Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1865

is het hoofdstation van daar loopt de lijn noordwaarts naar de m nding der rivier Kwickpak langs die rivier overhel eiland Maiwei naar de kaap Oiju Torsk noordwaarts van Kamschatka vervolgens over Ochotsk en Ajan naar Nicolajew aan de Amur Binnen drie jaren zal de gansehe lijn gereed zijn Hoewel men niets zekers hoeft vernomen omtrent den gang der onderliandeÜDgen te Gastein wordt thans geen twijfel meer gevoed aan de vredelievende oplossing dèr kwestie Er zal eene gemeenschappelijke regering worden benoemd ten einde op die wjj e te verhoeden dat in het vervolg onregelmatigheden plaats grijpen gelijk in de jongst vcrioopen weken zijn oorgckomfn waardoor de algemeene rust m gevaar is gebragt 1 1 Aug De koning van Pruisen zal den 10 dezer Gastein verlaten en vertrekt van daar naar Salzburg waar hij naar men stellig verneemt eene bijeenkomst zal hebben met den l oi er van Oostenrijk Pe gunstige wending die in de nndcriiandelingrii tussclieu beide regeringen gekomen is zal spoedig tot een positief resultaat leiden ötnncnlanö GOUDA 16 Augustus Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd lit partijen die lng vcrkoeht enlon van ƒ 2 + ot 2 J e naald tot herinnering aan de komst van In de Siaais Courant van 12 dezer is opgenomen hetvershg der co nnii sie belast met hot afnemen van het examenA volgens arr 5 J der net van 2 mei 1S03 Stbl n 511 uitgebragt aan Z Kxcell den minister van binuenlandsche zaken Aai het slot daarvan lee t men het volgende wellenalgemeenen indruk het c amen op de commissie maakte is uitde opmerkingen over eik der vakkeu afzonderlijk reeds op temaken lij ile meesten der afgewezenen was blijkbaar gebrekaan ijver am ernstige naauwgeze le opvatting hunner studiën Ie ooraak van een onvoldoend examen Meer nog dan deonvolledigheid van kennis gal bij velen de oppervlakkigheid enslordigheid der opstellen den indruk van onverscudligheid enzorgeloosheid Het verslag is geteekend door de hh J Bosscha voonitter D G Cramer secretaris Vrijdag jl is te Schiedam in de vergadering van dengemeenteraad met algemeene stemmen aangenomen het voorstelvan burgemeester en wethouders om ten behoeve van die gemeer e de uitzonderingsbepaling te vragen van art 10 dervettot afc iaffing der plaatselijke accijnsen te dien effecte datbinnen die gemeente bij voortduring eene belasting op granenen m el moge geheven worden tot zoodanig bedrag als genoegzaam zal zijn om in het te kort te voorzien De commissaris des konings in de provincie ZuidHollandheeft den 9 dezer ter kennis van de belanghebbenden gebragt dat ingevolge besluit van 8 aug 1865 1 de opening derjagt op klem wiUt opgenoemd in de 2 zinsnede van art 17 der et van den 12 junij 1857 Stbi n 83 voor dit jaarin de provincie Zuid Holland is vastgesteld op zaturdag den 2 september n s met zonsopgang 2 dat van die opening h uitgezonderd de uitoefening van het jagtbedrijf vermeld iu an 15 lett e der aangehaalde wet en 3 is bepaald dat dekorte jagt dagelijks en de lange jagt slechts 3 malen s weeksen wei des woensdags vrijdags en zaturdags zal mogen worden uitgeoefend Aan de Bataviasche berigten tof 30 juuij jl ontkenen wijhet volgende Belangrijke politieke gebeurtenissen hebben ookin de laatste helft dezer maand op Java niet plaats gehad envan de buitenbezittingen vall slechts te vermelden dat ter westkust van Borneo voortdurend kleine gevechten worden geleverd wier voor de inboorlingen altijd nadeelige