Goudsche Courant, zondag 13 augustus 1865

luopeude over Siberië en Straat Behring en waaraan men reeds bezig is te arbeiden Deze lijn zou sneller en goedkouper kunnen werken dan de andere De jongste uit Vera Cruz ontvangen berigten bevestigen nog geenszins de onderdrukking van den opstand in Mexico Integendeel het kleine leger van den generaal Negrete schijnt de vereenigde fransche en keizerlijke troepen bij voortduring het hoofd te bieden De drie corpsen van Mejia Brincourt en Jeanningros waren langs verschillende wegen op marsch gegaan ten einJe het juaristische leger te bereiken en te vernietigen maar het doel werd niet bereikt vermits Negrete den gecombineerden aanval heeft weten te ontduiken alleen zijne achterhoede leed eenig verlies Het keizerlijke leger heeft Saltello en Monterey bezet doch het hoofddoel dat men zich voorstelde werd niet bereikt Men zeide dat eenige bekwame amerikaansche officieren in het juaristische leger hadden dienst genomen De algemeene raden zullen zich in hunne aanstaandezitting met een voorstel der regering bezig houden strekkendetot het vestigen in ieder departement van gestichten voor afgeleefde of verminkte arbeiders Deze inrigtingen zouden opkosten van het gouvernement gesticht doch op die der departementen onderhouden worden Volgens het spaansche dagblad Esperanza zouden er slechts 2 of 3 diocesen zijn in Spanje welker prelaten niet bij de koningin geprotesteerd hebben tegen de erkenning van het koningrijk Italië Eene engelsche maatschappij heeft naar men zegt voortien jaien de opbrengst gekocht van de beroemdo wijnbergenBordelais Ie Chateau Margaux Alzoo zij die in I rankrijk JhaïeauMargaux wwllen drinken moeten dien van bedoeldemaatschappij koopen tenzij onze wijnhacdelaars er wat andersop weten ta vinden 11 Aug De keizer is gisteren avond in het kamp van Chalons aangekomen Z M heeft zich te Eemiremont Epinalen Nancy opgehouden tot ontvangst der autoriteiten Overalis hij met geestdrift begroet Het spaansche blad Epoca zegt dat de erkenning vanItalië door Spanje strekken moet om de godsdienstige belangenvan Spanje en de belangen van den h stoel te beschermen Weenen S Aug Graaf Blome vertrekt heden naar Gastein Volgens de Neue freie Presse zal de oosteurijksche regering wanneer deze nieuwe onderhandelingen ook mogten afspringen onmiddellijk aan de bondsvergadering voorstellen om den erfprins van Augustenburg te erkennen als souverein der hertogdommen De onzekerheid waarin men hier ter stede verkeert omtrent den loop der onderhandelingen met Pruisen geven voedselaan de beduchtheid welke zeer algemeen wordt gevoed dat ecnevredebreiik met dien staat op handen is Velen echter zijnvan oordeel dat de toestand niet zoo ernstig is en dat de rustvan Kuropa geen gevaar loopt om door de beide duitsche grootemogendheden thans te worden gestoord De wet op de regterlijke organisatie is dezer dagen te Bucharest afgekondigd en in werking getreden Had men tegelijkertijd met het instellen van regtbanken en geregtshoven op het voetspoor van hetgeen in sommige westersche earopeschestaten sedert lang bestaat bekwame mannen kunnen aanstellen dan zou vorst Alexander Jan eene groote weldaad aan het landhebben bewezen nu daarentegen heeft de regtsbedeeling geeneschrede voorwaarts gedaan De feestrede door den rector magnificus der universiteitalhier gehoiiden bij gelegenheid van de viering van haar 500 jarig bestaan of juister gezegd van den herinueringsdag waaropvoor 500 jaren de pauselijke bevestigingsbul dier inrigting werduitgevaardigd wordt door de