Goudsche Courant, zondag 20 augustus 1865

Weenen is Aug volgens een telegram door de Presse ontvangen zal graaf Bloome den IG te Ischl aankomen ten einde eenige m edeelingen te doen Graat Mensdorff heeft van den keizer bevel ontvangen om den 18 naar Salzburg te gaan ten einde tegenwoordig ta zijn bij de ontmoeting der vorsten Gisteren bezocht de keizer in pmisiache uniform gekleed de koningin weduwe van Pruisen 17 Aug De heer Bloome is alhier terug overbrengendede acten van het gesloten verdrag waarvan de ratificatie zaturdag zal geschieden Ter eere van de aanwezigheid van denkoning van Pruisen te Salzburg zal door het personeel van denhofschoiiwburg ecne voorstelling worden gegeven Berlijn 16 Aug Volgens de Prov Corr heeft de heer Bloome te Gastein herhaalde couferentien met den heer von Bismarck gehad Voor zoover men weet is het te verwachten dat Pruisen en Oostenrjjk het weldra nopens eene bepaalde regeling van het condominium en eene betere orde van zaken ia de hertogdommen eens zullen worden Daardoor zou een dringende eisch van Pruisen vervuld en de grond voor zoodanige onderhanüelingen gelegd worden die op eene definitive oplossing betrekking hebben Men hoort van verschillende kanten dat de regering voornemens is maatregelen van politie Ie nemen tegen de fractiënder tweede kamer en het zoogenaamde centrale comité zoodrabeiden maar een teeken van leven geven Uil llelsingfors verneemt men dat twee oorlogsci 3n behoorende tot het russische eskader op reis naiir Stokholmverongelukt zijn GOUDA 19 Augustus Woensdag omstreeks middernacht werd alhier onder het woeden van een hevig onweder grooten schrik verspreid door bet luiden der branditlok en het geroep der nachtwacht Weldra bleek echter dat de roode gloed aan en hemel veroorzaakt as door den brand van een watermo iu den zuiüplaspolder bij het dorp Moordrecht op nagenoeg een uur afstand De door den bliksem getroffen molen brandde cheel af doch de bewoners bkven ongedeerd en hebben slechts hun inboedel erloren Gisteren middag is de dienstbode van den winkelierRuigers aan de markt achter lu het water van de groenmarktgeraakt en verkeerde in groot gevaar toen het aan de meuschüevende poging van zekeren van Tijen gelukte haar behoudenaan wal te brengen Z M heeft den heer mr J P J A graaf van Zuvlenvan Xyevelt op zijn verzoek eervol teruggerijepen als buitengewoon gezant en gevolmagiigd minister bij de hoven vanPruisen en Saksen en voorts op nonactiviteit gesteld en denheer C M E G graaf van Bjlandt thans buitengewoon gezant n gevulmagtigd minister bij het hof van Turkije in dezelfdehoedanigheid overgeplaatst bij de hoven van Pruisen en Saksen Gisteren zijn in den gemeenteraad te Delft eenige discussien gevoerd over de wenschelijkheid dat krachtdadige middelenin het werk worden gesteld om ziek vee van de veemarkt teweren Uit mededeelingen van onderscheidene leden bleek datdonderdag een betrekkelijk groot aantal door de runderpestaangetaste beesten ter markt v as aangevoerd en verkocht terwijl uit eene informatie per telegraaf bij den burgemeester ingekomen schijnt te blijken dat in andere provinciën reeds vee door van de delftsche markt af komstige runderen door de ziektewas aangetast of dat er ten minste ernatig vrees bcitóol uatzulks hel geval zal zijn In eene maandag gehouden vergadering der kamer van koophandel en fabrieken te Schiedam is na discussie met eenparige stemmen besloten er bij de hooge regering met alle mogelijke krachten ernst op aan te dringen dat het door den gemeenteraad te doene erzoek om ten behoeve der gemeente eene belasting op grane jen meel voortdurend te mogen heffen als teu zeerste in strijdmet de belangen van handel en fabrieken te dezer stede nietmoge worden