uitslag niet schijntte leiden tot het jcwenschte resultaat de volkoraene dempingvan den opstand Men al zich ten laatste gedwongen zientot een bepalde keus tusschen een politiek van inkrimping ofvan uitbreiding van het nederlandsche gezag op Borneo Op de buitenbeziltingen zoowel als op Java blijft de weers gestolJheid ongestadig en dientengevolge welligt de gezouj heidstoestaud slecht K u aanstekende keelziekte heeft te Bdtavii in de laatste dagen ouder de kinderen vele offers gevorderd In de samaraugsehe couranten wordt als zeker medegedeeld dat aan de ned ind spoorwegmaatschappij definitieve concessie verbend is voor de lijn Batavia Buitenzorg ec dat de wérk fciaiphedten aan die Irju vócïr het einde vaa dii jaar zuffej lïoïdja a ingeTan n Van ten voortgang der weikzaamhedeo op de lijn Samarang Vorstenlanden ontvangt men steeds de meest voldoende berigten Handel en scheepvaart blijven in statu quo Ook de nj verheid laat niet zeer gunstige berigten van zier hooren De maatschappijen die zich de katoencultuur en de mijnontgin ningen in neclerlandsch Indie wilden aantrekken blijken tot nog toe niet geslaagd te zijn in hunne pogingen De suikerindustrie wacht steeds gunstiger voorwaarden van bestaan en het quousque tandem dreigt menigeen te ontglippen De menigvuldige regens hebbeu gelijk uit de officiële Gemengde Berigten Nubar parha komt te Parij 5 ecnc cryptische lecning slmten Slecswijk Hulstein begint jammerlijk te kermen over de zegeningen der pruisisehe verlossing De A prilbaro i heeft ingehuurd om nog eens joa te worden Tc Parijs en ontstveKni wil men stoom omnibusacn invoeren Iu Poli n zijn de staalkundige vervolgingen en de Ueportatieu Ingezonden 3IiJ i ieer de Redacteur Door de volgende regelen in uw veel gelezen blad op ttnemen zuK gij den steller derzelvo verpligten Toen voor eenige weken in de tweede kamer de wet tot afschaffing der plaatselijke accijnsen was aangenomen betuigden wij openlijk onze ingenomenheid met dat besluit en brasten luide welverdiende hulde aan minlo ers en vertegenwoordigers voor het groote en goede dat zij tot stand hadden gebragt onze hulde werd bewondering als wij acht gaven op de vele moeijelijkheden gegronde en ongegronde bezwaren door een uU v in gemeenten tegen deze wet aangevoerd en tegen welken storm de trouwe wachters vau rcgt en billijkheid Gode ij dank staud hielden Destijds begrepen wij wel dat er ook in onze gemeente door derving van belasting op tarwe en gedistilleerd een te kort in de financiën zou ontstaan doch hierin zagen wij geen bezwaar immers ij zijn bereid een half per cent van onze bezittingen te betalen en wrnueer ieder dat doet dan zal naar onze bescheidene meening ook met het Vs 6r personele beïasting die wij van het rijk ontvangen het équivalent gevonden zijn Een halve cent van elke gulden die men bezit eens in een jaar wie kan daar tegen zijn wie heeft zulk eene kleinigheid niet over voor de lieve gemeente alwaar men eeue goede woonplaats vindt wie is baatzuchtig of verblind genoeg om hiertegen zijne stem te verheffen gewis niemand vooral hij niet die zich den naam van liberaal toekent want dit toch zou ziJD breken met eigen politieke beginselen een op nieuw toetreden tot het stelsel van protectie van voorliefde en onderdrukking Zoo üachter wij voor eenige weken geen wonder dus dat wij niet wel te moede waren toen wij in Ie ra dsvergadering van den 11 dezer een voorstel van burgemeester en wethouders hoorden bediscussiëren en aannemen cm