dagbladen hoog gegispt Metgroote bevreemding zoo zegt men o a heeft men opgemerktde buitengewone lofrede door den spreker gehouden op de r k theologische faculteit en de gewigtige plaats welke zij aande hoogeschool bekleedt Men herinnert zich te wel de woorden door denzelfden spreker geuit voor ongeveer een jaar teenhij beweerde dat zoowel de r k theologische faculteit als deprotestantsche theologische faculteit van den senaat behoordeuitgesloten te worden dewijl toch geen van beiden aanspraakkon maken op den naam van wetenschap aangezien zij slechtssteunen op het geloof Berlijn lO Aug Uit Kopenhagen wordt gemeld dat de bisschop Moniad minister president tijdens den ongelukkigcn oorlog door de Denen in het afgeloopen jaar gevoerü aanzoek heeft gedaan om de vergunning zijn pensioen buitenslands te mogen verteren Men voegt er bij dat hij het voornemen heeft om naar Australië te vertrekken In Denemarken juicht men over de spanning tussehen de oosteurijksche en pruisische regeringen en de vreugde daarover vermeerderde te Kopenhagen niet weinig toen aldaar het berigt werd ontvangen dit de zamenkomst tussehen den keizer en den koning niet zal phiats hebben De deeusche dagbladen zijn van gevoelen dat de tweedragt tussehen de beide bondgenooten ligt teu voordeele van Denemarken kan strekken met andere woorden dat men misschien noordelijk Sleeswijk of meer terug zal krijgen Frankfort lO Aug Het gerucht dat ds commissie voor de holsteinsche zaken eene reeks van zittingen zal houden ten einde onverwijld rapport aangaande die kwestie in te dienen blijkt ongegrond te zijn De commissie belast met het onderzoeken van het voorstel strekkende tot invoering van het tiendeelige stelsel dermaten en gewigten heeft haar rapport deswege bij de bond vergadering ingediend De commissie vereenigt zich ten voilemet het voorstel en dringt aan op de invoering van dat stelsel Florence ll Aug De minister Vacea heeft zijne demissie genomeu Men verzekert dat hij vervangen zal wo den door den heer Cortese secretaris gcpjraal bij het departement vaa financiën Het aantal choleral jders te Ancona bedroeg gisteren 92 waarvan er 62 zijn overleden ijnde beide cijfers de helft minder dan die van den vorigen dag öinnenlanö GOUDA 12 Augustus Dezer dagen zijn alhier circulaires rondgedeeld houdende uitnoodiging om deel te nemen in eene naamlooze vennootschap ten doel hebbende de oprigting van de GouJsche Broodfabriek Het gevraagde kapitaal bedraagt ƒ 30 000 de aandeelen op naam of in blanco zijg groot 100 de inschrijving staat open van 14 24 augustus bij de hh Wed Knox Dortland en de hh van der Does C Eindelijk moest men toch ook hier beproeven wat in zoo vele steden met goed gevolg tot stand was gebragt te meer nadat de afschaffing der belemmerende en ongelijk drukkeude belasting op het gemaal bij de wet was vastgesteld Doch het schijnt dat wij nog lang zullen wachten op de weldadige vruchten dezer gewenschte wijziging van het belastingstelsel Onze gemeente verkeert in eene ongunstige positie en men schroomt de grondige hervorming van een erkend vicieus stelsel om te grijpen naar ongenoegzame en verderfelijke palliativen Wij vreezen dat de voortduring der belasting ongunstig zal werken op de voorgestelde ir rigting waarbij ten anderen neg dit komt dat het voorstel uitgaat van den heer B M Perk eerst zeer onlangs hier ter stede gevestigd en derhalve slechts weinigen bekend Daarom komt het vrij onbegrijpelijk oor dat geene meer algemeen bekende personen zich hebben aangesloten Indien de voorsteller zich niet vooraf vergew