toegestaan Het bederf in de aardappelen neemt vooral in het overmaassche een zorgwekkend karakter aan Sijna op elk stuk land waar de ziekte zich voor eenigen tijd slechts in het loof voordeed is tbais ook de knol aangedaan Alleen de zoogenaamdejammei blijven tot dusverre van de ziekte vrij Naar menverneemt is htt kwaad in de geldersche streken niet zeet toegenomen Men schrijft uit Haarlem dat de aardappelziekte zich ookin de omstreken vooral op de zwaardere gronden begint tevertoonen Wat den staat van het vlaa betreft üit wordt totgoedeo prijs verkocht o a a ƒ 700 per bunder Pp longziekteonder het vee die bier en daar in deze omstreken geruimentijd werd waargenomen schijnt thans zoo goed ah opgehoudente hebben Omtrent de te veld staande bloemkool te Rijnsburg meldtmen van daar dat het gewas bijna zonder uitzonderingeauitermate slecht is Men had gehoopt dat de regen veel ver betering zou hebben aangebragt doch de wortels worden doo de maden doorknaagd ten gevolge waarvan geheele rijen verloren gaan Seeds zijn er gansche stukken land w iarvan hetgewas geheel mislukt is omgeploegd Wat er nog van gezondevruchten overblijft is schaaroch en duur De verzending is zeerbeperkt en de rekening sluit dit jaar voor de teelboeren hoogstnadeelig Uit Rotterdam meldt men het volgende Naar men ver haalt M jrd dezer dagen bij een landbouwer alhier in den omtrekeen vareen door de thans op vele plaatsen heerschende var kensziekte aangetast Den landman werd nu door iemand 12 voor dat zieke beest geboden doch hij wilde het niet afstaan duchtende dat door het gebruik van het spek van dat beestdeze of gene nadee mogt ondervinden Spoedig daarop stierfhet varken en werd het door den lanc bouwer begraven Penvolgenden dag ontdekte deze dat men het aan de ziekte overleden beest weder had opgedolven De dader dezelfde die hetvarken had willen koopen is door de politie aangehouden entot bekentenis gekomen Hij had het varken opgegraven eavoor jf 5 25 aan een slagter verkocht NijmegSIl 15 Aug De feesten hebben een einde genomen maar zullen nog lang bij liefhebbers van talent en kuust in aandenken blijven Het 7 nationale zangersfeest heeft voor inwoner en vreemdeling ruimschoots genot en genoegen op geleverd De matinees waren steeds druk bezocht en op de soirees was het eivoi Onder de zangvereenigiugen velke iiet publiek het best voldeden en daardoor nog op ieders lippei zijn behooren die van s Bosch en Amstels mannenkoor Gisteren avond had het groot instrumentaal concert plaats door de Crefeldscbe kapel onder directie van den heer Mohr hetwelk insgelijks uitmuntend mag genoemd worden Na a3oop even als den voiigen avond vauxhall Onder eene der pauzen hield onze geachte burgemeester eene gepaste aanspraak en bragt in naam van inwoner en vreemdeling den dank toe aan het comité hetwelk de leiding en regeling van het feest op zich had willen nemen en met zooveel beleid en ijver ten uitvoer gebragt Hij meende dan ook het gevoelen van het grootste gedeelte der zangers zoowel als der andere feestgenooten te kunnen vertolken met de verklaring dat bet allen aangenaam was binnen Nijmeegsch wallen vereeuigd te zijn geweest 18 Ang isius Naar men verneemt is in de alhier gehofdcnvergadering der feest gedepnieerden vastgesteld dat het VIUnat zangersfeest in ltC7 te Dordrecht zal worden gehouden Tot feestdirecteuren werdep verkozen de heer F Bohme vanDordrecht en de heer P J Paesschen van s Hertogenbosch In verband met de grooie kosten besloot men verder dat elklid van iedere zangvereeniging eene jaarlijksche contributie van 50 cents zoude bijdragen Ook werden nog vier liedertafels inden zangersbond opgenomen waaronder ook Nijmeegsch Mannenkoor Gfcmengde Berigten De exïvoninp vaa