Bij vergelijking met vorige ja en blijkt dat de veestapel in 1863 bij alle soorten vermeerderd ia Het getal paarden overtrof in 1863 dat in 1852 met 12 945 dat der runderen met 132 875 hetgeen te aanzienlijker mag worden geacht indien men nagaat hoe vele runderen door de ln g ftk e vooral in Friesland gevallen zijn Van 18 4 59 was hel getal afgemaakte en gestorvene runderen aldus 34 166 ctuks of 17 91 op de 1000 Het was het grootste in 185 80 gevallen op de 1000 Sedert 1857 nam de ziekte echter allengs af In 1860 werden in Friesland nog afgemaakt 2 094 stuks runderen Het getal schapen is van 1852 tot 1863 vermeerderd met 65 560 stuks nadat r zich in 1ö56 ook eene niet onaanzienlijke vermmdering had opgedaan Het getal varkens wijst in 1863 met 1852 vergeleken eene vermeerdering van 59 841 aan de toeneming is hi r trapsgc vijs Aan de Stoompost ontleenen wij het volgende berigt Op bevel der regering zijn omtrent 3400 bunders heide en moerasgionden aan gemeenteu in belgisch Limburg toebehoorejde verkocht en hebben omtrent een millioen francs opgebragt de nieuwe eigenaars hebben dadelijk handen aan het werk geslagen om deze gronden door irrigatie in cultuur te bri gen Hoewel wij zooals bekend is in beginsel de inmenging der landsregeriüg in gemeente aangelegenheden afkeuren zoo kunnen wij niet nalaten den wensch uit te drukken dat ook in ons land de aan vele gemeenten toebehoorende heidegronden werden verkocht Spoedig zouden deze heiden in bouw wei of boschland worden herschapen en de gemeentekassen zouden er zeker wel bij varen zooals het voorbeeL der in deze provincie gelegen gemeente Leersum leert waar men ten gevolge der verkooping van een deel der gemeenteheide alle dorpslasten heeft kunnen afschaffen Mogt dit voorbeeld door de gooische gemeenten en ook door Soest worden gevolgd maar in deze zaak is weder het eigenbelang in het spel Vele leden van gemeenteraden vinden het veel aangenamer voor bijna niets hunne schapen op de heide te weiden dan de gemeentebelangen waartoe zij geroepen zijn naar waarheid te behartigen In de zitting van den rotterdamsehen gemeenteraad zijngisteren de beraadslagingen ten einde gebragt over de voorwaarden waarop burgemeester en Wethouders dier gemeenteconcessie zullen verleenen tot oprigting of vestiging van eeuedrinfcuaterleiding Behoudens een enkel artikel dat ter nij iging van redactie in handen van de commissie van redactie isgesteld heeft de raad zich zonder eenige wijziging van ingrijpend belang met de ontnerp voorwaarden vereenigd Daar zijeene bepaalde overeenkomst daarstellen tusschen de commissievoor de plaatselijke werken en den heer Metzelaar alhier alsconcessionaris zoo kan deze voor Rotterdam zoo belangrijkeaangelegenheid gciclit norden voor goed beslist te zijn daarhet nel aan geen twijfel onderhevig is of de concessionaris zalhet voor de onderneming benoodigde kapitaal weten bijeen iebrengen zoo het al niet bijeensebragt is Zes maanden na hetdefinitief verleenen der concessie is hij verpligt een aanvangmet de uitvoering van het nerk te maken en het binnen denbij de concessie bepaalden tijd op te leveren onder het stelleualsdan van een zakelijkeii borgtogt van ƒ 50 000 Aan de bataviasche gteu tot 14 junij ontleenen wijhet volgende Op Java de weersgesteldheid hoogst ongestadig hetgeen groot nadtsl doet vreezen voor den suikeroogst Ter westkust van Borneo werden eenige rooverspraauwen vermeesterd en hadden op nieuw onbeduidende gevechten met de inboorlingeu plaats De javasche bank heeft haar disconto wederom verlaagd tot 6 pCt het noodzakelijke en nuttige van dien maatregel kan aan geen regtmatigen twijfel onderhevig zijn De wijzigingen in het wetsontwerp op de innische tarieven worden algemeen als zeer onvoldoende beschouwd Men hoopt dat de kamer vooral wat betreft de beschermende invoerregten liberaler dan de minister zal zijn Java beleeft zegt de Java Bode een kommervollen tijd niet zoo zeer ten aanzien van het politieke als wel ten aanzien van de natuur Hier een vulkanische schok daar te veel regen ginds weder droogte in één woord ongeregeldheden die moeder natuur zich veroorlooft hebben ten gevolge dat men zich ook dit jaar weder ongerust moet maken over den guustigjn afloop van den oogst De rijst tiibak en suiker schijnen op verschillende plaatsen niet aan de verwachting te beantwoorden De berigten over de kofEj luiden daarentegen gunstiger Het batig slot loopt dus weder gevaar en het bestuur zal zich ten slotte verpligt zien een eind aan de jaarlijks terugkeerende bezorgdheid tae maken door ook de Indische natuur tot geregelden