Goudsche Courant, donderdag 10 augustus 1865

tS65 H 35 Zondag 13 Augustus Dit Leeft men eclitcr reeds hng insrezien en gemeend dit kwaad te k nnen opheffen door eik der kiniliditen eene pioeve van schoolhouden te doen geven Maar ook dit bedriegt mir ons lUiieu Zulk eene geïmproviseerde les geeft niets en kan niets even Hoogstens een kwartier ziet men diu iemand werken met eene klis e hem geheel onbekend en daarbij m eene spanning die alle natuurlijkheid en gerustheid buiten sluit Neen den waren onderwijzer leert men in oe school kennen Paar moet men hem ongemerkt gadcsliin De vruchten van zijn ouaenvija zijn een betere maatstaf om hem te beoordeelen dm een vergelijkend eximen A oor gebrek ain wetenschippelijke kennis behoeft men toch waarlijk niet te veezen ant de vereischten voor een hoofdonderwijzers akte zijn tegenwoordig van dat gehilte dat alle vrecb poedig verbannen wordt tn daarbij moet men vooral niet uit het oog verliezen dat de geschiktheid van een schoolonderwijzer oneindig meer afhangt van zijn gehalte als schoolman dan als w ctenschsppelijk man Goede scholen zijn volksklemooden maar echte onderwijzers met minder Om deze redenen reeds gelooven we dat de afschaffing der vergelijkende examens wenschelijk nas Maar nu nog iets Aairom bestiat deze foltering vnnt eene foltering is het oor de ondern ijzers der ligere scholen te wijl men deze draconische btpdiug met aantreft bij t middelbaai onderwijs kunnen de oiideru ijzers der lagere scholen niet op dezelfde wijze benoemd worden als die der middelbare We hopen oor t nederlandsche schoolwezen in t algemeen en voor de nederlandsche schoolmeeater = lu t bijzonder Jat de tijd niet ver = dat hierin op de eene of andere wijze wordt voorzien Zoo als t nu is kan ji mag het niet langer t Is eene vlek in ins schoolwezen 2 e gnu Burgerlijke Stand OUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKA AN Lange Tiend iceg D n 60 GOLDA EBOrt 4 Aug Abraham ouders L van der Heij ca J 1 Berlijn 5 Cornelia ouders A Mul en J P van der Hce 6 Johannes Ca thannns ouders J C Zeldcnrijk en A M A Leeflang 8 Pieter ouders S van Kijk en J de Koning Omkleden 3 Aug C M van der Meij 12 4 J Jonker 53 j 6 J de Kon ng 61 j M Brinkman huisvr van P vin der Dungen 65 j 7 W de Hoog 2 j SCHOOI HO EN Ingeschreven van 28 July tot en met 4 Aug 1865 Geboelx Hccdnka ouders J Brassen en A C krins Francino ouders J P Kapoen en M Blom 0 EELEDEN H J Greup ruim 4 j C Kapoen 5 w W A de Vos rnim 4 m ADVERTENTIEN Op den ï Augustus Ibbj overleed te Klece mijn hartelijk geliefde Zoon JOOST Y v MOLLEN HO FV JAz in den ouderdom van ruim 40 jiren Wed A S iN REESEMV SCHELTUS Eotterdam 7 Een PERSOON een goede hand schrijvende en bekend met dministratieve werkzaamheden biedt zieh aan tot het bijhouden van W inkelboeken Schrijven van Rekeningen Bneven of eenig ander Schrijfwerk Adres onder letter A bj den Uitgever dezer Courant Portretten van den Heer Admiraal TOI PODGE Jan HiNNEMi zijn te verkrijgen tot den 1 dezer bij den HeeF HARKINK Korte Timdetoeg het Exemplaar a 30 en 40 Centen Openbare Vrijwillige Ve kooping Op Vrijdag den 1 Septether 1863 des HUIS met Schuur Erve Turn en Bleekveld te zamen mgerigt tot BROOD en BESCHUITBAKKERIJ ook gemakkelijk m te rigten tot BODWEEIJ Nadere infomatien ztjn te bekomen ten Kantore van den Notaria MOLENJAB te Zud