Araocanip heeft te Parijs in spijt vau ücu chiliaanschea geant eene ioschrijviug geopend ter herovering van ziju rijk Pruisen zou Augustenhurg ais vorst der Donauvorstendommea willen erkennen Het voornaam ite opperhoofd van Nieuw Zeeland heeft zich onderworpen aan de Engelschen In de republiek San Salvador is eene oproerige beweging onderdrukt Als iugustenburK voor goed np zij gezet is vcrl i pt GI ulurg voor twee miUioen th zijn regt aan Pruisen Het romeinsche leger zal jp lisOOO man gebragt worden In Chili is de kwestie der godsdienstvrijheid aan de orde Het feest van 15 Augustus is te Parijs verregend In China bedreigen de aoo delijke opstandelingen de hoofdstad Peking In west Virginie zijn in dtn grond ter gemiddelde diepte vau 55 duim en ter dikte van 250 voet aderen ontdekt van verharde petroleum die in verhoudiag 160 a 170 gallons per ton gezuiveide petroleum oplevert De bedevaartgangers van Mekka hebben de eholcia naar Bagdad en naar Perzie overgebragt Men verneemt dat 16 Aug te Gouda heeft plaats gehad eene clandestine prijsuitdeeling aan het rampzalig overschot van het stervende gymnasium dat der stal zooveel eer en voordeel heeft opgeleverd De rotterdamsche kermisvrengde is woensdag in den laten avond gestooid door eeo hevig onweder en door brandgerucht de brand vernielde den molen de ster onder Kralingen Heden zatnrdag wordt bij onze daitsche buren ten tooneele gevoerd de verzoening van Herodea en Filatus Te Bacharest hebben woelingen plaats gehad die door soldaten na twee aren vechtens zijn gestild Het paleis van volksvlijt te Amsterdam is diugsdag jl door 8000 personen bezocht De fronsche regering heeft te Napels voor 250 000 fr aangekocht de 43000 penningen en munten door dec ridder Sant Angeio verzameld In de gemeente Bergères kanton Bar sur Anbe zijn onlangs negen vrouwen tot leden van den gemeenteraad gekozen De maire heeft uit schrik bedankt De spoorweg beambten t K mac Z jn tot gevangenisstraffen en geldboeten veroordeeld wegens het laatste onge al bij dat station In Savoye is het dorp les Veillards verbrand vijftig huizen met den geiieeleu oogst zijn m enkele uren vernield De Hamburgers willen regtstreeksche verkiezintjen invoeren De telegraafkabel is op 600 mijlen van New Fonndland afgebroken en het opvisschen is na vier mislukte pogingen uitgesteld tot meu betere werktuigen en meer touwwerk had gehaald Woensdag nacht zijn onder Rijswijk verschillencle koebeesten door bet weder dood geslagen Het naamfeeat van Mapoleon UI is te Alexandria met egy ptische geestdrift gevierd De oostenrijksche gezant te Madrid beeft geprotesteerd tegen de erkenning van Italië Te Berlijn wordt eene bonden tentoonstelling gehouden De vierdaagscbe reis van Abdel Kader naar Londen kost aan Frankrijk 12000 fr Nadar zal 10 sept te Amsterdam met zijn rensacbtige ballon opstijgen Ir engelach Indie is de zomer veel heeter geweest dan men in vele jaren jid ondervonden In Pruisen neemt de oppositie tegen de rtgerita ij den dag toe De par sche zetters rn steeudrukkers weigeren te erken waar ook vroQwea deelea in den arbeid Ingezonden Geen staathuishoudkundige betwijfelt het groote nut der broodfabrieken j goedkoop en vooral goed voedsel is voor onze volksklasse hoogst noodzakelijk en vele steden mogen zich reeds in het bezit dier fabrieken verheugen die bij een goede directie genoegzaam rendeeren om den aandeelhouders een voldoenden intrest te geven Haar evenzeer als de staathuishoudkunde het nut der broodfabrieken erkent en de oprichting aanprijst evenzeer veroordeelt zij de accijnsen vooral op de eerste levensbehoeften zoo zelfs dat niet een lid der uit zooveel elementen bestaande kamers de verdediging der accijnsen op zich durfde nemen maar