Goudsche Courant, donderdag 17 augustus 1865

tS63 Zondag 20 Augu$t4is ni a 4 Treels OVEKLEDEH 3 W p Tan Rierasbergen eo J de KoDiiiF Willem Coroelis ouders L P Hoogendijk en B C van ijk Joannes Gijsbertas ouders G H de Jong ea C Jansen 14 Johannes ouders P üorel en C L verlaat Gerardus Johannes ouders G J van Villi eD en G Lafeber 15 Wilfaelmina c uders E van Bennekom en £ Blom OvERLEuEN 7 Aog P vaii Moijen 83 j 12 P Geerbars 4 m B Kichting 5 w 14 W Boot 2 j 4 m OÜDEWATER Ingeschreven van den 9 tot den 15 Augustus 1SB 5 BevalleK Maria V rmeulco geb Kompier z Antje Stofberg geb M C van Ingen 54 j G Sluijs 7 m K Schouten OUDSCHE COURANT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende ce D a9 60 Bevallen van een Zoon B C HOOGENUIJK VAN WIJK Gouda 13 Augustus 1865 Op den 5 Augustus 1865 overleed te Kleix mijn hartelijk geliefde Zoon JOOST TAN VOLLENHOVEN JAz in den ouderdom van ruim 40 jaren Wed A S VAN REESEMA SCHELTUS Kotterdam 7 Augustus 1865 Vrienden en bekenden gelieven deze algemeene kennisgeving ook als bijzondere aan te nemen Te ondergeteekende heeft de eer aan zijne geëerde Begunstigers te berigten dat hij verhuisd is van de Zetuistraat naar deo Kleiiceg E 58 naast den Heer C van DE PwooitDT terwijl hij zich tevens bij vernieuwing aanbeveelt in ieders gunst M H MICHAEL Uuis tn MijtiiUjschüder GouBA 16 Aug 1SÓ5 OUD CARTAGENA S Berg plaiiteu Olie anneer na een heeten zomerschen dag als de zon bestendig hare verwarmende stralen op bloemen planten en kruiden heeft doen afschieten en deze als het ware geneigd zijn tot verdorring wat is er dan noodig om die bloemen planten en kruiden te doen herleven Voorzeker eene raalsche verkwikkende regen welke de Algoede op ziJD tijd doet nedervallen Evei zoo is het met het hoofdhaar van der mensch wanneer zulks tot uitvallen of tot vroegtijdige grijsheid geneigd is moet er een vocht aangewend een middel gebezigd worden om hetzelve hiervoor te bewaren Dat middel dat met zekerheid werkt is voorhanden en wordt genoemd OUD CAKTAGENA S BEEGPLANTENOLIE Deze OLIE het eenige middel dat tot heden toe bekend is zet oogeublikkelijk de haren vast en bewaart ze voor ontijdige grijsheid De proef nemen dat is het wat de zekerheid kan geven dat deze GLIE met vrucht werkt De prys behoeft ook niemand tegen te houden om van dit heilzaam middel gebruik te maken daar het niet duurder is dan gewone Haarolie of pomade Elk fleschje kost slechts 60 cents verkrijgbaar aan het hoofd depót bij A BBEETVELT Az Delft markt nevent de Waag En verder uitsluitend en alleen in de onderstaande depots bij Mej de Wed BOSMAN Gouda 3 H KELLER Kotterdam Westewageatraat Oostpoort te Woerden II Zevenhuizen II Gorincht a I Dordrecht A EEIJNARD C WILHELMUS A PRINS W BARES A D LIVEU A J V D BEEKHOF Vtrecht En meer bekende depots iu ons Eijk ATTENTIE Ondergeteekenden HOOFD AGENTEN voor GOUDA SCBOONHOVEN en aUe om Gouda liggende Dorpen van de Kon gëoctr stoomzaivering van alle soorten van BEDVEDEEEN PAARDENHAAE WOLLEN en MOLTONNEN DEKENS PELTERIJEN LAKENS enz blijkens de rondgezondene circnlai es geven bij deze aan hunne geëerde Stadgenooten en Dorpsbewoners te kennen dat zij geleerd en bekwaamd in de school van den Heer GEESNICH zich als zoodanig binnen deze Stad hebben gevestigd en zich beleefdelijk in hanne gunst en recommandatie aanbevelen Zij kunnen de volle verzekering geven dat hunne zaak door de veeljarige ondervinding het volste vertrouwen geniet daar geen bedrog of vuil winstbejag hier in het spel is maar de scheikundige