st heeft van krachtige medewerking zouden wij wel eenigzins twijfelen aan het wel gelukken dezer gewenschte en nuttige onderneming die naar onze overtuiging het zij nu of althans later zeker tot stand zal komen Ten aanzien van den door een messteek omgekomen schepenjager Pieter van Muijen is nog te berigten dat woensdagmorgen uit Rotterdam ter lijkschouwing zijn gearriveerd dehh officier van justitie de regter comroissaris en twee geneeskundigen De dader van het feit Johannes Verwoerd oud 27 jaren boeren arbeider te Zevenhuizen was dingsdag door onzen commissaris van politie den heer Beukman op aanwijzing en onder medewerking van den waddinxveenschen veldwachter gearresteerd en mede alhier overgebragt reeds bij het voorloopig verhoor heeft bekend dat hij ter zelfverdediging zijn mes heeft gebezigd en iemand gekwetst die hem in gezelschap van anderen aanrandde en ter aarde wierp Over het algemeen is men u in ook v in oordeel dat hier meer te denken valt aan een beklagenswaardig ongeval dan aan eene opzettelijke misdaad Ter bestrijding van de kosten van het eereteeken ingesteldtot erkenning der diensten van hen die in de jaren 1813 15 in nederlandsche dienst aan de altijd gedenkwaardige krijgsverrigtingen tot herstel en bevestiging van Neérlands volksbestaaneen werkzaam aaudeel hebben gehad mitsgaders van de feestelijke vereeniging te Leyden op 26 27 en 28 junij van deoudstrijders en de ridders is eene suppletoire begrooting vnorhet departement van oorlog aan de tweede kamer aangeboden Het daarop uitgetrokken bedrag beloopt eene som van ƒ 40 000 De regering vleit zich zoo leest men in de memorie van toelichting dat het te Leyden plaats gehad hebbende feest met regt een echt nationaal feest kan genoemd worden dat het onbekrompen en op eene der natie waardige wijze is ge geven ten volle aan het beoogde doel heeft beantwoord en dan ook bij ailen die het hebben bijgewoond de aangenaamste lierinueringen zal achterlaten Oogstberigt van den consul der Nederlanden te Odessa dd 9 21 julij 1865 De buitengewone hitte die gedurende demaanden mei ên junij heersehte verschroeide het gras der steppen zoodat de meeste landeigenaars even als gewoonlijk gedurende die maanden hun graan niet naar deze markt hebbenkunnen zenden uit gebrek aan voedsel voor hun vee naarmedetot nu toe het graan uit de binnenlanden naar hier getransporteerd wordt Sedert is evenwel veel regen gevallen zoodat mende gewone toevoeren binnen korten tijd verwacht en het depotmet het vorige jaar gelijk zal staan De vooruitzigten m ZuidKnsland luiden verschillend in sommige distrietCL zoo als inBessarabie Podolie en Ukranie kan de oogst als een goedemiddelmatige beschouwd worden vooral wat de kwaliteit betreft Daarentegen in het gouvernement van Kieff staat alleszeer slecht De rogge en garst hebben in het algemeen veelgeleden door de aanhoudende droogte van dit voorjaar dewintertarwe en maïs beloven echter eene zeer goede uitkomst Nijmegen 9 Aug Thans is ook onze stad aan een spoorwegstelsel aangesloten daar gisteren de lijn Nijmegen Cleve geopend is en heden reeds het vervoer tussehen beide plaatsen een aanvang neemt Gisteren middag om vier ure had er een feestrid met de aandeelhouders plaats welke hier wederom werd opgewacht door een optogt zamengesteld uit het werkvolk en de leerlingen der ambachtssohool Van af het station zette de optogt zich in beweging naar de sociëteit Concordia alwaar eenige muziekstukken werden uitgevoerd en bengaalsch vnvr afges token De festiviteiten werden besloten door muziek op de groote