de tegenstemmers zich np ontijdigheid of kleinigheden beriepen om hun afkeurende stem te motieveeren Hier ter stede schijnt men die zaken juist om te keeren Het oprichten van een broodfabriek wordt overgelaten aan iemand die zich hier eerst kort gevestigd heeft en bij velen onbekend is alsof zoo veel vermogende ingezetenen dezer stad naauw in zaken van nijverheid betrokken getuige zooveel nieuwe fabrieken in de laatste jarea hier gesticht volstrekt niet wisten hoe nuttig broodfabrieken waren Het is te hopen dat door onderlinge medewerking de zaak tot stand kome Het dagelijksch bestuur der gemeente zondig daarentegen op een treurige wijze tegen de andere waarheid Door de wet gedwongen om de zoo gemakkelijke gemaalbelasting van tie ontvangsten te schrappen tn daardoor een stap te doen op den weg naar een gezond belasting slelsel deinst men voor moeijelijkheden terug en wil men het achterdeurtje binnen docr den minister voor hulpbehoevende gemeenten opengesteld Hoe de accijnsen ook reeds veroordeeld zijn hier wil men er aan vasthouden en burgemeester en wethouders stelden daarom in de raadsvergadering van 4 augustus voor om van de 100 pond tanvemeel ƒ 2 belasting te heffen Mogt dit voorstel door den raad aangenomen worden en de minister deze gemeente onder de hulpbehoevende willen opnemen dan al Couda tot de weinige Wij hopen dat de gemeenteraad zelfstandig dit voorstel zal van de hand wij pn zoolang er nog zoovele belioeftigen zijn die alle v epsv lis pij en misfende van het J Ki icI t moeien krijgen tot het verrichicii van hun zwr cn arueid De gemaalbelasting worilt gemakkelijk betaald rr gemerkt vloeit het geld in de gemeentekas wij stemmen het toe maar het is de penning van den daglooner van de b hoeftige veduwe dieevenveel ja meer betalen dan de aanzienlijke die zich niet met brood behoeft te voeden maar tal van spijzen tot zijn beschikking heeft Kan iemand met ƒ i 000 inkomen nist veel gemakkelijker ƒ 15 betalen dan een daglooner die ƒ 6 s weeks geniet 4 lat in evenredigheid nog minder is en toch moet de behoeftige met een t ilrijk gezin en dat is goeu vreemd verschijnsel in de gemaalbelasting veel meer betalen dan de voorname burger met een klein gezin Welk schrikbeeld is toch verbonden aan het woord hoofdelijke omslag dat men daarvoor terug beeft Is soms het nieuwe daarvan de oorzaak Op de dorpen is men reeds vertrouwd met dit woord en op verschillende dorpen is die omslag in evenredigheid hooger dan in onze gemeente zoude gevorderd worden en hoort men daar nu klagten over de hooge omslagen als men daaraan eens gewoon is Wel over ongelijke Wij hopen het voor de eer van onze stad K Mijnlteer de liedacteur Vriendelijk verzoek ik U het volgende in uwc coi rant een plaatsje in te ruimen Niet gewoon de handelingen van den gemeenteraad te bedillen of aanmerkingen te maken op besluiten waarvan veelal de oorzaak verborgen schijnt te wezen zoo heb ik steeds hoe zonderling mij sommige zaken ook voorkwamen het stilzwijgen bewaard Thans evenwel nu ik in uw vorig nommer heb gelezen dat men de tarwe wil belasten en het gedisteleerd niet gevoel ik mij gedrongen om openlijk mijne verwondering over een dergelijK besluit te kennen te geven Wanneer men den jenever kwalificeert als eene bron van onheilen als een kanker der maatschappij ah eer demon van onzen tijd dan mogen er sonmigeu zijn die deze stelling niet ten volle beamen zeker is het toch dat elk zich overtuigd houdt dat hij is een artikel van weelde door welks gebruik oneindig meer kwaad dan goed wordt gesticht Brood daarentegen is eene behoefte het volk voedt zich daarmede en de ambachtsman na volbragten arbeid huiswaarts gekeerd versterkt en verkwikt zich daaraan hoe vreemd dus dat men den