vergunning te vragen tot het heffen eener belasting groot ƒ 2 50 op de tarwe Hoe is het mogelijk dat stelsel dat den vloek der eeuwen draagt waardoor de middenstr nd de winkelier en de ambtenaar naar gelang vnn hm vermogen oneindig meer bctn cn dar de meergegoede wil men behoud i men wil den ziekelijken toestand der maatschappij die heiaas regel was geworden jog doen voortduren men wil het docivonuis nog kortelings over die hatelijke belasting geveld zoo niet vernietigen dan toch de executie op de toekomst schuilen Koe is het mogelijk dat mannen dit willen wier iiberah beginselen wij kennen die in oo menig opzigt juist om he getrouw blijven aan die begins len onzeu eerbied hebben afgedwongen en dien wij nog ten spijt onzer teleurstelling eeue onverdeelde achting toedragen Neen burgemeester en wethouders neen gemeenteraad van Gouda gij hebt niet goed gehandeld een kloek besluit ia de gegevene omstandigheid was u er waardig geweest gij weet het immers wijsheid overreedt ei moed geeft de w et wat waar is moet mogelijk zijn en zal ook eenmaal in de werkelijkheiu optreden de mensch raaakt wetten en de wetten maken hem door die overtuiging gerugsteund hadt gij moed behooren te hebben tot het invoeren eener mter redelijke gelijkmatige belasting volkomen zeker dat mcii in later tijd door de wet opgevoed ook uwen r iam met efa bied noemen zou Wat raakt u de verachting der dwazen of de toejuiching der menigte die niet nadenkt die verstandig is moet ueten v at hij heeft tegen te gaan en wat hij heeft te bevorderen het doel der wetgevers moet zijn de welvaart van bet nageslacht die hieraan zijne krachten wijdt h elt aanspraak op onze achting maar die dat doel miskent maakt zich schuldig aan pligtverzuim Ach gemeenteraad van Gouda kon Iet gij nog terug komen op uw genomen besluit want inderdaad uw decorum is aangetast en als straks de burgerij haar brood ziet belast en 25 opcenten op de personele belasting moet betalen dan gewis zult gij op de achting en het vertrouwen van velen niet meer kunnen rekenen want vroeger mogt een dergelijke toestand als het ware door de gewoonte regel geworden ziji geduld voortaan zal men vergelijkingen maken tusschen on e gemeente en anderen en een reglmatig gevoel van achteruit ctting zal zich door luid gemor openbaren de uv nog voortdommelende menigte zal worden wakker geschud en hunne misuoegdheid zal voedsel vinden in de rede en u zal het verwijt tretlen dat gij den tijdgeest hebt niskend en dat gij de burgers tot lastdragers der maatschap jij hebt gemaakt W tg dan met die verfoeijelijke broodbeiasting j de tijd en deomstandigheden gcdoogen haar niet meer eene belasting diegelijkmatig naar ieders vermogen drukt moet hare plaats innemen het ideaal der grootste staatkundigen moet verwezentlijktworden niet langer dan cnzcn minister bemoeijelijkt met aanvragen om uir ouderingsuetten het moet er toch eens toekomen en al het tegenstreven is slechts onnutte tijdverspilling de groote g est dezer eeww let in zijne heerschappij op geeneindividuen mee maar bedeelt alleen het welzijn van het algemeen M Gouda 15 Augustus lSf 5 Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 11 Avguüus Voorzitter mr A A van Bergen JJzem ooru Tegenwoordig zijn de hh de Grave Viruly Kenipcr Drooglcever Remy Prinec Braggaar vau Gennep Kist v Straaten eu Lujten De notulen au het verhandelde in de vergadering gehouden den 4den dezer worden goedgekeurd De B deelt mede dat hh ged staten onder dagteekeuiug