middelen tot net behouden en bevorderen van ieders gezonc heid den toets der waarheid iu de ruimste mate kunnen doorstaan en voor het algemeen hoogst nuttig en noodzakelijk zijn Zij ziju i eroid U aan huis of aan hunne werkplaats zelfs onder Uw opzigt te bediener en aan U te leveren en voor U te verrigten al wat bij hun vak behoort Dezelfden hebben ook huq kantoor geopend voor de Vraagbaak van ieder mannelijk of vrouwelijk personeel onverschillig naar welken rang of stand welk ambacht of beroep dieustbegeerenden en dienstaanbiedenden t zij bij inschrijving abonnement enz correspoaderende met geheel Nederland Frankrijk Duitschknd en België omschreven mede iu de rondgezondene billetten en bevelen hetzelve ook beleefdelijk in het vertrouwen van het beschaafde publiek aan zullende naar vermogen ook in dit opiigt aan de wensclien van allen getrouwelijk trachten te voldoen GoLDA 17 Augustus 1365 A HAVEEKAMP Zeugestraat Q 44 C J LEFEL Feerital B 138 Het kantooi aanvankelijk ten huize van eerstgenoemde aOUDSCHE BROODFABRIEK NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Kapitaal DERTIG DUIZEND GULDEN Aandeden van HONDERD GULDEN De Inschry ving is geopend van den 14 tot den 24 Augustus bij de Heeren Wed = KNOX en DOETLAND en de Heeren TAN BEB DOES C B M PERK In een TABAKS en KRUIDE NIERSWINKBL wordt gevraagd een vlug JONGELING van de P G niet beneden de 15 Jaar Informatien te bekomen bij den Uitgever dezer Courant IEMAND goed bedreven in het VSPlooden van GLASRAMEN kan daarvoor een geruimen tijd geplaatst worden Reflecterenden adresseren zich bij den Küsteb der S Janskerk alhier UITDE HAND TE ROOF Ruim DRIE BUNDERS extra zwaar te veld staand HOOTGRAS Te bevragen bij G v D LINDEX op AkkirOokd nabij Gouda Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accyns bij eene ho veelheid van minstens tien kan d contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 per kan 59 cents Jenever 2 soo c Montwijn a46 per kan 57 eens inl BRANDEWIJN 467i 0 p r hui 62 cents Meerdere of mindere sterk e naar evenredigheid Gouda 16 Augustus 1865 Prijzen der Effecten pCt Ned w 8ch 21 2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Eoths 2V2Spanje obi 21 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6e serie 5 d Loud 1862 5 do Amst 1864 5 d Amst l860 4VsAand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Dingsdag 15 Augustus Laagste koers Hoogste koers Gsblevci koers 72 961 8 1471 4 72 e 96 UTVs 72 96 147 46V8 98 46 3 Vl6 46 6 8 51 90 95 85 96 8C r II 191 59 80 80V8 6378 191V 59 Vi 80 S3 lS 69 803 63V8 68 46Vs 471 16 46 6 64V8 72 71 22Vw 72 71 22 i6 7lVs 22V8 Boekarnkkerij vaa A BKINKMAN peze Courant verschijnt des Bonderdags en Zondags Jb de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 2ö De in euding der Ad ertentien kan geschieden tot des morgens len 11 ure Overzigt GOUDA den 19 Augustus Alles schijnt aan te duiden dat de verschillen tusscheu Oostenrijk en Pruisen tot eene voorloopige overeenstemming ziju ebragt terwijl sommigen zelfs beweren dat de grondslagen ijn gelegd tot eene definitieve sphikking Men heeft van weerskanten iets toegegeven eu zoo eindigt het geheele rumoer met de verzoening der onderdrukkers ten koste der hulpelooze inwoners van Sleesw k Uolstcia in Pruisen onder Eismarck is geen goed to wachten en Oostenrijk toont wel een beter gelaat maar verraadt telkens zijne bekrompeue inzigteii en de onopregtheid zijner verzekeringen Men waagt het niet Italië nogmaals opentlijk aan te tii i en maar men belemmert