Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1865

GriluwD 9 Aug P Willemseen E S houten A H van der Kleijn en M van der Wolf P W KampL uij=en en M W Snor A Y Anders en F de Vroege P Ravensberg eu B iïortki A OEKDEN van 2 tot en met 9 Augustus 1865 Geboren Cornelis ouders 1 Knijf en J van Lc j en Jacob ouders 11 van Mouwenk en J A errie OvERLi nEN G Bandel 54 j gehuwd met J C Pfijfièr C van Assum 03 j weduwe van H Lltee W van Schaik ruim 1 j 6 m OsdektugTjWI B Nievaart 33 j en G Duits 33 j Gi TRüUV D W iïlok 25 j en W van der Mier 32 j IS05 Donderdag 17 Augustus 11 353 OÜDSCHECOURAWT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D a 60 Burgerlijke Stand GOUDA Cfborfn S Aug Cornells ouders A Everting en G van Es Wouthcnis Jncobus omlers J ilc Weger en J O Starre 9 ïcniiis ouders L van Eijk en G van der Zijde Heudrika Catharina Judith ouders H V M Steevens en C van der Vaart 10 Picternella Eliz ibeth ouders A van Waas en E Sonsljeck OïEKiiiif N 9 Aug J 1 Kcijtiders 9 w A Moolenaar ncd M van Wijmeu 63 j J Huijveuaar huisvr van L N van Bloklaud 63 j 11 C de Jong wed J Ketelvijlder 45 j M Looijard Ü j 4 m rsö m Ondertrouwd J P DEN RIET on J M A SOETEK GoLUv 10 Augustas 1865 2 i Goedkoope MUZIEK voor PIANO m Mil TJifr arc ran F KOKSM l ie Franeher Depotlimiihr A BEa KMAK te Gouda Ascher Vaiüance Polka militaire ƒ 0 35 Feuilleiralbum mazurka élégante 0 35 Velva Ma urka de salon Ü 50 Chopin op 7 cinq mazurka s 0 45 j Ondertrouwd II C KORÏENOEVER en JI C SAMSOM GouD 10 Augustus 18C5 op 64 trois valses n 1 Desdur O iO II r II II II II 2 Cismol 0 40 Dolapisi Waterloo Marsch 0 20 Krug Wien Neerlandsch bloed 0 15 Ctrauss Grande valse sur l Africaine 0 60 Erandts Buijs C A Herinnering aan Waterloo Vierhandig karakterstukvoor pianoforte 1 50 Slijm en Maagplllen J Op den 5 Augustus 18fi5 overleed te Klere mijn hartelijk gr iefde Zoon JOOST v s AOLLEXHOY JAz in den ouderdom van ruim 40 jaren Wed A S v iN RE SEMA SCHELTüS Rotterdam 7 Augustus 1865 Vrienden eu bekenden gelieven deze algemeene kennisgeving ook als bijzondere aan te nemen G J DEKKER riiig ScJwonHchrijrer des KONINGS heeft zich wegens toaiemend n bijval te UoLDA ten huize van den lieer A IMEURS Kasthouder in Goud en Zilver op de Groote Markt gevestigd Zij die in den iortsten tijd en liooijüe volkomenheid het ran ch Engeïsch of Flvg eu Fyaai schrijven wenschen te leeren norden verzocht zich op genoemd Adres aan te melden daar er thans voor Census of PMVv iTLESSEN ook ICB huize der Leerlingen gunstige gelegenheid bestaat GOUDSCIiE BROODFABRIEL NAAMLOOZE YENNOOTSCHAP Kapitaal DERTIG DUIZEND GULDEN Aandeelen van HONDERD GULDEN De Inschrijving is geopend van den 14 tot den 24 jii jrns i s bij de Ileercn Wed = KNOX en DORTLVND en de Heeren VAy i EB DOES i co B M PERK Deze PIIiIiEN die sinds vele jaren met het bcate gevolg tegen de slijm en als maagversterkond gebruikt worden door hare zachte verking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen do gal eu zeer zacllt laxerend zijn ijn tegon 32i o cent het Doosje met b rigt van het gebruik verkrijgbaar door tusschenkomst van de heeren Amsferdani Ru js en Weissenbruch Apoth bij de Stilsleeg Arnhem W F Verster Delfslmrin J Koch Berenter G J Erenst Dordrecht H J Giltay Gouda J G Boekenoogen Apotheker firma Wed i A P P v d Heijden in de Wijdstraat s Uage J Visser en Zoon Apoth Spuistraat Leydeu O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Oudshoorn G van den Boom lloüerduM v Santen Kolft Apoth korte Hoofdsteeg ScUedaiii Wed A Rombouts Schoonlioten L Okhuijsen Stolwijk A Zijderlaan Utrecht E Alteua Apotk en Drog opden Steenweg over de Donkerstr n 372 Zevenhuizen A Pnus 1 14 LET WEL De SLIJIM en MAAG PILLEN bereid volgens het echte recept ziju door mij te Gmida alleen eu nitilniieud verkrijgbaar gesteld uij den Heer J i BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de W J A P P VAN DLK HEIJDEN in de Wijdstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jareu gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de handteekening van J i SCHREÜDER Apotheker welke haudteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent on te zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen UIT DE HAND TE KOOP Ruim DRIE BUNDERS extra zwaar te veld staand HOOIGRAS Te bevragen bij G v d LINDEN op AkkekOord nabij Gouda Stoombootdienst de