Waddinxteen Jlen vraagt binnen deze Stad tegen opgave van Stand en huurpnjs TE HUUR een LOK A AT met Schoorsteen P anken of Tegeleuvloer eene ruime Kamer of een d to Huisje tot het verrigten eener stille nuttig werkzaamheid mi s liet zuiter is Adres met franco brieven ouder letter C bq den Boekhandelaar P C AIAAS alhier Openbare Verkooping VA EEN WINKELHUIS en ERF B 177 aan de Zuidzijde van de Hoogstraat te Haastbecht op Maandag 14 Augustus 1865 des Voormiddags elf uur in het Huis den Hqtk bij L BLANKEN aldaar ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NI JHOFF ieRAASTRECHf VOOR VIJF GULDEN ontvangt men in den BOEKHANDEL van B L an DAM te Kampen een Keurigen magonijhouten STÉREOSCOOP mot vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Uneven franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes van 15 20 25 30 S5 40 45 50 55 60 63 70 en 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen m de onderstaande depots Assen bij J O van Houten Gouda bij A Brinkman Gtonmgen bij H W van de Kamp Goes bij F Kleeuwens Zoon Purmerend bq L G Post Aanvngen om depot franco Prijs van het gedestilleerd bij G P van da VELDE te GOUDV met inbegrip van Rijks en Cemeenle accijns oij eene hoe v eelhe d van minstens tien kan d contant Zuuer overgehaalde JENEVER a 46 o o per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn d482 j ojj per kan 57 eeuts ml BRANDEWIJN 463 io o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoiDA 9 Augustus 1865 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 8 Augustus Laagste Hoogste Gebleven koers ko js koers 61Vs 72Vs 965 8 147V 38 463 9878 1001 4 851 2 90V8 961 8 87Vi 1911 59Vid 301 2 7978 633 8 68V8 62 4778 19 16 6478 7378 72 231 4 6178 7278 9678 14774 38 l6 47 99 85 i6 9078 961 87V 192 597 6 3078 79 7l6 637 6 6874 48 657 737 72Vl6 231 2 6178 7278 9678 H774 3878 463 4 8517 6 961 8 877 6 192 597 6 63l j 4717 pCt Ned w sch 2i jüito 3 dito 4 Handelm op rescBelgië Roths 2VjSpanje obi 21 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 do 1828 29 5 dO 6 = serie 5 d Londl86 do Amst 18b4 5 d Amst 1860 41 2 Aand spoorw ƒ Oost MetiUSpCtdito dito 2Vsd renteAmst 5 d nat 1854 5 d mzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk bmn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 6 d 1881 6 721 4 d 1882 6 Mexico 1851 3 Coekdrukkenj van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondaas I ïn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te Overzigt GOLDV den 13 Vugustus Er 3 altijd benesing over de emdelijLe beslissing vm het lot der elve heitoglommen de beide mogendheden die Denemarken met zoo ovoimagtig geweld beroofden tni en ovei de deelmg van den luof Niet in het behng vin den door vreemdelingen verdrikten duitachen volksstam hebben de vorsten ge streden nnd en volk zijn het wettig eigendom der ovenvinnaars Pruisen zoi gaiine bezitter blijven miai vv it Oostenrijk i il igt m het duister 3ommig n vree eu zelf ooilog uit den tvi st te zien ontbrmden maar dat gev nr schijnt met gioot en de arme inw oner kunnen nog liug zuchten onder de piuisiache willekeur als geene onvenvachte gebeurtenissen eene wenduig geven aan de zaïk De duitsche bord i ziel en krichteloos de diplomatie kan den toestand jiren rekken en Iruikrijk verlangt wiirlijk met niar duitsthe eenstemmigheid het gevoelt zic i sterker