elke poging tot schikking met Rome en protesteert te Madiid tegen de erkenning van het koningrijk Napoleon vermaakt zich met militaire evolutien viert zijn naamdag met het scheppen van tallooze ridders en te Cherbourg vertoont men de scheepsmagt en de engelsche vriendschap Hi geniet in rust de gemakkelijk verkregen heerschappij ontzien en gevreesd in Europa heeft hij van buiten niets te duchten maar binnen bedreigt hem de langzaam ontwakende geest van het franscbe volk dat allengs bekomt van den schrik voor het spook der anarchie dat de republiek der tyrannij iu de armen wierp Een ander bezwaar ligt in Mexico MoX kan niet op eigea kracht steunen en de unie kan de fransche bemoeijing op amerikaausohen bodem niet dulden en hoe ongunstig de omstandigheden nog zijn kan men in eea niet zeer ver verschiet de laoeijelijkheden voorzien die de mexlcaansche zaken den keizer z i baren Zoo Maximiliaan den strijd niet opgeeft zal de etiZ iCht van Napoleon niet dulden dat hij den keizer van zijne vinding aan zijn lot overlaat en wat men ook bewere Amerika kan geen europeschen indringer als keizer erkennen iu de door schandelijk geweld onderdrukte republiek Te Eome begint men eindelijii te denken aan het organiseren van het leger men wil het brengen op 12000 man die wel voldoende zullen zijn om rust en orde te handhaven Het onderhouden toch van een leger ter afkeering van buitenlandsch geweld is ondenkbaar voor den kleinen staat maar leert de ondervinding niet dat geene legermagt den stroom der omwenteling stuit a s die tuimelgeest eens doorgedrongen is tot het volk In de Douauvorstendommen vertoonen ich gevaarlijke tee 3nen van woeling en oproer zij worden even als vroegercrij willekeurig bestuurd maar zij mogen toezien en zich spiegelen aan het lot der Elve hertogdommen die de bevrijdersmet gejuich begroetten om weldra huune verwachtingen bitterbeschaamd te zien öuttenlanïr Londen 15 Aug Berigten uit New York van 5 aug melden dav de minister vin oorlog aan den generaal Sheridan heeft bevolen alle blanke troepen in Texas welke gemist kunnen worden te ontslaan De minister van financiën heeft bevolen dat alle staatspapieren van belasting vrii zullen zijn In Tennessee zijn meestal uitstekende bonds officieren gekozen die aan de zaak der Unie zijn toegedaan Naar men verneemt hefft de gezant van Juarez te Was ngton aan zijne regering aangeboden troepen te zenden in detachementen van 1000 man elk 17 Aug Berigten van de Kaap de Goede Hoop melden dat tusschen den Oranje Vrijstaat en de Bajutos een oonog is uitgebarsten Deze laatsten loopen in grooien getale het land af plunderen eu vermoorden de bewoners Zij hebben een aanval gedaan op Natal dientengevolge zijn britsche troepen naar de grenzen gezonden Van regeringswege zijn bevelen uitgevaardigd ten einde maatregelen in te voeren om de uitbreiding van de veeziekte tegen te gaan Deze bevelen geven aan de inspecteurs het regt om stallen en alle plaatsen v aarin vee gehouden woïdt binnen De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor elkeu regel daarboven 10 Cent Buitenge woue letters worden bereVend naar plaatsruimte te gaan terwijl zij tevens gemagtigd ziju om de door de ziekte aangetaste beesten te verwijderen die als zij sterven of afgemaakt worden begraven moeten worden De eigenaars iran stallen worden tevens uitgenoodigd om aan de plaatselijke besturen mededeeling te doen wanueer hunne stallen ziju aangetast zoodat er onmiddellijk maatregelen kunnen genomen worden om het kwaad tegen te gaan