JJssel Van Gouda des Zoiidai s s morgens 6i o uur Des 3 aandaffs en Dinr sdags s morgens 6 uur de overige dagen ten 7 uur Van Rotterdam des o s s namiddags ten 5 uur de overige dagen namiddags ten 2 uur Dagelijks Retourkaarteii Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en G eraeente aceijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER ii 407u o P 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a462 j o p per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 46Vio per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD i 12 Augustus 1865 Prijzen der Effecten pCt I Ned w sch 21 2 dito dito 4 Handelm op rese België Roths 21 2 Spanje obl gl Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1328 29 5 dO 6 = serie 5 d Londl862 5 dO Amst 1864 51 d Amst lSG0 4V2 Aand spoorv ƒ Oost Metall 5pCt dito dito 2V2d renteAmst 5 d nat 1854 5do inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Vrijdag 11 Augustus I nafrstc Hoogst f Gebleven koeia koers kou s 61 fi 61Vh 6 72 V 96V 9fiVs 146 1471 4 1471 8 38 39 = S V o 46V4 46V8 46 74 98 4 851 2 857 907ic 95V 9fi S7V 191 1911 4 191 V4 59 591 8 59 301 79Vs 80 i3V r 631 4 C37in 68V18 68 Vl6 47V2 47V4 471 2 201 8 65 651 8 65 7üV 72 7 TlVs 71Vifi 717 227 aaVs 221716 Boekdrukkerij van A BRl VKMAN ese Coorant verschijnt des Donderdag en Zondags Xn de Stad geschiedt de uitgave des j vonda te voren De prijs per drie maanden is 2 fraico p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgeus ten 11 ure PATENTEN KENNISGEVING BcegemeesTjJB en Wethouders der gemeente GO J77 i brengen ter kennis van alle patentpligtige ingezetenen dat de PATENTEÏfe voor het dienstjaar 1865 66 in gereedheid en op lie Secretarie dezer Gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneer lij zich daartoe persoonlijk voorzien van het aanslagbillet aanmelden van en met MAANDAG den 14 Augustus 1865 tct en met ZATtJRDAG den 26 Augustus daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot 12 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizeL tegen betaling van tien centen worden uitgereikt terwijl de nalatigeu vervallen in eene boete van tijftien gulden bijaldien zij aangevraagd wordende hun PATENT of een afschrift van hetzelve niet kunnen vertoonen Gouda den li Augustus 1865 De Secretaris Se Burgemeesttr DBOOGLEEVER FORTÜIJN v BEEGEN IJZEXDOORN öuttenlonïr Londen 13 Aug Uit New York wordt onder dagteekening van 3 dezer gemeld dat het stoomschip Glasgow van NewYork naar Liverpool bestemd op 31 juüj was verbrand de equipage en de passagiers werden gelukkig gered door een voorbijzeilend schip en naar New York teruggebragt Uit Mexico worut gemeld dat Cortinas zich te Matamoros bevond en die stad in staat van blokkade had verklaard Mejia had verboden Matamoros zonder pas te verlaten De president Johnson is ongesteld De militaire autoriteiten hebben de jongste verkiezingen te Richmond vernietigd De schuld der unie bedroeg op 1 julij jl 2756 millioen doll Men gelooft dat de unie eene aanzienlijke legermagt aan denRio Grande l houden De britsche gezanten in het noorden van Europa zijndoor lord Eussell aangeschreven om bij de regeringen van dielanden alwaar de veepest bestaat aan te dringen op maatregelen strekkende om te beletten dat van daar besmet vee uaarEngeland worde uitgevoerd In de oetrekkelijke aanschrijvingwordt gezegd dat de veepest in Engeland hetzij dan al of nietvan buiten slards gekomen zich nog maar op weinige plaatsenheeft vrTjedaan en dat het gouvernement hoogst ongaarnemaatregelen zou willen nemen die den veehandel grootelijkszouden belemmeren Bij eene opschudding op de kermis te Dagan 20 mijlen Tan Cork is het onlangs tujsehen het gepeupel en de politietot eene geduchte botsing gekomen De politie arresteerde een beschonken man waarop het gemeen hem poogde te bevrgden onder het werpen van ateenen De politie nam de wijk binnen hare caacme terwgl een der omstanders eene aanspraak hielden het volk aanhitste om te vechten voor de vrgheid van Ierland ett een begin van uitvoering daaraan gaf door een aanva te doen op de ramen en deuren der caserne Nu kon de politie de terging niet langer verduren maar vuurde op den woestenhoop waardoor een persoon gedood en verscheiden gekwetstwerden De amerikaansche regering zendt niet alleen eiken dageen aantal soldaten naar huis ook de vloot heeft bereidseene aanzienlijke