naar mate Duitschland door innerlijke verdeeldheid noidt bezig gehouucn Ie l inj verblijdt men ziel bij geJurige heihaling in de mexicaanache vvapei feiten Juirez i nog eeu geheel magteloos maar binnen kort zal hij wei weder geslagen warden schitterend la de roem der franache wapenfeiten mair somber ie toekomst vin het nieuwe 1 ei errijk Het spi uache ministeue zal zich moeten aanaluiten bij de party vin den voo uitgang om stamde te bljven De erkenning w Itilic heeft giojten tegenstan 1 gewekt en de houding tegen over S Domingo verbetert de positie niet O Donnel het h ofd vin het kuunet is vroeger de ontwerper dv i do minicaansche expeditie en wil nu terug komen op bet wijs be shut ter ontruiming De itilidanache onderh indelingen blijven vruchteloo Bijgebrek van feifn veuprtid men geruchten al vin toenadering m Ooatenrijk vin ontw ipeiiing miar w nnau alle grondontbreekt Rusland mnkt in Alidden Azie ter liefde van denvrede nieuwe veiovciui eii eu doet telken een atip mder tot Iiidie In tngelind wekt dit uit igt bij enkelen bekommering luaii Rusland moet in kri ht verhezen vv it het wint lan uitbreiding de omving vm het onmetelijk rijk wordt te gioot de administritie i gebrekkig en de finincien verward Engehnd i het hnd der vrije ontwikkelingen dnrom het migtigatr volk op Tilde liankiijk kwijnt oiidei deu druk vm hetde potismus en Am riki moet alle krachten lUspinnen om degevolgen te 1p cn van uei vree elijken buigeroorlog dien hetdooistonil ei m ue maitschippij in het zuiden te regelen diedoor de afacha ing der sUvernij een nieuw en hoogst moeijelijkujdperk IS mgetieden öuttenlanïr Londen 9 Vug Uit A ew ork woidt onder dijteeke ning vin 29 julij gemeld dit de heer Sewaid den ineiikiin schen jezint te Pirijs had doen weten dat het kibinct vin VVashing on zich voorbeh eld de me ikiinsehe kwe tie ter ge legcner tijd ter = prike te brengen De zuidelijke kruizei Shenindoih heeft 9 walvischviirdei s in de stille u dzee vernield Men vreest dit de geheele vloot in de noordpoolvvi eren vermeld ia Er loopt een geiucht dit de McMc nen niii Rio Grinde oprukken De limea bevit een bcngt uit Weenen wiarbij bevestigd wordt hetgeen vroegei is medegedeeld omtrent de vooiatellen op 10 julij jl door het oostenrijksche kabinet lan dit van Pruisen gediin met betiekking tot de regeling der deeswijkholstein= elie kwestie welke voorstellen lu de hoofdziik ildus luiden Piuisen zil Kiel en llendsburs twee viste punten m Holstein behouden diiientegeu een zeker gedeelte vin S lezie aan Oostei iijk af tim wijleis zal het iin Piuisen vrijstian om eene conventie betrcftende de posterijen de telegnif en militiire dienst met den toe Lraatigen hertog der Elve hertog De prijb der Ad ertentit n an een t t ze regels met mbegiip u het zeel is 80 Cent voor eiken re el daarboven 10 Cent Buitengemene letters worden berekend naar plaatsruimte dommen am te gun in welke hoedanigheid de groo hertog van Oldenburg w ordt erkend De minister pre luent de heer V Bismaick heeft dci e voorstellen vin de hand gewezen In den Time leest men bengteu w iiru i blijkt dit de mndeipest zich met tot de stid Loi den ea hare omstreek bepaild mnir ich ook m ver fhcidei pliit n vm het graafschap Norfolk heeft geopenbiird ei zelf in N iithumbcrlaud In het liatat gemelde gewest s hiiut hi bewiisbiar dat de ziekte iS