au 1 dezer eenige bedenkingen liebben in het midden gebragt tegen sommige artikelen van het algemeene politie reglemeut onlangs door den raad gcanesteerd Dat B en V daarover met dat collegie ïn micfwisseling zijn getreden en ie weeg heiiben gebragt dat eeuige der gemaakte opmerkingen zijn teruggenomen doch voorstellen om aan anderen toe te geven en alzoo iu art 19 en 25 dr woorden commissaris van politie te doen vervaiigrn door burgemceatc en wethouders achter alméa van art 52 waarin gesproken wordt van de B en W geven bïj het voorgaande ook nog aan den raad in bedenking art 41 derwijze te wijzigen dat geheel en al vcrbodeu wordt het zitten op karren enz en dus niet ui+slnitend dan anncer zij geladen ziju Na eene korte woordenwisseling over de voorgestelde wijzigingen worden zij zonder hooMelijke stemming aangenomen en de verordening gelijk zij nu luidt op nieuAv vastgesteld Voor not wordeu aangenomen drie dispositicn van ged statei waarbij goedgekeurd worden wijzigingen in de begrooting voor 1865 en berust wordt in de vastgestelde verandering der schooluren op de jonge jufvrouweuschool De begrooting van het bested huis voor kinderen wordt in handen gesteld der hh Prince v Straaten en Lu ten De B deelt mede dat aan hem is beteckend eene dagvaarding van de comaiissie van liquidatie voor de zaken der voormalige momboakamers welke in hooger beroep komt vau het vonnis te hareu nadei le iu eerste instantie gewezen en op voorstel van ZEd wordt besloten onder overlegging van advies va den advokaat Blussé aan ged staten autorisatie te vragen om zich te verdedigen Aan de orde is het voorstel van B en V betrekkelijk het belastingstelsel waarvan op verzoek van den hr Prince voorlezing wordt gedaan De hr Viruly geeft te kennen dat hij na het indienen van dit voorsttl bij nadere beschouwing tot hi i gevoelen is gtkomeu dal at het bebuudm van eenige accijnsen aangaat het op grond au de kostbaarheid der surveillance en van het moeijelyk tegengaan van fra ie i rkiessehjk zou zijQ gLene opcenten op deu njksaccjjus van het gcdialilleerd te heifeo maar gm het daardoor te ontstane v i i3 t dekken diwr dcj acc jii = op het gemaal met ecu halve giddtu ywx lUO poud te veritwwgen eu ajzx te brengen op 21 gulden B en V nemen dit Dl kr Lu leu uutwikkclt ui cluu uitgtbrt ide rede het gevoelen dat geeue spLCuie wet vuur dcic gLaie ntt nood g i = daar bij eeue i uig ui3 hoogere opvüering van deu door B en W oorgcst Ucu hocriLlijkcii oioülag en opcenten op de rijks ncrsoueie belastiu en daarmtde gepaard gaande bezuiniging zeer wel eeue belasting op voorwerpen vau gebruik kan gemist woiden Hij toont aan dat iu de iacii i yi jaren v l1 f j j üOO aan buitengcWüue uitgavcu vooral om veibLtoriug ot opngtii wu bcbouli cbuuwtm uit de gewone uikon siL n is kiuiin n t von Uii adat de B oor een korte pjos de denrea h id Jü u a u U n kt Sl de hr v btraaten deze weder geopend zijnde eeue korte la iujrie voor waarin hij wel betreurt dat het bestaande belaölingateKel vera l moet wordeu maar vau meening zegt ie zijn dat nu het eens zO i = mea Zich lu de gegevcL omalandigUcdeu moet schikken It uni mg gelooft hij niet ddt kau worden ingevoerd Hij wil volledig gt volg g veu aaa de wet eu dus geeue aecijuaen helibu De hr Kemper geeft te kuuueu dat hoofdelijke omjagen of anderedergelijke directe belaatiugeu dic bet inkumeu der bLlaftiiigse huidigtu totgruudhlag hebben in begiuacl tot de vuortreuclijkstc h ho jri u maar dat zoo lang de meubchen niet