arbeid op te leiden indien althans de cultuurwet het batig slot niet van weer en wind eet los te maken De directeur van producten en civiele magazijnen heeft bekend gemaakt dat de reger r g genpgeu is verzoeken tot het oprigten van telegraaf kantoren op kleine plaatsen op Java door particulieren in overweging te nemen Of er velen aan de rucht naar overwegen die de regering schijnt te beheerschen zullen te gemoet komen is ons onbekend GrOrincIieni 7 Aug Naar wij vernemen heeft het on eder van 11 donderdag avond ook in enkele gemeenten van dezen waard ongemeen hevig gewoed Zelfs vielen in de gemeenten Langerak en Nieuwpoort hagelsteenen ter grootte van knikkers die aangezien het blad =til as evenwei weinig schade r aa de te veld staande vruchten toebragten Over het algemeen lijdt het hennipgenas en de weijerij door den regen In eukele polders heeft men bovendien circa een voet water op het zomerpeil Daarenboven sctijut de doorneekte grond eu de brocijige lucht het bederf in de aardappelen te bevorderen In onderscheidene soorten althans is zelfs de vrucht zeer aangedaan Luchtig droog weder kan hierin evenwel gunstige verandering brengen Gemengde Beri2 tcü Door bijvoeging van tot poeder ge tampt gL = kan men het buskruidonoutplüfbaar makeu Ecu geweldige brai d heeft do stad Buc uez iaGallicie zoo geteisterd dat ruim 300 huizen Yeruield en meer dan lOOO meiisch van hii 3 csting beroofd werdeii Te Obra in HeSst u hetftmen al d katten gedood op het vermoeden dat eent Kut dul ua De fiaubche minister van oorlog heeft audermaal aan zijue oiiUrgc iUikteiiverboden om In de dagbhden te srhnj LQ Victo Hugo knj t 1j 00ö fr honorarium oor den aanstaanden roman en den bundel gtd htcn De koning van Zweden brengt eene visite aan zijn d enschen coiifrattr Te Titlis in Transcmcasïe heeft men zich met geweld verzet tegen erhooging van belasting Il Kugeland beeft de accyns op htt gedistilleerdm bet laatste jaar nagenoeg U s milUoen gulden op tbragt Te Romezijn qnarantainemaatregeleu genomen De berigif l dtn oogst inIerland iniden zeer gunstig De werklieden ui J rroe en van Noord Wallis hebben den arbeid gettaakt M a h a een dames congres De vier g ustcrs die de politiek moetei n ijc de aarts bertogin Sophia moeder van keuer Frans Joseph t jin weduwe van Pruiseu konmgm Elisabeth van Saksen en de i Louise an Beijeren De geldsnaarde der gedurende IfeG t i i i ri tanje ge produceerde steenkolcD tn metalen wordt berekend jp g 4 jU mii iioen gulden De vertegenwoordigers van Oi t i ai t zuUea een constitutie vast stellen voor de eKe hertotduiatu er=cheidenepersonen hebben het leven verloren bij etu brLuti u i tnburg nabijDantzig Aan de fransch aan cbe grenzeo en te eiÜe kom ea gevallen voor van cholera Kontosriu Victoria do t een rLl Je naar Duitschlond met haar gezin en een gevolg Ma 7 personen De amj terd m he gemeenteraad beslaat grootendeei u t mannen van het jaar nul zegt deUtr Courant De gezond he idadieust bij de frausche marir ordt gereorganiseerd Te Horence bestaat een katten asjl in ecu klooster naaatde bt Laurenskcrk De firma Me yv bealer heeft te VUm uth eme zeerkleine stoom brandspuit ten toon gi=teld die in 7 2 n r ii ct aan maken van het vuur een straal van ecu duim 1 jO vj t De e York Herald heeft gedurende Am oorlog ƒ 2 4 50 i voor correspondent I en voer het teckeuen eu drukkt u vau kaart 1 a De keizerin van Mexico komt vader Leopull cog et s bes De engelsche gezant is voor de choUra Uit Kou tantioopti st Te Klein roehlarn lu Oostennjk zijd i J wjniugei d ur br d Ingezonden DE ONDERWIJZEÜS en ART i PER StHDOIWEÏ l erculf nul u S50 Ie Waartoe houdt men een vergelijkend eiaracnr Jlfnwil een kundig ondernij er men wil weten nifn men de opleiding der jeugd toevertrouwt ïcg n dit antwoord is op zich zelf niets in te brengen doch of een vt rgelijkend examen den juisten maatstaf aangeeft om uit een tninti 1 of dertigtal kandidaten den kundigsten d n z den u e L hiksten te kie7en betwijfelen we zeer En el om deze redenen Verreweg de meeste dier examens toch hebben ten doel om de wetenschappelijke kennis der kandidaten te doen uiikomeu t is dus rragen en antKijonkn niets meer Iemand m it tamelijk gezonde hersenen en een goed geheugen brengt het daar mee=tal 7eer verdoch nu eet ook een ieder die maar eenigszins in de schóolwereld is ingewijd dat het alles behalve een axioma is dat bi die zeer goed op de studeerkamer t huis is zich evenzoo in de school kan bewegen t Is hier weer theorie er praktijk Even als elders ook hier iroc cn ze hand aan hand gaan zuilen ze goede vrichtni voortbrengen