vermindering ondergaan en ondergaat nog bijvoortduring eene vermindering Zoo heeft de regering den 20 julij e Washington 11 en te Portsmouth 4 oorlogsvaartuigenpubliek laten verkoopen en den 17 dezer zullen te Mount City Illinois niet minder dan 51 stoombooten van het eskader opde Mississippi in openbare veiling komen De minister van l De prijs der Ajiverteniien van één tot zes regels met inbegrip van h t zegel is 80 Cent oor ielken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte marine heeft het eskader op die rivier tot ijf schepen verminderd en ben3 ii dat de maritieme divisie in den atlantischen oceaan ril niet meer dan tien schepen zal bestaan Lenige militaire bevelhebbers iu het zuiden hebben voorde vrijgemaakte negers eenige beperkende bepalingen in hetleven geroepen bij voorbeeld ouder bedreiging viïu straf hetbezit van een pas voor hen verpligtend gemaakt indien zij zichvan de eene plaats naar de andere wilden begeven De ministervan oorlog heeft bij eenvoudig besluit daaraan een einde gemaakt zoodat de negers thans even vrij zijn in hunne bewegingen als de blanken 14 Aug De Peruvian heeft berigten uit New York aangebragt loopende tot 5 aug des avonds Een groot gedeelte van de troepen in Texas is ontslagen De president Johnson is nog ongesteld maar toch iets beter Uit Mexico wordt gemeld dat Cortinas dor Lopez geslagen en naar Texas gevlugt is Parijs 13 Augustus De particuliere beriglen uit Mexico luiden ongunstig Onder anderen verneemt men dat tnee regemcnlen mexicaansche cavalerie der zoogenaamde keizerlijke partij bij een gevecht met pak en aak tot de Juaritten zijn overgeloopen Volgens berigten uit Italië zal het parlement er in september ontbonden worden de verkiezingen ulieu in October plaats hebben terwijl de opening van het nieuwe parlementbepaald is legen het midden van de maand november De Monitenr bevat eene correspondentie uit Florence waarin te verstaan wordt gegeven dat de italiaansche regeringwaarschijnlijk de bisschoppen voortaan van den eed van trouwaan den koning en de grondwet ontheffen en de goederen dergeestelijkheid niet tot bezittingen van den staat verklaren maarze bestemmen zal voor het openbaar onder ijs eu voor iurigtingen van liefdadigheid Men kent thans bet aantal siagtoffers welke de cholera in Egypte heeft geeischt Te AlexanJrie dat 200 000 inwoners telt stierven 12 000 menschen te Cairo met eene bevolking van 400 000 inwoners 30 000 en in het overige Eg pte 40 000 iu het geheel derhalve 82 000 menschen in den tijd van 40 dagen Te Marseille heeft de cholera thans ncinig onheil aangerigt daar gelijk de bladen uit die stad melden sedert de laatste weken dagelijks niet meer dan drie vif r vi f tot tien meuGchen daanuin gestorven zijn Te Parijs heersclit de eigentlijke cholera niet maar de zoogenaamde chcilerine waaraan vele personen lijdende zijn Weenen 13 ug De Abendpost meldt dat tot heratel eener voortdurend goede staathuishouding op keizerlijk bevel veldra eene commissie benoemd zal worden welke bi t an zal uit de ministers van staat en van financiën deu prts lent van de algemeene rekenkamer en nog een lid Ver ier za deze commissie zich ten taak stellen om eene vermiuiicrin te brengen in de kosten dei administratieve dienst van hft Ic er De Neue Ereie Presse beweert dat door het kr juiet voornamelijk aan deze beide punten bij de onderhandelingen teGastein is vastgehouden 1 dat de gemengde bezetting dtrbeide hertogdommen zal ophouden en dat voortaan pruisisehetroepen uitsluitend tot dat einde zullen worden gebezigd iaSleeswgk ea oostenrijksche in Holstetn relke troepen onderafzonderlijke opperbevelhebbers zallen staan 2 dat scheidsregters zullen worden benoemd ten einde in voorkomende gevallen uitspraak te doen bij het ontstaan van conflicten tusschende civiele commissarissen Van de uitspraak dier scheidsregterszal geen appèl zijn Op die wijze wenscht de regering eeneherhaling te voorkomen van hetgeen thans plaats heeft Berlijn 13 Aug Sedert eenige dagen is een gerucht in omloop dat de regering het voornemen heeft opgevat om het liuis der afgevaardigden te ontbinden De oorzaak hi moet naar men zegt gezocht worden in de zucht om d anden vrijer te hebben in de politiek welke de regering nl volgeii Omtrent de rigting van de telegraaflijn door e rtissiscBebezittingen in Noord Amerika meldt men het vol ude Siika