imgebrigi door eenige luuJcren de uit hu bai en land over jOndcn n2 eroerd vireii olgeu d ha ate heng en uit New ork h 1 ue pre i dent Johnson een iintal der voornaim tc finmcier en ipui luten uit onderscheidene st tuu der unie te W ishington bijeengeroepen tot eene emecLschippelijke benad hgiug over dti tegenwoordigen toe tiud Ier finincien l e Iime hierop de aandicTitve tigende wijst hierbij on de vol ncie omstm lijhtjen Br Is nog slechts een bedrig van C i 01 0 00 a n geiutnri soeide bonds der uitgifte o ergebleven eu winn er dit bedrag IS uitgeput dan leeft Je schatkist vojrceist jeene mdcre nudJelen van ontvangst din de beh tiugen beneven de m en uitgamde regen wint voor dat er nu weJ cri lecnius door het congrc kia gi anctioncecr 1 vvorJ a mo fu eerst vl maanJen veiloopeu In de berigten uit ew lork van 2 J worl hO Ivhet reed medegedeelde noï gemeld dit bij het giuv inem ite ishingtou uit vele oorieu der unit versliïeu omtrent denstait ULr te velde itaarde gewiasen ingekomen zjn eu atdeze vooruitzigt op ci n n overvioedigen oog t ge en 10 Vuï De Times die Vmer n t Up en toe Lmd nog on1 ngs zoo aoog t cngnuatig ch tste Jat de regcnng daar inz CuS de toevingt 7 li mop en nemen tot leer n en of andere operaïien vin dien lard raeljt ihm ooh n hare pariiculiere corn pcndautie uit ew iork d t de ontviag en n den I it te i tjj zoo zeer zijn toegenomen en dt uitgiveu zoo zjn vermin Je dit de miuis er vin fiuincien zonder tot tijueiji e leenin en de toovlugt t nemen m de bLhoett n v ui de dienst zal unneu voorzien totdit liet eoi gie wcrr bijeenkomt Het engelsch cskider zil z e i den 14 vm Portamoi h niir Cherbourg begeven en ni aldiir t i Jen 17 te hebbeu vertoefd zal he koers zetten niar Bie t ilwiir het zich zil vereenigen met het trmsch e kider De pinis vin lllls zal de vloot vergezellen met zijn nieuw j igt D igmir De i september zil de icte tot wij igmg der suinen jteuin ïCrking trejcn ZuUuuJe het mvocrregt v uwe uikeralsdan 8 sh 2 d eu de dranbick op geraffineerd bj uitvoer 12 sh 4 d bedrigen De voc zittci dei markteominissie heeft thans bekend gemiikt dat de veeziekte met uit den vreemde in lugelind IS gekomon Op de londensche markt ziju ille iiogclijke voorzorgs m inregelen genomen om de versprei hng der ziekte tegen te gian lek vee kin wel aict woilcu g i eei 1 doeh i oojn hei zich binnen de limitcn uei mirK al woiJt het afgemiikt Onder uC telcgnramen uit cv oik m duo 2 j i ijper Citj of tt ishuigton oulv iii en 1j er ecu i Ju lui iti de In de depêche uit tt i hiiigtou wordt ücuït di de m ei Mac Calloch door veimci k ing dei ontv ing ien en eene vermindpiing m de uitgivcn dci = c iatki tl tn vii g voi en Is dit hij lu stilt il zjn om t t de b ccnko nst vm het coUjjies lu alle betilingen te kunnen votizicn oi der tot tijdelijke leeniugen d toevlugt e iiemeu tarijS 1 ag In een brief uit New ork i omt loor dit men in de vereenigde stiten v iiig ingenomen i mtt de onderneming vm het leggen vin ik i ii s tt utischen kibel vooinimelijk omdi men zelfs bij d n buiten poiig hoogen prjs au 20 doilirs voor ecu telej iira vm U vvoo den hoe geniimd geene zekerhei 1 b zit dit het l egiim lankomen zil ter bes ein Ier pliitse Diir te linde wordl din ook de keui gege ea iin een ndti pin vm ttlegiifi ehe gemem chip tus=ohen de oude en oe nieuwe weield iiunelijk Ai e lijB