jenever vrij iaat en het brood wil beiasten Gouda 19 Aug Een Jfichajtr Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag IS Augmtm Voorzitter mr X A vau Bcrgta Uzi nioom Tegenwoordig ziju de Lh de Grave Virulv Kemper Drjog eever Reinj Prince liucbüer liragg aar vau Geüucp en vaa Stmatcn De uofuleu an het verhandelde iu de vergadering j ehoudeu 11 dezer wordeo goedgekeurd De ü det k medt dat door het overlijden vau den smalerdamsfhen tjeurtschipper Jonker eene gemeentebedicumg is opeuge aUen en dott K rlEziug geven vau eeu mgekorneu verzoek der overgebleven schippers dat de betrekking niet vervuld mege worden doch worden voorgelezen adressen van C Been en i Jonker die beiden verzoeken tot beurtsebipper te worden aangesteld De hr Frmce vindt het wenscbelijk dat de ontstane vacature vervuld worde De hr Bucbnc is van een tegenovergesteld gevoelen De hr van Ütraaten vraagt of hij het niet wel heeft dat aan de schippers in der tijd is vergund een noodhulp aan te uemen waaruit hij zon bi luiteu dat het bestaande getal ougeiiotgzaam was De hr Keinper zegt d it ii do vier tiiaus overgebleven schippers één nooit en een ander bijlva niiniiier ten beurt waarneemt zoodnt werd geeue beuoemiug gedaan er u arUeid slechts twee varende schippers zouden overblijven In stemming gebragt wordt het verzoek der schipp rs ff i met zes stemmen die der hh Virul de Gr ve Keniper Frii c ir ta van ütraaten tegen vijf zijnde die der hh Droogiee er H Gen nep Hucbncr en des Uurgeiiicis ers benoeming van eeu beuitsehipper in de volgende vergadn Op voorstel es B wordt besloten van bet De geloofsbrieven der benoemde raadsleden Droogleever van Strsatco Braggaar en Peeters zijnde ingekomen werden zij gesteld in handen der bh Virulv Prince en Bnchner welke de zittn g voor een korte poos geschorst zijnde tot toelating adviseren wi armede de rarid zich vereenigt terwijl elk besluit dienaangaande heli effende de drie eerstgenoemde hecren buiten tegenwoordigheid vau elk hunner wordt genomei De hr van Mraaten verzoekt vergunning tot den B eeu vraag te mogen rigten De toestemming verleend zijnde vra gt bij of bij deo overhooy len do h mogclijken voortgang eener dreigende ziek e de noodige maatregelen in tijds braamd worden De hr Buchner geeft daarop een zeer bevredigend antwoord De hr van Straatcn en ook de hr Prince vragen of er e i ecu lokaal disponibcl zou zijn De B geef zijne hoop te keuuen dat de bezorgdheid aog g en dringenden grond moge hebben maar dat in elk geval bel woonhuis van h t voormalige tuchthuis dispouibel is Daö na gaat de vergadering over tot eene zitting met gestoten deure Marktberigten Gouda 17 Aug Tarwe Poolsche p last SOO Zeeuwsche pe mud ƒ S OO a ƒ 9 Rogge inland che ü a C óu buiten ƒ e 25a 7 0u Gerst ƒ 4 00 i ƒ 5 Haver f iSn a ƒ 4 30 Boekweit Fransche per 2100 ned IS ï Xuurdbnliintsche 200 Erwten ƒ 7 25 a ƒ 8 Bruine boouen i a ƒ 13 Paardebooueu ƒ 5 70 a ƒ 6 30 Duivebooneu ƒ ö öO a ƒ 7 Hennipzaad ƒ 8 25 a ƒ S 50 De veemarkt met geringen aanvoer en zeer iusteloo eahandel slechts tot verminderde prijzen konden eeni eii verkocht worden Goeboter ƒ 1 24 ii 1 3G Weiboter ƒ 1 04 a 1 16 Delft 17 Aug De aangevoerde granen ruimdei langzaam op tot iets hoogere prijzen Tarwe sa S bO Roise ƒ 5 70 a ƒ 6 Zomergerst 4 30 a 4 70 Korte haver iAd a ƒ 4 Paardeb 6 50 Groene erwten f i a f U Koolzaad ƒ 9 o a 13 Aan stads waag gewogen van 11 17 Aug 34 4 774 Sen 57 16 beter te zamen 17 410 ned S Boter 54 a Gl het vierde ƒ 1 35 i 1 52 per n S Ter markt 402 mud aardapp 2 ƒ 2 80 Dordrecht lO Aug Tarwe niet ruim ter veil prijshou dend Jarige witte Z en VI ƒ 7 40 i S 80 Xieuwe do ƒ 6 50 a ƒ 7 S0 Rogge Jar Overm Z en VI 5 60 i C 30 Xieuwe do 5 ii ƒ j 7u Nicuwi iatcrger t ƒ 4 i