markt welke geïllumineerd was Naar men verneemt hebben zich voor het aanstaande zangersfeest niet meer dan zeven zanggezelschappen aangegeven Ee tent op het valkenhof is prachtig Gemengde Berigten Men berekent de schadc veroorzaakt door het verlies an den telegraafkabel op 24 tonnen gouds Een amerlkaan Low genaamd v i meteen luchtschip den Oceaan oversteken in 50 of 60 uren Dt metselaars te Perlijn eiscben verbooging van loon Men erwaclit te Madrid eene raiüisterietc crisis In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 71 087 landverhuizers uït Groot Brittannie vertrokken Men wil Leopold doen afstaan ten behoeve van zijn zoon den hertog van Brabant Üe grieksehe afgevaardigden brengen hun tijd door met kijven Te Zurich geeft men 100 U00 fr om de groote geboorzaal van het zwitseische polytechnic um aldaar te versiereu met fresco s van Semper Keizer Napoleon heeft eene missive ontvangen van liasaherina koningin van Madagascar Maandag jl is te Londen in het kristallen paleis geopend de tcntoocstelling der producLcn van engcl clie en fransche werklieden ter vieringvan den 50 jarigen vrede Het besluit is genomen ter vermeerderingvan het pauselijk leger door verving in tet buitenland De bijeenkomst van het nieuw verko7 en eng parlement is uitgesteld tot 1 november üe senaat der uuivLrsJteit te Kie is gecensureerd wegens het vieren van het guboortefetht au hertog Krederik Tegen 28 dezer is derijksraad te Koppenhagen bijeengeroepen tot het houden eener buitengewonezitting Abd el Kader is terug te Parijs De engelschen namen te eiüig notitie vau hem De niet als leden van den raad ingekozenfransche maires hebben uehihe die van Toulouse hun ontslag genoiren Do maire van Poitiers is gevlugt met achterlating van 1 800 000 frs schuld Deu 17 julij zijn te Duuaburg bij Riga 250 huizen verbrand Men beweert dat koningin Isabella van Spanje ten behoeve van haarzoon afstand wil doen Ingezonden DE ONDERWIJZERS en ART 22 DEK SCHOOLWET Vervolg en slot tan n 351 1 Verleden jaar was er te Beilen prov Drenthe vergelijkend examen De te benoemen onderwijzer moest tevens organist zijn Het examen was afgeloopen en da nominatie moest opgemaakt worden zoo als dat behoort Maar neen dit gebeurde echter niet Eerst moest ieder eens orgelspelen Die dat toen ferm deed had veel kans om genomineerd te worden zoodat per slot van rekening het geval zich zou kunnen voordoen dat er iemand op de nominatie prijkte die nog te min was voor een ouden vierden rang Hadden zij die als onderwijzer op de nominatie recht hadden niet aHf moeten spelen Maar neer zoo begreep de wethouder het uiet Het was pas een uituv orgel en het zoude jammer zijn wanneer dit door een onbeksvamen speler bedorven werd Of de beileiische kinderzieltjes door een onbekwamen onderwijzer bedorven werden zoo ver dacht de heer wethouder niet 2 Voor eenige maanden ging men te Papendrecht den tweeden dag aan t examineeren in t fransch en de wiskunde De oproeping meldde daarvan niets t Was dus natuurlijk dat zij die in die vakken niet bedreven waren met stille trom konden vertrekken Nu vragen we echter Wie betaalt de reisen verblijfkosten van die teleurgestelden die dachten dat men zich volgens de oproeping bij de gewone vakken zou bepalen 3 Een dag lafer was er te Delftshaven harddraverlj Al het werk was gedrukt Nu veet een ieder die maar eenigzins met eene drukkerij bekend is en er ietwat belang bij heeft dat het niet veel moeite kost om eens een eerste proefje machtig te worden ten minste er is wel eens van geprofiteerd 4 Vrijdag j was er examen te