eerlijk zijn hetwelk hij zegt dat zij niet ziJQeu niet zelf met juistheid en naar waarheid huu luk juieu willen opgeven die belastingen naar zijn inzien tot de minst wtn ohLiijke b hojr n alstut groote ongelijkmatigheden geleidende eu lu meirJerc ofinii Je re mateiu eene vertering belasting veranderen en dus L t heoogdi doel ui fsen Dat kon men er buitfu hij dan ook zoon brla tir ou wllliii u itia uit het belaatiujioteUel der gemeente maar dat zoo al nu de wtt li idt eeu hoofdelijke OuiaLiL uuvermijdehjk zijnde hg K i vau idaarenboven zou willen aehtu rwtge laten L at hij i over dat door hezuiuiging het heüen van verbruiks b la v r i meden waarvan hij eene op het ge Ji=t lk eid eea i r het gemaal zou verkiezen Dat eelit r het door den i du besloten vergadering gesp okene hem aan het wai danig hij zijn stem zou moeten uitspreken dat hij zuo i p j M au omdat hij niet geroepen is mede te werken tut het in tov brengenvan het belastiugstelsel zieh over deze aiiogei gcnheid bt iuomiug zal houden De 1 be atrijdt de meening vau die leden wtlkc het gt vo jrstaau dat bezuiniging mogelijk is Ztd zegt d it zijn lu di h a ü bui teugewoLe zaken voorgtkomeu er altijd dtrt Ljki u i aviii u De hr Liutcu beautwoordende den li da i er l i g U men ook raim met de uitgaven is Hij wij t op verschil li zoo als kazerne lulirmene waaraan thans ni ia ten ko te h h It gd tewordeu Zijner buitengewone zaken waarvan ook het naji 1 jrdeel erlangt dan zon z i het aangaan au eeue gcUlreLiug wen ziju De B vvijst er op dat de begroüting van het lüop dj jor d ju raad met eeup iiigheid van stemni n i aaugeuotüju waur jp c u heer Lnyteu wordt geantwoord De hr llemy zegt bet te betreuren dat hf t ia deze g n mijdclijk IS het vrije verkeer te belemmeren uriar dat de her ettelijke jaren geleden in had oai eeneu hoofdelijk u uu te verdeeleu heiu do jt terngdeuizeu om zijsio siem te het voorstel van B eu W hetwelk wori t a mg no aeii ii i stemmen die def hh Luvttu en v Mraatcn terw jl de h bulten stemming houdt De gemeente rekening over l U wordt jro Igek ufvi ƒ yii i l l in uitgaaf ƒ lö5 07y U iJ eu deihalvc w van ƒ 21 303 25 li cu houdca ifh daarbij b i B en W Icvrrrn in ecüc ve l i g b trekke k 1 i van vorige diensten der armen admuH atRu jt De rekening van ha bu gerlijk anub stuur over ImU u j U okeurd iu ontvang ƒ 19 330 i ïó m uitgaai ƒ lü i ÖT 01 derhaj lu i ii batig slot van ƒ 2i3y i4 iusge lijks wurdt goedgekeurd die d r bcidtj ga= hu zen i ou ƒ li tiüy ü4 iu uitgaaf il i03 3 j eu derhalve met t u b i f 4ÜG 2S Die van het bestedeliogshuis voor kindiïren in uKt 2 f 7 31 lu uitgaaf ƒ 6540 53 eis derhalve met een batig slot van J O 7 Kn die van den kassier hij de bauk van Iceuing over n ü ja r gesloten uit april IbCi in uuivaug ƒ i r O 52 lu u tgan r i Ü5 enderhalve met eeu voordeelig slot van ƒ iöl ó Alu van Prutsten wordt volgens Verzoek tcgM bLlid ng van Ü en het onderhoud der hoef =lagen voor 5 jaar afge raan a n LjaiU het iaaepad vallende ordt goedgevonden ƒ 900 beschikbaar te stakn tot ouw i stal voor de paarden der odicicreu vau ha garuizucu D zj om t uit de gelden daoc dea hr N Yzu doorn ü de gLm iuieA s ge = aaukoop vau grond en afkoop van rccogmtie gtll i Tot hulponderwijzer bij de tnsschenschool wordt ma eenparige = j benoemd de hr F H Undsmau Ilicrua sluit de voorzitter de vergadering Burgerlijke Stand GOl DA GcBoiUN 11 Aug AuThonlus oüd rs J van Waas eu H Bruiste 12 Cornelia ouders D t jn en V van Leeuwen 13 Hendrik c rs