De correspondent van de Times te New York schrijft omtrent de mexicaansche zaak onder anderen het volgende Hetwashingtonsche kabinet gelooft dat keizer Napo eon nooit totde mexica msche expeditie zou zijn overgegaan zoo hij niet voor pker crphnnHpn hnrl Ant lipf 7niHen zich op den duur ZOU staandehouden Wat hiervau ook te deuken zij het hoopt en veruachtdat de keizer uu de in eene valsche onderstelling aangevangenonder ieming zal laten varen Er zal in deze zaak geen bepaaldestap van deze zijd worden gedaan voor dat het congres vergadert Doch het is zeker dat het kabinet de leer van Monroe wil staande houden zoodat er nog grooie moeijeüjkheden voorde vereoiigde staten te verwachten zijn tenzij kei er Napoleonde onderneming opgaf hetgeen bij zijne bekende volhardingzeer twijfelachtig is Op den zuidwestelijken spoorweg is thans een stelsel iowerking gebragt tot eene electrische communicatie tussclien depassagiers en conducteurs Dit geschiedt met een toestel uitgevonden door deu heer Preece hoofdopzigter der telegrafischedienst langs die spoorweglinie Met dien toestel heefi Ie passagier slechts aan een schelknop te trekken waarop alsdan dadelijk bij eiken conducteur en ook bij den machinist eene schelMdt Teveus ziju er regels vastgesteld ter bepaling in hoeverde conducteurs bij zoodanige waarschuwing de machine al ofniet moeten doen stoopen De jongste tijduigen uit Amerika maken melding vanvreeselijke regens welke vooral in Missouri zijn pcv illen Deoogst is dien ten gevolge bijna geheel vernield terwijl aanden tabak aanzienlijke schade is toegebragt 18 Aug De Scotia heeft berigten uit New York loopendetot 8 dezer des avonds De regering heelt aan do troepen iuTexas bevolen om in het mexicaauscht geschil de strengste onzijdigheid in acht te nemen De president is volkocien hersteld Er zijn bezettingen van kleurlingen gezonden naar de bii neusteden van Z Carolina Parijs 16 Augustus De Mouiteur zegt ir zijn bulletin dat de spaansche regering op de aanmerkingen van Oostenrijk wegens hare erkenning van het koningrijk Italië gcantwoor I heeft dat zij nimmer van het stamlpunt is uitgega in drt hare staatkunde geleid behoort te worden door dyuistipke iirlnngei welke afgescheiden zijn van die der spaansche kroon De Moniteur ziet voorts in het besluit vau den p ib ini zijn leger te vermeerderen eene eerste poging om 7i allt i s in staat te stellen ten einde in de behoeften der veiligheiJ van het land te voorzien wanneer Frankrijks troepen uit Eome verwijderd zullen zijn De Moniteur deelt mede hoe Frankrijk en Engeland tothet besluit gekomen zijn om hunne eskaders wederkeerig inbeide landen bezoeken te doen afleggen en voegt er bij datEngeland heeft genild dat zijne vloot den 15 augustus iuFrankrijk zou doorbrengen Frankrijk kan zich ileel ts gelukwenschen met de gevoelens van vriendschap welke dit denkbeeld bij de britsche regering hebbeu lioeu ontstaan Hetzelfde blad zegt dat eene merkbare toenadering heeft plaats gehad tusschen Pruisen en Oostenrijk Het slechte weer dat woeus lag bijna den geheelen dagheeft aangehouden heeft de feestviering grootendeels doen mislukken Van de illuminatie is weinig teregf gekomen het gasheeft nog eenigen tijd weerstand geboden am den wind maarde gekleurde glazen met olie gevuld zijn spoedig uitgedouflen dien ten gevolge zijn de Ohamps Elysées in volslagen duisternis gehuld gebleven Alleen het vuurwerk is niet mislu kt tot groote vreugde van de Parijzenaars en de duizende projjiSfiileD die herwaart waren gestroomd