Zuijlen Een twintigtal sollicitanten had zich aangegeven De uitslag is ons nog onbekend maar honderd tegen één of de waarnemer welke daar reeds betrekkingen heeft aangeknoopt krijgt de plaats Hier hebhen we nu wel zoo veel niet tegen Hij is daar met allea door en door bekend en wanneer hij eerlijk op de nominatie is gekomen komt het hem met recht toe Is hij echter een sukkel iets waarover we niet kunnen oordeelen en moest bij op de nominatie gesleept worden iets wat in dit geval zoo vast was als twee maal twee vier dan wordt de zaak bedenkelijk maar het bedeukelijkst van alles is Wat beteekent dat comediespel met de overige negentien Tot dus verre voor t tegenwoordige niet meer t Kan ookwel De tijd zal leeren wat er nog van de vergelijkende examens wordt maar dat we er veel goeds van verwachten kunnen wij juist niet zeggen A 24 julij Marktberigten GrOUda 10 Aug Tarwe Poolsche p last ƒ 300 Zeeuwscbe per mud ƒ 8 00 a ƒ 9 Rogge Inlandsehe ƒ 6 a 6 50 builenl ƒ 6 25 7 00 Gerst ƒ 4 00 a ƒ 5 Haver 3 00 a f 4 50 Boekweit Fransche per 2100 ned S 185 o o abantsche 200 Erwten ƒ 7 25 a ƒ 8 Bruine boonen f 9 a 13 Paardeboouen ƒ 5 70 a ƒ 6 30 Duiveboonen ƒ 6 50 a ƒ 7 Hennipzaad ƒ 8 25 a 8 50 De veemarkt met goeden aanvoer doch de handel wasniet levendig en niet alles werd verkocht daarentegen gingenvette schapen en lammeren gelijk mede magere varkens vlugvan de hand Kaas Aangevoerd 32 partijen ƒ 22 a ƒ 26 Goeboter ƒ 1 20 a 1 30 Weiboter ƒ 1 10 Delft 10 Aug Granen middelm aangevoerd en langzaam verkocht tot vorige prijzen Tarwe ƒ 7 60 a ƒ S 60 Kogge ƒ 6 a ƒ 6 10 Zomergerst 1 20 a ƒ 1 73 Korte haver ƒ 3 60 a ƒ 3 70 Lange do ƒ 2 80 a ƒ 3 40 Duiveboonen ƒ 7 50 Paardeb ƒ 6 50 Groene erwten ƒ 7 a ƒ 10 Witte erwten ƒ 7 50 Koolzaad ƒ 12 a 14 Aan stads waag gewogen van 4 10 Aug 30 4 875 8 en 65 16 boter te zamen 19350 ned S Boter ƒ 52 a ƒ 60 het vierde ƒ 1 30 a ƒ 1 50 per n S Ter markt 434 mud aardapp ƒ 1 80 a ƒ 2 60 Dordrecht lO Aug Tarwe 20 e hooger Puike tweejarige witte Z en VJ ƒ 8 40 a f 8 60 mindere ƒ 7 50 a ƒ 8 20 beste jar Z en VI ƒ 7 50 a ƒ 8 20 Overra ƒ 6 90 a ƒ S SO Kegge 10 c lager jar z ƒ 6 a ƒ 6 30 do Overro ƒ 5 60 a ƒ 6 nieuwe 5 60 a ƒ 6 40 Gerst n winter ƒ i a ƒ 5 iar zomer ƒ S bO a ƒ 4 50 Spelt f 3 4Ü Haver iul voeder ƒ 3 a ƒ 3 50 do dikks 3 60 ii 4 Paardeboonca priishoudend ƒ 5 80 ii f 6 30 Erwten eoed kokende bl ƒ 7 40 H 7 bö if jk ƒ 7 a ƒ 7 20 Witte pruis ƒ 7 0 Boekweit 10 c lager Boozenuaai per 2100 n S ƒ IbO Peel ƒ 170 gehouden ƒ 165 geboden Londen 7 Ang Granen Er g tarwe 2 a 3 hooger vr 1 a 2 gerst 1 en haver 6 d Vanvoer vm 31 julij tot 5 aug 899 qr inl en 16392 qr vr tarwe 125 qr iul en 4000 qr vr gerst 451 qr inl en 4H2ü qr vreemde haver Aan de veemarkt van heden waren angev erd o7S0runderen 317 kalveren 2C570 schapen en 90 varkens Voorbeste kalveren werd 5 6 voor do kalveren 5 4 voor dr schapen 6 en voor do varkens 4 10 pr steen betaald 8 Aug Boier Friesche 116 a 120 Kampen enZwolle 106 a 116 Groningen 90 i 9i Emuen enLeer 96 a 100 Yerscvj 96 a 108 Kaas onveranderd in p ijs 9 Aug Granen Eng tarwe bedong niet grif vorgeprijzen vr flaauw gerst vast en haver prijshoudend anvoervan 5 8 aug 220 qr inh en 5870 qr vr tarwe 10 qr inl en 3140 qr vr gerst en 280 qr inl en 21190 qr vr haver 10 Aug Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 1530 runderen 791 kalveren 11280 schapen en 210 varkens Voor beste runderen werd 5 2 voor do kalveren 5 2 voordo schapen 6 4 en voor do vaikens 4 10 pr steen betaald 11 Aug Boter Friesche 116 Eng larwe 1 a2 hooger en vr zonder handel